Informacja z wykonania planu w roku 2009 oraz przewidywanego

advertisement
Informacja z wykonania planu w roku 2009 oraz przewidywanego planu na
rok 2010 w zakresie cmentarnictwa wojennego.
Dział I - Dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone gminom:
W roku 2009 Wojewoda Podlaski powierzył obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych 6 gminom zawierając na tę okoliczność stosowne porozumienia na ogólną kwotę
34 000 zł.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań przekazano
gminom środki finansowe na łączną kwotę 33 782 zł, w tym na prace remontowe obiektów:
z okresu powstania styczniowego i II wojny światowej – 5 000 zł, z II wojny światowej –
13 000 zł, z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 – 15 782 zł.
Z przyznanych gminom środków w ramach współfinansowania z Radą Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa wykonano prace polegające na:
• urządzeniu mogił zbiorowych i indywidualnych ofiar terroru z 1941 i 1944 r. na starym
cmentarzu prawosławnym w Starym Berezowie, gm. Hajnówka (wykonano pomniki
nagrobne i tablice pamiątkowe z napisami);
• remoncie mogił żołnierzy polskich z 1920 znajdujących się na cmentarzach parafialnych
w Klimówce, gm. Kuźnica (wykonano remont pomnika i krzyży nagrobnych) i Łomży
(wykonano nowe płyty, krzyże, obrzeża i tablice z wykutymi nazwiskami);
• remoncie mogiły zbiorowej z okresu powstania styczniowego 1863 r. i żołnierzy Armii
Czerwonej z II wojny światowej w Czerwonym Krzyżu, gm. Krasnopol (ustawiono głazy
z napisami i krzyże, wykonano ogrodzenie oraz wyłożono mogiłę kostką);
• remoncie mogił ofiar terroru (ustawiono 13 granitowych krzyży oraz granitowe obrzeża)
i żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. ( wykonano nowe płyty i krzyże i napisami oraz
granitowy krawężnik) na cmentarzu katolickim w Hajnówce;
• remoncie cmentarza żołnierzy Armii Sowieckiej z II wojny światowej w Hajnówce
(wykonano remont ogrodzenia, 6 betonowych pomników oraz uporządkowano teren
cmentarza);
• remoncie przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Górze
Strękowej, gm. Zawady ( ułożono chodnik i schody z kamienia polnego).
W 2010 r. kwota zaplanowana w budżecie Wojewody Podlaskiego na realizację zadań
w zakresie remontów i konserwacji kwater i mogił wojennych wynosi 100 000 zł.
Natomiast wnioski gmin o przyznanie w 2010 r. środków finansowych na powyższy cel
opiewają na kwotę ok. 1 449 570 zł, w tym środki z budżetu państwa wynoszą ok.1 364 684
zł, środki z budżetów gmin – ok. 84 886 zł.
Planowane prace dotyczą m.in.:
•
kontynuacji prac remontowych związanych z wymianą nagrobków i krzyży na cmentarzu
wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku;
•
kompleksowego remontu Cmentarza Żołnierzy i Jeńców Sowieckich w Zambrowie;
•
prac remontowych cmentarzy żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Młodych
Sierzputach, gm. Łomża oraz Wygorzelu gm. Szypliszki;
•
urządzenia i remontu mogił z 1920 r. znajdujących się na cmentarzach parafialnych
w Niemirowie, gm. Mielnik oraz Łomży;
•
ekshumacji szczątków z mogił wojennych w Białymstoku, Poniklicy, gm. Knyszyn oraz
Szlasach, gm. Radziłów;
•
prac remontowych mogiły ofiar terroru z II wojny światowej w Kosówce, gm. Rajgród.
W dziale II - Środki z budżetu gmin.
W roku 2009 na remonty i konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego gminy
województwa podlaskiego wydatkowały środki własne w łącznej kwocie ok. 207 885 zł,
w tym na:
-
remonty
- ok. 69 847 zł ,
-
konserwację - ok. 138 038 zł .
