Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

advertisement
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu
Poznań, 18 kwietnia 2015 r.
___________________________________________________________________________
UCHWAŁA Nr 3/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
za rok 2014 i za okres kadencji 2010 - 2014.
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD, na podstawie § 64 pkt 2
Statutu PZD, zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za rok
2014 i za okres kadencji 2010 - 2014.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2015
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236
za okres kadencji od 2010 do 2014 r.
1/ Skład komisji rewizyjnej:
W latach od 2010 do grudnia 2012 r. komisji przewodniczyła pani Zofia Lupka,
zastępcami
przewodniczącej były panie: Danuta Uryzaj oraz Barbara Urbaniak, sekretarzem
pani Aleksandra Bielawska, a członkinią pani Urszula Stachowiak. W związku ze
śmiercią pani Zofii Lupka na posiedzeniu komisji w dniu 3 marca 2013 r. wybrano
przewodniczącą komisji panią Danutę Uryzaj. Pozostały skład komisji uzupełniła
pani Grażyna Ratajczak.
2/ W okresie kadencji komisja rewizyjna spotykała się średnio od trzech do czterech
razy w ciągu roku.
3/ Tematyka kontroli dotyczyła:
- dokumentacji finansowej ogrodu,
- zabezpieczenia mienia, dokumentacji i ewidencji ogrodu,
- inwentaryzacji mienia ogrodu,
- wykonania uchwał Walnych Zebrań z poszczególnych lat,
- prawidłowości podejmowania i wykonywania uchwał Zarządu.
2/ Ustalenia pokontrolne komisji:
Każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu, w którym
wykazywano uchybienia w pracach Zarządu, jeśli takie wystąpiły oraz wysuwano
wioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Zarząd odnosił się do tych uwag i w
miarę możliwości poprawiał swoje działania.
3/ W posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
lub jej zastępczyni.
4/ Zgodnie z ustaleniami kolejnych kontroli praca Zarządu oceniana jest wysoko w
następującym zakresie:
- prowadzenia dokumentacji finansowej i podejmowanych działań
zmierzających do podniesienia jakości życia w ogrodzie,
- dane użytkowników są uaktualniane na bieżąco,
- w znacznym stopniu wzrosła ściągalność opłat na rzecz ogrodu,
- użytkownicy działek zaniedbanych są wzywani do ich uporządkowania, a w
razie braku reakcji rozpoczęte są procedury odebrania działek,
- wymieniono okna, drzwi wejściowe domu działkowca i wyremontowano salę
główną z holem, sanitariatami i blokiem żywieniowym,
- wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są poprzez głosowanie na
zebraniach, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
- majątek ROD jest prawidłowo zabezpieczony i ubezpieczony w firmie
ubezpieczeniowej. Osoby funkcyjne podpisały dokumenty o
odpowiedzialności finansowej za powierzone im mienie ogrodu,
- wszystkie uchwały Walnych Zebrań zostały przez Zarząd zrealizowane lub
są w trakcie realizacji.
5/ Osiągnięte wyniki finansowe działalności ROD im Tysiąclecia Państwa Polskiego
w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- rok 2010 zakończył się nadwyżką – 73 169,74 zł
- rok 2011 zakończył się nadwyżką – 12 530,36 zł
- rok 2012 zakończył się stratą – 10 115,16 zł (awaria wodociągowa)
- rok 2013 zakończył się nadwyżką – 14 406,72 zł
- na koniec 2014 roku nadwyżka wynosi – 2 511,81 zł
Gospodarka finansowa w ogrodzie prowadzona jest w sposób oszczędny i
gospodarny.
Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2010-2014 w myśl § 92
pkt 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców i wnioskuje o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi za bieżącą kadencję.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2015
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu ul. Bukowska nr 236
za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Ogrodowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca
- Danuta Uryzaj
Z-ca przewodniczącej
- Barbara Urbaniak
Sekretarz
- Aleksandra Bielawska
Członek
- Urszula Stachowiak
Członek
- Grażyna Ratajczak
stwierdza co następuje:
1/ w zakresie badania sprawozdania finansowego:
a. analiza bilansu za rok 2014 wykazuje zgodność aktywów z pasywami
zamykających się sumą 652 453,56 zł.
b. rachunek wyników zamyka się zyskiem 2511,81 zł. Wykazuje prawidłowe
zaplanowanie uchwalonych na walnym zebraniu w roku 2014 przychodów,
c. Fundusz Rozwoju na dzień 31.12.2014 r. wynosi 410 654,83 zł. Wydatki są
zgodne z planem i zasadami funkcjonowania powyższego funduszu.
d. Fundusz Oświatowy na dzień 31.12.2014 r wynosi 5833,16 zł. Wydatki są
zgodne z planem i zasadami funkcjonowania powyższego funduszu.
