Egz - Urząd Miasta w Elblągu

advertisement
Egz.
Raport oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji
projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja
Srebrnego Potoku km 0=000 – 12+167 miasto Elbląg,
gmina Milejewo woj. warmińsko-mazurskie”
INWESTOR
Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Elblągu ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg
ZLECENIODAWCA:
WYKONAWCY:
Biuro Projektów i Doradztwa
Technicznego
„Hydroprojekt w Gdańsku”
Sp. z o.o.
80-225 Gdańsk, ul. Wasowskiego 21
Olsztyn, wrzesień 2013
dr Mirosław Grzybowski
Spis treści
1.
PODSTAWA, ZAKRES I CEL RAPORTU .............................................................................................................. 4
1.1.
Podstawa raportu .............................................................................................................................. 4
1.2.
Cel raportu ........................................................................................................................................ 4
1.3.
Zakres raportu ................................................................................................................................... 5
2. METODYKA ..................................................................................................................................................... 8
3. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA ............................... 13
AKTY PRAWNE .................................................................................................................................................. 13
Materiały źródłowe i literatura przedmiotu ..................................................................................................... 14
4. SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA .................................................................................................. 17
4.1.
Przepławka ...................................................................................................................................... 19
4.2.
Drenaż odwadniający ...................................................................................................................... 20
4.3.
Odbudowa kładek w km 4+037 i 5 + 354. ....................................................................................... 21
4.4.
Regulacja koryta .............................................................................................................................. 21
4.5.
Wytyczne realizacji .......................................................................................................................... 21
4.6.
Gospodarka drzewostanem ............................................................................................................ 22
4.7.
Zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych .................................................................................. 22
4.8.
Umocnienie wylotu i wylotu przepustu pod ul. Kalinową. .............................................................. 25
4.9.
Ochrona przed korozją .................................................................................................................... 25
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i
energii. .......................................................................................................................................................... 25
6. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia .................... 25
7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich
wykorzystania i pokrycie szatą roślinną ........................................................................................................ 26
8. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości ................................................................................ 29
9. Ewentualne warianty przedsięwzięcia .......................................................................................................... 30
10. ANALIZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ TRASA OBWODNICY „WSCHÓD” – PRZEWIDZIANEJ DO
REALIZACJIW RAMACH ZADANIA „BUDOWA OBWODNICY WSCHODNIEJ MIASTA ELBLĄGA WRAZ Z JEJ
POWIĄZANIEM Z ISTNIEJĄCYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM W RAMACH PROJEKTU „EUROPARK –
PRZYGOTOWANIE ATRAKCYJNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH, ETAP III – BUDOWA DROGI G 2/2/ I G
1/2” ............................................................................................................................................................... 31
11. EKOFIZJOGRAFIA REJONU PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................................................................... 34
11.1.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ..................................................................................................... 36
11.1.1.
BUDOWA GEOLOGICZNA I LITOLOGIA.................................................................................... 36
11.2.
Gleby ............................................................................................................................................... 37
11.3.
Klimat .............................................................................................................................................. 39
11.4.
Warunki biocenotyczne ................................................................................................................... 40
11.5.
TOPOGRAFICZNE DZIAŁY WODNE ................................................................................................... 42
11.6.
OPADY ............................................................................................................................................. 42
11.7.
WODY POWIERZCHNIOWE .............................................................................................................. 44
11.8.
CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA ............................................................................................ 44
12. GOSPODAROWANIE WODAMI WRAZ Z OCENA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ............................................. 46
12.1.
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych oraz wskazanie celu środowiskowego dla
przedmiotowej JCW objętej realizowanym przedsięwzięciem....................................................... 48
13. WODY PODZIEMNE ....................................................................................................................................... 50
14. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JEDNOLITEJ CZĘŚCI WÓD W OPARCIU O
WSKAŹNIKI I METODY ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA ŚRODOWISKA ORAZ PRZESŁANKAMI
ART. 4.7 RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: „AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM PN. REGULACJA SREBRNEGO POTOKU KM 0=000 –
12+167 MIASTO ELBLĄG, GMINA MILEJEWO WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE” ........... Error! Bookmark not
defined.
14.1.
Recypienty oddziaływania Przedsięwzięcia ......................................... Error! Bookmark not defined.
14.2.
OCENA AKTUALNEGO STANU JCWP (SZCW) WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA ................ Error!
Bookmark not defined.
14.3.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI .............................................................. Error! Bookmark not defined.
15. Szata roślinna obszaru przedsięwzięcia ............................................................ Error! Bookmark not defined.
15.1.
Odcinek na którym planowane jest posadowienie zbiornika zaporowego leżący miedzy ujściem
Srebrnego Potoku do Kumieli a ulicą Sybiraków jest najmniej wartościowy przyrodniczo (od
kilometra 0+000 do 1+067) ................................................................ Error! Bookmark not defined.
15.2.
ODCINEK MIĘDZY ULICA SYBIRAKÓW (1+067) A KŁADKĄ DO BAŻANTARNI – MOSTEK DREWNIANY
(1+412)
………………………………………………………………………………………………………………………………………Error!
Bookmark not defined.
15.3.
ODCINEK OD MOSTKU DREWNIANEGO (1+412) DO 5+354 DO MOSTKU ELEWÓW Error! Bookmark
not defined.
15.4.
Podsumowanie .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
15.5.
Zieleń wysoka wraz z zakresem wycinki .............................................. Error! Bookmark not defined.
16. INWENTARYZACJA FAUNY WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ ODDZIAŁYWAŃ ............... Error! Bookmark not defined.
16.1.
Chrząszcze ksylobiontyczne, wyniki inwentaryzacji entomologicznej Error! Bookmark not defined.
16.2.
Fauna wodna ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
16.3.
Ichtiofauna .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
16.4.
Płazy .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
16.5.
Awifauna ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
16.6.
Ssaki ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
17. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODNICZE KOMPONENTY ŚRODOWISKA PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE
ODDZIAŁYWANIA POŚREDNIEGO I BEZPOŚREDNIEGO ..................................... Error! Bookmark not defined.
17.1.
CZYNNIKI ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z ANALIZĄ ODDZIAŁYWANIA ................. Error!
Bookmark not defined.
18. FORMY OCHRONY PRZYRODY W OBSZARZE OBJĘTYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM – WRAZ Z OCENĄ
ODDZIAŁYWANIA .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
18.1.
PARK KRAJOBRAZOWY WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ – ANALIZA ROZPOPRZĄDZENIA . Error! Bookmark
not defined.
18.2.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ – ZACHÓD – ANALIZA
ROZPORZĄDZENIA .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
18.3.
Przedsięwzięcie w kontekście funkcji obszaru jako korytarza ekologicznego – potencjalne
oddziaływanie na obszary N2000 ....................................................... Error! Bookmark not defined.
19. WPŁYW WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KRAJOBRAZ W OBRĘBIE BEZPOŚREDNIEGO
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ................................................................ Error! Bookmark not defined.
20. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY ..................................................... Error! Bookmark not defined.
20.1.
Oddziaływanie akustyczne .................................................................. Error! Bookmark not defined.
21. Oddziaływanie na klimat .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
22. Oddziaływanie na dobra materialne................................................................. Error! Bookmark not defined.
23. Oddziaływanie na zabytki ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
24. Bezpośrednie i pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko - długoterminowe, stałe i chwilowe wynikające z
istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji ........... Error! Bookmark not defined.
25. Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwość transgranicznego oddziaływania
na środowisko ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
26. KONFLIKTY SPOŁECZNE ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
27. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT .................................... Error! Bookmark not defined.
28. OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO – ZALECENIA I WNIOSKI ............................. Error! Bookmark not defined.
29. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTEJ W RAPORCIE, W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ... Error! Bookmark
not defined.
ZAŁACZNIKI
Zał.1.1-11 mapa sytuacyjna
Zał.2_Zakres wycinki_plan
Zał.3. Typy umocnień
Zał.4. Przekrój podłużny zbiornika
Zał.5. jaz z przepławką_widok z góry_zbiornik
Zał.6. kładka 1
Zał.7. kładka 2
Zał.8.próg korekcyjny_konstrukcja
Zał.9 badania wody i osadów
Zał.10. Uzgodnienie_pzw w elblagu
Zał.11. Wykupy
1. PODSTAWA, ZAKRES I CEL RAPORTU
1.1.Podstawa raportu
Przedmiotem opracowania jest Raport oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn.
Regulacja Srebrnego Potoku km 0=000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj.
Warmińsko-mazurskie”, mogącego potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko o
opracowanie, którego zwrócił się przedstawiciel Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego
„Hydroprojekt w Gdańsku” Sp. z o.o. 80-225 Gdańsk, ul. Wasowskiego 21
1.2.Cel raportu
Celem raportu jest ocena środowiskowa realizacji przedsięwzięcia pn „Aktualizacja
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja Srebrnego Potoku km
0=000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. Warmińsko-mazurskie”
Celem realizacji przedsięwzięcia w zakresie zbiornika retencyjnego jest zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miasta Elbląga wraz z funkcją rekreacyjną zbiornika. Projekt stanowi
część zadań Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku
2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem Żuławskim – 2030” KZGW,
RZGW w Gdańsku. marzec 2010 r. Ponadto jest częścią wieloetapowego przedsięwzięcia,
którego celem jest wybudowanie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego Europark.
Zabiegi regulacyjne na Srebrnym Potoku maja charakter dokonania koniecznych
umocnień w korycie cieku celem zabezpieczenia przeciwerozyjnego rekreacyjnych terenów
sąsiadujących z przedsięwzięciem. Z uwagi na duże spadki dna i związane z tym duże
prędkości wody, wysokie i strome skarpy są niszczone przez energię płynącej wody
niezależnie od wielkości prowadzonego przepływu. Skarpa jest podmywana u podnóża,
następnie masa ziemi razem z drzewami osuwa się do koryta tamując chwilowo przepływ i
podpiętrzając wodę. Zjawiska takie często bywają powodem rozmywania meandrów i w
konsekwencji zwiększania spadku dna. Grunt pochodzący ze zniszczonych skarp jest
transportowany w dół potoku i osadzany w Kumieli powodując stopniowe wypłycanie jej
koryta.
W wyniku planowanego przedsięwzięcia na przedmiotowym odcinku nie zostanie
zakłócona ciągłość rzeki. Zbiornik retencyjny będzie ma zostać wyposażony w przepławkę dla
ryb.
Głównym celem raportu jest określenie możliwości i uwarunkowań środowiskowych
dla realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia, określenie oddziaływania na środowisko
przyrodnicze w tym m.in.: na siedliska, gatunki roślin i zwierząt w tym ptaki wraz z
określeniem oddziaływania, w tym na gospodarkę wodną regionu, z uwzględnieniem
warunków hydrogeologicznych obszaru, oraz propozycja minimalizacji tych zagrożeń.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej inwestor ubiegać się będzie o:
- decyzję lokalizacyjną,
- pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych,
- decyzję na realizację inwestycji celu publicznego.
Planowane
przedsięwzięcie
uzyskało
wcześniej
decyzje
o
środowiskowych
uwarunkowaniach, wydaną 13.06.2008r. na realizację regulacji Srebrnego Potoku km 0+000
– 12+167 (decyzja nr GKiOŚ.OŚ.IX 7625-47/2007).
1.3. Zakres raportu
Zakres raportu ustalono pismem Urzędu Miejskiego w Elblągu DGKiOŚ-ROŚ. 6220.5.2013.AZ
z 10 lipca 2013 roku ustalającym co następuję:
Postanawiam
1. Nakładam na inwestora Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul.
Junaków 3, 82-300 Elbląg obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji
projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja Srebrnego Potoku km 0=000 –
12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. Warmińsko-mazurskie”, mogącego
potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Ustalam n/w zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Raport
winien zawierać treści wynikające z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.
1277 z późn. Zm.), ze szczególnym uwzględnieniem analizy aspektów związanych z
hydrogeologią, ochroną wód powierzchniowych, gospodarką wodną, gospodarką
odpadami, ochroną przed hałasem, ochroną powietrza atmosferycznego oraz
ochroną przyrody, a także analizy możliwych konfliktów społecznych.
Opracowując raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy m. in.:
1. Przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym
elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody
 sporządzić inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania gatunków
chronionych roślin, grzybów oraz zwierząt, a także mapy w zakresie
występowania ww. gatunków chronionych;
 ocenić wpływ inwestycji (w tym zmiany stosunków wodnych) na wszystkie
elementy przyrodnicze środowiska znajdujące się w zasięgu przewidywanego
zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia wraz z propozycją środków
minimalizujących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, w tym
działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnemu naruszeniu
przepisów o ochronie gatunkowej;
 odnieść się do przepisów Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr 162 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wysoczyzny Elbląskiej-Wschód (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 176 poz. 2576) oraz Rozporządzenia nr 8
Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. Urz. Woj. Warm._Maz. Nr
20, poz 505, ze zm.);
 przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu przeciwdziałanie
negatywnym skutkom inwestycji dla ekosystemu rzeki i bytujących tam
gatunków, w tym gatunków chronionych.
 przedstawić informację dot. Ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie
gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, m. in. Ich ewentualnego zabijania,
niszczenia, uszkadzania, przemieszczania, płoszenia niszczenia siedlisk i ostoi,
gniazd, żeremi, tam i innych schronień – w związku z realizacją inwestycji;
przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu przeciwdziałanie
ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej;
 w przypadku konieczności naruszenia zakazów określonych w przepisach
dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, przeanalizować
warunki określone w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
 przedstawić termin realizacji inwestycji, biorąc
m. in. pod uwagę
występowanie w zasięgu oddziaływania inwestycji miejsc wykorzystywanych
przez poszczególne gatunki zwierząt, a także okres rozrodu zwierząt – m.in.
okres rozrodu płazów, okres tarła ryb, okres lęgowy ptaków.
2. Przedstawić warunki użytkowników obwodów rybackich dot. Sposobu oraz terminu
prowadzenia prac związanych z realizacją inwestycji (przedstawić pismo
użytkowników obwodów rybackich).
3. sporządzić inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki, m.in.:
 przedstawić dane dot. Ilości drzew przeznaczonych do wycinki, pierśnicy,
wieku i przynależności gatunkowej, a także informacji dot. Gniazd ptakówo
oraz zasiedlania drzew przez chronione gatunki zwierząt (w tym m. in.
pachnicę dębową), roślin (w tym m.in. mchy) oraz grzybów (w tym porosty) –
podać okres prowadzonych badań w zakresie występowania chronionych
gatunków;
 sporządzić mapę z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki.
4. Przedstawić obecny stan hydrologiczny rzeki wraz z opisem rodzaju, stanu i funkcji
znajdujących się, w granicach opracowania, obiektów hydrotechnicznych, w tym
m.in.:
 opisać przewidywane zmiany stosunków wodnych w wyniku realizacji
inwestycji;
 opisać jak inwestycja wpłynie na zmianę ilości i dynamiki przepływu wody, a w
konsekwencji na dotychczasowy sposób gospodarowania wodami w rzece;
przedstawić przepływ nienaruszalny dla projektowanej inwestycji;
 przedstawić analizę wpływu inwestycji na tereny przyległe, w tym na dobra
materialne; określić które grunty, o jakiej powierzchni i w czyim władaniu
zostaną zalane (podtopione) w wyniku realizacji inwestycji (przedstawić na w
załączniku graficznym);
 przedstawić i opisać warunki gruntowo-wodne zależne od stanów wód cieku,
które wykształciły się w otoczeniu inwestycji – charakterystyczne obszary
podmokłe, bagniste zaznaczone na załączniku graficznym.
