(ZSIN).

advertisement
Przepisy dot. interoperacyjności dla
wszystkich 34 tematów opublikowane
GESUT
K-GESUT
BDOT 500
BDOT
10k
BDOO
BDOrto
EGiB
BDSOG
PRG/EMUiA
BDNMT
PRNG
Geoportal
KSZBDOT
Generalizacja
SDI
UMM
Systemy
Informacyjne
GUGiK/współdziałanie z JST
EMUiA
SZPRG
SZNMT
ZSIN
Zintegrowany System
Informacji o Nieruchomościach
ZSIN- F1
K-GESUT
Geodezyjna Ewidencja
Sieci Uzbrojenia Terenu
Dalsza informatyzacja kluczowych komponentów
systemu geoinformacyjnego Państwa
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Zintegrowany System Informacji
o Nieruchomościach (ZSIN).
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT).
Baza danych obiektów topograficznych w
skalach 1:500 –1:5000 (BDOT500)/mapa
zasadnicza.
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie ZSIN
 sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i
prowadzenia ZSIN
 treść, forma i sposób przekazywania zawiadomień o
zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych
rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych
rejestrów publicznych włączonych do ZSIN
 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
 dostosowanie dotychczasowych przepisów rozporządzenia
do obowiązujących obecnie innych przepisów prawa
 harmonizacja zbiorów danych EGiB z innymi zbiorami
 ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych
bazach danych ewidencji gruntów i budynków oraz
logicznych modeli tych baz
 GML - format wymiany danych EGiB
W ostatnich latach działalność Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej w zakresie modernizacji ewidencji
koncentrowała się głównie na:
 przekształceniu analogowych map ewidencyjnych do
postaci numerycznej (wektorowej),
 uzupełnianiu operatów ewidencyjnych danymi
dotyczącymi budynków i lokali,
 poprawie jakości danych ewidencyjnych i
doprowadzaniu tych danych do postaci
standardowej.
Część opisowa ewidencji gruntów i
budynków
Miasta
Ter. wiejskie
Zbiory zawierające dane opisowe dot.
gruntów, budynków i nieruchomości
lokalowych
87 %
44 %
Zbiory zawierające dane opisowe dot.
gruntów i budynków
1%
3%
Zbiory zawierające dane opisowe dot.
gruntów
12 %
53 %
Miasta
Ter. wiejskie
Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej
92 %
72 %
Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej
2%
8%
Mapa ewidencyjna w postaci analogowej
6%
20 %
Część graficzna ewidencji gruntów i
budynków
* w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2013 r.
Pokrycie mapą wektorową
na terenach wiejskich
Pokrycie mapą wektorową
na terenach miast
Stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2012 r.
PROJEKT ZSIN - Faza I
modernizacja EGiB - 48 mln zł PO IG
 system - 5,5 mln zł
PO PC
 modernizacja
EGiB - 875 tyś zł
RPO
2007-13
 modernizacja EGiB
EGiB
ZSIN
RPO
2014-20
Przykłady:
RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2)
RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2)
PROJEKT ZSIN - Faza II
modernizacja EGiB - 235 mln zł
 system - 20 mln zł
Projekt „ZSIN-Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza I” ma na celu usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez
administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia
dostępu do aktualnych danych dotyczących informacji o nieruchomościach dla
obywateli i przedsiębiorców.
