Wadowice

advertisement
Załącznik nr …………. do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy ………….…
Miasto: Wadowice
Powiat: wadowicki
Województwo: małopolskie
pieczęć
WARUNKI TECHNICZNE
MODERNIZACJI EGiB,
oraz
ZAŁOŻENIA BAZY BDOT500
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WADOWICE - MIASTO
Numer statystyczny obrębu: 121809_4
Opracował: Paweł Hanus
Wadowice – luty 2015 r.
1
ZAKRES TREŚCI WARUNKÓW TECHNICZNYCH
I.
Dane formalno-prawne.................................................................................................... str. 4
II.
Charakterystyka obiektu............................................................................................... str. 9
III.
Zakres prac modernizacyjnych…………….................................................................. str. 10
IV.
Źródła danych i metody ich pozyskania........................................................................ str. 13
V.
System informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków
oraz mapa zasadnicza...................................................................................................... str. 14
VI.
Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac...................................................... str. 14
VII.
Kompletowanie operatu …………………………………………………………….…. str. 17
Załączniki do Warunków Technicznych:
1. Mapa poglądowa jednostki ewidencyjnej Wadowice - miasto w skali 1: 25 000.
2. Analiza materiałów.
3. Wykaz kolizji budynków
2
WYKAZ SKRÓTÓW
PGiK
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
BDOT500
- baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa
w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
BDSOG
- baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt
10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
EGiB
- baza danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o której mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
EMUiA
- baza danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt
6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
GESUT
- baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4
ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
PRG
- baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
PRNG
- baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust.
1a pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
PRPOG
- baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 1 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Robocza
Baza Danych
Tymczasowa baza danych obiektów przestrzennych założona przez Wykonawcę
zgodnie z §63 ust. 1 pkt 2. rozporządzenia w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
PL-2000
- układ współrzędnych płaskich prostokątnych, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 4
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247)
PODGiK
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PZGiK
- Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
Rozp. 2001
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn.
zm.)
Rozp. 2011
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572)
Rozp. 2013
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383)
układ „1965”
- państwowy
układ współrzędnych płaskich prostokątnych
wprowadzony
stosowania w 1968 r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009 r.
3
do
I. Dane formalno-prawne
1. Zamawiający:
Powiat Wadowicki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24
2. Nazwa obiektu
1.
2.
3.
4.
5.
Powiat: wadowicki.
Gmina: Wadowice.
Jednostka ewidencyjna: Wadowice – miasto.
Obręby: 0001,0011, 0012, 0013
Numer statystyczny: 121809_4
3. Podstawowe informacje o obiekcie
Wadowice to miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz
powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Położone jest na Pogórzu Wielickim,
nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.
Według danych z 31 grudnia 2010 r. Wadowice miały 19 275 mieszkańców.
Miasto, po raz pierwszy wzmiankowane w 1327 r., początkowo było niewielkim ośrodkiem, lecz
od końca XVIII w., wraz z budową traktu łączącego Lwów z Wiedniem, a także przeniesieniem przez
władze austriackie siedziby cyrkułu, zaczęło się szybciej rozwijać. Obecnie stanowi ważny ośrodek
pielgrzymkowy jako miasto rodzinne papieża Jana Pawła II.
Miasto jest położone na Pogórzu Wielickim, będącym wschodnią częścią Pogórza
Zachodniobeskidzkiego, nad rzeką Skawą, prawym dopływem Wisły.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bielskiego. Obecnie
położone jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie wadowickim, w gminie
miejsko-wiejskiej Wadowice.
Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia Wadowic wynosiła 10,54 km².
Wadowice leżą na terenie Pogórza Wielickiego, stanowiącego część Pogórza
Zachodniobeskidzkiego. Obszar miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości
względnej: w zachodniej części wzniesienia dochodzą do 315 m n.p.m., obniżając się w kierunku
wschodnim – najniżej położony punkt miasta znajduje się w północnej części doliny Skawy i leży
około 250 m n.p.m.[4]
Wadowice są położone we wschodniej części niecki górnośląskiej, która jest wypełniona
utworami pochodzącymi z górnego karbonu. Nad nimi znajdują się utwory z kenozoiku – wzdłuż
dolin głównych rzek, tj. Skawy i Choczenki, znajdują się piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy
i namuły, natomiast w pozostałej części miasta, położonej wyżej, obszar wypełniają lessy.
Obszar Wadowic jest położony w trzech zlewniach: Choczenki (zachodnia część miasta), Skawy
(wschodnia część) i Radoczanki (północna część). Choczenka i Radoczanka są dopływami Skawy,
która płynąc w kierunku południowym uchodzi do Wisły. W Wadowicach, po północnej stronie,
znajduje się kilka stawów
Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 27 lutego 1327 roku, kiedy to w akcie hołdu lennego
złożonego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu przez księcia oświęcimskiego Jana I
Scholastyka wymienione są miasta i miasteczka, w tym miasteczko (oppidum) Wadowicz.
Podczas rządów księcia oświęcimskiego Kazimierza, w 1430 r. wielki pożar doszczętnie strawił
Wadowice. Aby szybko odbudować miasto, książę Kazimierz na mocy przywileju z dnia 10 listopada
1430 r. nadał Wadowicom prawo chełmińskie. Nadanie Wadowicom tego prawa było ewenementem,
gdyż stosowano je przede wszystkim w Prusach i na Pomorzu. Prawdopodobnie książę Kazimierz
chciał pobudzić aktywność wadowiczan i nadał im prawo, które było bardziej elastyczne od prawa
magdeburskiego i prawa średzkiego (łac. ius novi fori). Przywilej książęcy zapewniał mieszkańcom
4
Wadowic znaczne korzyści, np. zostali oni zwolnieni od wszelkich powinności na rzecz księcia przez
okres sześciu lat. Wadowiczanie uzyskali również prawo do wolnego targu wraz z prawem jednej mili,
tj. swobodnym i wyłącznym prawem prowadzenia działalności krawieckiej, szewskiej i sukienniczej
oraz karczmarskiej i piwowarskiej.
W 1445 r. powstało księstwo zatorskie, w którego granicach znalazły się Wadowice. W latach
1482-1493 miasto pozostawało pod rządami Władysława z rodu Piastów.
W 1772 r., w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Wadowice wcielono do Imperium
Habsburgów. Wtedy też, za sprawą wybudowanego pod koniec XVIII w. Pierwszego Galicyjskiego
Traktu Handlowo-Pocztowego, który łączył Lwów z Wiedniem, tempa nabrał rozwój miasta.
W 1819 r. Wadowice stały się siedzibą władz rozległego cyrkułu wadowickiego, obejmującego 3380
km², 10 miast, 2 osady targowe i 340 wsi z ludnością liczącą 350 tys. osób. Pierwszym naczelnikiem
obwodu wadowickiego był Ludwik de Sertes, a miasto liczyło wówczas 2500 mieszkańców.
