pobierz plik

advertisement
Informacja z wykonania planu w roku 2008 oraz przewidywanego
planu na rok 2009 w zakresie cmentarnictwa wojennego.
Dział I - Dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone gminom :
W roku 2008
Wojewoda Podlaski powierzył obowiązek utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych 20 gminom zawierając na tę okoliczność stosowne porozumienia na
ogólną kwotę 120 000 zł.
W 2008 r. Wojewoda zawarł również porozumienie
z Burmistrzem Miasta Grajewa w sprawie nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych na terenie miasta Grajewa.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań przekazano
gminom środki finansowe na łączną kwotę 120 000 zł , w tym na prace remontowe obiektów
z okresu powstania styczniowego – 10 800 zł, z I wojny światowej 41 000 zł, z II wojny
światowej – 48 200 zł, z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 – 20 000 zł.
Natomiast konserwacja obiektów z I i II wojny światowej była wykonywana w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Grajewa..
Z przyznanych gminom środków wykonano m.in.:
 prace związane z renowacją cmentarzy z I wojny światowej w miejscowościach Gać, gm.
Łomża,
Gregorowce, gm. Orla,
Szypliszki,
Brzóski Brzezińskie, gm. Wysokie
Mazowieckie, Sierki, gm. Tykocin;
 prace remontowe mogił żołnierzy polskich z okresu wojny polsko-bolszewickiej 19181920 znajdujących się na cmentarzach parafialnych w Kuźnicy,
Łapach
oraz
w Hołówkach Dużych, gm. Juchnowiec Kościelny;
 prace remontowe mogił z okresu powstania styczniowego w Czeremsze, Świedziałówce,
gm. Krynki oraz Wysokiem Mazowieckiem;
 prace remontowe mogił ofiar terroru z okresu II wojny światowej w Hajnówce
i miejscowości Łaś Toczyłowo, gm. Zawady
 prace remontowe mogił żołnierzy Wojska Polskiego z okresu
II wojny światowej
w Tokarach, gm. Mielnik.
W 2009 r. kwota zaplanowana w budżecie Wojewody Podlaskiego na realizację zadań
w zakresie remontów i konserwacji kwater i mogił wojennych wynosi 120 000 zł.
Natomiast wnioski gmin o przyznanie w 2009 r. środków finansowych na powyższy cel
opiewają na kwotę ok.678 789 zł, w tym środki z budżetu państwa wynoszą ok. 604 737 zł,
środki z budżetów gmin – ok. 74 052 zł.
Planowane prace dotyczą m.in.:

kontynuacji prac remontowych związanych z wymianą nagrobków i krzyży na cmentarzu
wojennym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku;

kompleksowego remontu mogiły indywidualnej z okresu II wojny światowej w Klichach ,
gm. Brańsk;

dokończenia prac remontowych kwatery ofiar terroru z II wojny światowej na cmentarzu
rzymskokatolickim w Hajnówce;

prac remontowych mogił z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 znajdujących
się na cmentarzach parafialnych w Klimówce, gm. Kużnica oraz Łomży;

prac remontowych mogiły z okresu Powstania Styczniowego i II wojny światowej
w Czerwonym Krzyżu, gm. Krasnopol;

prac remontowych mogił ofiar terroru z II wojny światowej w miejscowości Jaminy, gm.
Sztabin oraz Białowieży;

remontu cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Brulino Koski, gm.
Czyżew Osada.
W dziale II - Środki z budżetu gminy .
W roku 2008 na remonty i konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego gminy
województwa podlaskiego wydatkowały środki własne w łącznej kwocie ok. 262 250 zł ,
w tym na:
- 136 331 zł ,
-
remonty
-
konserwację - 125 919 zł .
Dofinansowano prace remontowe m.in. przy następujących obiektach :

mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym
w Zambrowie ( dofinansowano wymianę tablic);

mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 i 1939 r. na cmentarzu parafialnym
w Kuźnicy (dofinansowano wykonanie utwardzenia z kostki polbruk przed mogiłą
i pomnikiem z 1920 r.);