Protokół z badania sprawozdania finansowego w ROD za okres od 19 stycznia do 31
grudnia 2014 r. w oparciu o powyższe ustalenia wykazuje rzetelność i zgodność z
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, wobec czego
kwalifikuje się do zatwierdzenia.
2/ w zakresie oceny działalności statutowej zarządu ROD:
Zarząd spotyka się na comiesięcznych zebraniach (w razie potrzeby częściej).
Zebrania są protokołowane, a podjęte uchwały znajdują się w księdze protokołów.
Członkowie zarządu mają przypisany zakres obowiązków.
Realizacja uchwał zebrania walnego z 2014 r. jest następująca:
- uchwały od 1 do 11 to uchwały organizacyjne,
- uchwała nr 12 dotyczyła modernizacji sieci wodociągowej, na ten cel zebrano
po 50 zł od działki, ale prac dotychczas nie zrealizowano,
- uchwała nr 13 dotyczyła modernizacji sieci energetycznej i jest obecnie
realizowana (wymiana rozdzielni głównej będzie zrealizowana w bieżącym
miesiącu),
- uchwała nr 14 dotyczyła dalszego ciągu remontu domu działkowca, w jej
ramach wymieniono dwie pary drzwi wejściowych , remont holu, wejścia,
malowanie małej kuchni, magazynu gospodarczego i małej sali,
- uchwała nr 15 dotyczyła odpłatności za wywóz odpadów dla osób
przebywających poza sezonem na działkach. Obciążono tymi kosztami 18
osób z terminem płatności do końca marca,
- uchwała nr 16 dotyczyła wykonywania głośnych prac ogrodowych i
budowlanych w sobotnie popołudnia, niedziele i święta. Pomimo informacji
na ten temat umieszczonych na tablicach informacyjnych i na stronie
internetowej wielu działkowców nadal nie stosuje się do podjętej uchwały.
Zarząd konsekwentnie dąży do ściągnięcia zaległości płatniczych wzywając osoby
zalegające z opłatami na spotkania, na których ustalane są zasady regulowania
długu. Nie wywiązującym się ze zobowiązań wyłączana jest woda i prąd.
Również osoby zaniedbujące działki zostały zobowiązane do zrobienia porządku w
swoich ogrodach pod groźbą rozpoczęcia procedury pozbawienia ich działki.
Komisja pozytywnie ocenia pracę zarządu, szczególnie wysokie
zaangażowanie i wykazywaną gospodarność.
3/ w zakresie projektu planu finansowego na rok 2015 :
komisja zapoznała się z preliminarzem finansowym, założone kwoty na
poszczególne cele są zbliżone do wykonania za 2014 r. Wyjątek w stosunku do
planów na 2014 r. stanowią koszty wywozu nieczystości, które zostały
przekroczone o około 10 000 zł (wywóz odpadów zielonych i gałęzi).
4/ w zakresie sprawozdania z pracy komisji:
a. w roku 2014 przeprowadzono cztery kontrole w zakresie:
1.prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej ogrodu,
2.sprawdzenie zgodności zapisów protokolarza z podjętymi uchwałami,
3.kontroli stanu kasy ogrodu,
4.kontroli księgi inwentaryzacyjnej,
5.kontroli księgi majątku trwałego,
6.kontroli prowadzonych ewidencji:
7.sprawdzenia pracy zarządu ROD
8.sprawdzenia zadłużenia działkowców w lipcu 2014 r.
9.wykonania uchwał walnego zebrania z 2014 r
b. każde posiedzenie komisji kończyło się spisaniem protokołu, w którym
wykazywano uchybienia w pracach Zarządu, jeśli takie wystąpiły, oraz wysuwano
wioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Zarząd odnosił się do tych uwag i w
miarę możliwości poprawiał swoje działania.
c. w posiedzeniach Zarządu ROD brała udział przewodnicząca komisji rewizyjnej
lub jej zastępczyni.
Ogrodowa Komisja Rewizyjna stawia wniosek o zatwierdzenie sprawozdania
finansowego i merytorycznego Zarządu za rok 2014 w myśl § 92 pkt 2 Statutu
Polskiego Związku Działkowców.
Download