1 czerwca 1888 r. uruchomiono linię kolejową Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała
Główna, która przebiegała przez Wadowice.
W listopadzie 1918 r. miasto powróciło do odrodzonej Polski. W okresie międzywojennym
rozwijała się oświata i kultura. W tym okresie, w domu przy ul. Kościelnej 7 urodził się Karol
Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II .
4. Cel i zakres prac
4.1.
Cel prac:
Celem prac jest:
a) modernizacja EGiB polegająca na uzupełnieniu i modyfikacji istniejącej bazy EGiB do
wymagań określonych w Rozp. 2001, w szczególności w zakresie budynków,
b) utworzenie bazy danych BDOT500 zgodnej z modelem pojęciowym określonym w Rozp.
2013,
c) przeniesienie treści mapy zasadniczej w zakresie uzbrojenia podziemnego do postaci
wektorowej i harmonizacja z bazami EGiB i BDOT500.
Celem prac modernizacyjnych jest uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie
pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozp. 2001 oraz modyfikacja
istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w Rozp. 2001, w szczególności
w zakresie budynków.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzona w trybie art. 24a ustawy
PGiK.
Budynki zostaną uzupełnione zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rozp.2001
i wprowadzone do bazy EGiB. W bazie EGiB oprócz konturów budynków zdefiniowanych w art. 19
ust. 1 pkt 7 oraz art. 27 ust. 5 ustawy PGiK zostaną ujawnione obiekty budowlane trwale związane
z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia,
podjazd dla osób niepełnosprawnych (§ 63a Rozp. 2001).
Celem tych prac jest zapewnienie harmonizacji (spójności) bazy EGiB, poprzez zachowanie
relacji przestrzennych i topologicznych (np. przyleganie budynku do granicy działki), a także
ujawnienie w ewidencji obiektów o nazwie „blok budynku” oraz „obiekty budowlane trwale związane
z budynkiem”, o których mowa odpowiednio w §63 ust. 1 pkt 2d oraz § 63a Rozp. 2001, a także
uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynku o nowe atrybuty, wyszczególnione w §63
ust. 1 Rozp. 2001.
Prace w zakresie bazy BDOT500 mają za zadanie utworzenie bazy i uzupełnienie jej w oparciu
o dane pozyskane w oparciu o źródłowe operaty geodezyjne znajdujące się w zasobie PODGiK
(w tym dane cyfrowe znajdujące się w zasobie w postaci wykazów współrzędnych, map
jednostkowych zapisanych w formatach EVR, DXF itp.), a w razie braku takich danych, w oparciu
o analogowe mapy zasadnicze.
Prace w zakresie uzbrojenia podziemnego będą polegały na utworzeniu warstw mapy
numerycznej dotyczących uzbrojenia podziemnego. Wykorzystane w tym celu zostaną w pierwszej
kolejności operaty geodezyjne zgromadzone w PODGiK a w razie ich braku analogowa mapa
zasadnicza.
5
Celem tych prac jest zapewnienie harmonizacji (spójności) baz EGiB i BDOT500 oraz uzbrojenia
podziemnego poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych (np. przyleganie budynku
do granicy działki, zgodność przyłącza mediów ze ścianą budynku, poprawne położenie słupów
energetycznych w stosunku do budynków, granic działek itp.).
Aktualizacja bazy BDOT500 oraz uzbrojenia podziemnego dotyczy sprawdzenia w terenie
i usunięcia z mapy zasadniczej tych jednoznacznie zidentyfikowanych elementów sytuacyjnych oraz
naziemnych elementów uzbrojenia terenu, które nie występują obecnie w terenie.
W wyniku prac powstanie bazaBDOT500 oraz mapa wektorowa uzbrojenia podziemnego,
zharmonizowane z zaktualizowaną bazą EGiB, zgodne z modelami pojęciowymi określonymi w
Rozp. 2001 i Rozp. 2013, pozwalające na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii
informatycznej.
4.2.
Zakres prac:
ETAP I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zarządzenie przez Starostę przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji
o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informacji o trybie postępowania związanego
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 24a ust. 1-3 PGiK.
Pozyskanie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wadowicach.
Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej
się w zasobie PODGiK.
Wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych.
Weryfikacja i uzupełnienie danych EGiB, utworzenie bazy danych BDOT500 w oparciu
o wyniki przeprowadzonych analiz oraz harmonizacja danych BDOT500 oraz
uzbrojenia podziemnego z bazą EGiB.
Sporządzenie raportów z bazy danych EGiB oraz dokumentacji do ujawnienia zmian
w bazie EGiB.
Zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB do bazy roboczej w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach.
Przekazanie Zamawiającemu do kontroli danych BDOT500, warstw uzbrojenia
podziemnego oraz projektu operatu ewidencyjnego przed jego wyłożeniem do
publicznego wglądu.
Kontrola przez Zamawiającego danych BDOT500, warstw uzbrojenia podziemnego
oraz operatu EGiB.
Przyjęcie projektu operatu do zasobu.
ETAP II
11.
12.
13.
14.
15.
Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
Ostateczne zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB i BDOT500 oraz warstw
uzbrojenia podziemengo w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
Skompletowanie oraz przekazanie operatu do końcowej kontroli..
Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu powstałego w wyniku modernizacji
bazy EGiB, założenia bazy BDOT500 oraz utworzenia warstw uzbrojenia
podziemnego.
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Wadowickiego informacji
Starosty Wadowickiego, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 PGiK,
stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków
6
5. Normy prawne obowiązujące w trakcie opracowania
5.1.
Normy prawne w randze ustaw:
5.1.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
5.1.2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76,
poz. 489 z późn. zm.).
5.1.3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.
903 z późn. zm.).
5.1.4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. z 2012 r., poz 591 z późn.
zm.)
5.1.5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 518 z późn. zm.).
5.1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zm.).
5.1.7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.).
5.1.8. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz.
707, z późn. zm.).
5.1.9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260
z późn. zm.).
5.1.10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5.1.11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267).
5.1.12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn.
zm.).
5.1.13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).
5.1.14. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).
5.1.15. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn.
zm.).
5.1.16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
5.1.17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) .
5.1.18. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1422).
5.2.
Normy prawne w randze rozporządzeń:
5.2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.).
5.2.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572).
5.2.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383).
5.2.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).
7
5.2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).
5.2.6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).
5.2.7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 199).
5.2.8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
5.2.9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 309).
5.2.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr
279, poz. 1642) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r.
o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz.1031).
5.2.11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie
rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).
5.2.12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków
i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).
5.2.13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).