kwaterze ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu katolickim w Hajnówce
( dofinansowano wykonanie i montaż granitowych nagrobków );

mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 i 1939 r. na cmentarzu parafialnym
w Łapach (dofinansowano kompleksowy remont);

cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Popki, gm. Mały Płock oraz Szypliszki
( dofinansowano prace renowacyjne);
 cmentarzu jeńców i żołnierzy sowieckich przy ul. Reja w Suwałkach (dofinansowano
wymianę przęseł ogrodzeniowych);
Prace konserwacyjne dotyczyły zarówno obiektów
z
I
jak i II
wojny światowej
znajdujących się na terenie gmin . Polegały one na bieżącym utrzymaniu grobów i cmentarzy
wojennych .
W
roku
2009
gminy
województwa
podlaskiego z własnych środków planują
wydatkować łącznie ok. 230 000 zł , przede wszystkim na drobne remonty , konserwacje
i porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych z I i II wojny światowej, z okresu powstania
styczniowego oraz wojny polsko-bolszewickiej
Dział III - Dotacje uzupełniające .
W 2008 r. na wniosek
Wojewody Podlaskiego Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie przyznała środki finansowe w łącznej wysokości 303.700 zł na
prace remontowe 29 obiektów grobownictwa i cmentarnictwa wojennego z terenu
województwa podlaskiego.
Na podstawie porozumień. zawartych pomiędzy Sekretarzem Rady a Wojewodą
Podlaskim oraz Wojewodą Podlaskim a Gminami, w ramach środków przyznanych przez
Radę zrealizowane zostały prace remontowe m.in. na następujących obiektach :

cmentarzach z okresu I wojny światowej w miejscowościach Gać, gm. Łomża,
Gregorowce, gm. Orla, Ruda, gm. Grajewo, Karwowo, gm. Stawiski, Krusza, gm. Turośl
oraz Szypliszkach;

cmentarzach z II wojny światowej w Kosówce, gm. Rajgród oraz Krzywólce k/Suwałk;

mogiłach ofiar terroru z II wojny światowej w Hajnówce, Jeziorkach, gm. Krasnopol,
Klukowie, Gosiach Dużych, gm. Kołaki Kościelne, Pobikrach, gm. Ciechanowiec
oraz w miejscowości Łaś Toczyłowo, gm. Zawady;

mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Choroszczy, Czerwonym Borze gm.
Zambrów, Klukowie oraz Zambrowie;

mogiłach z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920 w Kuźnicy, Paproci Dużej, gm.
Szumowo, Supraślu;

mogiłach oficera napoleońskiego z 1812 r. oraz powstańców styczniowych 1863 r. na
cmentarzu z XIX wieku w Krzywólce, gm. Szypliszki;

mogile indywidualnej ofiary terroru sowieckiego z 1940 r. na cmentarzu parafialnym
w Łomży;

mogiłach indywidualnych cywilnych ofiar okupacji niemieckiej z I wojny światowej na
cmentarzu przykościelnym w Nowym Dworze.
Przyznane środki finansowe przekazywane były
przez Radę OPWiM bezpośrednio
wykonawcom robót. na podstawie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań
Dział IV - Prace społeczne .
W roku 2008 wartość prac społecznych na cmentarzach i grobach wojennych
województwa podlaskiego szacuje się na kwotę ok. 37 400 zł . Były to głównie prace
porządkowe wykonane przez młodzież
utrzymania właściwej estetyki
m.in. koszenie trawy , sadzenie
szkolną oraz społeczność lokalną w zakresie
obiektów cmentarnictwa
i grobownictwa wojennego,
i pielenie kwiatów , sprzątanie grobów,
karczowanie
samosiejek , wygrabianie liści oraz drobne naprawy i konserwacje nagrobków .
W roku 2009 wartość prac społecznych na obiektach grobownictwa i cmentarnictwa
wojennego szacuje się na kwotę ok. 32 000 zł .
Download