PRĄD PRZEMIENNY Grupa A

advertisement
fg3s– str. 70
PRĄD PRZEMIENNY
Imię i nazwisko
1.
Grupa A
..............................................................
Klasa
..........
Prądnica działa dzięki:
A. istnieniu siły elektrodynamicznej
C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej
B. zjawisku indukcji magnetycznej
D. namagnesowaniu zwojnicy
2.
Prąd przemienny ma następujące cechy:
A. stały kierunek i zmienne natężenie
C. stały kierunek i stałe natężenie
B. zmienny kierunek i stałe natężenie
D. zmienny kierunek i zmienne natężenie
3.
Rysunek przedstawia budowę:
A. silnika elektrycznego
C. prądnicy
B. transformatora
D. elektromagnesu
4.
Dwie zwojnice umieszczono na wspólnym rdzeniu ze stali miękkiej. W obwodzie
z miliamperomierzem można wzbudzić prąd indukcyjny:
A.
B.
C.
D.
tylko zamykając i otwierając obwód ze źródłem stałego napięcia
tylko zdejmując i zakładając pierwszą zwojnicę, gdy oba obwody są zamknięte
tylko wsuwając i wysuwając rdzeń
wszystkimi sposobami wymienionymi w punktach A, B i C
5.
Przekładnia transformatora pozwala określić:
A.
B.
C.
D.
tylko ile razy transformator obniża napięcie
tylko ile razy transformator podwyższa napięcie
ile razy transformator obniża lub podwyższa napięcie
sprawność transformatora
6.
Obraz uzyskany na ekranie oscyloskopu podłączonego do dynama przedstawiony
jest na rysunku:
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 71
7. W zwojnicy, do której zbliżany jest magnes, zaczyna płynąć prąd indukcyjny. Kierunek prądu indukcyjnego zależy od:
A.
B.
C.
D.
liczby zwojów zwojnicy
tego, który biegun magnesu jest bliżej zwojnicy
szybkości poruszania magnesem
odległości między magnesem a zwojnicą
8.
Częstotliwość prądu indukowanego w prądnicy wynosi 50 Hz, zatem okres tego prądu wynosi:
A. 50 s
B. 50 min
C. 0,02 s
D. 0,2 s
9.
Wykres przedstawia zmiany napięcia między
końcami włókna żarówki w kolejnych chwilach.
a) Ile wynosi okres prądu płynącego we włóknie
żarówki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ile wynosi częstotliwość tego prądu?
...........................................................................
c) Ile razy w czasie od 10 sekundy do 50 sekundy zmienia się kierunek przepływu
prądu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ile wynosi maksymalne napięcie między końcami włókna?
e) Ile wynosi wartość skuteczna napięcia?
10.
........................................
.......................................................................
Zaznacz kierunek prądu indukcyjnego wzbudzonego w zwojnicy.
11.
Znajdź liczbę zwojów wtórnego uzwojenia transformatora, jeżeli wiadomo, że
napięcie na końcach uzwojenia pierwotnego wynosi 6600 V, napięcie na końcach uzwojenia wtórnego wynosi 220 V i liczba zwojów uzwojenia pierwotnego wynosi 3000.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.
Opisz, w jaki sposób energia elektryczna przesyłana jest z elektrowni do domów.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 72
PRĄD PRZEMIENNY
Imię i nazwisko
1.
Grupa A
..............................................................
Klasa
..........
Prądnica działa dzięki:
A. zjawisku indukcji magnetycznej
C. namagnesowaniu zwojnicy
B. istnieniu siły elektrodynamicznej
D. zjawisku indukcji elektromagnetycznej
2.
Prąd przemienny ma następujące cechy:
A. stały kierunek i stałe natężenie
C. zmienny kierunek i stałe natężenie
B. stały kierunek i zmienne natężenie
D. zmienny kierunek i zmienne natężenie
3.
Rysunek przedstawia budowę:
A. prądnicy
C. transformatora
B. silnika elektrycznego
D. elektromagnesu
4.
Dwie zwojnice umieszczono na wspólnym rdzeniu ze stali miękkiej. W obwodzie
z miliamperomierzem można wzbudzić prąd indukcyjny:
A.
B.
C.
D.
tylko wsuwając i wysuwając rdzeń
tylko zdejmując i zakładając pierwszą zwojnicę, gdy oba obwody są zamknięte
tylko zamykając i otwierając obwód ze źródłem stałego napięcia
wszystkimi sposobami wymienionymi w punktach A, B i C
5.
