1. sposoby elektryzowania ciał przez tarcie, dotyk oraz indukcję

advertisement
Elektryczność i magnetyzm- zagadnienia na trening
ELEKTROSTATYKA – pytania do powtórzenia
1. sposoby elektryzowania ciał przez tarcie, dotyk oraz indukcję elektrostatyczną;
2. zjawisko elektryzowania polega na przepływie elektronów; analiza kierunku
przepływu elektronów podczas elektryzowania;
3. oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych;
4. Pole elektrostatyczne, rodzaje pól elektrostatycznych;
5. prawo Coulomba, wzór z opisem.
6. przewodniki i izolatory elektryczne, definicje, przykłady obu rodzajów ciał;
7. Zasada zachowania ładunku elektrycznego;
8. pojęcie ładunku elektrycznego jako wielokrotność ładunku elektronu (elementarnego);
ELEKTROSTATYKA - zadania
Do poniższych zadań przyjmij:


9
2
2
Współczynnik k =9 10 N m /C
-19
Ładunek elektronu e= 1,602 10 C.
-5
1. Oblicz wartość siły, z jaką oddziałują na siebie dwa jednakowe ładunki o wartości 5 10 C,
każdy z odległości 10 cm.
-5
2. W odległości 6 10 cm dwa nieruchome ładunki oddziałują na siebie z siłą 4kN. Jeden z
-5
ładunków ma wartość 2 10 C. Ile wynosi wartość drugiego ładunku?
3. Jak zmieni się wartość siły działającej między dwoma naelektryzowanymi kulkami, jeżeli
ładunek jednej z nich zwiększy się dwukrotnie?
-8
-8
4. Na jednej kulce znajduje się ładunek +2 10 C, a na drugiej +8 10 C. Jaki ładunek będzie
miała każda z kulek po zetknięciu i ponownym rozdzieleniu, jeżeli są one wykonane z metalu?
-5
5. Kulkę o ładunku +5 10 C zetknięto z kulką elektrycznie obojętną, a następnie rozsunięto je
na odległość 1 dm. Oblicz siłę, z jaką kulki oddziałują na siebie.
PRĄD ELEKTRYCZNY – pytania do powtórzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych;
natężenia prądu elektrycznego (definicja, wzór, jednostka);
Napięcie elektrycznego (definicja, wzór, jednostka);
opór elektryczny, prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych, obwód do
badania prawa Ohma, jednostka oporu elektrycznego; od czego zależy opór
elektryczny?
pojęcie pracy i mocy prądu elektrycznego, jednostki pracy (J i kWh) i mocy (W);
przeliczanie energii elektrycznej podanej w kilowatogodzinach na dżule i na odwrót;
proste obwody elektryczne i ich schematy;
szeregowe i równoległe łączenie odbiorników prądu, wzór na opór zastępczy
(całkowity);
formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna.
PRĄD ELEKTRYCZNY - zadania
1. Dane są trzy oporniki o oporach 2 Ω, 3 Ω i 5 Ω. Oblicz opór zastępczy oporników połączonych
szeregowo i równolegle.
2. Trzy baterie 1,5 V połączono równolegle, tak jak na schemacie. Ile wynosi
napięcie w punktach A i B ?
1,5 V
A
B
1,5 V
3. Oblicz opór, jaki ma w czasie pracy żarówka o mocy 100 W, podłączona do
napięcia 230V.
4. Grzejnik elektryczny ma moc 1500 W i pracuje przez 120 godzin w miesiącu.
Oblicz, ile zapłacimy za energię elektryczną zużytą do ogrzewania w ciągu
miesiąca,
jeśli cena 1 kWh wynosi 0,34 zł.
1,5 V
5. W ciągu 3 sekund przepłynął ładunek 9 C. Oblicz natężenie prądu.
6. Jeżeli połączymy szeregowo cztery ogniwa o napięciu 1,5 V, to ile wyniesie napięcie na końcach
obwodu?
7. Dane są trzy oporniki o takich samych oporach 10 Ω. Jak należy połączyć te oporniki, aby całkowity
opór takiego układu wynosił 15 Ω?
8. Oblicz natężenie prądu w obwodzie złożonym z baterii 4,5 V oraz żarówki, której włókno ma w
czasie pracy opór 5 W.
9. Czajnik elektryczny ma moc 2000 W. Używamy go przez 30 minut dziennie. Oblicz, ile zapłacimy za
energię elektryczną zużytą do gotowania wody w ciągu miesiąca. Cena 1 kWh wynosi 0,34 zł.
Przyjmij, że miesiąc ma 30 dni.
10. Oblicz opór elektryczny przewodu wykonanego z miedzi o długości 10 m i polu przekroju
2
poprzecznego 4mm .
