Prezentacja.

advertisement
„Aktualizacja listy projektów 7. osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Ogólnopolska Sieć Administracji Publicznej OSAP
Beneficjent: Minister Administracji i Cyfryzacji
Podmiot realizujący: Centrum Projektów Informatycznych
Okres realizacji: 2012-2013
Wartość: 94 mln zł
Projekt przewiduje budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej bazującej na
sieci szkieletowej OST 112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi
numeru alarmowego 112), oferującej bezpieczne (zaszyfrowane) zintegrowane
rozwiązania komunikacyjne dla użytkowników na poziomie centralnym i lokalnym
(szybka transmisja danych, niezawodna korespondencja głosowa i wideo)
zapewniające sprawną i bezpieczną wymianę informacji w tym m.in. pomiędzy
jednostkami Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
czy też Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)
2
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Ogólnopolska Sieć Administracji Publicznej OSAP
Uzasadnienie: Zastosowane w platformie komunikacyjnej OSAP nowoczesne
technologie umożliwią stworzenie odseparowanych grup użytkowników, zarządzanie
jakością transmisji oraz priorytetyzację ruchu sieciowego (QoS). Dzięki temu będzie
możliwa stopniowa rezygnacja z aktualnie wykorzystywanych usług transmisji
poszczególnych użytkowników, co przyczyni się do redukcji nakładów budżetowych
na nadmiarowo utrzymywane autonomiczne sieci telekomunikacyjne.
Przyczyni się do świadczenia lepszych, bardziej efektywnych, przejrzystych
i bezpiecznych usług dla podmiotów, które będą korzystały z platformy.
3
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – etap I
Beneficjent: Minister Spraw Wewnętrznych
Podmiot realizujący: Centrum Projektów Informatycznych
Okres realizacji: 2012-2015
Wartość: 190 mln zł
Projekt przewiduje przeprowadzenie pierwszego (pilotażowego) etapu budowy
ogólnokrajowego cyfrowego systemu łączności radiowej dla potrzeb służb ustawowo
powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i ratownictwa.
System ten zostanie zintegrowany z infrastrukturą telekomunikacyjną Systemu
Powiadamiania Ratunkowego.
Sieć szkieletowa OST 112 wykorzystana będzie jako platforma łącząca stacje bazowe
systemu łączności radiowej.
4
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – etap I
Uzasadnienie: obecnie służby odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa
i ratownictwa dysponują wieloma heterogenicznymi systemami łączności radiowej.
W większości są to systemy analogowe, które nie zapewniają interoperacyjności.
Nowe rozwiązanie umożliwi operatorom/dyspozytorom tych służb zintegrowanie
łączności głosowej dla potrzeb obsługi zgłoszeń alarmowych.
Koordynacja i łączność pomiędzy służbami jest niezbędna w przypadku klęsk
żywiołowych oraz ataków terrorystycznych. Czynnikiem krytycznym w tej komunikacji
jest sprawny system łączności radiowej.
5
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I
Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Okres realizacji: 2010-2015
Wartość: 66 mln zł
Stan zaawansowania prac:
• zapewniono podstawy prawne dla prawidłowej realizacji projektu,
• przeprowadzono pilotaż projektu - wypracowano rozwiązania, które będą implementowane
w skali całego kraju.
Realizacja ZSIN usprawni proces obsługi spraw prowadzonych przez administrację
publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom
i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach
gromadzonych w rejestrach publicznych.
Projekt umożliwi bezpośredni dostęp on-line do zintegrowanych danych Ewidencji Gruntów
i Budynków (EGiB) obywatelom (poprzez mechanizmy Geoportalu), administracji publicznej,
wydziałom sądów rejonowych prowadzących Księgi Wieczyste (KW) oraz przedsiębiorcom.
6
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I
Uzasadnienie: realizacja projektu pozwoli na uruchomienie następujących e-usług:
1) generowanie i przekazywanie elektronicznych zawiadomień o zmianach danych EGiB
do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych oraz ARiMR;
2) generowanie elektronicznych zawiadomień o nowych wpisach w KW oraz przekazywanie
ich do EGiB;
3) dokonywanie przez sądy prowadzące KW sprawdzeń poprawności danych zawartych
we wnioskach o wpis do KW z danymi EGiB;
4) udostępnianie organom administracji publicznej oraz ARiMR zintegrowanych zbiorów
danych EGiB, niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań publicznych,
5) generowanie i przekazywanie zawiadomień o zmianach dokonanych
w bazie PESEL do EGiB;
6) udostępnianie danych REGON i TERYT na potrzeby EGiB;
W ramach projektu zostaną przygotowane systemy do prowadzenia EGiB przewidziane do
zasilania ZSIN. Efektem będzie również modernizacja danych EGiB.
7
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi
Beneficjent: Urząd Zamówień Publicznych
Okres realizacji: 2013-2014
Wartość: 4 mln zł
Projekt będzie elektroniczną platformą, udostępnianą w sieci Internet,
która ma umożliwić zamawiającym dokonywanie zakupów produktów w ramach procedur
podprogowych
Projekt zakłada powstanie dwóch podstawowych modułów:
- Katalogu produktów, w którym wykonawcy będą umieszczali karty produktów ze swojej oferty
oraz
- Modułu do obsługi procedury zakupu, czyli ustandaryzowanego procesu biznesowego
mającego na celu udzielanie zamówienia do wysokości określonych progów, z uwzględnieniem
wsparcia zakupów prostych i składanie zapytań ofertowych w przypadku zakupów o większej
złożoności.
8
31.10.2012
Propozycje IP rozszerzenia
listy projektów 7 osi priorytetowej PO IG
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi
Uzasadnienie: realizacja projektu wpłynie na:
• zwiększenie i poszerzenie dostępności zamówień dla wykonawców i tym samym
zwiększenie konkurencji w zamówieniach,
• ułatwienie komunikacji zamawiający – wykonawca,
• oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych prowadzonych zamówień
(ograniczenie kosztów, usprawnienie korespondencji, przyspieszenie komunikacji a tym
samym procedury postępowania, ograniczenie czynności administracyjnych, obniżenie
ceny zamawianych produktów),
• bardziej przejrzyste procedury i ograniczenie zjawisk o charakterze korupcjogennym,
• większą efektywność procedur,
• odformalizowanie zamówień poprzez składanie dokumentów w formie elektronicznej,
• standaryzację dokumentów, jasne jednolite procedury dla wszystkich użytkowników.
9
31.10.2012
Dziękuję za uwagę
www.7poig.mac.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Funduszy Strukturalnych
10
31.10.2012
Download