Przekładnia transformatora pozwala określić:
A.
B.
C.
D.
sprawność transformatora
tylko ile razy transformator obniża napięcie
tylko ile razy transformator podwyższa napięcie
ile razy transformator obniża lub podwyższa napięcie
6.
Obraz uzyskany na ekranie oscyloskopu podłączonego do dynama przedstawiony
jest na rysunku:
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 73
7. W zwojnicy, do której zbliżany jest magnes, zaczyna płynąć prąd indukcyjny. Kierunek prądu indukcyjnego zależy od:
A.
B.
C.
D.
liczby zwojów zwojnicy
odległości między magnesem a zwojnicą
szybkości poruszania magnesem
tego, który biegun magnesu jest bliżej zwojnicy
8.
Częstotliwość prądu indukowanego w prądnicy wynosi 50 Hz, zatem okres tego prądu wynosi:
A. 50 min
B. 50 s
C. 0,2 s
D. 0,02 s
9.
Wykres przedstawia zmiany napięcia między
końcami włókna żarówki w kolejnych chwilach.
a) Ile wynosi okres prądu płynącego we włóknie
żarówki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ile wynosi częstotliwość tego prądu?
...........................................................................
c) Ile razy w czasie od 5 sekundy do 25 sekundy zmienia się kierunek przepływu
prądu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ile wynosi maksymalne napięcie między końcami włókna?
e) Ile wynosi wartość skuteczna napięcia?
10.
........................................
.......................................................................
Zaznacz kierunek prądu indukcyjnego wzbudzonego w zwojnicy.
11.
Znajdź liczbę zwojów wtórnego uzwojenia transformatora, jeżeli wiadomo, że
napięcie na końcach uzwojenia pierwotnego wynosi 4400 V, napięcie na końcach uzwojenia wtórnego wynosi 220 V i liczba zwojów uzwojenia pierwotnego wynosi 2000.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.
Opisz, w jaki sposób energia elektryczna przesyłana jest z elektrowni do domów.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 74
PRĄD PRZEMIENNY
Imię i nazwisko
1.
Klasa
..............................................................
..........
Po podłączeniu do źródła prądu stałego nie będzie działać:
A. silnik elektryczny
2.
Grupa B
B. elektromagnes
C. transformator
D. żarówka
Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy:
A. namagnesowywanie stali w polu magnetycznym Ziemi
B. wytwarzanie stałego pola magnetycznego wokół przewodnika, w którym płynie prąd
C. oddziaływanie pola magnetycznego przewodnika, w którym płynie prąd, z polem
magnetycznym magnesu
D. wzbudzanie prądu elektrycznego w przewodniku znajdującym się w zmiennym polu
magnetycznym
3.
Rysunek przedstawia schemat budowy:
A. silnika elektrycznego
C. transformatora
B. prądnicy prądu przemiennego
D. elektromagnesu
4.
W której z sytuacji pokazanych na rysunkach udało się wzbudzić prąd indukcyjny?
A. 1 i
2
B. 1 i
3
C. 2 i
3
D. 1 ,
2 i
3
5.
Napięcie między końcami uzwojenia pierwotnego transformatora jest większe od
napięcia między końcami uzwojenia wtórnego. W związku z tym uzwojenie wtórne
powinno być wykonane z:
A. drutu o dowolnej grubości
C. drutu cieńszego niż uzwojenie pierwotne
B. jak najcieńszego drutu
D. drutu grubszego niż uzwojenie pierwotne
6.
Obraz uzyskany na ekranie oscyloskopu podłączonego do dynama przedstawiony
jest na rysunku:
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 75
7.
Między końcami zwojnicy, do której zbliżany jest magnes, indukuje się napięcie
elektryczne. Maksymalna wartość tego napięcia nie zależy od:
A. liczby zwojów zwojnicy
C. szybkości, z jaką poruszamy magnesem
B. odległości magnesu od zwojnicy
D. tego, czy wewnątrz zwojnicy jest rdzeń
8.
Okres prądu indukowanego w prądnicy wynosi 0,02 s, zatem częstotliwość tego prądu wynosi:
A. 20 Hz
B. 2 Hz
C. 5 Hz
D. 50 Hz
9.