5. Opisać szczegółowo poszczególne elementy inwestycji
6. określić zagospodarowanie i przestrzenie terenu zgodnie z art. 113 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz ww.
rozporządzeniem. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej
zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne.
7. Opisać usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wodno-błotnych, cieków
wodnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych
ochroną w tym stref ochrony ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych; w szczególności opisać stosunki hydrogeologiczne przedmiotowego
obszaru: zaleganie pierwszego poziomu wód podziemnych wraz z ich strefami
ochronnymi, obecność Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ich stref
ochronnych oraz opisać wpływ przedmiotowej inwestycji na powyższe komponenty.
8. Przedstawić zagrożenia dla środowiska związane z etapem realizacji planowanego
przedsięwzięcia oraz sposoby minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko, w
szczególności przedstawić sposób odprowadzania wytworzonych ścieków z terenu
inwestycji, lokalizację baz materiałowych, placów budowy i postoju maszyn; opisać
sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.
9. Opisac szczegółowo poszczególne elementy planowanej inwestycji.
10. Przedstawić szczegółową analizę wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym
wariantu poplegającego na niepodejmowaniiu przedsięwzięcia, wariantu
proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego (biorąc
ppod uwagę m. in. możliwości zastosowania innych rozwiązań technicznych,
organizacyjnych ….) oraz wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska. (okreslić
przewidywane oddziaływania na srodowisko analizowanych wariantów). Należy
wskazać wybrany do realizacji wariant przedsięwzięcia.
11. Przedstawić analize zagadnień związanych z planowaną trasa obwodnicy „Wschód” –
przewidzianej do realizacjiw ramach zadania „Budowa Obwodnicy Wschodniej miasta
Elblaga wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach
projektu „EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, etap III
– budowa drogi G 2/2/ i G 1/2”.
12. Należy odnieść do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), m.in. należy:
 opisać oraz przedstawić na mapie usytuowanie przedsięwzięcia względem
zlewni i JCW – jednolitej części wód (JCWP, JCWPd);
 Zidentyfikować środki mające na celu osiągnięcie lub zachowanie dobrego
stanu wód JCW oraz osiągnięcie lub uzyskanie dobrego potencjału
ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i
fizykochemicznych;
 W oparciu o dokonaną ocenę wyjaśnić czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na pogorszenie stanu wód JCW oraz może spowodować nieosiągnięcie celów
środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (Uchwała Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia
21.6.2011 r. Nr 49, poz. 549); czy możliwe jest ograniczenie i
zminimalizowanie tego oddziaływania oraz zaplanowanie działań mających na
celu ograniczenie tego wpływu – odpowiedź należy uzasadnić odwołując się
do zapisów zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (Uchwała Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia 21.
6.2011 r. Nr 49, poz. 549), a także przepisów ustawy Prawo Wodne.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto następująca metodykę:
2. METODYKA
Inwentaryzacja terenowa występowania siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory wykonano w czasie okresu wegetacyjnego i lęgowego w okresie od kwietnia do lipca
2012r.
Raport w znaczącej części opiera się na analizie szaty roślinnej obszaru pośredniego i
bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. Granice oddziaływania bezpośredniego i
pośredniego wyznaczono następująco: za oddziaływanie bezpośrednie przyjęto obszar
bezpośrednio przeznaczony pod budowę przedsięwzięcia, oddziaływanie pośrednie oceniano
w obszarze zlewni cieków zgodnych z kierunkiem spływu wód po dokonaniu analizy
uwarunkowań hydrograficznych obszaru (szczegóły: tekst raportu).
Oparcie niniejszej ekspertyzy głównie na składniku roślinnym ma swe uzasadnienie w
założeniu, że roślinność jest jednym z głównych elementów kształtujących ekosystemy a
nawet krajobrazy, tworzącym środowisko życia zwierząt. Jednocześnie roślinność stanowi
kompleksowy obraz panujących warunków siedliskowych i jest czułym bioindykatorem jego
zmian. Stanowi, więc syntetyczny wykładnik ekosystemu oraz wskaźnik dynamiki układu i
zachodzących w nim zmian (Matuszkiewicz 1974).
Analizę uwarunkowań przyrodniczych wykonano głównie w oparciu o zebraną
dokumentację inwentaryzacyjną terenową wykonaną na potrzeby niniejszego opracowania,
korzystając jednocześnie z danych archiwalnych, które poddano weryfikacji oraz aktualizacji.
Wszystkie prace terenowe dokumentowano zdjęciami fotograficznymi, częściowo
wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu.
Przeprowadzono inwentaryzację terenową szaty roślinnej w okresie wegetacyjnym:
15 kwiecień, 15 maj, 18 i 25-26 lipiec 2012 roku w obszarze bezpośredniego i pośredniego
oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie:
- Wykonano inwentaryzację istniejących w obszarze zespołów roślinnych, posługując
się powszechnie stosowaną metodyką fitosocjologiczną, identyfikacje stwierdzonych
fitocenoz do zespołów roślinnych oparto na dwóch opracowaniach: Brzega,
Wojterskiej 2001 oraz Matuszkiewicza 2008
- Wykonano inwentaryzację w zakresie stwierdzenia występowania na
inwentaryzowanym obszarze siedlisk wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, a także siedlisk chronionych na podstawie innych aktów prawnych.
Analizę prowadzono zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Przyrody PAN w
Krakowie w oparciu o „Kryteria kwalifikacyjne Specjalnych Obszarów Ochrony (Ostoje
Siedliskowe)” oraz „Instrukcje wypełniania Standardowego Formularza Danych”
GDOŚ 2011
-
-
-
Ponadto w czasie prowadzonych prac wykonywano spisy florystyczne celem
zobrazowania różnorodności biologicznej badanej szaty roślinnej. Spisy florystyczne
wykonano metodą marszrutową (Faliński 1990). Dla celów tego opracowania
zinwentaryzowano tylko florę roślin naczyniowych, których nomenklaturę podano za
Mirkiem i in. (1995).
Badania roślinności rzek prowadzono z brzegu, z użyciem podręcznego odbiornika
GPS Garmin. Roślinność wodną oceniano wchodząc bezpośrednio do koryta rzeki
(głębokość rzeki na całej długości nie stanowiła bariery w prowadzonych badaniach).
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w formie map siedlisk wg zasad kartografii
geobotanicznej (Faliński 1990) wraz z odpowiednim opisem w części tekstowej
opracowania.
Awifauna
Badania składu gatunkowego ptaków lęgowych przeprowadzono w obszarze
bezpośredniego oddziaływania prac w Srebrnym Potoku w samym korycie oraz na skarpach i
w buforze do około 4,0m od koryta – dotyczyło to obszaru obejmującego Park Bażantarnia.
Odcinek miejski przeznaczony na budowę zbiornika retencyjnego inwentaryzowano w
granicach objętych planami budowy zbiornika. Badania objęły również nieliczne obszary
zalewowe (ze względu na przeważającej mierze wciosowy charakter doliny cieku takich
obszarów było niewiele – jedyne to lewy brzeg rzeki na wysokości parku miejskiego) gdzie
wylewają się wody z wiosennych roztopów i jest to teren, na który rzeka ma bezpośrednie
oddziaływanie. Uwzględniano w wynikach obserwacji również ptaki, które przebywały na
obszarze badań, ale prace i efekty prac ziemnych nie będą miały na nie żadnego wpływu.
Liczenia objęły wszystkie gatunki ptaków ze szczególnym naciskiem na gatunki
wymienione w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Obserwacje zapisywane były w urządzeniu
GPS z uwzględnieniem kategorii lęgowości zgodnie w wytycznymi Polskiego Atlasu
Ornitologicznego (Sikora i inni 2007). Wykonano liczenia zgodnie z harmonogramem
przewidującym kontrole terenowe rozłożone w czasie tak by udało się wykryć wszystkie
gatunki ptaków z uwzględnienie ptaków o aktywności wczesnowiosennej, późnowiosennej
oraz ptaków nocnych. Wyniki poszerzono o obserwacje z okresu przedwiosennego z
bogatych materiałów archiwalnych obejmującego głównie migrację. Prace terenowe
polegały na kontroli wszystkich siedlisk na całym obszarze badań w trakcie każdej kontroli.
Całą trasę pokonywano pieszo wzdłuż koryta rzeki oraz prowadzono poszukiwania ptaków w
obszarach zalewowych. Notowano ptaki słyszane i widziane. Starano się wykryć ptaki
wykazujące zachowania terytorialne, aby ustalić miejsca ich występowania i liczebność par
lęgowych.
Kontrole terenowe wykonano w następujących terminach:
Kontrola I: 2 IV 2013
Kontrola II: 15 IV 2013
Kontrola III: 15 V 2013 (kontrola dzienna i nocna)
Również w czasie badań nad roślinnością prowadzono obserwacje ornitologiczne (lipiec)
wykraczające poza okres lęgowy.
Liczenia objęły cały obszar w okresie intensywnej aktywności ptaków. Kontrola III
dotyczyła sów i chruścieli, które prowadzą nocą aktywność.
Fauna z wyłączeniem awifauny
Badania składu fauny zamieszkującej obszar opracowania przeprowadzono w
kwietniu i maju 2012 roku. We wszystkich prowadzonych badaniach opierano się o wytyczne
zawarte w publikacji Monitoring gatunków zwierząt (GIOŚ 2009), oraz informacjach
zawartych w Poradniku Ochrony Siedlisk i Gatunków (Wydawnictwo Ministerstwa
Środowiska).
Próby do badań makrozoobentosu pobierano przy użyciu dragi w różnych punktach
cieku na dnie o różnej charakterystyce. W przypadku dna o charakterze kamienistym
wyjmowano z wody także większe kamienie i pobierano osiadłą na nich faunę. Zwierzęta
konserwowano w formalinie i następnie starano się oznaczyć do jak najniższych jednostek
taksonomicznych. Badania prowadzono w maju 2012 roku na 6 stanowiskach badawczych.
Ponieważ w wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecności chronionych
makrobezkręgowców ich wyników nie zamieszczono w niniejszym opracowaniu.
Inwentaryzacje ryb przedstawiono w oparciu o materiały archiwalne dotyczące Srebrnego
Potoku zamieszczone w publikacji RADTKE G., BERNAŚ R., DĘBOWSKI P., SKÓRA M., 2011.
ICHTIOFAUNA DORZECZA RZEKI ELBLĄG. ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW). t. 24,
s. 97–114. Ze względu na rozpoznanie siedliskowe przedmiotowego odcinka Rowu Polskiego
oraz istniejące bogate materiały źródłowe zrezygnowano z połowów agregatem impulsowym
typu IUP.
Dokonano także wizji terenowej dotyczącej stanu drzew w obszarze przewidzianym
do realizacji prac w przypadku drzew dziuplastych z głęboką strefą pruchnowiska,
przesiewano je celem stwierdzenia występowania pachnicy dębowej (larwy, kokolity
odchody), badania dotyczyły zwłaszcza drzew przewidzianych do wycinki.
Inwentaryzacji płazów dokonano w oparciu o penetracje terenowe prowadzone
wzdłuż linii cieku oraz na terenach zalewowych. W trakcie badań prowadzono obserwacje
bezpośrednie oraz nasłuch w rejonie zbiorników wodnych stanowiących potencjalne miejsca
rozrodu płazów. Nasłuch prowadzono w godzinach wieczornych (22.00-02.00) w kwietniu i
maju, czyli w okresach godowych poszczególnych grup płazów.
Inwentaryzacji ssaków dokonano w oparciu o bezpośrednie obserwacje opierające się
głownie o pozostawione wzdłuż koryta cieku tropy, ślady i odchody. Inwentaryzacji
dokonano wzdłuż całego obszaru oddziaływania inwestycji. W przypadku drobnych ssaków –
gryzoni i owadożernych ich obecność stwierdzano także na podstawie niestrawionych
elementów kostnych (szczeki, zęby, włosy) zawartych w odchodach drapieżników – norki
amerykańskiej i lisa.
Materiałem wyjściowym do przeprowadzenia oceny były:

terenowe prace inwentaryzacyjne i kartograficzne – opisane powyżej

UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21 czerwca 2011
poz. 549.

Dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia dostarczona przez inwestora

aktualna mapa geodezyjna, sytuacyjno-wysokościowa, mapy topograficzne i
projektowe (w skali 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:10000, 1:25000),

mapy tematyczne (sozologiczna, hydrologiczna) przedmiotowego terenu oraz
arkuszy sąsiednich

obowiązujące akty prawne



literatura przedmiotu
inne dane urzędowe,
zdjęcia fotograficzne.
Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia, objął wariant zerowy –polegający na
niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wariant proponowany przez wnioskodawcę (II) oraz
wariant proponujący alternatywne rozwiązania (I).
Analizę oddziaływania na stan ekologiczny jednolitej części wód przeprowadzono w oparciu
o wskaźniki i metody zgodne z rozporządzeniami Ministra Środowiska oraz przesłankami art.
4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Badania prowadzono w oparciu o metodyki zgodne z RDW do wyznaczania stanu i potencjału
ekologicznego
jednolitej części wód w oparciu o wskaźniki i metody zgodne z
rozporządzeniami Ministra Środowiska (Rozporządzenie 2011a,b,c) oraz przesłankami art.
4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia właściwej
oceny. Badania wód i osadów zlecono i zostały wykonane w Laboratorium Zakładu Ochrony
Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku (sprawozdanie z badań Nr 181/13) zgodnie z
zaleceniami KZGW wg opracowania - Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej
Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w
stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r. wraz z wytycznymi do oceny
wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1.
dyrektywy. Warszawa, grudzień 2011. (http://www.rdw.org.pl/download/zasadyweryfikacji-przeslanek-z-art4-ust7-ramowej-dyrektywy-wodnej.pdf)
Konkluzje, wnioski i zalecenia zostały wypracowane w wyniku dedukcyjnej analizy
danych w oparciu o własne doświadczenia i literaturę przedmiotu. Zastosowano podejście
ekspertalne, prezentowana ocena ma charakter opisowo-werbalny. Wyniki prezentowane są
w postaci opisowej i graficznej (w tym kartograficznej). Jest to podejście mieszczące się w
zakresie metod oceny prezentowanej przez Kostrowickiego (1992). Ponadto wykorzystano
wiedzę geobotaniczną, siedliskową popartą doświadczeniem własnym.
Wybrane doświadczenia wynikające z realizacji projektów oraz odbytych i prowadzonych
szkoleń istotne przy niniejszej pracy:
- przyrodnicze
2007 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Maskulińskie. Weryfikacja i identyfikacja siedlisk i gatunków z załącznikach I i II Dyrektywy Rady
92/43/EWG w Puszczy Piskiej w granicach Nadleśnictwa Maskulińskie.
