pobierz

advertisement
UCHWAŁA Nr 36/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z
dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej
w rodzinnych ogrodów działkowych
W celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków
organów PZD w ROD oraz nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz ROD, Prezydium
Krajowej Rady PZD w związku z art. 13 pkt 5 i 7 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, postanawia, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała określa zasady ustalania wysokości
oraz przyznawania:
1) świadczeń pieniężnych z tytułu działania w orga
nach ROD w celu zrekompensowania utraconych korzy
ści i poniesionych kosztów związanych z wykony
waniem zadań statutowych na rzecz Związku przez
członków organów PZD w ROD zwanych dalej „świad
czeniami",
2) nagród finansowych, stanowiących pieniężną for
mę uznania zasług uprawnionego w zakresie wzorowe
go i skutecznego wykonywania pracy
społecznej
i obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczegól
ności zaangażowania w realizowanie zadań, których sto
pień trudności wymagał znacznego nakładu
pracy,
zwanych dalej „nagrodami".
§2
1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale
świadczenie może zostać przyznane osobie będącej:
1) członkiem zarządu ROD,
2) członkiem komisji rewizyjnej ROD.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale na
groda może zostać przyznana osobie będącej:
1) członkiem zarządu ROD,
2) członkiem komisji rewizyjnej ROD,
3) instruktorem Społecznej Służby Instruktorskiej,
4) członkiem PZD pracującym społecznie na rzecz
ROD, w szczególności w ramach komisji problemowej
powołanej przez organ ROD.
§3
Środki finansowe przeznaczone na świadczenia i nagrody pokrywane są w całości ze środków pochodzących
z opłat ogrodowych uiszczanych przez działkowców z
przeznaczeniem na zarządzanie ROD i pozostających w
dyspozycji zarządu ROD.
§4
1. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia i
nagrody w rodzinnym ogrodzie działkowym powinny
być zaplanowane w preliminarzu finansowym uchwalo
nym przez walne zebranie członków (Konferencję De
legatów) ROD
2. Wysokość środków finansowych zaplanowanych
w preliminarzu finansowym na świadczenia i nagrody
nie może przekraczać wysokości środków, które zarząd
ROD jest zobowiązany przekazywać w skali rocznej
w ramach partycypacji w finansowaniu działalności na
rzecz ROD prowadzonej przez jednostki okręgowe i jed
nostkę krajową.
3. Decyzje o podziale środków przeznaczonych na
świadczenia i nagrody podejmuje zarząd ROD w formie
uchwały po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.
§5
ł. Decyzję o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia na dany rok kalendarzowy podejmuje na okres do
12 miesięcy zarząd ROD w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD.
2. Uchwała, o której mowa w ust. l i 2, powinna za
wierać w szczególności powołanie podstawy prawnej,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świad
czenia, funkcję pełnioną w organach ROD, wysokość
przyznanego świadczenia oraz terminy jego wypłaty.
3. Przy przyznawaniu świadczenia zarząd ROD powi
nien uwzględnić w szczególności pełnioną funkcję i wy
nikający z niej stopień odpowiedzialności, aktywność i
zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
kontakty z innymi organami PZD i działkowcami, a tak
że czas przeznaczany na wykonywanie społecznych obo
wiązków.
4. Prawo do świadczenia wygasa z chwilą zaprzesta
nia pełnienia funkcji uprawniającej do pobierania tego
świadczenia.
5. Świadczenie nie przysługuje za okres, w którym
wbrew postanowieniom statutu nie odbyło się posiedze
nie organu, którego członek otrzymuje świadczenie.
6. W okresie otrzymywania świadczenia,
osoby
uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wyplaca-
nego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli świadczona praca mieści się w zakresie
wykonywanych funkcji, z tytułu której pobierane jest
świadczenie.
§6
1. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje zarząd
ROD w formie uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. l, powinna zawie
rać w szczególności powołanie podstawy prawnej, imię
i nazwisko uprawnionego, przesłanki o których mowa w
§ l pkt 2, wysokość przyznanej nagrody oraz termin jej
wypłaty.
§7
1. Łączna wysokość środków wypłaconych przez za
rząd ROD na świadczenia i nagrody nie może przekro
czyć wysokości środków przekazanych przez zarząd
ROD z tytułu partycypacji, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. Świadczenia lub nagrody nie wypłaca się, a wypła
cona podlega niezwłocznemu zwrotowi, jeżeli została
przyznana niezgodnie z postanowieniami niniejszej
uchwały. Decyzję o wstrzymaniu lub zwrocie
świadczenia lub nagrody podejmuje - w drodze
uchwały - prezydium właściwego okręgowego
zarządu.
§8
Świadczenie oraz nagrody rozlicza się i dokumentuje
na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§9
1. Traci moc uchwała 143/2007 Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 sierp
nia 2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłaca
nych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów
działkowych.
2. Świadczenia przyznane na podstawie uchwały za
rządu ROD podjętej w oparciu o uchwałę wskazaną w
ust. l, a nie wypłacone do dnia podjęcia niniejszeuchwały, podlegają wypłaceniu na dotychczasowych wa
runkach do końca okresu, na który je przyznano.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem pod
jęcia.
SKARBNIK
/-/Marian PASIŃSKI
PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI
Download