5.2.14. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz. 453).
5.2.15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
5.2.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).
5.2.17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
5.2.18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych
wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U.
z 2003 r. Nr 16, poz. 149).
5.2.19. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013, poz. 249).
5.2.20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), oraz
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu
błędów (Dz. U. z 2012 r., poz.1011).
5.2.21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).
5.3.
Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju:
Uwaga:
Przepisy te można stosować, jako przepisy o charakterze porządkowym, w zakresie tych
zapisów, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
5.3.1. Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, wprowadzona do stosowania
zarządzeniem Głównego Geodety Kraju nr 16/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
8
5.3.2. Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS. Główny Geodeta Kraju.
5.3.1. Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. Główny Geodeta Kraju, wydanie III,
Warszawa 1998 r.
5.4.
Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia zarówno organ zarządzający przeprowadzenie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jak i wykonawca prac modernizacyjnych,
wyłoniony w drodze procedury zamówienia publicznego, zobowiązani są do przestrzegania
prawa określonego w/w przepisami. Ponadto wiążące będą przepisy aktów prawnych, które
wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed
umownym terminem przedmiotu zamówienia.
6. Informacje formalne i organizacyjne
6.1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków
Technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze
Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów
zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany w treści tych Warunków są
możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo
zamówień publicznych.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu
realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami Technicznymi.
6.3. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) w Wadowicach.
6.4. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.
6.5. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach
prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do
szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót.
Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.
6.6. Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do kontroli na odpowiednio opisanych
nośnikach CD/DVD, w 3 egzemplarzach.
6.7. Aktualność danych BDOT500 oraz EGiB a także danych uzbrojenia podziemnego na warstwach
mapy numerycznej, przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na 14 dni
od daty przekazania operatu do końcowej kontroli o której mowa w punkcie 4.2.9.
6.8. Wszelka wymiana danych zawierających dane osobowe musi odbywać się z zastosowaniem
kryptograficznej ochrony danych, w szczególności: szyfrowanie plików, połączenia szyfrowane.
II. Charakterystyka obiektu
1. Dane ogólne:
1. Powiat: wadowicki.
2. Gmina: Wadowice.
3. Jednostka ewidencyjna: Wadowice – miasto.
4. Obręby: 0001,0011, 0012, 0013
5. Numer statystyczny: 121809_4
2. Dane szczegółowe:
1. Mapy zasadnicze (pierworysy i matryce) w skali 1:500 w układzie „1965” - 140 sekcji.
2. Mapy zasadnicze (pierworysy i matryce) w skali 1:1000 w układzie „1965” - 45 sekcji.
3. Operaty techniczne z pomiaru syt.wys. i inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia
podziemnego zawierających około 50.000 kart i map do zeskanowania.
4. Numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona w PODGiK w Wadowicach w programach
EwMapa i EGBV, zawierająca działki, kontury użytków gruntowych, klasy
gleboznawcze, budynki pozyskane z operatów geodezyjnych przekazanych do zasobu
9
PODGIK w wyniku realizacji bieżących prac geodezyjnych oraz z wektoryzacji map
ewidencyjnych. Obrysy konturów budynków mogą być niezgodne z konturem
uwidocznionym na mapach zasadnicznych. Wykonawca dokona korekty tych konturów
doprowadzając do harmonizacji z bazą BDOT500 i elementami uzbrojenia podziemnego
5. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie czarno-białych zdjęć
lotniczych w skali 1:13000 wykonanych w 2003 r., zapisana w układzie współrzędnych
PL-2000, o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
6. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie kolorowych zdjęć
lotniczych wykonanych w 2009 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000,
o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
III. Zakres prac
ETAP I
1. Zarządzenie przez Starostę przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
oraz podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac
geodezyjnych oraz informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków zgodnie z art. 24a ust. 1-3 PGiK.
2. Pozyskanie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wadowicach.
2.1 Zgłoszenie pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wadowicach.
2.2 Pozyskanie danych cyfrowych, map analogowych oraz dokumentacji geodezyjnoprawnej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wadowicach (PODGiK).
2.3 Skanowanie map zasadniczych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kalibracja
zeskanowanych map do układu PL-2000.
2.4 Skanowanie operatów geodezyjnych, nadanie operatom identyfikatorów zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz załadowanie skanów do systemu OŚRODEK.
3. Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się
w zasobie PODGiK.
3.1 Inwentaryzacja i analiza całej dokumentacji geodezyjno-prawnej znajdującej się
w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w zakresie budynków, pod kątem
możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
3.2 Przetworzenie przeanalizowanych danych i informacji zawartych w materiałach PZGiK
do postaci zgodnej z modelem pojęciowym bazy danych EGiB.
3.3 Wykonanie wstępnego porównania bazy geometrycznej z bazą opisową ewidencji
przekazanej Wykonawcy modernizacji przez Starostwo (Zamawiającego) na początku
prac modernizacyjnych, w zakresie pola powierzchni zabudowy budynków oraz rodzaju
i powierzchni użytków na terenach zabudowanych.
3.4 Porównanie treści istniejącej bazy EGiB z danymi z operatów geodezyjno-prawnych,
mapą zasadniczą oraz ortofotomapą w zakresie konturu budynków, pola powierzchni
zabudowy, rodzaju i powierzchni użytków na terenach zabudowanych.
3.5 Założenie roboczej bazy BDOT500 i uzupełnienie jej o dane z materiałów źródłowych
3.6 Wprowadzenie na warstwy mapy numerycznej danych dotyczących uzbrojenia
podziemnego pozyskanych z materiałów źródłowych zgromadzonych w POZDGiK
3.7 Sporządzenie wykazu przeanalizowanych materiałów źródłowych.
4. Wykonanie wywiadu terenowego i bezpośrednich pomiarów terenowych.
4.1 Wykonanie wywiadu terenowego w celu weryfikacji i uczytelnienia mapy ewidencyjnej
oraz inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej dla terenów wymagających
10
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
wykonania pomiarów elementów potrzebnych do wyjaśnienia i ustalenia przebiegu
granic działek.
Zaprojektowanie, zastabilizowanie, pomiar oraz wyrównanie poziomej osnowy
pomiarowej dla terenów wymagających wykonania bezpośrednich pomiarów
terenowych.
Pomiar sytuacyjny na osnowę geodezyjną tych budynków, które nie występują
w dotychczasowej numerycznej mapie ewidencyjnej i w analogowej mapie zasadniczej
prowadzonej w PODGiK lub zostały pozyskane do tych map drogą wektoryzacji map
analogowych oraz brak dla nich w zasobie PODGiK danych pozwalających na
jednoznaczne określenie ich położenia z dokładnością zgodną z Rozp. 2011.