2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 135/don2000/08 SOOS Natura 2000 Jezioro Długie – koordynator
2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 136/don2000/08 SOOS Natura 2000 Dolina Drwęcy – koordynator
2008 GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie 163/don2000/08 SOOS Natura 2000 Ostoja Borecka – wykonawca
2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa RDOS-28-WOF-1141-112/09 z dnia 07 października 2009 roku Rozpoznanie walorów przyrodniczych projektowanego rezerwatu przyrody Jezioro Długie - kierownik projektu
2009 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa RDOS-28-WOF-1141-114/09 z dnia 30 października 2009 roku - Projekt
zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Długie - kierownik projektu
2011 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie umowa z dnia 28.02.2011 r. GDDKiA – O/OL-R2-D9-26-05/11
Akcja: PRZENOSZENIE PŁAZÓW I GADÓW W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI POD NAZWĄ „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ NR 7 NA
ODCINKU PASŁĘK (KALSK) - MIŁOMŁYN” W DOGODNE SIEDLISKO DLA PRZENOSZENIA ZWIERZĄT – kierownik projektu
2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: Umowa nr WOF.023.2011.HI z dnia 04 lipca 2011 roku – Wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby korekty granic rezerwatu przyrody „Pióropusznikowy Jar”- kierownik projektu
Grzybowski M., Wziątek B., Duriasz J., Bowszys M., 2011. RAPORT Z AKCJI PRZENOSZENIE PŁAZÓW I GADÓW W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI POD NAZWĄ „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ NR 7 NA ODCINKU PASŁĘK (KALSK) - MIŁOMŁYN” W DOGODNE SIEDLISKO
DLA PRZENOSZENIA ZWIERZĄT - CZĘŚĆ PIERWSZA: MIGRACJA WIOSENNA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w
Olsztynie;
Grzybowski M., Wziątek B., Duriasz J., Bowszys M., 2011. RAPORT Z AKCJI PRZENOSZENIE PŁAZÓW I GADÓW W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI POD NAZWĄ „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ NR 7 NA ODCINKU PASŁĘK (KALSK) - MIŁOMŁYN” W DOGODNE SIEDLISKO
DLA PRZENOSZENIA ZWIERZĄT - CZĘŚĆ DRUGA: MIGRACJA JESIENNA. PODSUMOWANIE AKCJI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad oddział w Olsztynie
2013 PZO dla obszaru Natura 2000 „Jezioro Długie” PLH280030 – koordynator projektu
2013 PO rezerwatu „Jezioro Długie” – koordynator projektu
- dotyczące ocen stanu i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych wynikających z implementacji RDW
2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i
jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej - Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie I
– wykonawca
2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i
jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie II
– wykonawca
2008-2009 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie: Umowa nr 47/2008/F z dnia 3 grudnia 2008 roku w Warszawie Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i
jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej Kod CPV: 9071 1500-9; Nomenklatura wg CPV: 90711500-9; Zadanie III
– wykonawca
Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 17–19 czerwca 2009r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.
Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Kurs przygotowujący do realizacji zadań
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 25-26 wrzesień 2008r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.
Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 02-04 lipca 2008r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.
Certyfikat: River Habitat Survey Component Surveyor (Poland). RHS 2007PL survey format. Date:1 September 2007. Accreditation number:
PL0021. August Cieszkowski Agricultural University in Poznań/ Environment Agency in Bristol, UK.
Instruktor: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego jezior. Kurs przygotowujący do realizacji zadań wynikających z RDW.
11-13 lipca 2007r. UWM Olsztyn, IOŚ Warszawa.
Certyfikat: Zastosowanie makrofitów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących. 9 czerwiec 2006. August Cieszkowski Agricultural
University in Poznań
Certyfikat: Zastosowanie metod hydromorfologicznych w ocenie stanu ekologicznego rzek. 14 października 2005. August Cieszkowski
Agricultural University in Poznań
Kierownik Studiów Podyplomowych: MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY
WODNEJ
- dotyczące hydrografii – przygotowywanie komentarzy oraz konsultacje naukowe arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000
2010 GEPOL w Poznaniu: Umowa nr 1-HYDRO/K2010-12-14. Komentarze do arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000: N34-76-B, N-34-76-C, N-34-76-D, N-34-77-C, N-34-88-A, N-34-88-B, N-34-89-A, w ramach pracy: 28 arkuszy Mapy Hydrograficznej w
wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla
obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich.” zgodnie z umową podpisaną dnia 31.08.2010r. z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kierownik projektu
2010 GEPOL w Poznaniu: Umowa nr 1-HYDRO/K2010-12-14. Konsultant naukowy arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000
arkuszy N-34-76-B, N-34-76-C, N-34-76-D, N-34-77-C, N-34-88-A, N-34-88-B, N-34-89-A - kierownik projektu
2010 Projekt WFOŚiGW w Olsztynie w ramach konkursu Nasza Przyroda 2010, pt.: Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki
Grabiczek w obszarze Natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w kontekście planowanych przedsięwzięć - kierownik projektu.
3. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA
OPRACOWANIA
AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zmianami)
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, z 2012 r. poz. 951 – tekst ujednolicony)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 2008 nr 133 poz. 849 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity - Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami)
Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397)
Rozporządzenie MŚ 2011a: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Dz.U.11.257.1545];
Rozporządzenie MŚ 2011b: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych [Dz.U.11.258.1549];
Rozporządzenie MŚ 2011c: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych [Dz.U.11.258.1550].
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
(Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. 2009 nr 106 poz. 882)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji
przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną (Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1501)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają
korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. 2006
nr 126 poz. 878)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz.U. 2005 nr 7 poz. 55)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących
własność publiczną (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz.U. 2004
nr 168 poz. 1765
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz.
1260)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1041)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 (Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe
będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1455)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z póżn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21 czerwca
2011 poz. 549.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód wymagających ochrony lub
poprawy w celu zachowania życia ryb (78/659/EWG)
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOŚ)
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z
późn. zm.), [dalej: dyrektywa Siedliskowa]
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) [dalej: dyrektywa Ptasia]
DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.) [dalej Ramowa Dyrektywa Wodna]
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR VIII/135/03 z 26.06.2003 R. OBSZARU
EUROPARKU
ROZPORZĄDZENIE Nr 112 poz. 2576 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód.
Rozporządzenia nr 8 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
(Dz. Urz. Woj. Warm._Maz. Nr 20, poz 505, ze zm.);
Pismo Urzędu Miejskiego w Elblągu DGKiOŚ-ROŚ. 6220.5.2013.AZ z 10 lipca 2013 roku ustalającym zakres przedmiotowego raportu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady
Miejskiej Elblągu, zmienionego uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r.
UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. MP z 21
czerwca 2011 poz. 549.
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLB280013 Jezioro Drużno
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLH280028 Jezioro Drużno
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLB280010 Zalew Wiślany.
STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana
Materiały źródłowe i literatura przedmiotu
Dokumentacja dla ustalenia geotechnicznych warunków w popdłożu projektowanego jazu oraz czaszy zbiornika retencyjnego na Srebrnym
Potoku w Elblągu. Geoprojekt – Gdańsk. Sierpień 2007.
Inwentaryzacja jednostek zieleni dla przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja
Srebrnego Potoku km 0=000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. warmińsko-mazurskie”. 2013. Biuro projektów i
Doradztwa technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku”
KIP przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja Srebrnego Potoku km 0=000 –
12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. warmińsko-mazurskie”. 2013. Biuro projektów i Doradztwa technicznego „Hydroprojekt
w Gdańsku”
Dokumentacja dla zadania „Budowa Obwodnicy Wschodniej miasta Elblaga wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym
w ramach projektu „EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, etap III – budowa drogi G 2/2/ i G 1/2”
Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Elbląg, Praca Zbiorowa,
Elbląg 2009
Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga w 2011 roku, WIOŚ w Olsztynie Delegatura w Elblągu, 2012,
Informacja o stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Elblągu w 2010 roku. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, 2011,
Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej Żuław Elbląskich i nizinnodepresyjnej części Elbląga. IMUZ w Falentach,
Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu, Elbląg 2001,
Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)” zwany „Programem
Żuławskim – 2030” KZGW, RZGW w Gdańsku. marzec 2010 r
Założenia do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga. Opracowanie fizjograficzne podstawowe dla obszaru
miasta. Kotliński A., Szczęsny J. TUP, Zakład
Planowania Przestrzennego Pracownia w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1986.Pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu OW/23/13
dotyczące uzgodnienia dla przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn. Regulacja
Srebrnego Potoku km 0=000 – 12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo woj. warmińsko-mazurskie”. Elbląg dnia 09.08.2013.
Plan rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego dla gminy miasta Elbląg na lata 2009-2035, Katedra Budownictwa
Drogowego UTP w Bydgoszczy, sierpień 2009
Charakterystyka systemu wód powierzchniowych i odwodnienia miasta Elbląga, Martyna Karwowska, marzec 2009.,
Charakterystyka roślinności, terenów zieleni i terenów otwartych miasta Elbląga, Leon Jerzy Budzisiak, Luty-Marzec 2009
Mapa Akustyczna Miasta Elbląg, Elbląg 2012
RADTKE G., BERNAŚ R., DĘBOWSKI P., SKÓRA M., 2011. ICHTIOFAUNA DORZECZA RZEKI ELBLĄG. ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk.
PZW). t. 24, s. 97–114.
Badania wód i osadów wykonane w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku (sprawozdanie z badań Nr
181/13)
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. http://www.pkwe.pl/ oraz http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wysoczyznyelblaskiej/
Kotliński A. (red.) 2000. Powiat elbląski. Przyroda i historia. Wydawnictwo TEKST, Bydgoszcz.
Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Projekt
LIFEscape
w
Parku
Krajobrazowym
Wysoczyzny
Elbląskiej.
http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/Krajobraz_prezentacje/Katarzyna_Kopiec_Zbigniew_Zagrodzki_prezentacja.pdf
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD – Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015. Milejewo, Młynary, Tolkmicko 2009.
WSPÓLNA STRATEGIA WDRAŻANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ (2000/60/WE). Wytyczne nr 20 WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ Z
REALIZACJI CELÓW ŚRODOWISKOWYCH. Raport techniczny – 2009 – 027. KE. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, 2009 r. ISBN 978-92-79-11371-0
PWŚ_KZGW 2010: Program wodno-środowiskowy kraju. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Błachuta J., Jarząbek A., Kokoszka R., Sarna S., 2006: Weryfikacja wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i
morfologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia wstępnego
wyznaczenia silnie zmienionych części wód. KZGW, Warszawa.
Błachuta J., Picińska_Fałtynowicz J., Czoch K., Kulesza K., 2010: Abiotyczne typy wód płynących w Polsce. Gospodarka Wodna 2010-5: 181191.
Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński J., Bartel R., Białokoz W., Borzęcka I., Chybowski Ł., Depowski R., Dębowski P., Domagała
J., Drożdżyński K., Hausa P., Kukuła K., Kubacka D., Kulesza K., Ligięza J., Ludwiczak M., Picińska-Fałtynowicz J., Ślisińśki K., Witkowski
A., Zgrabczyński D., Zgrabczyńska M., 2010: Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście
osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. KZGW-Biprowodmel, Poznań.
Chełmicki W.: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
Czarnecka H.: Próba obliczenia współczynnika odpływu i przepływów maksymalnych w małych niekontrolowanych zlewniach na podstawie
pokrywy glebowej, Gospodarka Wodna nr 8/9, 1976.
Brauze T. 2007. Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły. Not. Orn. 48: 1–10.
Buliński M. 1998. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. W: Herbich J ., Herbichowa M. (red.). Szata roślinna Pomorza. Zróżnicowanie,
dynamika, zagrożenia, ochrona, ss. 283–287. Przewodnik sesji terenowych51. Zjazdu PTBot., 15–19 IX 1998, Wyd. UG, Gdańsk.
Cenian Z., Sikora A. 1995. Rozmieszczenie, liczebność i efektywność lęgów bociana białego Ciconia ciconia w północnychrejonach Warmii w
1994 r. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 6: 39–56.
Czechowski P., Bocheński M., 2012. PRZYPADEK HYBRYDYZACJI POMIĘDZY DZIĘCIOŁEM ZIELONYM PICUS VIRIDIS A DZIĘCIOŁEM
ZIELONOSIWYM PICUS CANUS. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1: 82-84.
Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L. 1999. Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego. UW, WOŚiR,
Olsztyn.
DMOCH A. 2003. Obserwacja mieszańca dzięciołów zielonosiwego Picus canus i zielonego P. viridis. Not. Orn. 44: 273-275.
Dombrowski A., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. 2000. Stan i zagrożenia populacji gąsiorka Lanius collurio w Polsce. Not. Orn. 41:
139–148.
Falkowska M. 1996 msc. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) na obszarze byłego powiatu elbląskiego w latach1994–1995. Praca magisterska,
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG.
Galikowska W., 1961, Stanowisko skrzypu olbrzymiego Equisetum maximum Lam. w okolicach Bytowa. Przyroda Polski Zachodniej, 5(1-4),
106-107.
Goc M., Niepiekło B. 1980. Bocian biały, Ciconia ciconia (L.), na terenie byłego powiatu elbląskiego w latach1974–1975. W: Strawiński S.
(red.). Ekologia ptaków wybrzeża. Acta Biologica 6: 67–79. GTN, Gdańsk.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z. Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk.
Grzybowski M., 2007, Czym jest hydromorfologiczna ocena rzek?. Ekonatura, Sierpień/08(45), s. 3-6.
Grzybowski M., 2008, Szesnaste urodziny sieci Natura 2000. Ekonatura, Marzec/03(52), s. 4-8.
Grzybowski M., 2008, Ramowa Dyrektywa Wodna - nowe spojrzenie na monitoring wód powierzchniowych. Ekonatura, Czerwiec/06(55), s.
7-9.
Grzybowski M., 2008, Makrofity a stan ekologiczny wód. Ekonatura, Lipiec/07(56), s. 10-12.
Grzybowski M., 2008, Natura 2000, Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. Ekonatura, Wrzesień/09(58), s. 3-5.
Grzybowski M., Szarek J., Skibniewska K.A., Guziur J., 2010. Evaluation of diversity of submerged and emerget flora of lakes Szeląg Wielki as
threatened by a pesticide tomb. Pol. J. Natur. Sc., Vol 25(2):154-172.
Grzybowski M., Szarek J., Skibniewska K.A., Guziur J., Duriasz J., 2010. Evaluation of the ecological status and diversity of macrophytes of
drainage ditches threatened by a pesticide tomb. Pol. J. Natur. Sc., Vol 25(3):259–271.
Grzybowski M., 2010. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion. [W:] Hołdyński
Cz.(red.). Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. ISBN 97883-929997-4-4. Wyd. MANTIS, Olsztyn: 102-107.
Grzybowski M., 2010. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników. [W:] Hołdyński Cz.(red.). Siedliska i gatunki Natura
2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i
części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008. ISBN 978-83-929997-4-4. Wyd. MANTIS,
Olsztyn: 113-116.
Grzybowski M., 2010. Ziołorośla nadrzeczne. [W:] Hołdyński Cz.(red.). Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej
przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku w latach 2006-2008. ISBN 978-83-929997-4-4. Wyd. MANTIS, Olsztyn: 139-143.
Grzybowski M., 2010. Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki Grabiczek w obszarze natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w
kontekście planowanych przedsięwzięć. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem opracowania. UWM w
Olsztynie, RDOŚ Olsztyn. 7-23 (mscr).
Grzybowski M., 2010. Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki Grabiczek w obszarze natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w
kontekście planowanych przedsięwzięć. Zadanie 1: Roslinność euhydrofityczna – siedlisko przyrodnicze Natura 2000 Nizinne i
podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników (kod 3260). UWM w Olsztynie, RDOŚ Olsztyn. 24-36 (mscr).
Grzybowski M., 2010. Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki Grabiczek w obszarze natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w
kontekście planowanych przedsięwzięć. Zadanie 3: Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe (kod 6430-3). UWM w Olsztynie,
RDOŚ Olsztyn. 42-50 (mscr).
Grzybowski M., 2010. Czynna ochrona gatunków i siedlisk w rejonie rzeki Grabiczek w obszarze natura 2000: SOOS Dolina Drwęcy w
kontekście planowanych przedsięwzięć. Zadanie 5: Pełna inwentaryzacja stanowisk Hildenbrandtia rivularis. UWM w Olsztynie,
RDOŚ Olsztyn. 59-61 (mscr).