Wykres przedstawia zmiany napięcia między końcami przewodu podłączonego do
dynama w kolejnych chwilach.
a) Ile wynosi okres prądu?
............................
b) Ile wynosi częstotliwość prądu?
...............
.........................................................................
c) Ile razy w czasie od 5 sekundy do 15 sekundy zmienia się kierunek przepływu
prądu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ile wynosi maksymalne napięcie między końcami przewodu?
e) Ile wynosi napięcie skuteczne?
10.
.....................................
...........................................................................
Zaznacz kierunek prądu indukcyjnego wzbudzonego w zwojnicy.
11.
Między końcami uzwojenia pierwotnego transformatora panuje napięcie 24 V,
a między końcami uzwojenia wtórnego 6 V. Z ilu zwojów składa się uzwojenie wtórne, jeżeli pierwotne ma 120 zwojów?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.
Wytłumacz, dlaczego natężenie prądu przemiennego płynącego w przewodach
między elektrownią a stacją transformatorową osiedla mieszkaniowego jest małe.
............................................................................................................................................
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 76
PRĄD PRZEMIENNY
Imię i nazwisko
1.
Klasa
..............................................................
..........
Po podłączeniu do źródła prądu stałego nie będzie działać:
A. żarówka
2.
Grupa B
B. elektromagnes
C. transformator
D. silnik elektryczny
Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy:
A. namagnesowywanie stali w polu magnetycznym Ziemi
B. wytwarzanie stałego pola magnetycznego wokół przewodnika, w którym płynie prąd
C. wzbudzanie prądu elektrycznego w przewodniku znajdującym się w zmiennym polu
magnetycznym
D. oddziaływanie pola magnetycznego przewodnika, w którym płynie prąd, z polem
magnetycznym magnesu
3.
Rysunek przedstawia schemat budowy:
A. prądnicy prądu przemiennego
C. transformatora
B. silnika elektrycznego
D. elektromagnesu
4.
W której z sytuacji pokazanych na rysunkach udało się wzbudzić prąd indukcyjny?
A. 1 ,
2 i
3
B. 1 i
2
C. 1 i
3
D. 2 i
3
5.
Napięcie między końcami uzwojenia pierwotnego transformatora jest większe od
napięcia między końcami uzwojenia wtórnego. W związku z tym uzwojenie wtórne
powinno być wykonane z:
A. drutu cieńszego niż uzwojenie pierwotne
C. drutu o dowolnej grubości
B. drutu grubszego niż uzwojenie pierwotne
D. jak najcieńszego drutu
6.
Obraz uzyskany na ekranie oscyloskopu podłączonego do dynama przedstawiony
jest na rysunku:
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
fg3s– str. 77
7.
Między końcami zwojnicy, do której zbliżany jest magnes, indukuje się napięcie
elektryczne. Maksymalna wartość tego napięcia nie zależy od:
A. tego, czy wewnątrz zwojnicy jest rdzeń
C. odległości magnesu od zwojnicy
B. szybkości, z jaką poruszamy magnesem
D. liczby zwojów zwojnicy
8.
Okres prądu indukowanego w prądnicy wynosi 0,02 s, zatem częstotliwość tego prądu wynosi:
A. 5 Hz
B. 20 Hz
C. 2 Hz
D. 50 Hz
9.
Wykres przedstawia zmiany napięcia między końcami przewodu podłączonego do
dynama w kolejnych chwilach.
a) Ile wynosi okres prądu?
............................
b) Ile wynosi częstotliwość prądu?
..............
.........................................................................
c) Ile razy w czasie od 2 sekundy do 6 sekundy zmienia się kierunek przepływu prądu?
...............................
d) Ile wynosi maksymalne napięcie między końcami przewodu?
e) Ile wynosi napięcie skuteczne?
10.
.....................................
...........................................................................
Zaznacz kierunek prądu indukcyjnego wzbudzonego w zwojnicy.
11.
Między końcami uzwojenia pierwotnego transformatora panuje napięcie 32 V,
a między końcami uzwojenia wtórnego 8 V. Z ilu zwojów składa się uzwojenie wtórne, jeżeli pierwotne ma 120 zwojów?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.
Wytłumacz, dlaczego natężenie prądu przemiennego płynącego w przewodach
między elektrownią a stacją transformatorową osiedla mieszkaniowego jest małe.
............................................................................................................................................
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Download