SA 8000/ISO 26000

advertisement
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
WEDŁUG NORM ISO 26000, SA 8000
Prowadzący: Władysław Feist - Auditor Wiodący PRS Certyfikacja
31.03.2016, FRK Zabrze
© Copyright by PRS, 2016
PROGRAM SZKOLENIA
31.03.2016
1. Odpowiedzialność społeczna organizacji - historia - podstawy - kierunki
2. Zasady społecznej odpowiedzialności organizacji (rozliczalność, przejrzystość,
postępowanie etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie
prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie
praw człowieka)
3. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności
4. Zagadnienia społecznej odpowiedzialności.
5. Zasada holistycznego zarządzania organizacją w aspekcie wzajemnej zależności
aspektów CSR (charakter organizacji a CSR, istota CSR w organizacji)
6. Integrowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji CSR według SA
8000 a ISO 26000 - Wymagania SA 8000:2014
© Copyright by PRS, 2016
2
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
Społeczna odpowiedzialność organizacji biznesowych (CSR) i innych
- strategia zarządzania firmą uwzględniająca aspekty prawne zrównoważonego
rozwoju i ryzyk w organizacji i jej otoczeniu (SA 8000/ISO 26000)
Odpowiedzialność społeczna organizacji w ostatnich latach jest coraz bardziej
uświadamiana w kierownictwach organizacji na całym świecie. Rozumiana jest
jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis,
procesy) na pracowników, społeczeństwo i środowisko. Coraz częściej
międzynarodowe i zagraniczne korporacje i firmy domagają się od swych
partnerów na wschodzie Europy i w Azji dowodu, że ich odpowiedzialność
społeczna biznesu spełnia podstawowe wymagania standardu SA 8000 i że jest
w ogóle brana pod uwagę w strategii, decyzjach i działaniach firmy.
© Copyright by PRS, 2016
3
WSKAZÓWKA TERMINOLOGICZNA
W normach SA 8000 i ISO 26000 w wersji oryginalnej używa się pojęcia :
„SOCIAL ACCOUNTABILITY”
W praktyce polskiej, stosuje się termin:
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA”
Należy zwrócić uwagę, że „accountability” oznacza „rozliczalność”, zatem
wymaganiem normy jest stworzenie w przedsiębiorstwie warunków
pozwalających na udowodnienie stosowanych praktyk, a nie tylko
ograniczenie się do intencji i deklaracji.
CSR - oznacza w istocie odpowiedzialność społeczną korporacji biznesowej.
Ponieważ ten skrót obowiązuje powszechnie, będziemy go tu rozumieć jako
społeczną odpowiedzialność każdej organizacji.
© Copyright by PRS, 2016
4
PODSTAWOWE POJĘCIA
Corporate Social Responsibility (CSR)
- społeczna odpowiedzialność biznesu
koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie
budowania strategii, a także codziennych praktyk,
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę
środowiska, a także relacje z różnymi grupami
zainteresowanych stron.
Koncepcja ta dotyczy każdej organizacji, która oddziaływuje w
jakikolwiek sposób na otoczenie społeczne, przyrodnicze, czy
gospodarcze.
© Copyright by PRS, 2016
5
PODSTAWOWE POJĘCIA
Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania
przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów
formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje
w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, i relacje z zainteresowanymi
stronami, które mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności
gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować
jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania
jakością.
© Copyright by PRS, 2016
6
PODSTAWOWE POJĘCIA
Skoro zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji ma
charakter dobrowolny, jej wdrożenie może przybierać różne formy
i przedsiębiorstwa mogą posługiwać się tą koncepcją w dobrych i złych
intencjach.
Stąd idea normy, pozwalającej na zweryfikowanie stosowanych rozwiązań - SA
8000 (społeczna rozliczalność biznesu). Norma ta jest podstawą do
zbilansowania osiągnięć organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności
i do certyfikacji systemu opartego na SA 8000.
Norma ISO 26000 jest przewodnikiem umożliwiającym identyfikację aspektów
CSR w organizacji, identyfikację zainteresowanych stron, rozumienia tych
aspektów w ramach organizacji i do ich zintegrowanego wdrażania w ramach
organizacji.