Grzybowski M., Kapusta A., Łaźniewski J., Kleinschmidt L., Łaźniewska I., 2010. Inwentaryzacja siedlisk chronionych w północnej części
obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH 280001 w rejonie potencjalnego oddziaływania planowanych korytarzy drogi krajowej nr 7
Miłomłyn-Olsztynek wraz z opracowaniem wyników. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie
Grzybowski M., 2010. Pełna inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk: 3260 NIZINNE I PODGÓRSKIE RZEKI ZE ZBIOROWISKAMI
WŁOSIENICZNIKÓW; kod physis: 24.4: euhydrofityczna roślinność rzek w Poburzance i Drwęcy w rejonie Samborowa. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie
Grzybowski M., 2010. Opinia na temat stanu zachowania, stopnia degradacji siedliska priorytetowego (łęgu olszowo-jesionowego) o kodzie
91E0, które koliduje z planowaną drogą S7 Miłomłyn-Olsztynek w okolicach przejścia drogi przesmykiem między jeziorem
Drwęckim i jeziorem Piławki. Na zlecenie: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie
Grzybowski M., 2010. Opinia w sprawie stanu krajobrazów oraz możliwości pełnienia przez nich funkcji związanych z turystyką i
wypoczynkiem Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko–Ramuckiej objętej działkami o numerach: 66, 67, 68, 69/1,
69/2. 65/3 mieszczącymi się w granicach miejscowości Waplewo (obręb Waplewo) gmina Olsztynek, powiat olsztyński,
województwo warmińsko mazurskie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Grzybowski M., 2012. EKSPERTYZA Z ZAKRESU PALUDOLOGII W CELU USTALENIA CZY NA TERENIE DZIAŁEK OZNACZONYCH NUMERAMI
212/4 I 212/7 W OBRĘBIE BUKWAŁD, GMINA DYWITY ZNAJDUJE SIĘ OBSZAR WODNO-BŁOTNY CZY ZBIORNIK WODNY. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie (1-20).
Grzybowski M., Wziątek B., 2011. Opinia w sprawie przedsięwzięcia: KONSERWACJA RZEKI WEL W KM 15+000 – 23+500. Dla RDOŚ na
zlecenie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2010a. Podstawowe uwarunkowania metodyczne oceny
stanu ekologicznego cieków wodnych na podstawie elementów hydromorfologicznych. PAN Kraków, Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich, 9:41-52.
Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2010b. Metodyka prowadzenia monitoringu stanu
hydromorfologicznego polskich rzek. PAN Kraków, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9:101-111.
Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2010c. Principles of hydromorphological surveys of Polish
rivers. J. Water Land Dev. No.143-13.
Ilnicki P., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2010d. Ecological quality classes of river hydromorphology
in Poland. J. Water Land Dev. No.15-27.
Ilnicki P., Górecki K., Lewandowski P., Sojka M., Grzybowski M., Krzemińska A., 2011. Charakterystyka elementów hydromorfologicznych
cieków sztucznych przy użyciu metody MHR. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 10 (1):17-32.
Kasprzak K., Raszka B. 2005: Obszar Natura 2000. Procedura ocen oddziaływania na środowisko. Przegląd Komunalny. Poznań. 11 (170). s.
28-29.
Kindler J., Engel J., 2005. Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek. 2005. WWF Polska. GWP Polska. Warszawa.
http://www.wwf.pl/informacje/publikacje/natura/natura2000_publish.pdf
Kondracki J., 1994. Waloryzacja estetyczna krajobrazów. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski,
Warszawa.
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
Kowalczak P., Nieznański P., Stańko R., Mas F.M., Sanz M.B., 2009: Natura 2000 a gospodarka wodna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Kleczkowski A., 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Inst.
Hydrogeologii Inż., AGH Kraków.
Krygowski B., 1961: Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Część I, Geomorfologia., PTPN, Poznań
KZGW, 2011. Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 4, art. 4 ust. 5 oraz art. 4 ust. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 38 Ustawy
Prawo Wodne. Warszawa.
Kuźniak S. 2000. Sylvia nisoria (Bechst., 1785) – jarzębatka. W: Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. Ptaki Wielkopolski.
Monografia faunistyczna, ss. 437–438. BoguckiWyd. Nauk., Poznań.
Molewski K., Jakubiec Z. 2006. Bocian biały w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). 2006.
Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004, ss. 315–332. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTPP „pro
Natura”. Wrocław.
Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułów
6(3)
i
(4)
Dyrektywy
Siedliskowej
92/43/EWG.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf
Oleksa A. (ed.) 2012. Ochrona pachnicy w Polsce. Propozycja programu działań. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław. Pp. 139.
Ostrowski R. 1979. Zmiany florystyczne runi pastwiska pod wpływem intensywnego nawożenia. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Pr. Kom. Nauk Roln.
i Kom. Nauk Leśnych 47: 219-227.
Paczyński B. i inni, 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski. 1: 500 000. Praca zbiorowa pod. red. B. Paczyńskiego, PIG, Warszawa
Pawlaczyk P., Jermaczek A., 2004. Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska.
Warszawa.
Polak M., 2012. Habitat Preferences of the Sympatric Barred Warbler (Sylvia nisoria) and the Red-Backed Shrike (Lanius collurio) Breeding
in Central Poland. Annales Zoologici Fennici 49(5-6):355-363.
Przybylski M., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K., 2004. Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski. Arch. Ppl. Fish.,
Vol. 12, Suppl. 2, 131 – 142.
Podział Hydrograficzny Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Praca zbiorowa ZH IM i GW, część I i II, Warszawa , 1983.
Paszyński J., Niedźwiedź T. 1991. Klimat.W: Starkel L. (red.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, ss. 296–355. PWN, Warszawa.
Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.
Sikora A. 1992. Gnieżdżenie się pliszki górskiej (Motacilla cinerea) w północno-wschodniej Polsce. Not. Orn. 33: 145–149.
Sikora A. 2006a. Gniazdowanie żurawia Grus grus na Wysoczyźnie Elbląskiej w latach 2004–2005. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62, 1: 27–41.
Sikora A. 2006b. Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła zielonosiwego Picus canus na Wysoczyźnie Elbląskiej i jego ekspansja na Warmii i
Mazurach. Not. Orn. 47: 32–42.
Sikora A., 2007. Gniazdowanie cennych gatunków ptaków na Wysoczyźnie Elbląskiej. Notatki Ornitologiczne, 48: 246–258.
Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik Sz., Zgola T., 2006. Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód
powierzchniowych w zakresie makrofitow i pilotowe ich zastosdowanie dla części wód reprezentowantujących wybrane kategorie i
typy. Etap II, Tom I Rzeki. Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Akademia Rolnicza im. Cieczkowskiego w Poznaniu –
Uniwersystet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Szoszkiewicz J., Ostrowski R. 1977. Wpływ melioracji na stosunki florystyczne łąk naturalnych. Roczn. AR Poznan 97: 149-158.
Wróbel D. 2006. Biologia i ekologia Equisetum telmateia Ehrh (pol.). Ośrodek Przetwarzania Informacji.
Wróbel D. 2002. Skrzyp olbrzymi. Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego (red. A.
Nowak, K. Spałek)
Tokarz H. 1961. Zespoły leśne Wysoczyzny Elbląskiej. Acta Biol. et Med. Soc. Sci. Gedan. 5, 7: 121–244.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Tomiałojć L., Stawarczyk 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „proNatura”, Wrocław.
Zając A., 1978, Atlas of Distribution of Vascular Plants in Poland (ATPOL). Taxon, 27(5/6), 481-484.
Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu
Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie jest regulacją Srebrnego Potoku na odcinku od km 0+000
do km 12+167 na terenie miasta Elbląga i gminy Milejewo (na etapie przygotowania
niniejszego raportu zakres regulacji został ograniczony – o czym w dalszej części raportu).
Regulacja Srebrnego Potoku obejmuje również budowę zbiornika retencyjnego na terenie
miasta Elbląga, ok. 160 m powyżej ujścia potoku do Kumieli. Podstawową funkcją
planowanego zbiornika retencyjnego jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta
Elbląga. Konieczność ochrony przeciwpowodziowej terenów miasta położonych na terenach
żuławskich narzuca konieczność zastosowania rozwiązań chroniących niżej położone tereny
przed skutkami spływu wód burzowych. Należy tu wspomnieć że tzw. Żuławy Elbląskie to
przede wszystkim kompleks Jeziora Druzno z szeregiem cieków do niego dopływających oraz
rzeka Elbląg przechodząca w Kanał Elbląski z ujściem do Zalewu Wiślanego. Prawy brzeg tej
rzeki (na terenie Elbląga) podlega wpływom cieków spływających z Wysoczyzny Elbląskiej
(Babica, Srebrny Potok, Kumiela). Poziom wody w rzece Elbląg może gwałtowanie wzrastać
zarówno w wyniku spiętrzenia wód na Zalewie Wiślanym, jak i dużej ilości wód opadowych
spływających z wysoczyzny, co zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi na silnie
zurbanizowanym terenie przyległym do rzeki. Planowany zbiornik retencyjny w górnym
odcinku Srebrnego Potoku jest więc elementem zabezpieczającym miasto przed
zagrożeniem powodziowym wód spływających z wysoczyzny. Rzeka Kumiela wraz ze
Srebrnym Potokiem jest jednym z największych odbiorników wód opadowych w granicach
miasta. Utworzony zbiornik retencyjny spowoduje równomierność przepływu wód,
gromadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych. Po wykonaniu zbiorników oprócz
funkcji, które mają spełnić tj. redukcji fali powodziowej i zatrzymaniu rumowiska, będzie
wpływać stabilizująco na poziom wody gruntowej otaczającego terenu. Zaniechanie regulacji
(poprzez zbiornik retencyjny) grozi wylewami mas wodnych na tereny dużej aglomeracji
miejskiej (Elbląga). Zagrożenie dla kilkunastu tysięcy ludzi, infrastruktury miejskiej oraz
zakładów przemysłowych usytuowanych na tym terenie. Brak zabezpieczenia wypłycania
dolnego biegu rzeki, grozi wylewami na terenie miasta Elbląga. Planowany zbiornik jest
częścią Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2015)” zwany „Programem Żuławskim – 2030” KZGW, RZGW w
Gdańsku. marzec 2010 r.
Ponadto planowana inwestycja w postaci zbiornika retencyjnego jest elementem
wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno – sportowego nazwanego Europarkiem. Jest
jednym z działań strategicznych władz miasta Elbląg zmierzających do wzbogacenia
wizerunku miasta i oferty usług ponadlokalnych poprzez racjonalne wykorzystanie
naturalnych walorów krajobrazowych na styku miasta z zalesionymi stokami Wysoczyzny
Elbląskiej. Europark ma obejmować przestrzeń ok. 200 ha.
Planowany zbiornik retencyjny
Źródło: http://elblag.wm.pl/17401,Jak-w-przyszlosci-moze-wygladac-Europark.html#axzz2e28BNh76
Skala przedsięwzięcia obejmuje: regulację koryta potoku na długości 12,167 km.
Między km 0+125 a km 1+060 Srebrnego Potoku zaprojektowano zbiornik retencyjny.
Ze względów eksploatacyjnych zbiornik podzielono na dwie części. Część górna przeznaczona
będzie do zatrzymywania wleczonego rumowiska.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest zawarta w obszarze, dla którego został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu. Przygotowany został projekt
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR
VIII/135/03 z 26.06.2003 R MPZP OBSZARU EUROPARKU który uzyskał w ramach
opiniowania projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną - ocenę
pozytywna z dnia 28.05.2010.
Z powodu planowanej budowy obwodnicy Elbląga "Wschód" obszar zbiornika został
ograniczony i podzielony na dwie części. Część górna przeznaczona będzie do zatrzymania
rumowiska.
Projektowana obwodnica będzie budowana już po wykonaniu zbiornika. Między
częściami zbiornika, rozgraniczonego obwodnicą zaprojektowano kanał przepływowy o
szerokości w dnie 4 m, o nachyleniu skarp 1:1 i długości 55 m. Skarpy umocnione gabionami.
W skarpach utworzono półki do migracji zwierząt.
Parametry zbiornika:
 Powierzchnia całkowita 4.24 ha, w tym zbiornika górnego 1,29 ha,
 Pojemność zbiornika dolnego 116080 m3 , w tym zbiornika górnego 21020 m3,
 Pojemność powodziowa 26 550 m3,
 Rzędna dna zbiornika górnego 34,50 m nKr,
 Rzędna dna zbiornika dolnego 33,00 m nKr.
 Normalny poziom piętrzenia zbiornika górnego 36,13m nKr,
 Maksymalny poziom piętrzenia zbiornika górnego 36,94 m nKr,
 Normalny poziom piętrzenia zbiornika dolnego 36,00 m nKr,
 Maksymalny poziom piętrzenia zbiornika dolnego 36,90 m nKr,
 Wysokość piętrzenia zbiornika dolnego 3,52 m,
 Wysokość piętrzenia zbiornika górnego 1,04 m.
 Długość cofki - 20 m
Z uwagi na pojemność zbiornika i wysokość piętrzenia , budowla ta zaliczana jest do klasy IV.
Zbiornik wykonany będzie w wykopie o nachyleniu skarp 1:3 i 1:2. Skarpy umocnione będą,
materacami siatkowo kamiennymi na podsypce żwirowej i geowłókninie do rzędnej 37,00 m
nKr.
Zapora ziemna o szerokości korony 4,0 m na rzędnej 38,00m nKr, nachyleniu skarp 1:2 ze
stalowej ścianki szczelnej z grodzie AU 16 będzie pełnić rolę przeciwfiltracyjną. Grodzice
wbite będą do rzędnej 28,70 m nKr. Długość ścianek zapory wynosić będzie 144,0 m. W
świetle jazu zaprojektowano przelew stały o świetle 5,0m i rzędnej korony 36,00 m nKr i
przepławkę komorowo-stopniową. Dla przepływów niskich służyć będzie obniżenie w
koronie przelewu do poziomu 35,90 m nKr wykonane jako przelew trapezowy o szerokości
korony 0,7 m i nachyleniu boków 1:2. Poniżej przelewu zostanie wykonana kaskada z pięciu
stopni o wysokości 0,80m do niecki wypadowej zakończonej progiem o rzędnej 32,60 m. Do
opróżniania zbiornika służyć będzie upust denny o wymiarach 1,0x1,0 m zamykany zastawką
naścienną z ręcznym mechanizmem wyciągowym. Zastawka wraz z prowadnicami stanowi
gotową dostawę producenta.
4.1.Przepławka
Przepławka jest dostosowana dla minoga i kozy, dla których wymagana wysokość progu
(różnica poziomów wody w komorze nie powinna być wyższa niż 20 cm. W celu wyznaczenia
parametrów technologicznych przepławki umożliwiających migrację minoga kierowano się
następującymi przesłankami:
 zapewnienie migracji ryb przy minimalnym przepływie powyżej poz. 35.70 m nKr
 utrzymanie przepływu wabiącego w ilości Q min = 0.015m /s
 uzyskanie spadku wody między komorami max 0,20m;
 uzyskanie spadku dna przepławki i >0,1 (10%);
 minimalna głębokość wody w przepławce 0,50m.