MAC
MON
MZ ePUAP
(CSIOZ)
IMiGW
ZUS
UOKiK
GUS
Samorządy
TERYT, REGON
EMUiA, EPN, EGiB
UKE
MS
Nowa Księga Wieczysta
UZP
MNiSW
CPI
MSW
PESEL
EPN MF
GUGIK
ZSIN
ZSIN
MKiD
N
Instytut
Łączności
MG
MSZ
MPiPS
MŚ
MEN
MRiRW
KSEP
MIR
GEOPORTAL
PRG
EMUiA
ZSIN umożliwi w szczególności:
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB;
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego
kraju spójności i jakości zbiorów danych EGiB;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB
a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: KW, PRG, TERYT,
REGON, KSEP, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych
rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów
elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w
poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla
innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach;
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń,
o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5) weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w: KW,
PESEL, REGON oraz TERYT, a także pozyskiwanie danych zawartych
w tych rejestrach na potrzeby EGiB;
6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych
zbiorów danych EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich
ustawowych zadań publicznych;
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB
obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
ZACHODNIOPOMORSKIE
 białogardzki
świdwiński
szczecinecki
 stargardzki
 pyrzycki
 łobeski
 koszaliński
 kołobrzeski
 wałecki
 policki
 gryficki
 kamieński
 myśliborski
 choszczeński
 sławieński
 gryfiński
 goleniowski
drawski
POMORSKIE
 bytowski
 chojnicki
 człuchowski
 gdański
 kartuski
 M. Gdynia
 malborski
 nowodworski
 pucki
 słupski
 lęborski
 starogardzki
DOLNOŚLĄSKIE
 jaworski
 milicki
 oławski
 świdnicki
 wołowski
 wrocławski
MAŁOPOLSKIE
 myślenicki
 nowotarski
chrzanowski
 gorlicki
PODKARPACKIE
 sanocki
 przemyski
 lubaczowski
 strzyżowski
 jasielski
ropczyckosędziszowski
 tarnobrzeski
stalowowolski
 niżański
 projekt „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – Faza II” - kontynuacja „ZSIN – Faza I”
 dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN oraz podniesienie
ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z
określonym modelem jakości
włączenie kolejnych baz danych EGiB do centralnego repozytorium
kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych
zasobów.
Projekt założeń do Rządowego Programu
Rozwoju ZSIN na lata 2014-2020.
Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN
Włączenie do ZSIN zbiorów
danych:
geoprzestrzennej bazy
danych o zabytkach
 centralnego rejestru form
ochrony przyrody
Wykonywanie analiz na zbiorach
danych centralnego repozytorium,
w tym np. analiz sieciowych na
potrzeby ratownictwa, analiz na
danych RCiWN.
Włączenie do ZSIN serwisu tematycznego średnich cen
transakcyjnych gruntów, gruntów zabudowanych, lokali - opartego
na danych z RCiWN
Włączenie do ZSIN zestandaryzowanych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Przewiduje się, że korzyści po wdrożeniu ZSIN (w tym modernizacji EGiB)
pojawią się na poziomie m. in.:
 samorządowych jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania
związane z EGiB, w związku z:
– usprawnieniem procesu aktualizacji tego rejestru publicznego (kilka
milionów zmian rocznie) i automatyzacją niektórych czynności
związanych z tą aktualizacją;
– zwolnieniem tych jednostek organizacyjnych z obowiązków
dotyczących udostępniania danych EGiB naczelnym i centralnym
organom administracji publicznej, ARiMR, organom kontroli
państwa, GUS;
– zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o zmianach danych
ewidencyjnych dokumentami elektronicznymi;
 sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, w związku z:
– automatyzacją niektórych czynności związanych z wpisami w
księdze wieczystej;
– zastąpieniem papierowej postaci zawiadomień o nowych wpisach
w księgach wieczystych dokumentami elektronicznymi;
 centralnych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych władzy
publicznej, wykorzystujących do swojej działalności informacje
zawarte w EGiB, w szczególności takich jak:
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
SZACUNEK
– Ministerstwo Środowiska,
roczne
– Ministerstwo Finansów,
oszczędności – urzędy skarbowe,
około 35 mln zł
– urzędy wojewódzkie,
– urzędy marszałkowskie,
w związku z zastąpieniem ponad 400 punktów dostępowych do
danych EGiB,posługujących się różną technologią informatyczną,
jednym punktem dostępowym – centralne repozytorium –
zapewniającym udostępnianie danych w jednoznacznie
zdefiniowanych formatach i dodatkowo agregację tych danych dla
dowolnego obszaru oraz wykonywanie na danych EGiB
odpowiednich analiz, w tym analiz przestrzennych.
Nawigacja,
aplikacje mobilne
Spisy ludności,
statystyka
Poczta
Dostawcy
ZUS, CEIDG,
rejestry ochrony zdrowia,
edukacja ….
Usługi komunalne
Zarządzanie kryzysowe
Rozporządzenie w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów określa:
• szczegółowy zakres informacji
gromadzonych w bazach danych ewidencji
miejscowości, ulic i adresów, zwanej dalej
„ewidencją”;
• organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i
udostępniania baz danych ewidencji;
• wzór wniosku o ustalenie numeru
porządkowego budynku.
Ewidencja miejscowości musi być prowadzona w
systemie teleinformatycznym spełniającym
minimalne wymagania określone w
rozporządzeniu:
• kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników
systemu;
• udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej;
• przekazywanie do państwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących
adresów i ich lokalizacji przestrzennej, również z
wykorzystaniem usług sieciowych.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił
opracowanie i udostępnił gminom aplikację do
prowadzenia rejestru adresowego (w związku z
art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej);
Aplikacja pracuje w
architekturze typu klientserwer.
 zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych
w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne;
 zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych
w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi
ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji
publicznej – integracja rejestrów;
 INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik);
 zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji
o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju
czy rozwoju szerokopasmowego Internetu;
 zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania
z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu
do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi
poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych
m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji
budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.
PODGIK
Zbiór danych
GESUT
Usługa
udostępniania
danych
przestrzennych
(opcjonalnie FTP)
SYSTEM ZARZĄDZANIA
PODGiK
CODGiK
współpracuje
Dane GESUT w
formacie GML
SYSTEM ZARZĄDZANIA
K-GESUT
Usługa
generalizacji
obiektów bazy
danych GESUT
Zbiór
danych
K-GESUT
 rozbudowa systemu do prowadzenia krajowej bazy danych ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (K-GESUT);
 dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu prowadzonych na
szczeblu powiatowym do modelu zgodnego z rozporządzeniem w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
 budowa bazy danych K-GESUT;
 weryfikacja danych i harmonizację zbiorów danych prowadzonych przez
podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, w celu zasilenia bazy
danych K-GESUT;
 modyfikacja i usprawnienie standaryzacji procesu tworzenia mapy
infrastruktury technicznej;
 modernizacja systemu K-GESUT w celu tworzenia, wizualizacji
kartograficznej oraz publikacji przy użyciu systemu geoportal.gov.pl mapy
infrastruktury technicznej.
BUDYNKI,
BUDOWLE I URZĄDZENIA
PUNKTY ADRESOWE
SIEĆ KOMUNIKACYJNA
SIEĆ WODNA
POKRYCIE TERENU
UŻYTKOWANIE TERENU
TERENY CHRONIONE
SIEĆ UZBROJENIA TERENU
GRANICE ADMINISTRACYJNE
OSNOWA
Urzędy administracji
publicznej
Jednostki
samorządowe
wszystkich szczebli
Służby mundurowe
Odbiorcy i użytkownicy
Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów
Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym
systemem zarządzania” jest największym
realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem
geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy
zharmonizowanej bazy danych zawierającej
informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i
zjawisk na obszarze całego kraju
Policja
Straż graniczna
Straż pożarna
Straż miejska
Inspekcja transportu
drogowego
Centra zarządzania
kryzysowego
Ratownictwo medyczne
Baza Danych Obiektów
Topograficznych
• Baza Danych Obiektów Topograficznych czyli spójnego
pojęciowo w skali kraju zasobu danych topograficznych i
geograficznych
Krajowy System
• Budowa Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych
Zarządzania Bazą Danych stanowiącego informatyczny system gromadzenia,
Obiektów Topograficznych zarządzania oraz udostępniania danych topograficznych
Integracja i standaryzacja
danych
• Integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz
rozproszonych systemów
Zasilenie Bazy Danych
• Zasilenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych danymi
Obiektów Topograficznych z innych rejestrów referencyjnych
Udostępnienie zasobów
