Szkolenia zawodowe sposobem na podwyższenie umiejętności i

advertisement
Projekt „Inżynier mechanik – zawód z przyszłością”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
-Zestaw 12
dr M.Gzik-Szumiata
Pole elektromagnetyczne. Prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza. Strumień pola magnetycznego, siła
elektromotoryczna indukcji. Prąd zmienny.
Zadanie 1. Obwód RLC. Obwód elektryczny składa się z szeregowo połączonych –zwojnicy o
indukcyjności 1H, kondensatora o pojemności 100µF, opornika o oporze 20 Ω i źródła napięcia (sieć
miejska Usk = 230V, f = 50Hz). Narysuj schemat tego obwodu, oblicz zawadę oraz przesunięcie
fazowe w tym obwodzie.
Oblicz maksymalne natężenie prądu płynącego w tym obwodzie. Oblicz moc wydzielającą się na
oporniku.
Zadanie 2. Obwód RLC, rezonans w obwodzie RLC. Obwód zawiera opornik R = 20Ω, kondensator
o pojemności C = 1µF oraz zwojnicę o indukcyjności L = 5 mH i znikomym oporze rzeczywistym.
1. Wykaż, że dla prądu o częstotliwości 500Hz opór
pojemnościowy wynosi 318,3Ω, a opór indukcyjny
15,7Ω.
2. Oblicz zawadę i natężenie skuteczne prądu w
obwodzie, jeżeli częstotliwość zmian napięcia będzie
wynosiła 500 Hz, a napięcie skuteczne 10 V.
3. Jak się nazywa częstość zmian napięcia, dla której
natężenie prądu będzie największe?
4. Oblicz maksymalną wartość natężenia prądu w obwodzie i dokładną wartość częstotliwości,
dla której natężenie prądu w obwodzie będzie największe .
Zadanie 3. Obwód drgający radioodbiornika zawiera zwojnicę o indukcyjności 5·10-5H i kondensator,
którego pojemność możemy zmieniać poprzez zmianę powierzchni jego okładek, jak pokazano na
wykresie.
1. Czy w przedziale częstotliwości, jakie może odbierać radioodbiornik znajdzie się program
radia „Aura” nadającego na częstotliwości 72,2 MHz?
2. Odległość między okładkami kondensatora wynosi 2,214 mm. Określ, jaką substancją
wypełniono ten kondensator, brakujące dane wyszukaj w tabelach.
Zadanie 4. W celu wyznaczenia indukcyjności zwojnicy wykorzystano odmienne zachowanie się tego
elementu w obwodzie zasilanym stałym i zmiennym źródłem napięcia. W każdym z obwodów
zmierzono napięcie i natężenie prądu w obwodzie. Pomiary zapisano w tabeli:
Projekt „Inżynier mechanik – zawód z przyszłością”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
U [V]
10
Prąd stały I [A]
1
Prąd zmienny I [A]
0,85
Oblicz rezystancję [opór] zwojnicy i jej indukcyjność.
Zadanie 5. Przewodnik kołowy umieszczono w polu magnetycznym. W którym przypadku w
obwodzie kołowym przedstawionym na rysunkach A,B,C,D powstanie, a w którym nie powstanie
prąd indukcyjny? Zaznacz kierunek przepływu prądu indukcyjnego.
Zadanie 6. Przez wnętrze zwojnicy o 400 zwojach przenika
strumień pola magnetycznego. Zależność strumienia od czasu
przedstawiono na wykresie. Oblicz wartość siły elektromotorycznej
indukcji w poszczególnych przedziałach czasowych i narysuj
wykres zależności od czasu siły elektromotorycznej indukowanej w
zwojnicy.
Zadanie 7. Ramka składająca się z N = 50 zwojów obraca się jednostajnie w jednorodnym polu
magnetycznym o indukcji B = 0.8 T. Obliczyć amplitudę siły elektromotorycznej indukcji, jeżeli pole
powierzchni ramki S = 150 cm2, ramka wykonuje f = 120 obrotów na minutę, a oś obrotu jest
prostopadła do linii pola magnetycznego. Narysuj wykres napięcia indukującego się w ramce w
funkcji czasu.
Zadanie 8. Transformator, którego uzwojenie pierwotne podłączone jest do napięcia 230V
sinusoidalnego prądu o częstotliwości 50 Hz daje w uzwojeniu wtórnym napięcie 12V. Uzwojenie
pierwotne zawiera 1800 zwojów.
1.Oblicz liczbę zwojów w uzwojeniu pierwotnym.
2.Zakładając, że nie ma strat energii w transformatorze, oblicz natężenie prądu w obwodzie
pierwotnym, jeżeli w obwodzie wtórnym wynosi 9A.
3.Oblicz amplitudę natężenia prądu w obwodzie wtórnym, jeżeli jego skuteczna wartość wynosi 9A.
4. Maksymalna wartość skutecznego natężenia prądu płynącego przez uzwojenie wtórne nie może
przekroczyć 9A. Transformator ma służyć do zasilania lamp halogenowych o parametrach 12V, 30W,
służących do oświetlenia łazienki. Oblicz, ile lamp halogenowych można podłączyć równolegle do
uzwojenia wtórnego. Narysuj schemat takiego połączenia.
5.Podaj dwie przyczyny strat energii w rdzeniu transformatora.
Download