3
Przegrody przepławki przewidziano z belek drewnianych grubości 6 cm . W dnie
komór przewidziano ułożenie ułożenie kamieni (polny, otoczaki) 10-25 cm, na zaprawie
betonowej. Z powodu małego natężenia przepływów w okresie letnim zastosowania innego
rozwiązania „obejścia" (kanał obiegowy w postaci bystrza) jest niemożliwe. Urządzenie takie
wymaga znacznych przepływów wody -wielokrotnie wyższych od wymaganych dla
przepławek komorowo-stopniowych. Srebrny Potok w przekroju zapory, w okresach niskich
stanów charakteryzuje się małymi przepływami osiągającymi nawet 0.010m3/s . Mały
zbiornik nie zabezpiecza odpowiednich przepływów do zapewniającej głębokości napełnienia
bystrza.
Z powyższych względów zaprojektowano przepławkę komorową.
Przepławkę komorową zlokalizowano bezpośrednio przy budowli przelewowospustowej z lewej strony. Dla zachowania ciągłości przepływu przyjęto, że dno wylotu winno
znajdować się min 0,4 m poniżej min. poziomu wody na dolnym stanowisku. Zaprojektowano
żelbetową przepławkę o następujących parametrach:
 szerokość przesmyku - min. 0,25 m
 szerokość komory - 1,20 m
 długość komory min - 1,90 m
 różnica poziomów wody w komorze - 0,20m
 minimalna głębokość wody w komorze - h=0,50m
 minimalny przepływ wody - Q=0,015m3/s
Z powyższych względów zaprojektowano przepławkę komorową.
4.2.Drenaż odwadniający
Drenaż odwadniający zaprojektowano u podnóża zapory czołowej i wzdłuż obu brzegów
poza zaporą. Brzeg prawy 118m, brzeg lewy 50m,wzdłuż zapory na długości 1 0 l m . Drenaż
wykonano z rur PVC 200 w osłonie z kokosu i obsypce żwirowej 50x50cm. Na załamaniach
kierunku i spadku zastosowano 5 studni z kręgów betonowych 0 120cm.
4.3.Odbudowa kładek w km 4+037 i 5 + 354.
W miejsce drewnianych kładek zaprojektowano kładki konstrukcji stalowej o nawierzchni
drewnianej z desek o grubości 5 cm zastosowano podpory z pali z rur stalowych
0159/6,3mm. Pomosty kładek oparte będą na przyczółkach żelbetowych z betonu C25/30.
Zakotwienie przyczółków w skarpach wykonane będzie przy pomocy ścianki szczelnej
stalowej z grodzie GZ4 wbitych na głębokość l,5m.
Barierki ochronne o wysokości 1,10 m będą wykonane z profili stalowych o przekroju 5,0 cm.
Szerokość kładek wynosić będzie l,5m. Rozpiętość kładki w km 4+037 wynosi 15,50 m, ilość
podpór palowych - 2 szt.
Rozpiętość kładki w km 5+354 wynosi 11,40m, ilość podpór palowych - 1 szt.
4.4.Regulacja koryta
Regulacja koryta polegać będzie wyłącznie na umocnieniu pomytych skarp i
wykonaniu progów (szt. 19) na odcinku szlaku turystycznego biegnącego wzdłuż Srebrnego
Potoku. Zastosowano cztery typy umocnienia skarp potoku zależnie od położenia (brzeg
wypukły, brzeg wklęsły), stopnia zagrożenia i zniszczeń.
Typ 3 umocnienia wykonany będzie na odcinku od ujścia Srebrnego Potoku do progu
wypadowego jazu oraz od ujścia Potoku do zbiornika do km 1+060 rzeki umocnienia to
nawiązuje do projektowanego umocnienia Kumieli na tym odcinku. Skarpy umocnione będą
brukiem kamiennym na podsypce żwirowej i geowłókninie podpartym palisadą drewnianą.
Bruk na skarpach będzie wykonany do wysokości 1,20 m. Powyżej bruku skarpy umocnione
będą przez obsiew mieszanką traw na warstwie humusu.
Podane długości umocnień należy sprawdzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ich
realizacji ponieważ kształt i długość uszkodzeń brzegów ulega zmianie w czasie, szczególnie
po każdym większym deszczu.
Na brzegach wklęsłych przy wysokich skarpach i dużym rozmiarze zniszczeń (bliskość
zboczy, drogi) zastosowano umocnienia typu 2 - z koszy siatkowo - kamiennych (gabionów)
na geowłókninie, która będzie oddzielać kosze od wypełnienia ubytków skarpy gruntem
miejscowym.
Dolna krawędź koszy od strony potoku podparta palisadą drewnianą chroniona
będzie narzutem kamiennym o średnicy kamienia co najmniej 20 cm .
Na brzegach wklęsłych przy niższych skarpach stosowano umocnienie typu 1 z materaców
siatkowo-kamiennych o grubości 23 cm podpartych palisadą z kołków drewnianych 0 1012cm, 1=1,5 m.
Materace ułożone będą na podsypce z pospółki o grubości warstwy 20 cm
odseparowanej od wypełnienia ubytków skarpy gruntem miejscowym warstwą geowłókniny
filtracyjnej. W miejscach łączenia umocnień 2 i 3 z istniejącą skarpą stosować należy narzut
kamienny podparty palisadą drewnianą (umocnienie typ 4).
4.5.Wytyczne realizacji
Roboty należy rozpoczynać w okresie trwania niskich stanów wody w potoku.
Nie przewiduje się wykonania specjalnego obejścia dla przeprowadzenia wody budowlanej.
Wodę przez teren budowy zapory można odprowadzić wcześniej wykonanym upustem
dennym lub też specjalnie wykonanym otworem w ściance szczelnej, który następnie należy
zaspawać.
Do odwodnienia terenu robót, w miarę potrzeby należy użyć pompy spalinowej. Do osłony
terenu robót należy wykorzystać grodzę ziemne z worków z piaskiem. Wszelkie roboty należy
wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP i zaleceniami załączonej do
projektu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Szczególną uwagę należy
zwrócić na warunki uzgodnień eksploatatorów sieci uzbrojenia terenu.
4.6.Gospodarka drzewostanem
Drzewa i krzewy rosnące w obrębie projektowanej czaszy zbiornika zostaną
wykarczowane.
Szczegółowa inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do usunięcia zawarta jest w odrębnej
części „Inwentaryzacja zieleni" dołączonej do opracowania oraz w rozdziale do raportu
poświęconym szacie roślinnej. Powyżej projektowanego zbiornika nie przewiduje się żadnej
wycinki drzew. Dęby około 150 letnie pozostawiono, przesuwając granice zbiornika.
4.7.Zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych
Masy ziemne pochodzące z wykopu czaszy zbiornika zostaną wykorzystane na
miejscu do budowy nasypu zapory do podwyższenia brzegów zbiornika do rzędnej 3 8m nKr i
uzupełnienie mas ziemnych podczas prac regulacyjnych Srebrnego Potoku.
Nadwyżka mas ziemnych zostanie wywieziona na odległość do 20 km i złożona w miejscu
wskazanym przez inwestora jako rezerwa do dalszego wykorzystania.
Warto także osobno odnieść się do kwestii urobku. Badania urobku zostały już
wykonane zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest
zanieczyszczony (Dz. U. 2002 r. Nr 55, poz. 498) uwzględniając również zapisy dodatkowe
podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Z
przeprowadzonej analizy wynika, że urobek może być wykorzystany w czasie przewidzianych
do realizacji prac. Poniżej wyniki tych analiz:
4.8.Umocnienie wylotu i wylotu przepustu pod ul. Kalinową.
Nieumocnione koryto poniżej wylotu ulega rozmyciu, co z kolei zagraża podmyciem
konstrukcji przepustu.
Projektuje się zasypanie wyrwy narzutem kamiennym na geowłókninie do poziomu płyty
wypadowej na dł. ~ 30 m w osłonie z palisady drewnianej z kołków 0 8-10 cm i dł. 1,5 m,
dalej skarpy i dno umocniono materacem siatkowo-kamiennym op. 30 m na geowłókninie i
warstwie żwiru gr. 15 cm.
4.9. Ochrona przed korozją
Barierki ochronne budowli piętrzących zbiornika i części stalowe kładek w km 4+037 i
w km 5+ 354 będą zabezpieczone przed korozją przez oczyszczenie powierzchni do drugiego
stopnia czystości, dwukrotne nałożenie warstwy farby epoksydowej do gruntowania
chemoodpornej tlenkowej a następnie dwukrotne pomalowanie emalią epoksydową
chemoodporną w kolorze czarnym.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiałów, paliw i energii.
Opisywane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie wykorzystywać wody,
surowców, materiałów i paliw.
Na etapie budowy wykorzystane będą energia i paliwa niezbędne do napędu maszyn
budowlanych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na podstawowe surowce:
Woda
- nie dotyczy
Paliwo
- ~500 l/dobę
Piasek na zasypki
- 15 500 m3
Beton
- 240m3
Kamienie
- 650 m3
Kosze siatkowo-kamienne - 3 800 m3
6. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia
Zbiornik wodny nie będzie źródłem żadnych emisji w fazie eksploatacji. Co najwyżej źródłem
okresowych uciążliwości związanych z koniecznością remontu konstrukcji hydrotechnicznych
i generowanych w tym czasie odpadów budowlanych i komunalnych.
Z uwagi na fakt, iż na etapie eksploatacji zbiornika dochodzić będzie do kolmatacji osadów
dennych (sedymentacji mineralnych zawiesin) rozwiązaniem służącym do minimalizacji tego
procesu jest wykonanie zbiornika wstępnego (zbiornika górnego – który będzie pełnił tą
funkcję). Osady będą się osadzać się w zbiorniku wstępnym i będą w miarę potrzeby
usuwane przy odpowiednio obniżonym poziomie wody w budowli przelewowo-upustowej.
7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną
Planowane roboty związane z budową zbiornika retencyjnego zajmują dodatkową
powierzchnię ok. 4,1 ha, zagospodarowanie obrzeży zbiornika – ścieżki piesze i rowerowe.
Projektowana zieleń zajmą powierzchnię ok. 1,2 ha.
Poza zbiornikiem retencyjnym roboty związane z regulacją będą prowadzone w korycie
Srebrnego Potoku wobec czego nie przewiduje się zajęcia dodatkowej powierzchni.
Na terenie planowanym pod budowę zbiornika nie ma żadnej zabudowy a jedynie w jego
środkowej części planowana jest trasa obwodnicy „WSCHÓD”
Przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie miasta Elbląg w obrębie ewidencyjnym
9, 7, 8 i 29 oraz na terenie gminy Milejewo w obrębach Piastowo i Milejewo na działkach
wg poniższego zestawienia:
L.p.
Nr działki
Obręb m. Elbląg 7
1
36
2
37
3
38
4
44
5
45
6
46
7
61
8
62
9
63
10
64
11
65
12
66
13
67
14
68
15
69
16
70
17
71
18
72
19
73
20
74
21
75
22
76
23
77
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
78
80
81
102/3
110
111
113
114
115/1
115/2
34
116
35
36
117
118
Właściciel
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Adres
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
37
119
38
123
Obręb m. Elbląg 8
39
4/1
40
5
41
7
42
338/15
43
339/2
44
341/3
45
341/4
46
342/2
47
344/1
48
345/1
Obręb m. Elbląg 9
49
122
50
182
51
52
183
184
53
185/1
54
185/2
55
186
56
187/1
57
187/2
58
188
59
189
60
190
61
191
62
63
193
217/2
64
241
65
242
66
243
67
244/2
68
244/4
69
244/6
70
247/1
71
247/2
Obręb m. Elbląg 29
72
100
73
101
74
75
102
103
76
104/2
77
105
78
106
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Luba Waldemar
Luba Danuta
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Bernaciak Adam Piotr
Elbląg, Władysława Sikorskiego 12
Miasto Elbląg
Bernaciak Adam Piotr
Miasto Elbląg
Bernaciak Adam Piotr
Miasto Elbląg
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Miasto Elbląg
Łazarewicz Monika Władysława
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Miasto Elbląg
Tomaszewska Margaryta
Tomaszewski Andrzej Marian
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Jezdychowicz Sylwester
Szuba Janusz
Szuba Izabela
Cyra Stanisław Bogdan
Cyra Małgorzata
Miasto Elbląg
Sikorska Krystyna
Wielgat Zbigniew Mieczysław
Wielgat Danuta
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Wielgat Zbigniew Mieczysław
Wielgat Danuta
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Olsztyn,
Wyszyńskiego 26/139
Elbląg, ul Łączności 1
Olsztyn,
Wyszyńskiego 26/139
Elbląg, ul Łączności 1
Olsztyn,
Wyszyńskiego 26/139
Elbląg, ul Łączności 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg
ul. Tadeusza Kościuszki 110
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, Pułkownika Stanisława Dąbka 521/2
Elbląg, Pułkownika Stanisława Dąbka 521/2
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul. Wiejska 20III/3
Elbląg, ul. Wiejska 20IV/8
Elbląg, ul. Donimirskich 2/14
Elbląg
ul. Grabowa 4
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul. Modrzewiowa1
Elbląg, ul. Kalinowa 2c
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul. Kalinowa 2c
79
80
114
117
81
118
82
127
Miasto Elbląg
Miasto Elbląg
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Linczerski Rafał
Krawczyk Piotr
83
128
Nocoń Małgorzata
Elbląg, ul Łączności 1
Elbląg, ul Łączności 1
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg,
ul. Robotnicza 162/II/10
64-920 Piła
ul. Nowowiejskiego 16
82-316 Milejewo,
m. Jagodnik 5
Elbląg, Adama Asnyka 2A/10
Elbląg, Piechoty 11/42
84
133/7
85
134
86
135
87
145
88
146
89
147
90
148
91
92
93
94
334/1
334/2
334/3
334/7
95
334/8
Włoszczyńska Lidia Maria
Kłosiński Bogdan
Kłosińska Jadwiga
Miasto Elbląg
Gwoździewicz Zbigniew Marian
Gwoździewicz Joanna Nikola
Szczęsny Henryk
Skarb Państwa - Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Ruczyński Jerzy Jan
Ruczyńska Barbara Jadwiga
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
96
334/9
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Elbląg, ul. Marymoncka 5
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
334/10
334/15
337/1
337/2
337/4
337/5
338/5
338/6
338/7
338/8
341/1
341/5
341/6
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Skarb Państwa – Nadleśnictwo Elbląg
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Firlej Bogdan
Firlej Marianna
Marciniak Mirosław
Marciniak Mirosław
Milejewo
Firlej Bogdan
Firlej Marianna
Stojek Andrzej Piotr
Milejewo
Gmina Milejewo
82-316 Milejewo, Elbląska 47
Siemieniecka-Okłota Katarzyna Daria
82-100 Nowy Dwór Gdański
Dąbrowskiego 11/1
Zajkowski Andrzej Marek, Szarkowska –Zajkowska Hanna
82-300 Elbląg,
Stary Rrynek 50-51/5
82-300Elbląg, Traugutta 28/6
82-300Elbląg,
ul. Traugutta 28/6
Elbląg, ul Łączności 1
82-340 Kadyny 31
02-495 Warszawa, Skoroszewska 8/108
Elbląg, Królewiecka 182
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg
ul. Romualda Traugutta 81/3
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Elbląg, ul. Marymoncka 5
Obręb Milejewo
110
101
111
112
113
102/8
102/9
103/2
114
124
115
125/5
116
283
117
286/2
Obręb Piastowo
118
145
119
146
120
147
Grzesiak Janusz Tomasz
Grzesiak Ryszard
Grzesiak Sabina Lucyna
Milejewo
Milejewo
Elbląg, ul. Bydgoska 20
121
154
122
155
123
156
124
159
125
161
126
127
128
162
163
165
129
166
130
167
131
168
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Gołąb Roman Gołąb Jolanta Teresa
Wasilik Piotr Marcin
Gmina Milejewo
Małek Leszek Bogumił
Małek Urszula Dorota
Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych
82-300 Elbląg,
ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg,
ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg,
ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg,
ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg,
ul. Marymoncka 5
Piastowo 6
Piastowo 7
82-316 Milejewo, Elbląska 47
82-300 Elbląg, ul. Orkana 18
82-300 Elbląg
Nowodworska 10b
8. Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości
Długość Srebrnego Potoku od ujścia Kumieli do wypływu ze stawu w Milejewie
wynosi 12,167 km.