© Copyright by PRS, 2016
7
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
HISTORIA, PODSTAWY, KIERUNKI
Globalizacja: pracodawcy działają w wielu krajach, środowiskach, kulturach,
warunkach cywilizacyjnych
Uwarunkowania środowiskowe: relacje z otoczeniem stanowią dla
przedsiębiorstwa istotny czynnik wpływający na możliwość prowadzenia
działalności; postrzeganie przedsiębiorstwa jako pracodawcy wpływa na
wizerunek marki firmy
Uwarunkowania wewnętrzne: ludzie stanowią podstawowy kapitał
przedsiębiorstwa (patrz: zasady zarządzania jakością: przywództwo,
zaangażowanie ludzi)
© Copyright by PRS, 2016
8
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
HISTORIA, PODSTAWY, KIERUNKI
Doświadczenia
XIX-wiecznej
praktyki
wielkich
przedsiębiorców
amerykańskich (unikanie podatków, dyskryminacja cenowa, wyzysk) pierwsze regulacje prawne
Wielki kryzys lat 30 -tych XX wieku - doświadczenia budujące ochronę pracy
Lata 60-te XX wieku - oskarżenia przedsiębiorstw o wywoływanie niepokojów
społecznych
Lata 90-te XX wieku - prace nad normą SA 8000
Wiek XXI - rozwój nomy SA 8000 i zainicjowanie normy ISO 26000
Przyszłość - standard międzynarodowy obejmujący wszystkie 7 kluczowych
obszarów społecznej odpowiedzialności - PRS Certyfikacja wpisuje się w te
prace
© Copyright by PRS, 2016
9
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW
Działalność gospodarcza powoduje liczne problemy (np. zanieczyszczenie
środowiska, wyczerpywanie zasobów naturalnych), w rozwiązywaniu
których powinno uczestniczyć także przedsiębiorstwo;
Przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju
obywatelami, którzy powinni dbać o swoje otoczenie;
Dzięki odpowiedzialności społecznej, firmy mogą poprawić swoją
reputację, a tym samym zwiększyć zyski;
Przejrzystość działania przedsiębiorstwa może zapewnić polepszenie
relacji z zainteresowanymi stronami, wewnętrznymi i zewnętrznymi,
a przez to, zapewnia zmniejszenie ryzyk dla ciągłości działania biznesu.
© Copyright by PRS, 2016
10
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
ARGUMENTY PRZECIWNIKÓW
Firma powinna skupić się wyłącznie na kreowaniu zysków;
Może zaistnieć konflikt interesów, decyzja podjęta przez
menedżera może być subiektywna;
Organizacje nie mają doświadczenia w kierowaniu programami
społecznymi.
© Copyright by PRS, 2016
11
STANDARDY CSR
Norma SA 8000:2014 Społeczna odpowiedzialność
• Wydana przez organizację Social Accountability International po raz
pierwszy w roku 1998. Aktualnie obowiązuje wydanie nr 4.
• Przeznaczona przede wszystkim do certyfikacji uporządkowanej pod kątem
prawa i relacji z pracownikami.
Standard AA 1000 wydany w 1999 roku przez Institute of Social and Ethical
AccountAbility
- Przeznaczona do niezależnej oceny z punktu widzenia strategii wzajemnych relacji z
innymi organizacjami.
Kodeksy postępowania takie jak:
• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2000)
• Inicjatywa Global Compact (2000) - oparta o agencje ONZ
Norma ISO 26000:2010, PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej
odpowiedzialności - standard najbardziej kompleksowy, mimo, że nie przeznaczony do
certyfikacji.
© Copyright by PRS, 2016
12
NORMA ISO 26000:2010
© Copyright by PRS, 2016
13
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozliczalność
Przejrzystość
Postępowanie etyczne
Poszanowanie interesów interesariuszy
Poszanowanie prawa
Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania
Poszanowanie praw człowieka
© Copyright by PRS, 2016
14
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Rozliczalność
Organizacja powinna odpowiedzialnie reagować na wpływy:
Społeczeństwa
Gospodarki
Środowiska
Wymaga to:
Obserwowania tych wpływów i reagowania na nie
Respektowania wymagań organów państwowych i społecznych
Rozważania wpływów własnych decyzji na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko.
Zapobiegania niepożądanym i nieoczekiwanym wpływom
© Copyright by PRS, 2016
15
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
2. Przejrzystość
Organizacja, w swych decyzjach i działaniach, ma być przejrzysta dla społeczeństwa
i dla środowiska.
Wymaga to:
Zrozumiałego, określonego i kompletnego sposobu ujawniania polityk, decyzji
i działań, które mają i mogą mieć realny wpływ na społeczeństwo i środowisko
Ustalonego sposobu zapoznawania zainteresowanych stron z tymi politykami,
decyzjami i działaniami (nie jest wymaganie upublicznianie tych informacji, ani
przekazywanie tajemnic służbowych, handlowych czy prywatnych chronionych
prawem danych)
© Copyright by PRS, 2016
16
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
3. Postępowanie etyczne
Postępowanie organizacji ma być oparte o wartości:
uczciwości
równości
spójności
Postępowanie to ma dotyczyć ludzi, zwierząt i środowiska i odnosić się do potrzeb
zainteresowanych stron.
