Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr …………….
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia …………………………………………….
Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg
dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji celowych udzielonych
Rodzinnym Ogrodom Działkowym z budżetu Miasta Elbląg na podstawie Uchwały Nr XXV/468/2017
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Miasta Elbląg podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania .
Zasady udzielania dotacji
§2
1. Rodzinne Ogrody Działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Gminy Miasto Elbląg mogą
otrzymać z budżetu Miasta dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem pod
warunkiem, że w budżecie Miasta będą zabezpieczone środki finansowe na ten cel.
2. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej
infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży,
miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na
poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności
lokalnej do ROD.
3. Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 60% kosztów realizacji
zadania, ale w kwocie nie większej niż 6.000,00 zł nakładu na realizację zadania, o którego
dofinansowanie ubiega się dany ROD.
4. Dotacja może być udzielona dla danego ROD nie częściej niż raz na 2 lata.
5. Dotacja jest udzielana na rok budżetowy.
6. Przyznane środki finansowe z dotacji należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia
realizacji zadania nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
7. Dotacja powinna być wydatkowana zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami).
8. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z realizacją zadania poniesione przed dniem zawarcia
umowy na udzielenie dotacji jak również po terminie zakończenia realizacji zadania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryb udzielania dotacji
§3
Postępowanie o udzielenie dotacji odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.
Ogłoszenie o konkursie ofert o udzielenie dotacji ogłasza Prezydent Miasta Elbląg. Termin
przyjmowania ofert zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Elblągu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Ofertę o udzielenie dotacji należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu w terminie ogłaszanym każdorazowo przez Prezydenta Miasta.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez stowarzyszenie
ogrodowe do reprezentowania ROD.
Oferta może zostać złożona przez ROD na realizację tylko jednego zadania w danym roku.
Do oferty należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu,
2) projekt (jeśli jest wymagany),
3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają
takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,
4) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
4.
5.
6.
Rozpatrywanie ofert
§4
Kompletne i prawidłowo wypełnione oferty będą rozpatrywane według kolejności składania ofert, aż
do wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Elblag na dotacje
celowe dla ROD. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
Przy rozpatrywaniu ofert o udzielenie dotacji Komisja Konkursowa będzie oceniała:
1) stan zagospodarowania ROD,
2) stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,
3) braki w wyposażeniu w infrastrukturę ogrodową,
4) udział środków własnych ROD ubiegającego się o dotację,
5) wpływ realizacji zadnia na poprawę warunków do korzystania przez działkowców z terenu ROD
lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.
Ocena merytoryczna ofert na udzielenie dotacji następuje na podstawie kryteriów zawartych w karcie
oceny merytorycznej oferty, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rodzinne Ogrody Działkowe, których oferty nie zostały rozpatrzone, ponieważ były niekompletne,
nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostają poinformowane pisemnie o odmowie
przyznania dotacji.
Udzielenie dotacji
§5
Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy na realizację zadania, w której określa
się obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji.
Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:
1) dane ubiegającego się o dotację
2) kwotę dotacji, tryb i termin jej przekazania,
3) szczegółowy opis zadania (w tym cel, na jaki dotacja zostanie przyznana) i termin wykonania,
4) termin wykorzystania dotacji,
5) termin i sposób rozliczenia dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
7) sposób kontroli realizowanego zadania i prawidłowości wykorzystania dotacji.
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Przyznana dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez ROD nie później niż
w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Kontrola
§6
1. Osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta może dokonać kontroli prawidłowości wydatkowania
dotacji.
2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu. ROD na
żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz
udzielić wyjaśnień w określonym przez kontrolującego terminie.
3. Celem kontroli jest sprawdzenie:
1) stanu realizacji zadania,
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
3) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania.
Download