Kontrolny pomiar sytuacyjny budynków pozyskanych do numerycznej mapy
ewidencyjnej z operatów geodezyjnych znajdujących się w zasobie PODGiK zgodnie
z §6 i §67 Rozp. 2011.
Wykonanie analizy wyników pomiaru kontrolnego znaków granicznych i budynków
w oparciu o procedurę podaną w §6 i §67 Rozp. 2011.
Wprowadzenie wyników pomiarów do roboczej bazy danych EGiB.
5. Weryfikacja i uzupełnienie danych EGiB i BDOT500 w oparciu o wyniki przeprowadzonych
analiz oraz harmonizacja danych BDOT500 oraz uzbrojenia podziemnego z bazą EGiB.
5.1 Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta roboczej bazy EGiB o wyniki analiz.
5.2 Uzupełnienie atrybutów budynków.
5.3 Sporządzenie wykazu działek dla których występują w numerycznej mapie
ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na
dwóch nieruchomościach),
5.4 Ustalenie w trybie §37-39 Rozp. 2001 i pomiar przebiegu granic działek wykazanych
w punkcie 5.3.
5.5 Weryfikacja i aktualizacja użytków gruntowych przedstawionych w roboczej
numerycznej mapie ewidencyjnej, szczególnie w zakresie terenów zabudowanych.
5.6 Uzupełnienie danych opisowych dotyczących budynków i lokali.
5.7 Uzupełnienie i dostosowanie struktury numerycznej mapy ewidencyjnej do aktualnych
przepisów prawnych określonych w Rozp. 2001.
5.8 Uzupełnienie brakujących numerów REGON na podstawie danych uzyskanych
w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Krakowie, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz od zainteresowanych osób.
5.9 Uzupełnienie numerów PESEL na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Miejskim
w Wadowicach i w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
5.10 Zweryfikowanie i uzupełnienie, zgodnie z art. 20 ust. 2b ustawy PGiK, danych
dotyczących podmiotów ewidencyjnych w przypadku gruntów, o których mowa w art.
20 ust. 2 punkt 1 lit.b (władający na zasadach samoistnego posiadania).
5.11 Uzupełnienie bazy BDOT o wyniki przeprowadzonych analiz, wyniki pomiarów
a w razie braku innych danych w oparciu o wektoryzację map zasadniczych
5.12 Uzupełnienie warstw mapy numerycznej w zakresie uzbrojenia podziemnego o dane
pozyskane w wyniku pomiaru bezpośredniego a w razie braku innych danych
w oparciu o wektoryzację mapy zasadniczej
5.13 Harmonizacja bazy BDOT500 i warstw uzbrojenia podziemnego z bazą EGiB
6. Sporządzenie raportów z bazy danych EGiB oraz dokumentacji do ujawnienia zmian
w bazie EGiB.
6.1 Sporządzenie plików komputerowych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do
ujawnienia zmian w bazie danych EGiB oraz w księgach wieczystych.
6.2 Sporządzenie i kontrola ewidencyjnych raportów podstawowych i pomocniczych oraz
plików w formacie SWDE.
7. Zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB do bazy roboczej w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach.
11
8. Przekazanie Zamawiającemu do kontroli danych BDOT500, warstw uzbrojenia
podziemnego oraz projektu operatu ewidencyjnego przed jego wyłożeniem do publicznego
wglądu. Operat musi zostać złożony do kontroli minimum 30 dni przed terminem jego
wyłożenia do publicznego wglądu.
9. Kontrola przez Zamawiającego danych BDOT500, warstw uzbrojenia podziemnego oraz
operatu EGiB.
10.Przyjęcie projektu operatu do zasobu.
ETAP II
11.Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
11.1 Aktualizacja opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o zmiany, które
wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Wadowicach od momentu przekazania operatu
do kontroli, o której mowa w pkt IV.8. niniejszego Projektu, do rozpoczęcia wyłożenia.
11.2 Przygotowanie danych numerycznych oraz raportów podstawowych i pomocniczych
ewidencji gruntów i budynków do wyłożenia projektu operatu opisowokartograficznego ewidencji.
11.3 Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji do publicznego
wglądu.
11.4 Rozpatrzenie uwag i wprowadzanie zmian do bazy EGiB. W przypadku uwag
złożonych podczas wyłożenia projektu oraz zarzutów złożonych w trybie art. 24a ust.
12 w zakresie przebiegu granic w odległości do 4 m od budynku, wykonawca będzie
obowiązany dokonać ustalenia granic w trybie § 37-39 Rozp. 2001.
12.Ostateczne zaimplementowanie zintegrowanych danych EGiB i BDOT500 oraz warstw
uzbrojenia podziemnego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
12.1 Przeprowadzenie przez Wykonawcę na bazie danych ewidencji gruntów i budynków
prowadzonej w Starostwie prac koniecznych do załadowania zmodernizowanych
danych oraz zagwarantowania ich poprawnej redakcji i wewnętrznej spójności (m.in.
redakcja i uczytelnienie treści mapy).
12.2 Zaimplementowanie przez Wykonawcę zintegrowanych danych ewidencyjnych do bazy
danych EGIB i BDOT500 w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
12.3 Usuwanie przez Wykonawcę ewentualnych błędów i niespójności powstałych
w wyniku importu zmodernizowanych danych do bazy EGiB, BDOT500 i warstw
uzbrojenia podziemnego.
12.4 Pobranie i kontrola przez Wykonawcę raportów podstawowych i pomocniczych oraz
plików SWDE wygenerowanych przez Zamawiającego na podstawie zmodernizowanej
bazy danych.
13. Skompletowanie oraz przekazanie operatu do końcowej kontroli.
14. Kontrola przez Zamawiającego operatu powstałego w wyniku modernizacji bazy EGiB,
założenia bazy BDOT500 oraz utworzenia warstw uzbrojenia podziemnego w zakresie
zgłoszonych podczas wyłożenia uwag.
15. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Wadowickiego informacji
Starosty Wadowickiego, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego po upływie terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 PGiK,
stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych
ewidencji gruntów i budynków
12
Źródła danych i metody ich pozyskania
IV.
1.
Materiały i informacje zgromadzone w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach
1.1. Mapy zasadnicze (pierworysy i matryce) w skali 1:500 w układzie „1965” - 140 sekcji.
1.2. Mapy zasadnicze (pierworysy i matryce) w skali 1:1000 w układzie „1965” - 45 sekcji.
1.3. Operaty techniczne z pomiaru syt.wys. i inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia
podziemnego zawierających około 50.000 kart i map do zeskanowania.
1.4. Numeryczna mapa ewidencyjna prowadzona w PODGiK w Wadowicach w programach
EwMapa i EGBV, zawierająca działki, kontury użytków gruntowych, klasy gleboznawcze,
budynki pozyskane z operatów geodezyjnych przekazanych do zasobu PODGIK w wyniku
realizacji bieżących prac geodezyjnych oraz z wektoryzacji map ewidencyjnych. Obrysy
konturów budynków mogą być niezgodne z konturem uwidocznionym na mapach
zasadnicznych (mapa zawiera około 4000 budynków) . Wykonawca dokona korekty tych
konturów doprowadzając do harmonizacji z bazami BDOT500 i warstw uzbrojenia
podziemnego
1.5. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie czarno-białych zdjęć lotniczych
w skali 1:13000 wykonanych w 2003 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000,
o rozdzielczości terenowej 0,25 m.
1.6. Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie kolorowych zdjęć lotniczych
wykonanych w 2009 r., zapisana w układzie współrzędnych PL-2000, o rozdzielczości
terenowej 0,25 m.
2. Dane i informacje zawarte w innych ewidencjach i rejestrach
2.1 Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości - Sąd Rejonowy w Wadowicach.
2.2 Dokumentacja architektoniczno-budowlana, w tym dane z ewidencji rozpoczynanych
i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych pozwalające m.in. na określenie statusu
budynku – Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego.
2.3 Wykaz nazw ulic i numerów dróg, numeracja nieruchomości – Urząd Miejski w Wadowicach,
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wadowicach, PRG.
2.4 Dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej - spółdzielnie mieszkaniowe
i organy administracji publicznej.
2.5 Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Urząd Miejski w Wadowicach i Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Krakowie.
2.6 Dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki
organizacyjne.
2.7 Dane geodezyjno-kartograficzne i ewidencyjne dla obrębów z innych powiatów przylegających
do terenu opracowania – właściwe miejscowo starostwa i ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
2.8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Urząd Miejski w Wadowicach.
2.9 Dane dotyczące użytków ekologicznych - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie i Urząd Miejski w Wadowicach.
2.10 Dane dotyczące baz: EMUiA, PRG, PRNG, PRPOG, TERYT2 oraz ortofotomapy i inne
materiały z wojewódzkiej lub centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego (PZGiK) – WODGiK, GUGiK, Urząd Miejski w Wadowicach.
2.11 Numery REGON - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zainteresowane osoby.
2.12 Numery PESEL – Urząd Miejski w Wadowicach, Starostwo Powiatowe w Wadowicach.
2.13 Dane dotyczące wód publicznych - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
(RZGW), Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (MZMiUW), Urząd
Miejski w Wadowicach.
13
V.
System informatyczny, w którym prowadzona mapa zasadnicza oraz baza
EGIB
W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach
funkcjonuje system informatyczny EwMapa v 11 autorstwa firmy Geobid sp z o.o., oraz program
EGBV firmy GeoBaza sp. z.o.o. W programach tym prowadzona jest baza EGIB. Powstała baza
BDOT500 oraz warstwy uzbrojenia podziemnego prowadzone będą w istniejącym systemie
informatycznym.
VI.
Wybrane uwagi dotyczące sposobu realizacji prac
1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z PODGiK w Wadowicach
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Zgłosić pracę w PODGiK w Wadowicach.
Pozyskać dane cyfrowe i dokumentację geodezyjną z PODGiK Wadowicach.
Wykonać skanowanie matryc i pierworysów (głównie blach) map zasadniczych i sytuacyjnowysokościowych oraz ich kalibrację z zachowaniem zasad podanych w §48-49 Rozp. 2011.
Skalibrowane mapy rastrowe dociąć do ramki sekcyjnej. Do kalibracji wykorzystać przecięcia
siatki kwadratów (siatkę krzyży). Dokładność kalibracji nie powinna przekroczyć 0,2 mm w
skali mapy, ze względu na zastosowany rodzaj punktów dostosowania oraz względny charakter
błędów. W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach możliwa jest, po uzgodnieniu
z Zamawiającym, zmiana rodzaju transformacji i obniżenie dokładności. Pliki rastrowe należy
zapisać w układzie współrzędnych „1965” (strefa 1) i PL-2000 (strefa 7).
Przyjąć następujące parametry skanowania i zapisu map:
a) dla map kolorowych (pierworysy) - model kolorów RGB, kodowanie 24-bitowe (16,7 mln
kolorów) z rozdzielczością 400 dpi, format EVR oraz TIFF bez kompresji (RAW),
b) dla map czarno-białe (matryce) – rozdzielczość 600 dpi format *EVR oraz TIFF
z georeferencją
Raporty powstałe z procesu kalibracji map rastrowych należy dołączyć do operatu w postaci
cyfrowej. Raporty te muszą zawierać:
 numery i współrzędne punktów dostosowania w układzie lokalnym (rastra),
 współrzędne punktów dostosowania w układzie docelowym (wtórnym, geodezyjnym),
 współrzędne punktów dostosowania obliczone po transformacji,
 odchyłki dx, dy i dl na punktach dostosowania,
 źródło pozyskania punktów do transformacji w układzie wtórnym (np. nr operatu),
 ocena dokładności (średnia i odchylenie standardowe).
Sporządzić tabelaryczny wykaz z charakterystyką rastrowych map zasadniczych zgodnie
z poniższym wzorem (plik xls).
Tabela 1. Wykaz informacji o rastrowych mapach zasadniczych, ewidencyjnych i klasyfikacyjnych
Skala
Rodzaj
Rodzaj
mapy transformacji
Średni błąd
Liczba
Stan
Godło
mapy
Lp.
wykorzystanej transformacji
punktów
nośnika
Uwagi
mapy (E, S+W,
do kalibracji
[m]
dostosowania
mapy
U)
mapy
1.
2.
3.
1.7. Wykonać skanowanie operatów geodezyjnych. Nadać operatom identyfikatory zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz załadować skany do systemu OŚRODEK w PODGiK
w Wadowicach.
14
2. Analiza istniejących danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w zasobie
PODGiK oraz utworzenie bazy roboczej BDOT500 i warstw mapy numerycznej w zakresie
uzbrojenia poziemnego
2.1 Analiza materiałów PZGiK pod kątem utworzenia baz danych BDOT500 i warstw mapy
numerycznej w zakresie uzbrojenia poziemnego. Wyniki należy zamieścić w tabeli zgodnej
z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków Technicznych (w postaci pliku xls) oraz, tam
gdzie to konieczne, w formie dodatkowych dokumentów, wykazów i załączników graficznych
(kopie szkiców, wykazy współrzędnych itp.).
2.2 Przetworzyć przenalizowane dane i informacje zawarte w materiałach PZGiK do postaci zgodnej
z modelami pojęciowymi bazy danych BDOT500, określonymi przepisami Rozp. 2013 oraz
utworzyć roboczą bazę BDOT500 i warstwy mapy numerycznej w zakresie uzbrojenia
poziemnego.