Potok przez obszar Wysoczyzny Elbląskiej płynie głęboko wyżłobionym, wąskim
wąwozem w wysoczyźnie morenowej. Stoki wąwozu porośnięte są lasem liściastym ze
znaczną przewagą drzewostanu bukowego.
W odległości ok. 1600m od ujścia do Kumieli Srebrny Potok wpływa na teren tarasu
akumulacyjnego Żuław Wiślanych. Dolina potoku znacznie się rozszerza tworząc rozległą
płaszczyznę porośniętą roślinnością łąkową i młodymi porostami wierzby, olchy, wiązu i
głogu oraz pojedynczymi drzewami klonu. Srebrny Potok na całej swojej długości silnie
meandruje.
Spadki dna są bardzo różne. Średni spadek dna potoku wynosi ok. 1,13%, lokalnie,
szczególnie w górnym biegu spadki są większe, często przekraczają 1,65 % dochodząc do
ok.2,5-3,25%. W dolnym biegu potoku spadki są łagodniejsze i wahają się od 0,20-1,20%.
Szerokości dna potoku wahają się od 2,8m do 3,7m.. Na całej długości potoku, z wyjątkiem
lokalnych zagłębień, dno ulega w minimalnym stopniu erozji wgłębnej, ponieważ jest w
naturalny sposób umocnione kamieniami zalegającymi dno. W dużym stopniu postępuje
erozja brzegowa.
Z uwagi na duże spadki dna i związane z tym duże prędkości wody, wysokie i strome
skarpy są niszczone przez energię płynącej wody niezależnie od wielkości prowadzonego
przepływu. Skarpa jest podmywana u podnóża, następnie masa ziemi razem z drzewami
osuwa się do koryta tamując chwilowo przepływ i podpiętrzając wodę. Zjawiska takie często
bywają powodem rozmywania meandrów i w konsekwencji zwiększania spadku dna . Grunt
pochodzący ze zniszczonych skarp jest transportowany w dół potoku i osadzany w Kumieli
powodując stopniowe wypłycanie koryta na terenie miasta.
Zjawiska niszczenia skarp szczególnie występują między km 0+900 a 5+700 biegu
potoku. Nad Srebrnym Potokiem w km 0+407 i w km 0+786 oraz lewym brzegu od km 0+058
do km 0+130 przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia.
Srebrny Potok przecinają:
–
w km 0+140 kładka metalowa
–
w km 1+067 nowy przepust z blachy falistej
–
w km 1+412 mostek drewniany
–
w km 4+037 kładka drewniana do odbudowy
–
w km 5+354 kładka drewniana do odbudowy
–
w km 8+458 przepust 0 120 cm pod ul. Kalinową, w stanie technicznym
dobrym, poniżej wypadu stwierdzono rozmycia
–
km 10+539 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,50m
–
km 10+594 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 5,70m
–
km 10+707 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,30m
–
km 10+879 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,0 m
–
km 12+100 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,20m
9. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Wariant 0
Wariant bezinwestycyjny – odpowiada stanowi istniejącemu. Brak wykonania planowanej
inwestycji zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu miasta Elbląga.
Wariant I
Przedsięwzięcie dotyczy regulacji istniejącego cieku przy założeniu wykonywania robót bez
zmiany trasy koryta.
Zbiornik przeciwpowodziowy i przeciwrumowiskowy zlokalizowany został w miejscu
naturalnego rozszerzenia doliny, gdzie ilość robót ziemnych będzie mniejsza niż w przypadku
zlokalizowania go w wyższej części potoku w wąskiej o stromych brzegach dolinie.
Wariant II
Wykonanie zbiornika bez regulacji istniejącego koryta potoku na odcinku powyżej ulicy
Sybiraków.
Wykonanie zbiornika bez regulacji potoku spowoduje szybkie zamulanie zbiornika
i eliminuje jego podstawowe funkcje. Wykonanie samej regulacji cieku bez zbiornika nie
spełnia funkcji przeciwpowodziowej. Zmniejsza erozję koryta ale jej nie eliminuje.
Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów technicznych, przyrodniczych i społecznych
poszczególnych wariantów do realizacji wybrano wariant I, który zapewnia efektywne
uregulowanie stosunków wodnych na terenie Elbląga co jest ważne dla bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Dodatkowo wariant I zmniejszy energię płynącej wody, której niszcząca siła podmywa
wysokie skarpy, co powoduje usunięcia mas ziemi razem z drzewami do koryta.
Grunt pochodzący ze zniszczonych skarp przetransportowany w dół potoku i osadzany
w Kumieli powoduje wyłączenie jej koryta zwiększając zagrożenie powodziowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, w dalszych analizach za wariant podstawowy przyjmuje się
wariant II z budową zbiornika retencyjnego w lokalizacji przedstawionej na załączonych
mapach wraz z umocnieniami i korekcją progową cieku na odcinku w km 1+067 (od nowego
przepustu z blachy falistej pod ulica Sybiraków) do mostu elewów w km 5+354 obejmujący
również odbudowę dwóch kładek drewnianych (w km 4+037 oraz w km 5+354 kładka – most
elewów). Zakres umocnień (wraz z ich typem) oraz zakres korekcji progowej został
przedstawiony w załącznikach w postaci graficznej. W wyniku analizy potrzeb wynikających z
osiągnięcia celu przedsięwzięcia (zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Elbląga)
inwestor odstąpił od regulacji Srebrnego Potoku na odcinku poniżej km 5+354) uznając że
zakres przewidzianych w wariancie I prac w sposób wystarczający pozwoli uzyskać założony
cel.
Już na wstępnym etapie prezentowanego Raportu należy wskazać ze przewiduje się
proponowanie wdrożenia do realizacji RACJONALNEGO ALTERNATYWNEGO WARIANTU
PRZEDSIĘWZIĘCIA – który będzie eliminował najistotniejsze oddziaływania środowiskowe
wynikające z realizacji przedsięwzięcia w zakresie przewidywanych regulacji.
10. ANALIZA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ TRASA OBWODNICY
„WSCHÓD” – PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJIW RAMACH ZADANIA
„BUDOWA OBWODNICY WSCHODNIEJ MIASTA ELBLĄGA WRAZ Z JEJ
POWIĄZANIEM Z ISTNIEJĄCYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM W RAMACH
PROJEKTU „EUROPARK – PRZYGOTOWANIE ATRAKCYJNYCH TERENÓW
INWESTYCYJNYCH, ETAP III – BUDOWA DROGI G 2/2/ I G 1/2”
Istotne znaczenie dla krajowego systemu komunikacyjnego ma pobliski węzeł drogowy
Elbląg Wschód, na którym zbiegają się drogi krajowe - szybkiego ruchu S7 i nr 22 z drogą
wojewódzka nr 500. Droga nr 22 łączy wschodnią granicę państwa z Rosją (Obwód
Kaliningradzki) z granicą zachodnią z Niemcami (Kostrzyń nad Odrą), natomiast droga S7
pełni rolę podstawowego połączenia drogowego Gdańska z Warszawą i południem kraju.
Wschodnia obwodnica Elbląga poprzez drogę nr 500 docelowo łączyć będzie węzeł drogowy
Elbląg Wschód z drogą wojewódzką nr 504 (północno-wschodni wylot z miasta w kierunku
Braniewa) oraz z drogą nr 509 (wylot wschodni w kierunku Ornety).
Planowaną trasa obwodnicy „Wschód” obejmująca budowę planowaną trasa obwodnicy
„Wschód” obejmuje drogę klasy G (jedna jezdnia z dwoma kierunkami) - droga G 2/2/ i G 1/2
zwana w dalszej części Obwodnicą Wschodnią, będzie stanowić połączenie drogowe drogi
S7 przez węzeł drogowy Elbląg – Zachód (Węzeł Kazimierzowo), ul. Trasę Unii Europejskiej,
Al. Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej Nr 500 – ul. Pasłęckiej i węzła Elbląg – Wschód (droga
S7 i S22).
Przedsięwzięcie to jest inwestycją celu publicznego, zaliczoną do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r i załącznikiem II Dyrektywy Rady 85/337/EWG i obecnie
jest na etapie opracowywania Raportu oceny oddziaływania na środowisko.
Przebieg obwodnicy wschodniej na tle miasta:
Lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia na tle przebiegu
obwodnicy wschodniej Elbląga
Przebieg planowanego odcinka obwodnicy Wschodniej w stosunku do analizowanego
przedsięwzięcia przebiega w sposób następujący:
Odcinek śladu obwodnicy Wschodniej
względem budowy planowanego
zbiornika retencyjnego
Negatywne oddziaływanie na etapie budowy obwodnicy wschodniej związane będzie
z przekształceniem powierzchni terenu, zmianą konfiguracji terenu i szaty roślinnej, a także
okresowym wzrostem hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do środowiska, spowodowaną
robotami ziemnymi i pracą maszyn budowlanych. Za sposób postępowania z odpadami
powstającymi na etapie budowy odpowiadać będzie, zgodnie z warunkami kontraktu,
wykonawca. Przewiduje się wyposażenie placu budowy w kontenerowe toalety oraz
pojemniki na segregowane odpady.
Ilość zanieczyszczeń zależeć będzie od rodzaju zastosowanego sprzętu oraz
organizacji robót i trudna jest do oszacowania. Powstawać też będą znaczne ilości odpadów
głównie ziemnych i budowlanych oraz odpady roślinne i susz drewna, ze znikomym udziałem
odpadów niebezpiecznych (głównie zaolejone) oraz bytowych.
Skumulowane oddziaływanie obu przedsięwzięć na etapie budowy (obwodnicy
Wschód i planowanego zbiornika retencyjnego) będzie wymagał od wykonawców obu
przedsięwzięć zintegrowanego współdziałania i przestrzegania zaleceń wynikających z
przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko.
Uważa się ze zalecenia dla planowanej inwestycji drogowej będą zbieżne z przewidzianymi w
przedmiotowym raporcie.
Na etapie eksploatacji, z uwagi na dotychczasowe znikome zainwestowanie omawianego
terenu, każde działanie inwestycyjne, w tym eksploatacja obiektu drogowego spowoduje
wzrost uciążliwości akustycznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza i ziemi. W
pierwszym okresie będą to uciążliwości znikome, natomiast docelowo mogą być znaczne.
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać ze może to ograniczyć wykorzystanie
rekreacyjne planowanego zbiornika retencyjnego.
Ponadto oddziaływanie planowanej obwodnicy będzie generować znaczne ilości ścieków
opadowo-roztopowych.
Dla zminimalizowania tych oddziaływań należy przewidzieć w projekcie drogi budowę
skutecznego systemu gromadzenia, odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonych (najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby
odprowadzanie ich do sieci sanitarnej) oraz założenie ekranów akustycznych z zieleni
wysokiej w strefie przebiegu obwodnicy przez przewężenie w planowanym zbiorniku
retencyjnym.
W dniu 1 lipca 2013 roku na spotkaniu roboczym, między projektantami obu
inwestycji (obwodnica Wschód - Kontrakt sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe oraz
Hydroprojekt z Gdańska – zbiornik retencyjny) z udziałem przygotujących raporty oceny
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (autor niniejszego raportu oraz
BIKOS_ATEKO z Poznania – raport dla obwodnicy) z udziałem przedstawicieli RDOŚ oraz
Urzędu Miejskiego w Elblągu wymiono się informacjami na temat założeń realizacyjnych obu
inwestycji.
Projektowana obwodnica będzie budowana już po wykonaniu zbiornika. Projekt
zbiornika dostosowano do wymogów wynikających z realizacji obwodnicy. Między częściami
zbiornika, rozgraniczonego obwodnicą zaprojektowano kanał przepływowy o szerokości w
dnie 4 m, o nachyleniu skarp 1:1 i długości 55 m. Skarpy umocnione gabionami. W skarpach
utworzono półki do migracji zwierząt.
11. EKOFIZJOGRAFIA REJONU PRZEDSIĘWZIĘCIA
Według podziału Polski (Rys. 1) na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki, 2000), zlewnia
Srebrnego Potoku położona jest w podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313) w
obrębie makroregionu Pobrzeża Gdańskiego (313.5) w północno-zachodnim krańcu
mezoregionu Wysoczyzny Elbląskiej (313.55), nazywanej we wcześniejszych podziałach
Wzniesieniem Elbląskim.
Podział fizyczno-geograficzny Kondracki (2000)
Kumielka=Srebrny Potok
Mezoregion
Wysoczyzna Elbląska
Obszar sąsiaduje od wschodu z mezoregionem Żuław Wiślanych. Oba mezoregiony
wyraźnie się różnią między sobą pod względem ukształtowania powierzchni terenu.
Fragment Żuław Wiślanych to płaska równina aluwialna, której monotonię urozmaicają
formy antropogeniczne, takie jak groble i wały chroniące obszar przed zalaniem.
Mezoregionu Wysoczyzny Elbląskiej (313.55) – do którego zalicza się obszar planowanego
przedsięwzięcia, stanowi stroma, silnie porozcinana erozyjnie, wznosząca się do wysokości
27-36 m n.p.m. krawędź Wysoczyzny Elbląskiej, prawdopodobnie klif abrazyjny.
Ze względu na ukształtowanie powierzchni, Wysoczyznę Elbląską można podzielić na dwie
główne strefy: strefę przykrawędziową o kilkukilometrowej szerokości, znacznych
deniwelacjach i przewadze rzeźby erozyjnej o dużej rytmice, oraz strefę obejmującą
pozostałą, centralną cześć wysoczyzny, o przewadze rzeźby akumulacyjnej, niewielkich
deniwelacjach i łagodnej rzeźbie (Makowska, 1979). Obszar przedsięwzięcia lokuje się w
pierwszej strefie, najważniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby, są
głębokie, kręte i rozczłonkowane wąskie doliny wciosowe (m in. Dolina Srebrnego Potoku),
osiągające często kilkadziesiąt metrów głębokości.
Dla porządku należy stwierdzić że centralny obszar wysoczyzny oznacza się mniej
zróżnicowaną rzeźbą. Nieomal całą powierzchnię stanowi morena denna falista i
pagórkowata, wśród której dużą rolę odgrywają zagłębienia bezodpływowe. Oprócz
obszarów endoreicznych na terenie tym występują obszary odwadniane powierzchniowo,
ale o bardzo niewielkim nachyleniu i płytkich, słabo wciętych dolinach. Poza, powstałymi
wskutek nierównomiernej akumulacji, nieckami po martwym lodzie, brak tu zupełnie śladów
pocięcia powierzchni morenowej przez wody roztopowe lodowca. Powolne topnienie mas
lodowych w okresie ich zaniku spowodowało bowiem, że na wysoczyźnie nie ma tak
typowych dla pojezierzy młodoglacjanych ciągów rynien jeziornych. Charakterystycznym dla
centralnej części Wysoczyzny Elbląskiej zespołem form są liczne wzniesienia rozciągające się
południkowo. Co do genezy tych form istnieje szereg, często sprzecznych interpretacji, choć
najczęściej identyfikowane są jako drumliny (Bogdanowicz, 1992).