11. Oblicz natężenie prądu płynącego przez amperomierz włączony do obwodu zawierającego dwa
oporniki R1=10Ω i R2=20Ωpołączon równolegle. Układ jest zasilany napięciem U=24V.
12. Instalację domową zasilaną napięciem 230 V zabezpieczono bezpiecznikiem
być maksymalna moc włączonych urządzeń?
16 A. Jaka może
13. Oblicz pracę prądu elektrycznego, przepływającego przez silnik pralki automatycznej w czasie
prania trwającego 1 godzinę. Pralka jest włączona do sieci o napięciu 230 V. Natężenie prądu
płynącego przez silnik wynosi 5 A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM – pytania do powtórzenia
Definicja pola magnetycznego (rysunki pól).
Prawo oddziaływania biegunów magnetycznych. Nazwy biegunów.
Pole magnetyczne Ziemi.
Podział substancji ze względu na własności magnetyczne (szczególnie budowa
ferromagnetyka), oddziaływanie magnesów na żelazo.
Pole wokół przewodnika z prądem elektrycznym (prostoliniowy i kołowy), działanie
przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.
Budowa kompasu.
Reguła prawej dłoni.
Oddziaływanie przewodników z prądem, oddziaływanie magnesów z elektromagnesami.
Wzór na siłę elektrodynamiczną z opisem.
Reguła lewej dłoni lub 3-ch palców lewej ręki.
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Reguła Lenza.
Budowa i zasada działania prądnicy.
Działanie silnika elektrycznego prądu stałego.
Jaki prąd nazywamy przemiennym? Wykres I od t. Wielkości opisujące prąd przemienny.
Budowa i zasada działania transformatora. Do czego służy transformator? Przekładnia
transformatora.
Jakie pole nazywamy elektromagnetycznym?
Widmo fal elektromagnetycznych.
Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.
Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji.
Rozwiązywanie prostych zadań z wykorzystaniem wzorów na siłę elektrodynamiczną i
przekładnię transformatora (jednostki wielkości fizycznych).
MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM - zadania
1. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,8 T umieszczono prostopadle do linii
przewodnik o długości 25 cm. Na przewodnik działa siła elektrodynamiczna o wartości 2
N. Jaką wartość ma natężenie prądu płynącego przez ten przewodnik?
2. Częstotliwość prądu sieciowego wynosi 50 Hz. Oblicz okres zmian tego prądu.
3. Jaka jest częstotliwość prądu, którego okres zmian wynosi 0,5 minuty?
4. Przekładnia transformatora, który na wejściu ma napięcie 220V, wynosi 0,2. Oblicz
napięcie uzyskane przy użyciu tego transformatora.
5. W obwodzie pierwotnym transformatora panuje napięcie 24 V, a w obwodzie wtórnym 6V.
Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, jeżeli w uzwojeniu wtórnym płynie
prąd o natężeniu 3 A?
6. Przekładnia transformatora wynosi 1/6. Oblicz napięcie panujące na wtórnym uzwojeniu
tego transformatora, jeżeli w pierwotnym uzwojeniu woltomierz wskazuje napięcie 24V.
DRGANIA I ROZCHODZENIE SIĘ FAL MECHANICZNYCH- zadania
1. Obciążnik zawieszony na sprężynie i wprawiony w drgania wykonuje jedno pełne drganie w
ciągu 0,1 s. Jaki jest okres i częstotliwość drgań?
2. Podczas burzy zauważono, że od chwili ukazania się błyskawicy do usłyszenia grzmotu
upłynęły 3 sekundy. Przyjmując, że prędkość rozchodzenie się dźwięku wynosi ok. 300 , a
prędkość rozchodzenia się światła jest bardzo duża (światło dociera do obserwatora prawie
natychmiast), oblicz w jakiej odległości uderzył piorun.
3. Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi 30 m. Łódź opada z grzbietu fali i unosi się,
osiągając znów najwyższe położenie w ciągu 3 s. Oblicz okres i długość fali oraz jej
prędkość.
4. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w szkle wynosi 5580 . Po jakim czasie usłyszysz głos
zza szyby o grubości 5 cm?
5. Fala dźwiękowa rozchodzi się z prędkością około 340 . Jak daleko od obserwatora jest
burza, jeżeli od momentu ukazania się błyskawicy do grzmotu upłynęło 12 s?
6. Mucha leciała z Łodzi do Zgierza z prędkością 36
. Machała skrzydełkami 50 razy na
sekundę. Tor, po jakim poruszają się końce skrzydeł muchy, stanowi wykres fali. Podaj
długość tej fali oraz jej okres.
Download