P.A.B.L.O Personalny Asystent Bezpieczeństwa i

advertisement
P. A . B . L . O .
Personalny Asystent Bezpieczeństwa i Lokalizacji Osób
by Novatel Sp. z o.o.
łączność w krytycznych sytuacjach
BEZPIECZEŃSTWO
PRACOWNIKÓW
P. A . B . L . O .
Personalny
Asystent Bezpieczeństwa i
Lokalizacji Osób
LOKALIZACJA W SŁUŻBIE
BEZPIECZEŃSTWU
Radiotelefony, oprócz funkcji typowych dla nich,
umożliwiają także wykrycie niepożądanych zdarzeń,
o których informacja jest niezbędna, a które nie mogą
zostać łatwo wykr yte za pomocą powszechnie
dostępnych rozwiązań.
Mowa tutaj przede wszystkim o zdarzeniach
takich jak upadek lub utrata przytomności przez
pracownika, które uniemożliwiają mu naciśnięcie
przycisku alarmowego.
Dzięki naszym rozwiązaniom, reakcja na tego
oraz różnego innego rodzaju zdarzenia może być
szybsza i bardziej niezawodna.
TAG
Połączenie tych dwóch technik lokalizacji
z w i ę k s z a s k u te c z n o ś ć j e j
o k re ś l a n i a , z a p e w n i a j ą c
przez to większe
bezpieczeństwo oraz
komfort użytkowania.
GPS
RADIOTELEFON
Wytrzymała i przemyślana
konstrukcja, zapewniająca
niezawodną łączność niezależnie
od warunków środowiskowych
z pozostałymi członkami zespołu.
KOMUNIKACJA
I KONTROLA
NovaVision
Umożliwia graficzne
przedstawienie lokalizacji
pracowników dając
równocześnie dostęp do
różnych funkcjonalność
związanych z kontrolą
i bezpieczeństwem
PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD
SYTUACJĄ
Powodem, który przyczynił się do
powstania niniejszego rozwiązania była
potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom wykonującym swoje prace
samotnie, często w niebezpiecznych
warunkach. Wynikiem naszych prac nad
rozwiązaniem problemów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa
i zwiększenia wydajności pracowników jest
Lone Worker System. Program ten, wraz
z odpowiednią infrastrukturą sprzętową,
zapewnia możliwość ciągłego nadzoru oraz
łączności pracowników z dyspozytorem,
informując niezwłocznie o wszelkich
zdarzeniach oraz o ich lokalizacji na danym
obiekcie.
Całość zintegrowana z systemem
stacjonarnych urządzeń interkomowych
zapewnia nowy wymiar łączności. Osoby nie
posiadające radiotelefonów z łatwością
mogą użytkować przydzielone kanały
radiowe wykorzystując tzw "Call Point'y",
które rozmieszczone są w strategicznych
miejscach zakładu.
Wykorzystanie cyfrowej łączności
radiowej (DMR) umożliwia jej
f u n kc j o n o w a n i e w m a ł o d o s t ę p n yc h
miejscach, a przede wszystkim sprawdza się
tam, gdzie sygnał GSM jest nieosiągalny.
POMOC
Dzięki informacji o miejscu zajściu
nagłego wypadku i jego lokalizacji,
możliwe staje się natychmiastowa
reakcja bez konieczności kontaktu
z osobą wywołującą alarm. Czas w
takich sytuacjach odgr ywa
kluczową rolę.
DETEKCJA
Dzięki radiotelefonom
wyposażonym w specjalne moduły
możliwa jest detekcja upadku
i bezruchu. Informacja o zajściu
jest natychmiastowo wysyłana do
programu wizualizacji.
AlphaCom
Integracja łączności na całym
zakładzie odgrywa kluczową
rolę w komunikacji
i bezpieczeństwie.
Połączenie funkcjonalności interkomów
z technologią łączności radiowej DMR oraz
z programem wizualizacji umożliwia sprawną oraz
niezawodną komunikację w sytuacjach
krytycznych. Ponadto system umożliwia szybsze
rozpoczęcie poszukiwań osoby wywołującej
alarm, reprezentując wizualnie ostatnią znaną
lokalizację pracownika, co umożliwia tym
samym szybkie podjęcie pomocy
p o s z ko d o w a n e m u p o p r z e z z n a c z ą c e
zawężenie obszaru poszukiwań.
Program NovaVision zapewnia
możliwość monitorowania lokalizacji
pracowników oraz sprawdzanie historii
odwiedzin, ustawienie alarmów
informujących o tym, że dane miejsce nie
było dawno odwiedzone. Ponadto,
alarmy z radiotelefonów informują kto
i w jakim miejscu potrzebuje pomocy.
Dyspozytor za pomocą biurkowej stacji
interkomowej może bezpośrednio
poinformować odpowiednie osoby lub służby
o zaistniałej sytuacji.
Interkomy mogą być zintegrowane
z systemem nagłośnienia na zakładzie, umożliwiając
p o i n f o rm o w a n i e c z ę ś c i l u b c a ł e g o z a k ł a d u
o niebezpiecznej sytuacji.
TCIS-1
Interkomy na zakładzie
umożliwiają komunikację
z osobami wyposażonymi
w radiotelefony.
P.A.B.L.O.
NovaVison
WIZUALIZACJA
AlphaCom
SIP
INTERKOM
RADIO
TELEFON
DMR
+ GPS
TAG
RADIOTELEFON
DLACZEGO NOVATEL ?
Firma Novatel zapewnia na polskim rynku
rozwiązania komunikacji dla przemysłu już od ponad
25 lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie i
umiejętności pozwalające na dobór odpowiednich
rozwiązań i dostosowanie ich do wymagań klienta.
Możliwość swobodnej komunikacji w najbardziej
kr ytycznych sytuacjach oraz zapewnienie
bezpieczeństwa zawsze są priorytetem naszych
działań. Cenimy sobie jakość i niezawodność, co
przekłada się na starannie dobranych zaufanych
producentów podzespołów naszych systemów.
www.novatel.pl
Novatel Sp. z o. o. i jej jednostki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą pojawić się w niniejszej publikacji, ani za szkody wynikające z informacji w nim. Novatel Sp. z o. o.
zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie jest zabronione, bez wcześniejszej zgody w formie
pisemnej od Novatel Sp. z o. o. Mniejszym broszura powstała za zgodą Zenitel i Hytera. Novatel Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeżone. Zmodyfikowane zdjęcie jest autorstwa © contrastwerkstatt.
Download