11.1.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
11.1.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I LITOLOGIA
Wysoczyzna Elbląska wyróżnia się skomplikowaną budową geologiczną. Jest ona
zbudowana z dużego kompleksu plejstoceńskiego osiągającego miąższość 100-300 m,
miejscami bardzo silnie zaburzonego, zwłaszcza w swej górnej części. Plejstocen zaznaczył się
na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej bogactwem litologicznym i stratygraficznym. Miąższość
utworów plejstoceńskich jest znaczna i maksymalnie sięga do 200 metrów. Makowska (1979)
wydziela w plejstocenie Wysoczyzny osady trzech zlodowaceń: południowego, środkowo i
północnopolskiego oraz osady interglacjalne kromerskie, mazowieckie i eemskie. Z okresu
zlodowacenia południowopolskiego pochodzą "czerwone" iły elbląskie oraz iły zastoiskowe,
sięgające miejscami 40 metrów miąższości. Glina zwałowa tego okresu tworzy kompleks o
zróżnicowanej miąższości od kilku do ponad 100 metrów. Interglacjał mazowiecki
reprezentują żwiry, piaski i mułki rzeczne. Osady zlodowacenia środkowopolskiego tworzą
utwory zastoiskowe o różnej miąższości. Glina zwałowa z tego okresu występuje na całym
analizowanym obszarze cechując się zmienną miąższością. Utwory eemskie są według
Makowskiej (1991) reprezentowane przez utwory akumulacji morskiej w dwóch poziomach
(iły i mułki) oraz przez utwory akumulacji rzecznej (piaski i żwiry). Miąższość osadów
eemskich zawiera się w przedziale 30-90 m. Ponad osadami serii eemskiej na obszarze
Wysoczyzny Elbląskiej zalegają stadialne oraz interstadialne osady zlodowacenia
północnopolskiego. W osadach tych wyróżnić można dwie główne serie stratygraficzne. Seria
górna, podobnie jak i dolna zbudowana jest przez porozdzielane fluwioglacjałem poziomy
glin zwałowych. Ostatni taki poziom buduje zasadniczą część powierzchni wysoczyzny. Piaski
i żwiry wodno lodowcowe występujące w osadach fazy pomorskiej tworzą dwa poziomy,
chociaż występują także w postaci wkładek rozdzielających gliny zwałowe. Piaski i żwiry
wodnolodowcowe dolne odsłaniają się spod gliny na krawędzi wysoczyzny. Miąższość tych
osadów wynosi od kilku do kilkunastu metrów (Makowska, 1979). Ciągły płat osadów
interstadiału mazurskiego zalega na północno-zachodnim skraju wysoczyzny. Na pozostałym
obszarze piaski te zalegają tylko w postaci soczewek. Gliniasto-ilaste osady stadiału
pomorskiego, które rozdzielają powyższe interstadiały występują w sposób ciągły nieomal na
całym obszarze wysoczyzny, za wyjątkiem strefy przykrawędziowej, gdzie zostały
zerodowane. Ogółem, średnia miąższość całej serii osadów zlodowacenia północnopolskiego
wynosi 80 metrów, przekraczając w niektórych kulminacjach 180 metrów. Holocen na
obszarze wysoczyzny reprezentują piaski i żwiry deluwiów i dolin, wypełniające wszystkie
doliny rzeczne oraz utwory akumulacji jeziornej, iły, mułki, piaski, torfy i osady organiczne,
występujące najczęściej w bezodpływowych zagłębieniach terenu.
Najważniejszymi surowcami na obszarze objętym arkuszem są osady ilaste zarówno morskie,
eksploatowane tu od dawna, jak i też jeziorne, występujące wzdłuż doliny Kumieli, nad
Zalewem Wiślanym oraz w dnach i zboczach niektórych dolin. Mogą być one eksploatowane
dla celów ceramiki czerwonej. Duże znaczenie mają też osady piaszczyste, odsłaniające się na
Wysoczyźnie Elbląskiej w strefach przydolinnych i nad Zalewem Wiślanym (Makowska,
1991).
Teren planowanej inwestycji położony jest na Wysoczyźnie Elbląskiej
(Wzniesieniach Elbląskich) będących pod względem morfologicznym falistą wysoczyzną
morenową. Dolina Srebrnego Potoku jest głębokim wąwozem erozyjnym, którego zbocza
zbudowane są z piasków gliniastych i glin piaszczystych.
Na południowo-zachodnim skłonie Wzniesień Elbląskich dolina Srebrnego Potoku
zmienia się w szeroką i płaską. W miejscu tym przewidziano budowę zbiornika
retencyjnego. Dolinę w tej części budują grunty czwartorzędowe plejstoceńskie i
holoceńskie. Poniżej warstwy gleby występują osady organiczne i zastoiskowe w postaci
namułów, glin próchnicznych, piasków gliniastych i glin piaszczystych z domieszką humusu.
Wśród osadów spoistych występują soczewki osadów rzecznych, piasków drobnych i
piasków średnich. Pod osadami holoceńskimi występują plejstoceńskie gliny piaszczyste.
Utwory plejstoceńskie - piaski gliniaste i gliny piaszczyste są w stanie
twardoplastycznym. Woda gruntowa występuje w postaci napiętego zwierciadła i lokalnie
swobodnego głębokości 0,9 - 5,3 m ppt. Zwierciadło napięte stabilizuje: się na
głębokościach 0,2-2,3m ppt. W osadach spoistych występują sączenia wody. Podane
głębokości występowania wód gruntowych mogą ulegać wahaniom zależnie od pory roku i
opadów atmosferycznych. Grunty słabonośne - osady organiczne i zastoiskowe zostaną
usunięte w trakcie pogłębiania czaszy zbiornika. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste
twardoplastyczne tworzą nieskomplikowane warunki gruntowe, wobec czego kategorię
geotechniczną obiektu określa się jako pierwszą.
11.2.
Gleby
Dominacja osadów polodowcowych w części wysoczyznowej całego obszaru objętego
przedsięwzięciem powoduje, że występują tu powszechnie gleby gliniasto-piaszczyste i
piaszczysto-gliniaste.
Dominują gliny zwałowe, ich zwietrzeliny występują też
piaski i żwiry lo dowcowe
Elbląg
Elbląg
Typy krajobrazów naturalnych
- krajobrazy wzgórzowe (bory mieszane i grądy)
Elbląg
Pochodzenie i wiek rzeźby
Elbląg
11.3.
Klimat
Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski Gumińskiego (1948), obszar objęty
jest obszarem Dzielnicy Gdańskiej (II). Klimat tej Dzielnicy charakteryzuje się wieloma
cechami morskimi związanymi z wpływem Bałtyku. Zima trwa tu niecały miesiąc. Okres
wegetacyjny waha się od 200 do 210 dni. Średnie temperatury roczne w Elblągu wynoszą
7,4oC, półrocza letniego 13,7oC, a zimowego 0,5oC (Bac, 1981). Średnie sumy roczne
parowania terenowego, obliczone metodą Konstantinowa, sięgają około 500 mm (Stachy
1987). Według atlasu hydrologicznego Polski (Stachy 1987) gmina Elbląg należy do
pomorsko-warmińskiego regionu klimatycznego.
Klimat Elbląga wyróżnia się następującymi cechami:
 średnia temperatura powietrza (w latach 1975-1994) - 7,8°C,
 średnia roczna suma opadów – 659 mm,
 najintensywniejsze opady notowane są w lipcu i sierpniu,
 wysoka wilgotność powietrza (klimat morski),
 pokrywa śnieżna zalega około 60 dni w roku,
 średnie sumy rocznego parowania obliczone metoda Konstantinowa wynoszą 480500 mm.
Przedmiotowy teren (wg. Opracowania fizjograficznego miasta - 1985 r.)
charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami bioklimatycznymi. Istniejące ukształtowane
terenu sprzyja powstaniu inwersji termicznej, mgieł i zaleganiu chłodnego powietrza.
WARUNKI KLIMATYCZNE W LATACH 1940-2012 W ELBLĄGU
ROK
T
TM
Tm
PP
V
RA
SN
1940
1941
1942
1943
1955
1956
1973
1974
1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
6.7
6.9
6.6
8.4
7.6
6.0
9.2
-
9.6
9.9
10.3
12.4
10.9
9.4
12.9
-
1.5
2.2
2.0
4.4
3.9
2.5
5.5
-
589.43
948.47
605.84
641.58
-
15.5
18.4
16.0
15.7
11.7
13.1
-
115
133
139
147
126
142
162
-
64
64
63
27
51
49
17
-
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9.4
8.3
8.1
9.2
8.4
7.3
8.8
8.2
13.3
12.3
11.8
13.0
12.4
11.3
12.9
12.2
5.4
4.0
4.4
5.5
4.5
3.3
5.0
4.1
684.02
737.35
658.09
662.36
630.93
650.42
674.59
11.3
9.9
12.0
10.7
11.1
11.6
11.6
11.5
197
180
211
150
177
186
169
146
172
220
56
59
69
46
34
30
55
77
38
66
Średnia
7,9
11,6
3,9
680,9
12,97
163,1
50,9
Źródło: http://www.tutiempo.net/en/Climate/ELBLAG/121600.htm
T - średnioroczna temperatura
TM - średnioroczna temperatura maksymalna miesiąca
Tm - średnioroczna temperatura minimalna miesiąca
PP - roczne sumy opadów (mm)
V - Średnia roczna prędkość wiatru (km/h)
RA - Suma dni z deszczem w trakcie roku
11.4.
Warunki biocenotyczne
Dział Pomorski
Podkraina Warmińska
A.6b.
Okręg Elbląski
A.6b.6.
A.6b.6.a Wzniesienia Elbląskiego
A.6b.6.b
A.6b.6.c
A.6b.6.d
284116,7
55089,6
*
*
*
90,9
17,6
55089,6
*
17,6
2613,7
*
1213,2
*
441,1
371,6
352,7
47,7
*
Powierzchnia
jednostki
[km2]
Prowincja Morze Bałtyckie (bez dalszego podziału)
Prowincja Środkowoeuropejska (Działy A-F)
Podprowincja Południowobałtycka (Dział A)
A
% powierzchni Polski
(bez morza
terytorialnego)
Nazwy jednostek
* - jednostki wykraczające poza granice Polski
Podokręgi
Okręgi
Krainy i
podkrainy
Działy
Pod względem geobotanicznym Wysoczyzna Elbląska należy do krainy Pojezierza i okręgu
olsztyńskiego z podokręgiem elbląskim (Szafer, 1972).
Według regionalizacji geobotanicznej kraju (Matuszkiewicz 2008) należy do:
Pasłęcki
Fromborski
Braniewski
nie określana
Obszar realizacji przedsięwzięcia
Przez Wysoczyznę i tereny z nią sąsiadujące przebiegają granice zasięgowe wielu
roślin. Istotną cechą tego obszaru jest stosunkowo duży udział gatunków atlantyckich i
górskich. Wysoczyzna Elbląska jest drugim po Pojezierzu Kaszubskim regionem skupiającym
te rośliny na Pomorzu (Szmeja, 1989).
Według mapy roślinności potencjalnej J.M. Matuszkiewicza teren objęty inwestycją
znajduje się w zasięgu żyznych buczyn Melico-Fagetum oraz siedlisk grądowych:
subatlantyckich grądów Stellario - Carpinetum, w wyżłobionych rynnach subglacjalnych
panują warunki dla rozwoju siedlisk hydrogenicznych łęgów i olsów Fraxino-Alnetum
(Circaeo-Alnetum).
Obszar realizacji przedsięwzięcia
11.5.
TOPOGRAFICZNE DZIAŁY WODNE
Całość obszaru objętego przedsięwzięciem znajduje się w obrębie zlewiska Zalewu
Wiślanego. Zlewisko Zalewu, o powierzchni całkowitej 23464 km2, graniczy od wschodu z
dorzeczem Niemna, a od zachodu z dorzeczem Wisły (Mikulski, 1963). Cześć zlewiska, na
obszarze objętym arkuszem mapy Elbląg Północ, tworzy delta Szkarpawy, dorzecze Nogatu i
Elbląga, oraz zlewnie małych cieków spływających z Wysoczyzny Elbląskiej.
Analizowany obszar zalicza się do części wysoczyznowej, jest w całości obszarem
egzoreicznym.
11.6.
OPADY
Obszar Wysoczyzny Elbląskiej cechuje się znacznie wyższymi opadami niż region
Żuław, oraz nieco większymi wartościami parowania wskaźnikowego. Sumy roczne opadu
atmosferycznego wynoszą około 600 mm na Żuławach (Drwal, 1986) podczas gdy na
Wysoczyźnie Elbląskiej ponad 700 mm (Bogdanowicz, 1992)-analizowany obszar leży w
obszarach wyższych opadów.
Roczny bilans klimatyczny obliczony dla obu tych regionów wykazywał wartość
ujemną, przy czym dla Wysoczyzny różnice miedzy opadem a parowaniem wskaźnikowym
były wyraźnie mniejsze. Średni wskaźnik opadu dla całej Wysoczyzny Elbląskiej szacuje się na
około 680 mm (Bogdanowicz, 1992), co jest zbliżone do wartości średniej rocznej sumy
opadu z wielolecia 1961-2000 zanotowanej na posterunku w Elblągu. Najniższe wysokości
opadów cechują, znajdujący się na omawianym obszarze, północno-zachodni skłon
wysoczyzny, gdzie średnia z wielolecia izohieta 620 mm przebiega przez obszar zlewni
Kamienicy.
Ocenę warunków opadowych występujących na obszarze opracowania
przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z okresu 1961-2000 z posterunku
opadowego IMGW w Elblągu (Rys. 2). Najwyższe średnie miesięczne sumy opadów (>70 mm)
obserwowane były na posterunku w Elblągu w okresie od czerwca do września (Rys. 2).
Najniższe opady, nie przekraczające 40 mm, charakterystyczne były w okresie od stycznia do
kwietnia. Miesiącem z maksymalnymi opadami był lipiec, a z minimalnymi – luty i marzec.
Zestawienie miesięcznych sum opadów roku przeciętnego (N), wilgotnego (W) i suchego (S)
w wieloleciu 1961-2000 z analizowanego posterunku (Tab. 1) wskazuje na wyraźne
zróżnicowanie wartości. Opad w roku suchym na posterunku Elbląg nie przekraczał 350 mm,
podczas gdy w roku wilgotnym wynosił blisko 740 mm.
Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych w wieloleciu (1961-2000):
Miesięczne i roczne sumy opadów [mm] w roku przeciętnym (N), wilgotnym (W) i suchym (S)
11.7.
WODY POWIERZCHNIOWE
Osią hydrograficzną omawianego obszaru stanowi rzeka Elbląg, łącząca dawną część
Zalewu Wiślanego – jezioro Druzno z Zatoką Elbląską, akwenem powoli zanikającym. Rzeka
Elbląg jest dziś na całej swojej długości uregulowana i ma charakter kanału żeglugowego.
Największym dopływem Elbląga hydrologicznie powiązanym z obszarem obejmującym
przedsięwzięcie jest Kumiela odwadniająca zachodni skłon Wysoczyzny Elbląskiej do której
wpływają wody Srebrnego Potoku (Kumielki) będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Kumiela
zasila rzekę Elbląg poniżej jeziora Drużno, zatem oddziaływanie przedsięwzięcia na wody
Jeziora Drużno będzie neutralne i nie wymaga rozpatrywania.
Gęstość sieci rzecznej Wysoczyzny Elbląskiej wykazuje wyraźną zmienność sezonową i
jest zdecydowanie niższa niż w delcie Wisły. Wynosi ona średnio dla całego obszaru 1,0 km x
km-2 w półroczu letnim oraz 1,7 km x km-2 w półroczu zimowym (Bogdanowicz, 1992).
W obrębie analizowanego obszaru zbiorniki wodne znajdują się poza zasięgiem
oddziaływania poza zlewnią Srebrnego Potoku jednak w zlewni Kumieli (na Wysoczyźnie
Elbląskiej). Jeziora te charakteryzują się niewielkimi głębokościami i powierzchniami.
Największy z tych zbiorników, Jezioro Stare, to przekształcony i podpiętrzony groblą zbiornik
naturalny, natomiast jeziora - Martwe i Goplenica są sztucznymi zbiornikami zaporowymi.
Wszystkie trzy zbiorniki znajdują się w dorzeczu Kumieli i są pozostałością XVI-wiecznego
zespołu zbiorników, który miał chronić Elbląg przed zalaniem (Pankau, Przewoźniak, 1996).
Srebrny Potok jest lewobrzeżnym dopływem Kumieli, o długości 10,3 km. Początek
bierze z jeziora Milejewo o charakterze zaporowym, położonego na wysokości 178,7 m
n.p.m. Srebrny Potok płynie w głębokiej dolinie erozyjnej przez las komunalny Bażantarnia.
Płynie przez obszar o zróżnicowanej rzeźbie i malowniczym krajobrazie. W korycie potoku
spotykamy dużą ilość ogromnych głazów narzutowych tworzących kaskady i bystrza.
Deniwelacje przekraczają 50 m.
11.8.
CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA
Odcinek ujściowy rzeki Elbląg w Elblągu, charakteryzuje roczny przebieg stanów wody
wyraźnie nawiązujący do zmienności poziomu wód w Zalewie Wiślanym. Ustrój
hydrologiczny rzeki Elbląg jest wypadkową zasilania lądowego i wlewów wód morskich z
Zalewu Wiślanego. Średni wieloletni przepływ Elbląga ocenia się na 6 do 10 m 3 x s-1, (Silicz,
1975; Mikulski, Bojanowicz, 1967; Mikulski 1970). Ocenę zmienności stanów
charakterystycznych wody przeprowadzono na podstawie obserwacji z wodowskazu w
mieście Elbląg.
Stany charakterystyczne Elbląga w Elblągu z wielolecia 1967-2000:
Elbląg charakteryzuje się zmianami stanów wody bardzo podobnymi do przebiegu
rocznego obserwowanego w Nogacie, a różnice maksymalnych i minimalnych średnich
miesięcznych wartości była niewielka i wynosiła 16 cm.
Stany wyższe od średniej rocznej obserwowano w Elblągu od lipca do stycznia z
kulminacją w grudniu, a niższe od marca do czerwca, z minimum w maju. Średni miesięczny
stan wody w lutym odpowiadał średniemu rocznemu stanowi. Najwyższy zanotowany stan
rzeki w Elblągu wystąpił w listopadzie 2005 roku i był wyższy od najniższego stanu
zanotowanego w historii o ponad 240 cm.
Przepływy przyjęto z opracowania „Warunki hydrologiczne rzek woj. elbląskiego", zlewnia
rzeki Elbląg.
Przepływy charakterystyczne Srebrnego Potoku wynoszą:
SSQ (przepływ średni roczny) 0,19 m3/s
SNQ (przepływ średni niski roczny) 0,028 m3/s
NNQ (przepływ najniższy niski) 0,020 m3/s
Przepływ nienaruszalny 0,015m3/s
Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się wynoszą:
Q0,5% (raz na 200 lat)
Q1% (raz na 100 lat)
Q2% (raz na 50 lat)
Q30% (raz na 30 lat)
Q50% (raz na 2 lata)
9,49 M3/s
8,39 m3/s
7,61 m3/s
6,95 m3/s
3,85 m /s
12. GOSPODAROWANIE
ŚRODOWISKOWYCH
WODAMI
WRAZ
Z
OCENA
CELÓW
Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Uchwała Rady Ministrów z
dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia 21.6.2011 r. Nr 49, poz. 549) przedmiotowy odcinek
Srebrnego Potoku należy do:
zlewnia JCWP rzecznej: RW20001754929
Powierzchnia zlewni 54.1 km2
będąc częścią JCW RW20001754929 Kumiela:
Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych RW20001754929
Długość jednolitej części wód 26.98 km
Status JCWP: silnie zmieniona
Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP: ciek biegnie głównie przez intensywnie
zagospodarowane obszary miasta
Typ JCW 17 zgodnie z typologią
Ocena stanu: zły
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW: zagrożona
Derogacje-na podst. RDW (2000/60/WE)
Kod regionu wodnego2000DWzgodnie z Dz.U.06.126.878
(K
Po
to
k
Sr
eb
rn
y
Ku
m
ie
la
um
ie
lka
)
Silnie zmieniona część wód
PLRW20001754929
Kumiela
Jezioro Drużno
Zapisy Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Uchwała Rady
Ministrów z dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia 21.6.2011 r. Nr 49, poz. 549) dotyczące
przedmiotowej JCW przedstawiają się następująco (Załącznik 2 Planu gospodarowania w
Dorzeczu Wisły):
Jednolita część wód
powierzchniowych (JCWP)
Europejski kod
JCWP
Lokalizacja
Scalona
część
Nazwa
wód
Region
JCWP powierzc wodny
hniowyc
h (SCWP)
PLRW20001754929 Kumiela DW2001
region
wodny
Dolnej
Wisły
Obszar dorzecza
Kod
2000
Ekoregion
Regional
ny Zarząd
Gospoda
wg.
rki
Nazwa
Kondrack
Wodnej
iego
(RZGW)
wg.
Illiesa
Typ
JCWP
Potok
obszar
Równiny Równiny
RZGW w
nizinny
dorzecza
Wschodn Wschodn
Gdańsku
piaszczys
Wisły
ie (16)
ie (16)
ty (17)
Status
Ocena
ryzyka
nieosiągn
Uzasadni
Ocena
Derogacj
ięcia
enie
stanu
e*
celów
derogacji
środowisk
owych
silnie
zmienion
zły
a część
wód
zagrożona -
-
Ustawodawca w obecnym (6 letnim) cyklu planowania wskazuje że stan przedmiotowej JCW
jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW jest zagrożona. Cele
środowiskowe są określone w art. 4, będącym zasadniczym artykułem Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW). Mają one zapewnić długookresowe, zrównoważone gospodarowanie
wodami oparte na wysokim poziomie ochrony środowiska wodnego. W art. 4 ust. 1
określono ogólny cel RDW, jaki ma być osiągnięty w odniesieniu do wszystkich części wód
powierzchniowych i podziemnych, tj. dobry stan do 2015 roku, a także wprowadzono zasadę
zapobiegania jakiemukolwiek dalszemu pogorszeniu się ich stanu.
Cele środowiskowe są określone w art. 4, będącym zasadniczym artykułem Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW). Mają one zapewnić długookresowe, zrównoważone
gospodarowanie wodami oparte na wysokim poziomie ochrony środowiska wodnego. W art.
4 ust. 1 określono ogólny cel RDW, jaki ma być osiągnięty w odniesieniu do wszystkich części
wód powierzchniowych i podziemnych, tj. dobry stan do 2015 roku, a także wprowadzono
zasadę zapobiegania jakiemukolwiek dalszemu pogorszeniu się ich stanu.
Celem środowiskowym wskazanym w RDW dla SZCW jest dobry potencjał ekologiczny oraz
dobry stan chemiczny.
12.1.
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych oraz
wskazanie celu środowiskowego dla przedmiotowej JCW objętej
realizowanym przedsięwzięciem
Dla części wód, które nie osiągną celów środowiskowych w terminie wskazany w RDW jako
podstawowy tj. do roku 2015r, nawet po przedsięwzięciu odpowiednich działań i środków
dla poprawy stanu ich wód możliwe jest ustanowienie odstępstw. Odstępstwa/wyjątki od
osiągnięcia celów środowiskowych mogą polegać bądź na przesunięciu terminu ich
osiągnięcia, maksymalnie do roku 2027, na ustaleniu mniej rygorystycznych celów, bądź
nieosiągnięciu dobrego stanu ze względu na nowe zmiany.
Dla przedmiotowej JCWP (tu: SZCW) nie przewidziano derogacji od osiągnięcia celów
środowiskowych !
Rodzi to pytanie jak należy interpretować zapisy w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (MP z 21 czerwca 2011 poz. 549) dla przedmiotowej jcw?
Mianowicie (co zaznaczono wcześniej) - status przedmiotowej CWP: silnie zmieniona
(SZCW) a uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP:- ciek biegnie głównie przez intensywnie
zagospodarowane obszary miasta
Idąc tym rozumowaniem – dla których zmiany powodujące istotną poprawę stanu wód
będą trudne lub niemożliwe dlatego też celem środowiskowym dla przedmiotowej JCW
(SZCW) Kumiela jest nie pogarszanie stanu
Uzasadnienie powyższego twierdzenia wraz z interpretacją przedstawia się
następująco:
Poniżej: Schemat zastosowania art. 4.5. Dla sztucznych i silnie zmienionych części wód „stan
wód” należy zastąpić pojęciem „potencjał ekologiczny i stan chemiczny”. Schemat ten
powinien być interpretowany łącznie z ze schematem zastosowania art. 4.4. Logika
powyższego schematu zakłada, że zgodnie z podejściem „krok po kroku” wcześniej
przeanalizowano schemat z art. 4.4. [źródło: CIS for the Water Framework Directive
(2000/60/EC). Guidance Document No.20.] – zmodyfikowane fioletowa przerywana strzałka
pozwala prześledzić interpretację celów środowiskowych przy założeniu możliwości
osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego dla przedmiotowej JCW oraz interpretacja
zielona ciągła strzałka która zakłada konsekwencje wynikające ze stwierdzenia braku takiej
możliwości. Czerwone ramki pokazują wyniki tej analizy.
Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP:
Kluczowe jest pytanie jak
ciek biegnie głównie przez intensywnie
na to pozwolą warunki naturalne?
zagospodarowane obszary miasta
Schemat zastosowania art. 4.4
?
?
?
Schemat zastosowania art. 4.5.
Schemat prawdopopdobny
Schemat uznany za odpowiadający
stanowi obecnemu
Podsumowując dla JCW RW20001754929 Kumiela obowiązuje mniej restrykcyjny cel
środowiskowy: bez poprawy, ochrona stanu wód przed dalszym pogarszaniem.
Dla przedmiotowej JCW konieczne jest sprawdzenie czy w wyniku realizacji
przedsięwzięcia nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu naturalnej części wód.
13. WODY PODZIEMNE
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu JCWPd 19 o następującej charakterystyce i
zasięgu:
-Profil zilustrowany
kolejnym rysunkiem
w przedmiotowym Raporcie
um
(K
to
k
Po
Sr
eb
rn
y
Ku
m
ie
la
ie
lk
a
)
Za: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
(MP z 21 czerwca 2011 poz. 549)
PLGW240019
2
powierzchnia: 3996.55 km
warstwowość: jednowarstwowa
średnia grubość: 10 - 40m
Średnia głębokość: 5 - 200m
ocena stanu ilościowego: dobry
ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia
dobrego stanu ilościowego: niezagrożona
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia
dobrego stanu chemicznego: niezagrożona
Jezioro Drużno
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
Zapisy Wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Uchwała Rady
Ministrów z dnia 22.02.2011 r. – MP z dnia 21.6.2011 r. Nr 49, poz. 549) dotyczące
przedmiotowej JCWPd przedstawiają się następująco:
Jednolita część wód
podziemnych (JCWPd)
Europejski
kod JCWPd
Nazwa
JCWPd
PLGW240019 19
Lokalizacja
Region
wodny
region
wodny
Dolnej
Wisły
Obszar dorzecza
Kod
2000
Nazwa
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
(RZGW)
obszar
dorzecza RZGW w Gdańsku
Wisły
Ocena stanu
Ekoregion ilościowego chemicznego
Równiny
Wschodni dobry
e (16)
dobry
Ocena Derogacj
ryzyka
e*
niezagro
żona
Uzasadni
enie
derogacji
-
Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych, na obszarze objętym
arkuszem mapy hydrograficznej Elbląg Północ (w skali 1:50000) obejmującym zasięg
planowanego przedsięwzięcia, nawiązuje do ukształtowania powierzchni terenu.
Najmniejsze głębokości, do 1 metra, występują na Żuławach Wiślanych oraz w dolinach
pomniejszych cieków. Płytkie wody gruntowe pojawiają się również w obrębie obszarów
bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, oraz wokół jezior. Największą głębokość spośród
badanych studni, wynoszącą 2 m, stwierdzono we wsi Dąbrowa w zlewni Kumieli.
Na terenie wysoczyzny rozpoznano tylko czwartorzędowe piętro wodonośne, którego
bazą drenażu jest Zalew Wiślany. Główny poziom użytkowy związany jest z podglinowymi
piaskami wodnolodowcowymi zlodowaceń północnopolskich i piaskami interglacjału
eemskiego występującymi w kontakcie hydraulicznym. Miąższość głównego poziomu wynosi
przeciętnie do 20 m, lokalnie do 40 m. Zwierciadło wody jest napięte, a zasilanie odbywa się
na drodze infiltracji opadów atmosferycznych. Położenie zwierciadła zmienia się od ponad
130 m n.p.m. w górnej części Wysoczyzny Elbląskiej do 0 m n.p.m. wzdłuż brzegu Zalewu
Wiślanego (Prusak, 1998).
Poniżej przedstawiono profil wód podziemnych rejonu objętego przedsięwzięciem wraz z
schematem przepływu wód podziemnych:
Obszar JCWPd 19 obejmuje zlewnie Pasłęki i Rzeki Ebląg (do której należy Srebrny Potok).
Główne poziomy wodonośne występują w obrębie plejstocenu. Lokalnie wody podziem
ne występują również w utworach miocenu i pa leogenu. W strefie brzegowej płytkie warstwy
wodonośne są narażone na ingresje wód morskich.
Q – wody p orowe w utwo rach pia szc zystyc h
Pg – wody p oro we w utworac h pia szc zystych
Q1-2, Pg
W czwartorzędzie występuj ą jeden l ub dwa poziomy
bez kontaktu z poziomem paleoge ń skim
Na analizowanym obszarze występują duże ujęcia komunalne Elbląga: Krasny Las,
Jagodowo-Dębowe Pole, Małe Bielany i Dąbrowa - wszystkie poza zasięgiem oddziaływania
przedsięwzięcia. Zatwierdzone zasoby w obrębie znajdującej się tam jednostki
hydrogeologicznej wynoszą około 1800 m3 x h-1, w tym 70% stanowią zasoby ujęć
komunalnych.
Ujęcia wód
Elbląg
Srebrny Potok
Przepuszczalność
Elbląg
Srebrny Potok
Izobata 1m
Łatwa (rumosze i żwiry)
zmienna (grunty organiczne)
średnia (piasek i skały lite silnie uszczelnione)
Działy wodne
Słaba (gliny i pyły)
zróżnicowana (grunty antropogeniczne)
Zlewnia Srebrnego Potoku to utwory słaboprzepuszczalne oraz w granicach miasta grunty
antropogeniczne.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza oddziaływaniem na obszary wodno-błotne,
obszarami objętymi ochroną w tym stref ochrony ujęć wód i obszarów ochronnych
zbiorników wód śródlądowych, poza strefą ochronną Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych.
Download