2.3 W pracach należy w pierwszej kolejności wykorzystać dane pochodzące z wiarygodnych
pomiarów terenowych (nowych i zawartych w operatach pozyskanych z PODGiK), a dopiero
w przypadku ich braku, dane z map analogowych (pomiar kartometryczny – wektoryzację).
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz
przygotowania propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności. Rola Wykonawcy nie może
się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania
informacji pracownikom Starostwa. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu
rozstrzygnięcia szczególnie skomplikowanych przypadków, przy czym Wykonawca
zaproponuje rozwiązanie i uzgodni je z Zamawiającym.
2.5 Sporządzić wykaz z porównania treści numerycznej mapy ewidencyjnej z roboczą bazą
BDOT500 i warstwami uzbrojenia poziemnego w zakresie ewentualnych rozbieżności i kolizji
przebiegu granic działek w stosunku do elementów sytuacyjnych mających charakter śladów
granicznych (np. trwałe ogrodzenia). Wykaz sporządzić w postaci tabeli zgodnej z załącznikiem
nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych oraz załączników graficznych obrazujących
poszczególne przypadki (pliki pdf, dxf). Do wykazu dołączyć ponumerowane zestawy
dokumentów potrzebne do wyjaśnienia poszczególnych przypadków (kopie: map, szkiców
polowych, protokołów granicznych itp.).
2.6 W uzasadnionych przypadkach, w przypadku braku innej możliwości rozwiązania wątpliwości,
Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzi ustalenie granic działek
ewidencyjnych w trybie określonym w §37-39 Rozp.2001.
3. Weryfikacja i harmonizacja danych w zakresie budynków
3.1 W celu weryfikacji danych dotyczących konturów budynków wykonana zostanie analiza
operatów geodezyjno-prawnych w tym operatów z pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz inwentaryzacyjnych oraz mapy zasadniczej.
3.2 Porównane zostaną kontury budynków ujawnione w obecnie prowadzonej bazie EGiB
z konturami przedstawionymi w dokumentacji zgromadzonej w PZGiK oraz na ortofotomapach.
3.3 Kontury budynków ujawnione w dotychczasowej bazie EGiB których przebieg jest niezgodny ze
stanem faktycznym a dla których istnieje wiarygodna dokumentacja geodezyjna zostaną
skorygowane w oparciu o tę dokumentację.
3.4 Kontury budynków ujawnione w dotychczasowej bazie EGiB których przebieg jest niezgodny ze
stanem faktycznym a brak jest wiarygodnej dokumentacji która mogłaby być podstawą ich
zmiany zostaną pozyskane w drodze pomiaru sytuacyjnego.
3.5 Dla zmienionych konturów budynków przeprowadzona zostanie analiza dotycząca
ewentualnych kolizji z granicami działek ewidencyjnych należących do innych jednostek
rejestrowych. Przypadki kolizji konturów budynków z granicami nieruchomości Wykonawca
przedstawi w wykazie zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków (plik xls). Należy
opisać każdy przypadek takiej rozbieżności, również te przypadki, które wyjaśniono i usunięto
w toku prac .
3.6 W razie braku możliwości wyjaśnienia i poprawy kolizji budynków z granicami działek
Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzi ustalenie granic działek
ewidencyjnych w trybie określonym w §37-39 Rozp.2001.
15
3.7 Dla zmienionych konturów budynków przeprowadzona zostanie analiza dotycząca
ewentualnych zmian przebiegu konturów użytków gruntowych. Kontury użytku zostaną w razie
potrzeby zweryfikowane i uaktualnione.
3.8 W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku oraz jego bloków zdefiniowanych
w Rozp. 2013 zostaną ujawnione obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak:
taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób
niepełnosprawnych, jeżeli w operatach zgromadzonych w PZGiK w Wadowicach znajdują się
dane umożliwiające ujawnienie tych obiektów.
4. Tworzenie bazy BDOT500 oraz warstw mapy numerycznej w zakresie uzbrojenia podziemnego.
4.1 Główną podstawą prac w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 i warstw mapy
numerycznej w zakresie uzbrojenia podziemnego będą przede wszystkim:
a) dane udostępnione przez PODGiK w postaci plików programu EwMapa oraz plików dxf
a także plików tekstowych z wykazami współrzędnych przekazanymi przez geodetów
w wyniku prac geodezyjnych,
b) operaty znajdujące się w zasobie PODGiK,
c) analogowa mapa zasadnicza.
4.2 Zgodnie z §15 ust. 8 Załącznika nr 3 do Rozp. 2013 obiekty klas, o których mowa w § 10 tego
załącznika, stanowiące przyłącze do obiektu „budynek” powinny zostać topologicznie połączone
z budynkiem. Modyfikacja położenia i kształtów budynku w bazie wymaga modyfikacji
przebiegu odpowiednich obiektów klas, o których mowa w § 10 tego załącznika.
4.3 W pracach w pierwszej kolejności należy wykorzystać dane pochodzące z pomiarów terenowych
przeprowadzonych przez Wykonawcę, wiarygodnych operatów geodezyjnych PZGiK, dane
branżowe pozyskane od zarządców sieci, a w przypadku ich braku, dane z map analogowych
pozyskane drogą pomiarów kartometrycznych (wektoryzacji) pierworysów map.
4.4 W przypadku łączenia na numerycznej mapie zasadniczej danych charakteryzujących się różną
dokładnością (wektoryzacja mapy, dane pomiarowe z operatów) i aktualnością należy
koniecznie zadbać o zachowanie wewnętrznej spójności (harmonizację) treści mapy oraz relacji
przestrzennych występujących pomiędzy elementami mapy. Przykładowo:
 jeśli dla danego terenu istnieją dane aktualniejsze (np. nowe operaty geodezyjne), nie należy
wykazywać ich razem z danymi, które utraciły swoją aktualność i nie są zgodne ze stanem w
terenie (np.: wykazywane na mapie starych rzędnych terenu w sytuacji, kiedy teren ten uległ
zupełnemu przekształceniu w wyniku zabudowy),
 jeżeli przyłącza mediów dochodzą do ścian budynków, co wynika z istniejącej dokumentacji
znajdującej się w zasobie PODGiK, to relację tę należy zachować na numerycznej mapie
zasadniczej, pomimo ewentualnych rozbieżności, wynikających z różnej dokładności
pozyskania danych (przewody nie mogą wchodzić do wewnątrz konturu budynku lub nie
dochodzić do konturu budynku).
4.5 Dokonać porównania treści danych EGiB, BDOT5000 i warstw uzbrojenia podziemnego
w zakresie wzajemnej zgodności. W przypadku wykrycia kolizji i rozbieżności należy je
wyjaśnić, a następnie skorygować, w pierwszym rzędzie w oparciu o istniejące, wiarygodne
operaty pomiarowe znajdujące się w zasobie PODGiK, a jeśli takich brak, w oparciu o mapę
zasadniczą.
4.6 Wykonać weryfikację danych BDOT500 i uzbrojenia podziemnego w zakresie tych elementów
sytuacyjnych i naziemnej armatury uzbrojenia terenu, które mają bezpośredni związek
z elementami EGiB, tzn.: łączą się z budynkami (np. przyłącza mediów), określają przebieg
i położenie granic działek, znajdują się na granicy działek lub w jej pobliżu. Celem tych prac jest
zapewnienie spójności baz poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych (np.
przyleganie budynku do granicy działki, pokrywanie się linii ogrodzenia z granica działki,
zgodność przyłącza mediów ze ścianą budynku itp.).
4.7 Dla terenów faktycznie zabudowanych i zurbanizowanych rozumianych zgodnie z Rozp. 2001
wykonać aktualizację dotychczasowej mapy zasadniczej, poprzez usunięcie z niej tych
jednoznacznie zidentyfikowanych elementów sytuacyjnych oraz naziemnych elementów
uzbrojenia terenu, które nie występują obecnie w terenie.
16
4.8 Po analizie materiałów PZGiK i materiałów pozyskanych od władających sieciami uzbrojenia
terenu, w braku innej możliwości wyjaśnienia i usunięcia stwierdzonych rozbieżności lub
pozyskania danych potrzebnych do utworzenia bazy BDOT500 i warstw uzbrojenia
podziemnego, zostaną wykonane terenowe pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
4.9 Wykonawca dokona redakcji danych EGiB, BDOT500 i uzbrojenia podziemnego w taki sposób,
aby istniała możliwość automatycznego sporządzania w Starostwie wydruków mapy zasadniczej
włącznie z bazą BDSOG. Dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia opisów na mapie.
4.10 Całość opracowania geometrycznego należy przeprowadzić w układzie współrzędnych PL-2000
strefa 7 oraz dodatkowo w układzie „1965” strefa 1.
5. Wprowadzenie zharmonizowanych danych EGiB, BDOT500 i warstw uzbrojenia podziemnego
do źródłowej bazy danych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
5.1 Wykonawca przeprowadzi prace na źródłowej bazie danych konieczne do sprawnego
i poprawnego wprowadzenia zmodernizowanych danych oraz zachowania spójności i historii
danych. Dotyczy to m.in. przygotowania tzw. styków obrębów, uzupełnienia lub korekty
słowników oraz baz operatów geodezyjnych. Kwestie organizacyjne dotyczące powyższych
prac należy uzgodnić, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, z administratorem bazy
danych.
5.2 W celu wprowadzenia danych do źródłowej bazy Zamawiający udostępni Wykonawcy
maksymalnie 2 stanowiska pracy, pozwalające na podłączenie sprzętu komputerowego
należącego do Wykonawcy.
VII.
Kompletowanie operatu
1. Uwagi ogólne dotyczące kompletowania i formy operatu
1.1.
1.2.
1.3.
Podział dokumentacji podany w niniejszych Warunków Technicznych ma charakter
przybliżony. Szczegółowy, fizyczny podział dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym
uwzględniając wielkość powstałej dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne.
Wszystkie dokumenty należy zapisać w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym geodety uprawnionego Wykonawcy, w formacie właściwym dla rodzaju
dokumentu. Należy przyjąć następujące zasady:
a) dokumenty opisowe (analizy dokumentów, wyjaśnienia itp.) wytworzone przez
Wykonawcę zapisujemy w formacie doc,
b) wykazy i zestawienia tabelaryczne (np. dokumenty sporządzone wg załączników nr 2,3
do niniejszych Warunków Technicznych) zapisujemy w formacie xls,
c) dokumenty analogowe sporządzane z udziałem stron i ich podpisami oraz z podpisem
geodety uprawnionego (np. szkice i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia
zawiadomień, arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali, protokoły oględzin,
protokoły z wyłożenia projektu operatu do publicznego wglądu) zapisywane są w postaci
rastrowej powstałej w wyniku skanowania dokumentacji, jako pliki pdf,
d) dokumenty źródłowe, archiwalne, służące np. wyjaśnieniu stwierdzonych rozbieżności,
zapisujemy w postaci wielostronicowych plików pdf dotyczących jednej sprawy,
e) mapy, rozumiane jako raporty z baz danych, zapisujemy w formacie wektorowym dxf
oraz w formatach rastrowych: evr oraz GeoTIFF.
Dokumenty elektroniczne należy umieścić na opisanych nośnikach CD/DVD w katalogach
o nazwach zawierających liczbę porządkową dokumentu w składzie operatu i skróconą nazwę
zgodną ze składem operatu (np. 01-Sprawozdanie_techniczne, 02-Zgłoszenie_pracy). Nazwy
plików powinny obejmować informacje podane poniżej oddzielone znakiem podkreślenia
(zob. §71 ust. 4 Rozp. 2011):
a) nr zgłoszenia pracy do PODGiK,
b) liczbę porządkowa dokumentu wg składu operatu (dwie cyfry),
c) oznaczenie „EGiB”,
17
1.4.
d) skrócona nazwa dokumentu (do 64 znaków).
Dokumenty elektroniczne dotyczące przeprowadzonych
w odpowiednich katalogach posortowanych wg:
a) składu operatu podanego poniżej,
b) nr i nazwy obrębu,
c) nr działek ułożonych w kolejności arytmetycznej.
analiz
należy
zapisać
2. Kompletowanie operatu w części dotyczącej bazy BDOT500 i uzbrojenia podziemnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc lub rtf .
Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej (postać analogowa i rastrowa - skan).
Kopia wniosku o przyjęcie operatu do PZGiK (postać analogowa i rastrowa - skan).
Kopia protokołu kontroli (odbioru) operatu przez Zamawiającego (postać analogowa i rastrowa skan).
Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy.
Wykaz zawartości krążków CD/DVD dołączonych do operatu (wydruk i plik doc).
Wykaz przeanalizowanych materiałów PZGiK w postaci analogowej i cyfrowej (plik xls) zgodny
z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków.
Mapa wywiadu terenowego sporządzona dla potrzeb weryfikacji i uaktualnienia danych objętych
bazą BDOT500 i uzbrojenia podziemnego, ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru
uzupełniającego. Mapa w postaci analogowej i rastrowej (kolorowe, skalibrowane skany map
analogowych o rozdzielczości 300 dpi zapisane w formacie GeoTIFF w układzie „1965”
i PL-2000).
Wykaz przeanalizowanych materiałów pozyskanych z organów architektoniczno-budowlanych
lub zainteresowanych stron.
Zbiorcze wykazy współrzędnych pomierzonych punktów (pliki tekstowe) w układzie „1965”
i w układzie PL-2000
Szkice polowe pomiaru elementów BDOT500 i uzbrojenia podziemnego. Wykonawca może
zmieścić skany szkiców sporządzonych dla potrzeb modernizacji bazy EGiB, jeśli na nich
wykazywał wyniki pomiaru elementów baz BDOT500 i uzbrojenia podziemnego.
Mapa przeglądowa szkiców polowych w postaci plików dxf i pdf.
Pliki rastrowych map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych (po skanowaniu
i skalibrowane) wraz z raportami kalibracji. Pliki zapisać w formacie evr i GeoTIFF w układach
„1965” i PL-2000.
Tabelaryczny wykaz z charakterystyką map zasadniczych zgodny z tabelą nr 1 zamieszczoną
w niniejszych Warunkach (plik xls).
Raport z wyjaśnienia kolizji i rozbieżności przebiegu podziemnej sieci uzbrojenia terenu
z elementami sytuacyjnymi wraz z uzgodnieniami branżowymi.
Wydrukowane mapy zasadnicze w skali uzgodnionej z Zamawiajacym.
Zmodernizowane dane EGiB i BDOT w postaci pliku GML .
Pliki numerycznej mapy zasadniczej, powstałej na podstawie zmodernizowanych baz, zapisane
w formacie dxf i opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
Rastrowe obrazy map zasadniczych o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do Rozp. 2013
i rozdzielczości 300 dpi, wykonane za pomocą tzw. pseudowydruku map wektorowych do postaci
rastrowej, zapisane w formacie evr i GeoTIFF (kolorowe), w układach współrzędnych „1965”
i PL-2000.
Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej.
3. Kompletowanie operatu w części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków
1.
2.
3.
4.
Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku oraz pliku doc lub rtf.
Zgłoszenie pracy geodezyjnej (postać analogowa i rastrowa - skan).
Zawiadomienie o zakończeniu prac (postać analogowa i rastrowa - skan).
Kopia protokołu kontroli (odbioru) operatu przez Zamawiającego (postać analogowa i rastrowa skan).
5. Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy (postać cyfrowa).
18
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wypełniony Dziennik Robót (postać analogowa i rastrowa - skan).
Szczegółowy wykaz zawartości krążków CD/DVD dołączonych do operatu (wydruk i plik doc).
Dokumenty pozyskane z PODGiK w Wadowicach.
Płyty CD/DVD z danymi otrzymanymi z PODGiK w Wadowicach.
Wykaz z porównania bazy opisowej z bazą geometryczną ewidencji z zaznaczeniem i opisem
tych rozbieżności dotyczących klasoużytków, uzgodnionych z Zamawiającym, których nie
można było usunąć w ramach przeprowadzonych prac. Porównanie powinno zostać sporządzone
w formie zgodnej ze wzorem nr 25 dołączonym do instrukcji G-5 (w postaci pliku xls).
W kolumnie „Uwagi” należy zamieścić wyjaśnienia poszczególnych przypadków z odwołaniem
do dołączonych analiz i kopii dokumentów źródłowych.
Kopia wykazów zmian danych ewidencyjnych (wzór nr 25 do instrukcji G-5) z adnotacjami
w kolumnie „Uwagi” na temat: pozyskania przez Wykonawcę informacji o sposobie
zagospodarowania i użytkowania gruntów (np. protokoły oględzin, zawiadomienia, plany
zagospodarowania działek itp.), w postaci pliku xls.
Wykaz przeanalizowanych materiałów dotyczących bazy EGiB pozyskanych z organów
architektoniczno-budowlanych lub zainteresowanych stron.
Tabelaryczny wykaz kolizji konturów budynków z granicami działek należącymi do różnych
jednostek rejestrowych, zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych
(w postaci pliku xls).
Wyniki analiz i dokumentacja geodezyjno-prawna służąca wyjaśnieniu kolizji konturów
budynków z granicami działek należącymi do różnych jednostek rejestrowych.
Wykaz z analizy zgodności przebiegu granic działek wykazanych na mapie numerycznej na
podstawie operatów PZGiK z obrazem tych granic przedstawionym na analogowych mapach:
ewidencyjnej i zasadniczej, z wykazaniem i opisaniem przypadków rozbieżności wykraczających
znacznie poza dokładność kartowania map analogowych.
Protokoły i szkice z czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych.
Zbiorcze wykazy współrzędnych punktów (pliki tekstowe) w układzie „1965” i w układzie
PL-2000 dla:
a)
budynków ewidencyjnych,
b)
znaków granicznych,
18. Zbiorczy wykaz zmian danych ewidencyjnych.
19. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dla poszczególnych nieruchomości wieczysto-księgowych
potrzebne do ujawnienia zmian w księgach wieczystych.
20. Rastrowe obrazy map ewidencyjnych o rozdzielczości 300 dpi, wykonane za pomocą tzw.
pseudowydruku map wektorowych do postaci rastrowej, zapisane GeoTIFF i evr, w układach
współrzędnych „1965” i PL-2000, w kroju źródłowych, analogowych map ewidencyjnych. Opis
pozaramkowy podano w Rozp. 2001, należy go uzupełnić o zapis: „Sporządzono w wyniku
modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie art. 24a Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.
zm.)”.
21. Zmodernizowane dane EGiB i elementy BDOT500 zapisane w postaci plików w formatach
SWDE
22. Raporty podstawowe i pomocnicze ewidencji gruntów i budynków (pliki pdf).
23. Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków w postaci wydruków
(3 egzemplarze) i plików komputerowych w formacie rtf i pdf, z możliwością przeszukiwania
treści dokumentów wg zadanych informacji (np. nr działki ewidencyjnej).
24. Dokumentacja geodezyjno - prawna (wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy
synchronizacyjne) w 3 egzemplarzach, potrzebna do usunięcia rozbieżności i wprowadzenia
zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
25. Tekst zawiadomienia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego z potwierdzeniem
jego publikacji w prasie o zasięgu krajowym.
26. Kopia ogłoszenia w prasie i w odpowiednich urzędach o terminie wyłożenia projektu operatu
ewidencyjnego.
27. Upoważnienie dla przedstawiciela Starostwa i pracowników Wykonawcy do przeprowadzenia
wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.
19
28. Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu ewidencyjnego.
29. Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia
do wglądu osób zainteresowanych. Protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie
rozstrzygnięcia poszczególnych zgłoszonych uwag.
30. Opinie techniczne sporządzone przez Wykonawcę na temat uwag zgłoszonych przez strony.
31. Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowokartograficznego ewidencji.
................................................
Zatwierdził:
Wadowice , luty 2015 r.
20
Download