karta katalogowa 2URES6.dft

advertisement
Rozdzielacz nabojowy jednostronnie
szczelny typ 2URES6
40 dm3/min
WN6
21 MPa
KART
ARTA KATALOGOWA - INSTRUK
RUKCJA OBS
OBSŁUGI
WK
493 140
03.2007
ZASTOSOWANIE
Rozdzielacze nabojowe typ 2URES6… przeznaczone
są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co
powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie
odbiornika (cylindra lub silnika hydraulicznego).
Rozdzielacz jest montowany przez wkręcenie do
gniazda gwintowego.
Wyrób spełnia wymagania dyrektyw: 73/23/EWG,
73/23/EWG,
93/68/EWG dla napięć
50 – 250 V prądu przemiennego
75 – 250 V prądu stałego
OPIS DZIAŁANIA
Wersje: 2URES6A1... ; 2URES6A3...
(schematy hydrauliczne - symbole wg ark. 3/6)
2URES6A1...
2URES6A3...
Rozdzielacz składa się z elektromagnesu (1), tulei (2),
stożka (3), iglicy (4) i sprężyny (5). Otwarcie lub
zamknięcie przepływu odbywa się przez zmianę
położenia stożka (3) w tulei (2). W wersji 2URES6A1
A1…
A1
przepływ następuje w kierunku 2 do 1, w wersji
2URES6A3
A3…
zastosowanie stożka (3) z kulką (6)
A3
umożliwia przepływ w obu kierunkach:2 do 1 i 1 do 2.
Zamknięcie przepływu następuje przez podanie
napięcia zasilania na elektromagnes (1) i przesunięcie
iglicy (4) co powoduje zamknięcie stożka (3) przez
ciśnienie z kanału 2.
6
Wersje: 2URES6A2... ; 2URES6A4...
(schematy hydrauliczne - symbole wg ark. 3/6)
2URES6A2...
2URES6A4...
Rozdzielacz składa się z elektromagnesu (1), tulei (2),
stożka (3), iglicy (4) i sprężyny (5). Otwarcie lub
zamknięcie przepływu odbywa się przez zmianę
położenia stożka (3) w tulei (2). W wersji 2URES6A
A2...
przepływ następuje w kierunku 2 do 1, w wersji
2URES6A
A4… zastosowanie stożka (3) z kulką (6)
umożliwia przepływ w obu kierunkach:2 do 1 i 1 do 2.
Otwarcie przepływu następuje przez podanie napięcia
zasilania na elektromagnes (1) i przesunięcie iglicy (4)
co powoduje otwarcie stożka (3) przez ciśnienie z
kanału 2.
6
Typ 2URES6
-1-
WK 493 140
DANE TECHNICZNE
olej mineralny
Rodzaj cieczy hydraulicznej
Wymag
1 6 µm
Wymaga
agana fi
f iltracj
ltracja
acj a ciec
c ieczy
iec zy hydra
hydr aulicz
icznej
Zaleca
lecana fi
f iltracj
ltr acja
acja ciec
c ieczy
ieczy hydra
hydraulicz
icznej
1 0 µm
o
Lepkość nominalna cieczy hydraulicznej
37 mm 2 /s w temperaturze 55 C
Zakres lepkości cieczy hydraulicznej
2,8 do 328 mm2 /s
o
Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku)
40 do 55 C
o
- 30 do 70 C
Zakres temperatury pracy
Max ciś
2 1 M Pa
ci śnien
ienie pracy
pr acy
Przep
40 dm 3 /mi
Przepły
zepływ
ływ nomi
ominalny
/min
26
W
Moc elektromagnesu
Stop
IP 65
St opie
opień
ień ochr
ochro
hrony
Masa
~ 0,45 kg
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Ro
sterowany
ele
należy
Rozdzielacz
zdzie lacz
tero wany
elek
lektrycznie
na leży
użyt
uży tkować tyl
tylko w pełn
pełni
łni sprawny i prawidł
prawi dło
dłowo
przyłącz on y do
do ins
instalac
talacji
lacji ele
elek
lektrycznej.
trycznej . Przyłączen ie
lub odłączenie
dłączen ie od ins
in stalac
talacji
lac ji ele
elek
lektrycznej musi
mus i być
przeprowadz o ne przez wyk
wykwali
walif
lifikowany perso
pers onel.
nel.
2. Łączó
Łącz ówka uziemia
uz iemiająca
iemia jąca ( ) musi
mus i być po
połączo
łącz ona z
przewo
przew o dem ochronnym ( PE ) w ins
in stalac
talacji
lacji zas
za silające
ilającej
ające j
zgo
zg odnie z przepisami
przepi sami.
sami .
3. Wty
Wtyk
tyki po
powinny być zmo
zm onto
ntowane za pom
pomo
omocą wkrętó
kręt ów
będących na wypo
wyposażeniu
sażen iu.
iu.
4. Ze względu
wzg lędu na nagrzewan ie się cewe
ce wek
wek ek
ektromagne sów,
rozdzie
rozdz ielacze
ielacze po
powinny być umiej
umie jsco
scowione tak
tak aby
wyelim
wyelimin
lim ino
in ować mo
możliw
żli wość przypadk owego
wego kontak
nta ktu
z nimi
n imi po
podczas ek
ekspl
sploatacji
atac ji lub wypo
wyposażo
saż one w
odpo
dpowiednie
iednie osłony (zgo
(zg odnie z wymaganiam i norm
norm
europej
euro pejs
pejskich EN 563 i EN 982).
2).
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
1
S 27
O
M22 x 1,5
19
2
moment do
dokręcenia
kręc enia Md = 50 - 55 Nm
OP
O PIS ELE
EL EMENTÓW
1 - pierścień uszczelniający o-ring 18 x 2,65
2 - pierścień uszczelniający o-ring 15,6 x 1,73
WK 493 140
-2-
Typ 2URES6
WYMIARY GNIAZDA PRZYŁACZENIOWEGO
moment dokręcenia Md = 50 - 55 Nm
φ 0,025 - dotyczy wszystkich średnic
1*
otworu głównego i faz
SCHEMATY
(* ) - max głębokość pogłębienia 4,9 mm
Symbole graficzne rozdzielaczy
2URES6A1...
2URES6A1.../...N
2
2
2
1
1
1
2URES6A2...
Typ 2URES6
2URES6A3...
2URES6A4...
2
2
1
1
-3-
WK 493 140
CHARAKTERYSTYKI
o
(dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm 2 /s i temperatury t = 50 C )
∆p [MPa]
Chara
arakterystyk
terysty ka opor
oporó
orów przep
pr zepły
zep ływ
ływu
50
Q
[dm 3/min]
Przep
Przepły
zepływy
ływy gra
gr anicz
iczne ro
r ozdz
zdziel
ielacz
acza
wersje 2URES6A1... ; 2URES6A3...
p [bar]
wersje 2URES6A2... ; 2URES6A4...
Q [dm 3 /min]
WK 493 140
-4-
Typ 2URES6
SPOSÓB ZAMAWIANIA
2
URES
Ilość dróg przepływu
rozdzielacz 2-drogowy
Wielkość nominalna (WN)
WN6
2
6
M1
*
=2
= 6
Wersja wykonania
(symbole graficzne wg ark. 3/6)
2URES6...A1
2URES6...A2
2URES6...A3
2URES6...A4
= A1
= A2
= A3
= A3
Numer serii konstrukcyjnej
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 12
= 1X
= 12
Ilość położeń rozdzielacza
rozdzielacz 2-położeniowy
=2
Rodzaj przyłącza hydraulicznego
gniazdo M22 x 1,5
= M1
Napięcie sterowania elektromagnesów
12V DC
24V DC
110,V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
230V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= G12
= G24
= W110R
= W230R
Sterowanie awaryjne elektromagnesu
(dotyczy tylko wersji 2URES6...A1, 2URES6...A3)
elektromagnes bez przycisku awaryjnego
elektromagnes z przyciskiem awaryjnym
= bez oznaczenia
=N
Rodzaj przyłącza elektrycznego
Wtyczka DIN 43650-A/ISO 4400 bez LED
Wtyczka DIN 43650 - A/ISO 4400 z LED
= Z4
= Z4L
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
UWA
UWAGI:
Rozdzielacz należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
Symbo
Symb ole pogr
p ogrub
ogr ubi
ubione oznacz
aczają
ają prefero
prefer owane wersje wyk
wykonania do
d ostępne
stęp ne
w krótk
rót kim termi
term inie do
d osta
stawy.
Przykład kodu rozdzielacza w zamowieniu: 2URES6 A1-12/2 M1 G24 N Z4
Typ 2URES6
-5-
WK 493 140
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 493 140
-6-
Typ 2URES6
Download