prezentacja2

advertisement
Ola W., Laura Ż., Szymon P., Maciek M. kl.6B
HIPOKRATES
Księżyc Hipokratesa
KWADRATURA KOŁA
KONSTRUKCJA
SZEŚCIANU
NIKOMEDES
Nikomedes – matematyk
grecki żyjący na przełomie
III i II wieku p.n.e.
Twórca ,,konchoidy
Nikomedesa’’. Za jej
pomocą zaproponował
rozwiązanie problemu
podwojenia sześcianu.
Przyrząd do rysowania
konchoidy Nikomedesa
DIOKLES
Prawdopodobnie był
pierwszym, który udowodnił,
że promienie odbite od
powierzchni zwierciadła
parabolicznego skupiają się
w jego ognisku.
Prawdopodobne jest też, że
Diokles znał już pojęcia
hiperbola, parabola i elipsa,
których wprowadzenie do
matematyki przypisuje się
Apoloniuszowi.
Hiperbola
Krzywa będąca zbiorem takich punktów, dla których
wartość bezwzględna różnicy odległości tych punktów od
dwóch ustalonych punktów nazywanych ogniskami
hiperboli jest stała.
Hiperbola jest zarazem krzywą stożkową, dla której kąt
pomiędzy płaszczyzną tnącą a osią stożka jest mniejszy
od kąta pomiędzy osią stożka a jego tworzącą.
ZWIERCIADŁO
PARABOLICZNE
ELIPSA
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ 
Download