Organizacja ma aktywnie promować etyczne postępowanie poprzez:
Identyfikację i oznajmianie kluczowych swoich wartości i zasad
Wdrażanie i używanie struktur zarządzających pomagających wspierać etyczne
postępowanie w organizacji, w jej decyzjach i relacjach
Identyfikowanie, adoptowanie i stosowanie standardów postępowania etycznego
© Copyright by PRS, 2016
17
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
4. Poszanowanie interesów interesariuszy
Organizacja ma respektować, rozważać i odpowiadać na potrzeby zainteresowanych
stron.
Cele organizacji mogą być ograniczone do celów jej właścicieli, członków,
mocodawców, klientów, jednak inne osoby i grupy również mają prawa, życzenia czy
szczególne wymagania, które powinny być brane pod uwagę.
Organizacja powinna w tym celu:
Identyfikować zainteresowane strony
Rozpoznawać i mieć na względzie ich interesy i prawa wynikające z przepisów, a także
odpowiednio reagować na wyrażane przez nich problemy
© Copyright by PRS, 2016
18
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
5. Poszanowanie prawa
Organizacja ma akceptować obowiązkowość poszanowania przepisów prawnych.
Nadrzędność przepisów prawnych należy rozumieć w szczególności tak, że:
Nikt w organizacji nie stoi ponad prawem,
Również władza podlega prawu,
Nie stosuje się przemocy i siły, tylko prawo,
Przepisy prawne powinny być opublikowane, udokumentowane i dostępne, podobnie
jak procedury do stosowania wewnątrz organizacji,
Organizacja respektuje przepisy prawne.
© Copyright by PRS, 2016
19
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania
Organizacja ma respektować międzynarodowe normy postępowania, mających
odniesienie do zasad przestrzegania przepisów prawa:
W sytuacjach gdy prawo, lub jego wdrożenie nie daje adekwatnego zabezpieczenia dla
środowiska lub społeczności, organizacja ma się starać spełnić jako minimum,
przynajmniej standardy międzynarodowe w tym zakresie,
W krajach, w których prawo lub jego wdrożenie koliduje z międzynarodowymi
normami postępowania, organizacja ma się starać spełnić tyle międzynarodowego
prawa ile to możliwe i przeglądać swoje relacje z miejscowym prawem, na tle prawa
międzynarodowego,
Organizacja ma unikać związków z działaniami organizacji nie spełniających
międzynarodowych norm postępowania.
© Copyright by PRS, 2016
20
NORMA ISO 26000:2010
7 ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
7. Poszanowanie praw człowieka
Organizacja ma respektować prawa człowieka i uznawać zarówno ich ważność jak
uniwersalność.
Organizacja powinna:
Szanować i tam gdzie to możliwe, promować zestaw praw zawartych
w Międzynarodowym Zestawie Praw Człowieka,
Szanować uniwersalność tych praw we wszystkich krajach, kulturach i sytuacjach,
Tam gdzie prawa człowieka nie są zabezpieczone, podejmować kroki w kierunku
ochrony tych praw i unikać wykorzystywania takich sytuacji,
W sytuacjach, gdy prawo nie zabezpiecza praw człowieka, starać się uszanować prawo
międzynarodowe w tym zakresie.
© Copyright by PRS, 2016
21
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ład organizacyjny
Prawa człowieka
Praktyki z zakresu pracy
Środowisko
Uczciwe praktyki operacyjne
Zagadnienia konsumenckie
Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
© Copyright by PRS, 2016
22
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.Ład organizacyjny
Każda organizacja powinna posiadać istniejące i uporządkowane procesy, systemy
i struktury lub inne mechanizmy umożliwiające wykorzystywanie zasad
odpowiedzialności społecznej w procesach decyzyjnych.
Procesy i struktury organizacji powinny jej umożliwiać:
Rozwijanie strategii, celów i zadań obrazujących zobowiązania w zakresie
odpowiedzialności społecznej,
Demonstrowanie zobowiązań kierownictwa i jego odpowiedzialność,
Kreowanie i kształtowanie środowiska i kultury tak, by zasady odpowiedzialności
społecznej były respektowane,
Kreowanie systemu ekonomicznych i pozaekonomicznych zachęt do osiągania dokonań
w zakresie odpowiedzialności społecznej,
Używanie finansowych, naturalnych i ludzkich zasobów efektywnie.
