Karta katalogowa 3IREH6.dft

advertisement
Rozdzielacz trójdrogowy nabojowy
szczelny iskrobezpieczny typ 3IREH6
WK
499 296
do 31,5 MPa do 20 dm3/min
WN6
KART
ARTA KATALOGOWA - INSTRUK
RUKCJA OBS
OBSŁUGI
11.2012
ZASTOSOWANIE
Rozdzielacz trójdrogowy szczelny typ 3IREH6…
3IREH6 … sterowany elektrycznie przeznaczony jest do sterowania
kierunkiem przepływu cieczy (oleju) w układach hydraulicznych. Rozdzielacz jest przeznaczony do pracy w
atmosferze wybuchowej, w podziemnych wyrobiskach kopalń (grupa I) oraz w urządzeniach pracujących w
pobliżu substancji łatwopalnych w postaci gazu, pary, mgły (grupa II). Rozdzielacz posiada atesty
iskrobezpieczności:
I M1 Ex ia I Ma;
II 2G Ex ia IIB T4 Gb,
Ma
Gb może on współpracować z wyjściowym
obwodem iskrobezpiecznym "ia
ia"
ia lub " ib"
ib o parametrach maksymalnych: Ui = 15 V,
V Ii = 1,6 A,
A Ci = 0,
0 Li = 0.
0 Dla
II grupy urządzeń zasilacz powinien mieć ograniczenie mocy Pi,
Pi zgodnie z tabelą danych technicznych na str. 2.
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE
9
3
4 6 10
11
8
1
10
12 7
72
2
5
63
1
o-ring 15 x 1,8
o-ring 15,6 x 1,78
o-ring 18 x 2,6
O
18
19
M22 x 1,5
O
OO
26,5
2 3
2 3
S 36
28,1
47,55
o-ring 30 x 2
5
60,55
165
OPIS DZIAŁANIA
W tulei (2) rozdzielacza wykonane są krawędzie sterujące. W otworze tulei znajduje się ruchomy tłoczek (3) Jeżeli
tłoczek zostanie przesunięty to połączy on ze sobą lub oddzieli kanały "1
1 "; "2
2 "; "3
3 ". Przesunięcie tłoczka następuje w
wyniku podania napięcia na cewkę (1) poprzez wtyczkę (5). Powrót tłoczka realizuje sprężyna (4). Cewkę można
ustawiać w dowolnym położeniu kątowym w stosunku do tulei elektromagnesu (6). Istnieje również możliwość
awaryjnego przesterowania rozdzielacza ręcznym przyciskiem (7). W rozdzielaczu zastosowano elektromagnes
iskrobezpieczny typ EMSGI-63 składający się z tulei elektromagnesu (6), w której umieszczono przycisk awaryjny (7).
Na tulei elektromagnesu (6) osadzona jest cewka (1), na zewnątrz której umieszczone jest gniazdo elektryczne (8);
wewnątrz gniazda znajdują się diody oraz bezpiecznik zabezpieczający nadmierny wzrost prądu. Podłączenie
elektryczne realizuje się przy pomocy wtyczki elektrycznej (5), którą należy dokręcić wkrętem (9). Przewód
elektryczny zasilający należy doszczelnić i unieruchomić dławnicą (11). Pierścienie uszczelniające (10) chronią cewkę
przed wpływami zewnętrznymi, oraz uniemożliwiają obrót cewki po dokręceniu nakrętką (12).
Typ 3IREH6
-1-
WK 499 296
11.2012
DANE TECHNICZNE
olej mineralny
16 µm
10 µm
o
37 mm 2/s w temperaturze 55 C
2,8 do 328 mm2 /s
o
40 do 55 C
do 95 %
Rodzaj cieczy hydraulicznej
Wymagana filtracja cieczy hydraulicz nej
Zalecana filtracja cieczy hydraulicznej
Lepkość nominalna cieczy hydraulicznej
Zakres lepkości cieczy hydraulicznej
Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku)
Wilgotność względna powietrza
Maksymal
Maksymal ne dopuszczal ne ciśnie nie pracy
31,5 MPa
20 dm 3 /min
1,5 kg
12 V
110 mA
IP 6 4
Przepływ max
Masa
Napięcie zasilania U n
Prąd zasilania In
Stopień oc hro
hrony
ZGODNO
DNOŚĆ Z DYR
DY REKTYWĄ
9 4 / 9 /W E
Certyfi
Certy fikat
fikat zapew nienia
nie nia jak ości
Certyfi
fikat
Certy
fikat badania typu
1026
102 6
FTZ
ZU 05 AT EX 0068
FT
0 068
Cecha
Cec ha iskr obezpieczeńst wa
nr :
II 2G
2 G Ex ia I IB T4 Gb
I M 1 Ex ia I M a
o
- 20 do 60 C
o
- 20 do 40 C
o
Temperatura otoczenia T a
FTZ U 05 AT EX Q 01 3
- 20 do 60 C
Pi
Pi
≤ 1,2 W
≤ 1,3 W
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1.