danych topograficznych i
geograficznych
• Udostępnienie zasobów bazy danych topograficznych i
geograficznych poprzez serwis geoportal.gov.pl
203 miasta
20 200 km2
GSD 10 cm
41
Lp. Bazy danych/ systemy SGiK
2000
2005
2010
2013
2014
1
TBD/BDOT10k
1%
3%
40%
99%
100%
2
ASG EUPOS
-
-
100%
100%
100%
3
PRNG
61%
69%
77%
86%
100%*
4
BDOO
5
PRPOG
-
-
-
95%
100%
6
NMT
15%
97%
100%
100%
100%
7
NMT ISOK
-
-
-
64%
93%
8
Ortofotomapa
15%
97%
100%
100%
100%
9
K-GESUT
-
-
-
-
6%
2015
11%
* baza danych PRNG jest aktualizowana i poszerzana w sposób ciągły, pozyskiwane są
nowe nazwy obiektów fizjograficznych oraz ustalana lokalizacja dla nazw miejscowości
MZ
PRM
MAC
ePUAP
IMGW
CPI
Komisja Europejska
GUS
Samorządy
SDI
TERYT
DANE
PZGIK
UKE
MSW
KGP,
KGSP
MIR
GUGIK
GEOPORTAL
MKiDN
MG
INSPIRE
PZGIK
UMM
Instytut
Łączności
MPiPS
MŚ
MEN
MRiRW
MSZ
Uniwersalny
Moduł
Mapowy
Dokumenty
•
•
•
•
•
Strategia harmonizacji
Reguły integracji
Reguły harmonizacji
Profile metadanych
Wzory porozumień
Narzędzia
•
•
•
•
•
Walidator metadanych
Edytor metadanych
Generator metadanych
Narzędzia do harmonizacji
Moduł SDI
SDI Moduł
• Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP
• Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych
oraz metadanych za pomocą usług danych
przestrzennych
• Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług
danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie
interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu
do danych dla użytkowników IIP
• Dostępny nieodpłatnie dla administracji
Data
Liczba
lokalizacji
5
Województwo Świętokrzyskie
Powiat Siemiatycze
Gmina Kościelec
Powiat Opole
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
2012.09.20
2013.03.20
2012.12.28
2013.07.09
2013.09.24
148
1
1
2
1
6
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
2013.10.08
1
7
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
Prezydent Miasta Głogowa
Gmina Miejska Żory
2013.10.25
2013.11.21
2014.02.14
1
Lp.
1
2
3
4
8
9
Jednostka
1
1
 Wymiana i udostępnianie danych
Udostępnianie
z art. 15
Marszałkowie
Wojewodowie
Urzędy Gmin
Miasta na
prawach
powiatu
Starostwa
Powiatowe
Razem
2011
2012
liczba
wartość
wniosków
15 342,00
3
19 766,43
1
26 910,93
5
2013
liczba
liczba
wartość
wniosków
wartość
wniosków
1 291 014,47
4 556 570,00
5
789 129,75
3 2 307 645,19
13
74 054,66
54 373 117,97
124
6 420,00
1
9 336,24
77 994,85
146 434,21
2
12
91 371,14
2 254 906,26
5
266 067,92
24
8 107 770,00
74 3 611 171,08
7
173
 Wymiana i udostępnianie danych
2012
Udostępnienie w
ramach PGiK
wartość
2013
liczba
wniosków
wartość
liczba
wniosków
Urzędy
Marszałkowskie
Urzędy Miast
2 341 634,07
34 680,00
50
11
3 744 959,00
88 719,00
49
22
Starostwa
Powiatowe
Razem
336 330,90
2 712 644,97
32
93
844 020,00
4 677 698,00
66
137
Szkolenia:
 Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z
czego większość dla pracowników JST
 Realizowane w ramach PO PT 2007-2013 z zakresu:
 rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu
EMUiA (docelowo 3500 osób)
 budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500
osób)
 Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku
2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji
prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT
 Planowane głównie dla JST w ramach PO WER (20142020)
 współpraca w ramach Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
 współpraca, ustalanie planów prac i uzgadnianie dokumentów z
geodetami województw (urzędy marszałkowskie);
 nadzór realizowany przez wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego;
 współpraca poprzez udział w konwentach starostów i marszałków
województw;
 listy intencyjne, porozumienia (obecnie 52 powiaty i ~1400 gmin),
współpraca ze związkami celowymi powiatów powołanymi głównie
w celu realizacji zadań z zakresu prowadzonych rejestrów
publicznych (EGiB, BDOT500, GESUT).
Powyższe działania pozwolą na ukierunkowanie
przedsięwzięć rządowych i samorządowych w sposób
służący realizacji celów w zakresie informatyzacji,
podnoszenia jakości rejestrów i świadczenia usług oraz
synergię przedsięwzięć realizowanych po stronie rządowej
i samorządowej.
Download