© Copyright by PRS, 2016
23
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
2. Prawa człowieka
Dwie ogólne kategorie praw człowieka:
• Prawa obywatelskie i polityczne obejmujące prawa do życia i wolności, równość
wobec prawa i prawo do wyrażania się.
• Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne, obejmujące prawo do pracy, prawo
do jedzenia, prawo do najwyższych, osiągalnych standardów zdrowia, prawa
do edukacji i prawa do bezpieczeństwa socjalnego.
Międzynarodowe Zestawienie Praw Człowieka :
Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka - adoptowana przez ONZ w 1948
Zawiera główne prawa człowieka.
© Copyright by PRS, 2016
24
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
3. Praktyki z zakresu pracy
Podstawową zasadą w praktykach pracy jest Deklaracja Filadelfijska MOP z 1944 roku,
mówiąca, ze praca nie jest towarem.
Pracownicy nie mogą być traktowani jak czynnik procesu produkcyjnego i poddawani
takim samym mechanizmom rynkowym co inne czynniki produkcji.
Zasadnicze obowiązki w zakresie realizacji tej zasady mają Państwa. Organizacje
powinny respektować przepisy prawne dotyczące pracy. Tam gdzie Państwa nie
w pełni respektują zasady praktyk pracy, organizacje powinny dostosować swoje
działania do międzynarodowych norm w tym zakresie.
Zadania organizacji:
Zapewnić swój wkład w rozwój standardów życia pracowników ( w tym osób samo
zatrudnionych i pracowników, dostarczanych przez inne organizacje) w zakresie ich
bezpiecznych i godnych warunków pracy.
© Copyright by PRS, 2016
25
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
4. Środowisko
Zasady dotyczące środowiska:
Odpowiedzialność za środowisko
Podejście zapobiegawcze
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Wnoszenie opłat i kar środowiskowych
W ramach zarządzania środowiskiem organizacja powinna ocenić przydatność
następujących podejść i strategii i w razie potrzeby, wdrożyć je:
Podejście cyklu życia,
Ocena wpływów środowiskowych,
Czystsza produkcja i eko-efektywność,
Podejście systemowe do produktów - usług,
Stosowanie technologii i praktyk pro ekologicznych,
Zrównoważone dostawy,
Podnoszenie świadomości i wyszkolenia.
© Copyright by PRS, 2016
26
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
5. Uczciwe praktyki operacyjne
Uczciwe praktyki operacyjne koncentrują się na etycznym postępowaniu we
współpracy z innymi organizacjami.
Obejmuje to współpracę z agencjami rządowymi, a także partnerami, dostawcami,
klientami, konkurentami i stowarzyszeniami, których organizacja jest członkiem.
Zasady uczciwego postępowania operacyjnego obejmują:
Zachowanie etyczne na wszystkich etapach działania, w tym zapobieganie korupcji,
praktykowanie odpowiedzialnego zaangażowania politycznego, uwzględnianie
respektowania prawa, stosowanie etycznych standardów, odpowiedzialność
(rozliczalność) i przejrzystość działań. Działania mają być uczciwe, sprawiedliwe
i zintegrowane.
© Copyright by PRS, 2016
27
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
6. Zagadnienia konsumenckie
Zasady
Bezpieczeństwo wyrobów i usług
Informowanie konsumentów o zagrożeniach i ryzykach
Umożliwianie wyboru spośród różnych wyrobów i usług
Wysłuchanie konsumentów, ich uwag, skarg, wniosków
Rekompensata i naprawa wyrobów niesatysfakcjonujących
Instruktaż i szkolenie co do sposobu użycia wyrobu
Zdrowe środowisko
Zasady dodatkowe
Poszanowanie prawa do prywatności
Podejście zapobiegające szkodom
Promowanie równości podejścia co do płci i praw kobiet
Promowanie wzornictwa uniwersalnego - dla wszystkich
© Copyright by PRS, 2016
28
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Zasady:
Rozważać własną organizację jako część społeczności przy podchodzeniu do zagadnień
zaangażowania i rozwoju społeczności,
Uznawać prawa członków społeczności do podejmowania decyzji dotyczących ich
społeczności i dlatego dążyć w sposób, jaki oni wybiorą do maksymalizowania ich
zasobów i możliwości,
Uznawać cechy charakterystyczne społeczności, takie jak ich kultura, religia, zwyczaje,
tradycje i historie,
Uznawać wartości pracy przy współpracy, wspieraniu w wymianie doświadczeń,
zasobów i ofert.
© Copyright by PRS, 2016
29
NORMA ISO 26000:2010 - KLUCZOWE OBSZARY
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
8 Celów Milenijnych ONZ do osiągnięcia w 2015 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wykorzenienie ekstremalnego ubóstwa i głodu,
Powszechne osiągnięcie edukacji podstawowej,
Promowanie równości płci i praw kobiet,
Zredukowanie śmiertelności dzieci,
Polepszenie zdrowia matek,
Walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami,
Zapewnienie zrównoważonego środowiska,
Rozwijanie globalnego partnerstwa dla rozwoju
Cele mają 18 mierzalnych targetów mierzonych za pomocą 48 wskaźników.
© Copyright by PRS, 2016
30
NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kluczowy obszar: Ład organizacyjny
Kluczowy obszar: Prawa człowieka
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
© Copyright by PRS, 2016
1. Należyta staranność
2. Sytuacje zagrożenia praw człowieka
3. Unikanie współudziału
4. Rozpatrywanie skarg
5. Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
6. Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne
7. Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
8. Fundamentalne zasady i prawa w pracy
31
NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kluczowy obszar: Praktyki z zakresu pracy
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
1. Zatrudnienie i stosunki pracy
2. Warunki pracy i ochrona socjalna
3. Dialog społeczny
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5. Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy
Kluczowy obszar: Środowisko
Zagadnienie 1. Zapobieganie zanieczyszczeniom
Zagadnienie 2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
Zagadnienie 3. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu
Zagadnienie 4. Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk
przyrodniczych
© Copyright by PRS, 2016
32
NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kluczowy obszar: Uczciwe praktyki operacyjne
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
1. Przeciwdziałanie korupcji
2. Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną
3. Uczciwa konkurencja
4. Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości
5. Poszanowanie praw własności
Kluczowy obszar : Zagadnienia konsumenckie
Zagadnienie 1. Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki
dotyczące umów
Zagadnienie 2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów
Zagadnienie 3. Zrównoważona konsumpcja
Zagadnienie 4. Obsługa konsumenta, wsparcie, oraz reklamacje i rozwiązywanie sporów
Zagadnienie 5. Ochrona danych i prywatności konsumenta
Zagadnienie 6. Dostępność do podstawowych usług
Zagadnienie 7. Edukacja i świadomość
© Copyright by PRS, 2016
33
NORMA ISO 26000:2010 - ZAGADNIENIA
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kluczowy obszar: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
Zagadnienie
© Copyright by PRS, 2016
1. Zaangażowanie społeczne
2. Edukacja i kultura
3. Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności
4. Rozwój i dostęp do technologii
5. Tworzenie bogactwa i dochodu
6. Zdrowie
7. Inwestycje społeczne
34
NORMA ISO 26000:2010
© Copyright by PRS, 2016
35
NORMA SA 8000:2014
I
1.
2.
II
III
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wstęp
Cel i zakres
System zarządzania
Elementy normatywne oraz ich interpretacja
Definicje
Wymogi społecznej odpowiedzialności
Praca dzieci
Praca przymusowa lub obowiązkowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Prawo do zrzeszania się
Dyskryminacja
Praktyki dyscyplinujące
Godziny pracy
Wynagrodzenie
System zarządzania
© Copyright by PRS, 2016
36
KORZYŚCI Z CSR DLA ORGANIZACJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaufanie inwestorów, właścicieli i sponsorów.
Dobre relacje z firmami, samorządami, mediami, dostawcami, klientami
i społecznościami, w których organizacja działa.
Zgodność z obowiązującym prawem i spójność z międzynarodowymi normami
zachowania, normami dotyczącymi systemów zarządzania jakością, środowiskiem,
BHP i odpowiedzialnością społeczną biznesu.
Zaangażowanie w etyczny, zrównoważony rozwój, przyczyniający się do zdrowia
i dobrobytu społeczeństwa, jak też równowagi środowiska naturalnego.
Przewaga konkurencyjna.
Reputacja, postrzeganie firmy jako lepszej, bardziej „ludzkiej” od innych, jako
firmy „z sercem”.
Identyfikacja potrzeb pracowników, klientów oraz innych zainteresowanych stron.
Utrzymanie lojalności, produktywności oraz morale pracowników.
Uświadomienie sobie istotnych ryzyk dla organizacji.
Zmniejszenie ryzyk co do ciągłości działania biznesu.
© Copyright by PRS, 2016
37
Dziękuję za uwagę
Władysław Feist
al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel.: 58 751 12 73
fax: 58 341 77 69
[email protected]
www.prs.pl
© Copyright by PRS, 2016
Download