2.
3.
4.
5.
Podłączenie elektryczne rozdzielacza powinno
być wykonane zgodnie ze schematem
elektrycznym – ark.
ark. 2 !
Przewody
elektryczne
do
podłączenia
rozdzielacza winny odpowiadać wymaganiom
stosowanych w urządzeniach górniczych.
Rozdzielacz powinien być przyłączony
przyłączony lub
odłączony do (od) instalacji elektrycznej przez
wykwalifikowanego pracownika.
Po założeniu wtyczki należy ją zamocować
wkrętem będącym na wyposażeniu.
Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną
w Instrukcji Obsługi lepkość cieczy roboczej i
zapewnić
zapewnić wymaganą filtrację.
6.
Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę
rozdzielacza należy systematycznie sprawdzać:
• stan połączenia elektrycznego
• działanie rozdzielacza
• czystość cieczy hydraulicznej
Niedopuszczalny jest remont rozdzielacza w
warunkach dołowych, uszkodzony rozdzielacz
w celu usunięcia awarii należy przekazać do
serwisu producenta. Adres serwisu, zgodny z
adresem producenta, podany jest na ostatniej
stronie niniejszej Karty Katalogowej – Instrukcji
Obsługi.
Obsługujący rozdzielacz iskrobezpieczny musi
być zapoznany z treścią niniejszej Instrukcji.
7.
8.
SCHEMATY
symbol
symbo l graf
gr afic
aficz
iczny ro
r ozdz
zdziel
ielacz
acza
2
3IREH6 D2...
1
schemat
schem at ele
e lek
lektryczny
trycz ny ro
r ozdz
zdziel
ielacz
acza
3
wido
idok przył
przy łącz
ącza gn
g niazda
zda
B1 - 0,25A
D1
1+
WK 499 296
11.2012
-
+
D2
1
2
-2
-2-
Typ 3IREH6
*
WYMIARY GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWEGO
(* ) - max 4,9
φ 0,025 - dotyczy wszystkich średnic otworu głównego i faz
moment dokręcenia rozdzielacza 30
3 0 Nm
CHARAKTERYSTYKI
dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm2 /s i temperatury t = 50 o C
Chara
arakterystyk
terysty ki opor
oporó
orów przep
pr zepły
zepływ
ływu
∆p [MPa]
2
1,5
1
2
3
3
2
1
2
2
1
0,5
0
5
Typ 3IREH6
10
-3-
15
20
Q [dm3/min]
WK 499 296
11.2012
CHARAKTERYSTYKI
dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm2 /s i temperatury t = 50 o C
Chara
arakterystyk
terysty ki przep
pr zepły
zep ływ
ływów gra
gr anicz
icznych
nych
14
12
Q[dm3/min]
10
Q 1-2
8
Q 2-1
6
4
2
0
0
5
10
15
20
25
30
p[MPa]
30
25
Q[dm 3/min]
20
Q 2-3
15
Q 3-2
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
p[MPa]
WK 499 296
11.2012
-4-
Typ 3IREH6
SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie wg zakodowanego jak niżej symbolu należy kierować na adres producenta
3IREH6
D2
02
Schemat hydrauliczny
schemat D2
= D2
Numer serii konstrukcyjnej
(02-09) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
= 02
Ilość położeń
2-położeniowy
=2
Rodzaj przyłącza
gniazdo M22 x 1,5
= M1
Napięcie zasilania elektromagnesu
12V DC
= G12
Rodzaj przyłącza elektrycznego
wtyczka
= Z4
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
2
M1 G12 Z4
*
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
Przykład oznaczenia:
3IREH6 D2 - 02/2 M1 G12 Z4
Typ 3IREH6
-5-
WK 499 296
11.2012
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 499 296
11.2012
-6-
Typ 3IREH6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards