prąd przemienny - zadania - live1232

advertisement
prąd przemienny.doc
(211 KB) Pobierz
ZADANIA
1. Zwojnica o 400 ciasno nawiniętych zwojach ma średnicę 20cm. Przez wnętrze zwojnicy,
prostopadle do jej zwojów, przechodzą linie pola magnetycznego, którego indukcja się
zmienia. W czasie 0,1s indukcja pola zwiększa się z 2T do 10T. Oblicz wartość siły
elektromotorycznej indukcji w zwojnicy.
2. Zwojnica o 100 zwojach ma średnicę otworu równą 2cm. We wnętrzu zwojnicy znajduje się
żelazny rdzeń o względnej przenikalności magnetycznej μr=2001. Wzdłuż osi zwojnicy
skierowane jest zewnętrzne jednorodne pole magnetyczne o natężeniu H=10A/m. Jaka średnia
siła elektromotoryczna indukcji powstanie w zwojnicy, jeśli rdzeń szybko wyciągniemy w
czasie 0,05s?
3. Przewodnik w kształcie okręgu o promieniu 10cm umieszczono w płaszczyźnie prostopadłej
do linii jednorodnego pola magnetycznego. Opór elektryczny przewodnika wynosi 1Ω. Prąd o
jakim natężeniu popłynie przez przewodnik, jeśli indukcja pola magnetycznego będzie
zmniejszać się z szybkością 0,01T/s?
4.
Przez powierzchnię zwojnicy o 50 zwojach przechodzi strumień magnetyczny, zmieniający się
w czasie według podanego wykresu. Wykonaj wykres przedstawiający zmiany indukowanego
w zwojnicy napięcia w zależności od czasu.
5. Natężenie prądu płynącego przez zwojnicę o indukcyjności L=1H zmienia się według wykresu
przedstawionego na rysunku. Wykonaj wykres siły elektromotorycznej samoindukcji,
zaznaczając na nim jej wartość.
6.
Natężenie prądu płynącego przez zwojnicę o indukcyjności L=1H zmienia się według wykresu
przedstawionego na rysunku. Oblicz wartość siły elektromotorycznej w poszczególnych
etapach zmian prądu i wykonaj jej wykres.
7. W instalacji elektrycznej mieszkania mamy napięcie o wartości skutecznej 230V i
częstotliwości zmian 50Hz. Oblicz: amplitudę napięcia ( napięcie szczytowe); okres zmian
napięcia; czas, po którym napięcie osiągnie wartość skuteczną
8. Transformator podwyższa napięcie od wartości 220V do 1100V. W uzwojeniu wtórnym
płynie prąd o natężeniu 0,2A. Sprawność transformatora wynosi 95%. Oblicz amplitudę prądu
w uzwojeniu pierwotnym. Zakładamy zgodność faz zmiennego napięcia i prądu.
9. Obwód złożony z opornika o oporze 100Ω i cewki o indukcyjności 0,5H połączonych
szeregowo podłączono do źródła o napięciu skutecznym 220V i częstotliwości 50Hz. Oblicz
wartość napięcia między końcami opornika i cewki. Wykonaj wykres wskazowy napięcia i
trójkątów oporów. Oblicz kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem. Pomijamy
opór czynny cewki.
10. Przez cewkę przepływa prąd zmieniający się według równania: I=2sin314t. Indukcyjność
cewki wynosi 0,5H, a jej opór czynny jest znikomy: R0. Zapisz równanie, według którego
zmienia się napięcie w cewce. Wykonaj też wykresy zmian w czasie prądu i napięcia.
11. Kondensator o pojemności 10μF połączono szeregowo z opornikiem czynnym R=500Ω. Układ
ten podłączono pod napięcie o wartości skutecznej 240V i częstotliwości 50Hz. Oblicz: opór
pozorny obwodu, natężenie skuteczne prądu w obwodzie, napięcia na opornikach i
kondensatorze oraz przesunięcie fazowe między prądem i napięciem.
12. Szeregowy obwód RLC podłączono do źródła napięcia o częstotliwości 50Hz. Opornik ma
opór R=100Ω, cewka indukcyjność L=0,8H, kondensator pojemność C=20μF. Oblicz:
a. Opór pozorny układu,
b. Natężenie skuteczne prądu,
c. Napięcia UR, UL, UC,
d. Wartość kąta przesunięcia fazowego między prądem a napięciem.
13. W obwodzie RLC napięcie skuteczne U=230V, napięcie skuteczne na idealnym solenoidzie
UL=180V, a na kondensatorze UC=60V. Opór omowy (rezystancja) obwodu R=100Ω. Oblicz:
a. Napięcie skuteczne UR na oporze omowym (rezystancji),
b. Skuteczne natężenie prądu w obwodzie,
c. Kąt przesunięcia fazowego między napięciem i natężeniem prądu
d. Zawadę (impedancję) całego obwodu,
e. Zawadę kondensatora,
f. Zawadę zwojnicy,
g. Moc skuteczną, wydzieloną w obwodzie,
Plik z chomika:
live1232
Inne pliki z tego folderu:

 2. Dynamika.doc (2712 KB)
4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia.doc (2894 KB)
 9. Termodynamika.doc (2774 KB)
 11. Ruch drgajacy i fale mechaniczne.doc (1797 KB)
 RLC zad.doc (2233 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
teoria
Download