Dofinansowano m.in. prace remontowe przy następujących obiektach:
•
mogile zbiorowej ofiar terroru z 1944 r. w miejscowości Kozarze, gm. Ciechanowiec;
•
mogile indywidualnej żołnierza Armii Sowieckiej z 1944 r. w Zwierzyńcu Małym, gm.
Dąbrowa Białostocka;
•
kwaterze ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu katolickim w Hajnówce
oraz cmentarzu żołnierzy Armii Sowieckiej w Hajnówce;
•
mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 na cmentarzu parafialnym
w Klimówce , gm. Kużnica;
•
mogiłach indywidualnych i zbiorowych ofiar terroru z 1941 i 1944 r. na starym cmentarzu
prawosławnym w Starym Berezowie, gm. Hajnówka;
• mogile zbiorowej 7 żołnierzy Wojska Polskiego i Obrony Narodowej z 1939 r.
w Stawiskach;
• mogiłach indywidualnych 6 żołnierzy AK z 1945 r. na cmentarzu parafialnym
w Chodorówce Nowej, gm. Suchowola;
• mogile zbiorowej ofiar terroru stalinowskiego z 1941 r. w Turośni Kościelnej.
Prace konserwacyjne dotyczyły obiektów z I i II wojny światowej oraz z okresu wojny
polsko-bolszewickiej 1918-1920 r. i powstania styczniowego 1863 r. znajdujących się na
terenie gmin . Polegały one na bieżącym utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych.
W roku 2010 gminy województwa podlaskiego z własnych środków planują wydatkować
łącznie ok. 240 700 zł, przede wszystkim na drobne remonty, konserwacje i porządkowanie
grobów i cmentarzy wojennych z I i II wojny światowej, z okresu powstania styczniowego
oraz wojny polsko-bolszewickiej
Dział III - Dotacje uzupełniające.
W 2009 r. na wniosek Wojewody Podlaskiego Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie przyznała środki finansowe w łącznej wysokości 152.000 zł na
prace remontowe 15 obiektów cmentarnictwa wojennego z terenu województwa podlaskiego.
Na podstawie porozumień. zawartych pomiędzy Sekretarzem Rady a Wojewodą
Podlaskim oraz Wojewodą Podlaskim a Gminami, w ramach środków przyznanych przez
Radę zrealizowane zostały prace remontowe na następujących obiektach :
•
cmentarzu żołnierzy Armii Sowieckiej z II wojny światowej w Hajnówce;
•
mogiłach ofiar terroru z II wojny światowej w Kozarzach, gm. Ciechanowiec, Rajgrodzie,
Turośni Kościelnej, Starym Berezowie, gm. Hajnówka oraz na cmentarzu katolickim
w Hajnówce;
•
mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej w Stawiskach, Górze
Strękowej, gm. Zawady oraz na cmentarzu katolickim w Hajnówce;
•
mogiłach z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 w Klimówce, gm. Kużnica
oraz na cmentarzu parafialnym w Łomży;
•
mogiłach żołnierzy AK z II wojny światowej w Chodorówce Nowej, gm. Suchowola oraz
Wąsoszu;
•
mogile zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. i żołnierzy Armii Czerwonej
z 1944 r. w Czerwonym Krzyżu, gm. Krasnopol.
Przyznane środki finansowe przekazywane były przez Radę OPWiM bezpośrednio
wykonawcom robót na podstawie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań.
Dział IV - Prace społeczne .
W roku 2009 wartość prac społecznych na cmentarzach i grobach wojennych
województwa podlaskiego szacuje się na kwotę ok. 44 600 zł. Były to głównie prace
porządkowe wykonane przez młodzież szkolną oraz społeczność lokalną w zakresie
utrzymania właściwej estetyki obiektów cmentarnictwa wojennego, m.in. koszenie trawy ,
sadzenie i pielenie kwiatów , sprzątanie grobów, karczowanie samosiejek , wygrabianie liści
oraz drobne naprawy i konserwacje nagrobków .
W roku 2010 wartość prac społecznych na obiektach cmentarnictwa wojennego szacuje
się na kwotę ok. 33 000 zł.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards