Zaburzenia słuchu u dzieci

advertisement
Jakubowska Elżbieta
Gliwice dnia 05.11.2003 r.
II rok Oligo
2003/2004
PRACA
„Zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej”
Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka jest uwarunkowany przez wiele
czynników, do których oprócz prawidłowo rozwijającego się układu
nerwowego i dostarczania dziecku właściwych bodźców ze strony
otoczenia (nauka, zabawa, środowisko, w którym dziecko się rozwija),
potrzebny jest jeszcze sprawny układ receptorów odbierających te bodźce
z otoczenia. Do najważniejszych narządów zmysłów, mających
najistotniejszy wpływ na rozwój dziecka należą wzrok i słuch. Zaburzenia
widzenia są zwykle stosunkowo wcześnie zauważane przez otoczenie,
wady słuchu pozostają zwykle długo nie rozpoznane.
Zaburzenia percepcji wzrokowej
Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania
bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do
poprzednich
doświadczeń.
Uczestniczy
ona
w
niemal
wszystkich
działaniach człowieka. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia
dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywania
zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich innych umiejętności
wymaganych od niego w szkole.
Niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu rozwojowego
spostrzegania jest pełnowartościowy pod względem anatomicznym i
funkcjonalnie sprawny analizator wzrokowy.
Zaburzenia percepcji wzrokowej często stanowią główną przyczyną
poważnych trudności w nauce, a także zaburzeń zachowania. Mają one
również niekorzystny wpływ na opanowanie innych umiejętności. Nawet
tak proste zadanie, jak odrysowanie rysunku z tablicy, może się okazać
bardzo trudne, jeśli dziecko nie potrafi "przełożyć" rysunku z pozycji
pionowej (jak na tablicy) na pozycję poziomą (kartka papieru, na której
rysuje) lub, jeśli nie potrafi spostrzegać rysunku gotowego (modelowego) i
rysunku właśnie wykonywanego. Zaburzenia percepcji utrudniają również
tworzenie
pojęć.
Dziecko
odbiera
ograniczoną
ilość
informacji
ze
środowiska, zasób jego wiadomości jest, więc ubogi, co z kolei wpływa na
jego wyniki w nauce. Zaburzenia percepcji wzrokowej mają również silny
wpływ
na
sferę
emocjonalną
dziecka.
Trening
korekcyjny,
jak
i
zapobiegający zaburzeniom, będzie tym skuteczniejszy, im wcześniej
zostanie zastosowany.
M. Frostig (1989) wyróżnia pięć aspektów percepcji wzrokowej:





koordynację wzrokowo - ruchową,
spostrzeganie figury i tła,
stałość spostrzegania;
spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,
spostrzeganie stosunków przestrzennych.
Koordynacja wzrokowo - ruchowa jest zdolnością do zharmonizowania
ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś jego części.
Ruchami ciała kieruje wzrok.
Dziecko z zaburzoną lub słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo ruchową może nie być w stanie samodzielnie ubierać się, najprostsze
zadania wykonuje niezdarnie, a nawet pewnych zadań nie jest w stanie w
ogóle wykonać. Nie jest w stanie dorównać swoim rówieśnikom w
zabawach i grach sportowych. Bardzo trudne są dla niego takie czynności,
jak wycinanie, naklejanie, rysowanie czy nauka pisania.
Spostrzeganie figury i tła. Mózg człowieka jest tak zorganizowany, że
spośród wszystkich bodźców działających na organizm może dokonywać
wyboru ograniczonej ich liczby. Te wybrane bodźce (słuchowe, dotykowe,
węchowe, smakowe i wzrokowe) znajdują się w centrum uwagi - tworzą
figurę w naszym polu percepcyjnym, większość pozostałych bodźców
tworzy mgliście spostrzegane tło. Przedmiot nie może być poprawnie
spostrzeżony, dopóki nie zostanie ujęty w relacji do tła.
Dla dziecka ze słabo rozwiniętą zdolnością odróżniania figury i tła
charakterystyczne jest rozproszenie uwagi i dezorganizacja czynności.
Dzieje się tak, dlatego, że jego uwaga przeskakuje z bodźca na bodziec w
miarę jak działają one na organizm (dziecko zwraca uwagę na coś, co się
porusza, błyszczy, ma jaskrawą barwę, bez względu na to, jaki ma to
związek z czynnością, jaką ma wykonać). Brak wyeliminowania istotnych
bodźców może uniemożliwić oderwanie się od jakiegoś bodźca, chociaż w
danym momencie powinno ono skierować uwagę na coś innego. Dziecko
przejawiające takie zaburzenia wydaje się niestaranne w swojej pracy, nie
jest w stanie odnaleźć odpowiedniego miejsca na stronie książki lub
zeszytu, opuszcza fragmenty tekstu, nie potrafi rozwiązać znanego już
wcześniej zadania, jeżeli zostało ono umieszczone na jednej stronie
zeszytu z innymi zadaniami, ma trudności z wyłowieniem szczegółów
koniecznych do rozwiązania.
Stałość
spostrzegania
wyraża
się
w
zdolności
do
spostrzegania
przedmiotu, jako posiadającego stałe właściwości (określony kształt,
położenie i wielkość, niezależnie od zmiennych wrażeń wywołanych przez
ten przedmiot na siatkówce oka), rozpoznawania rzeczywistej wielkości
przedmiotu, niezależnie od czynników, które pozornie mogą zmieniać jego
wielkość (np. odległość). Piłka trzymana przez dziecko w rękach i piłka
leżąca w dużej odległości powinna być spostrzegana jako przedmiot o tych
samych wymiarach, (mimo, że obrazy na siatkówce są różne). Stałość
spostrzegania jasności wyraża się zdolnością do spostrzegania jasności
(bieli) przedmiotu, bez względu na ilość światła odbijanego przez
przedmiot (kartka papieru spostrzegana jako biała przy każdym świetle).
Stałość spostrzegania barwy wyraża się zdolnością do rozpoznawania
barwy niezależnie od tła i warunków oświetlenia.
Ćwiczenia dotyczące stałości spostrzegania pomagają dziecku nauczyć się
rozpoznawania
kształtów
geometrycznych,
liter,
niezależnie
od
ich
wielkości, barwy lub położenia, czy też kroju czcionki lub charakteru
pisma.
Spostrzeganie
położenia
przedmiotów
w
przestrzeni
jest
to
spostrzeganie relacji przestrzennej zachodzącej między przedmiotem i
jego obserwatorem. Jednostka spostrzega przedmioty jako będące z tyłu,
z przodu, ponad, poniżej lub po którejś stronie.
Świat dziecka, przejawiającego zaburzenia w spostrzeganiu położenia
przedmiotów w przestrzeni, jest zniekształcony. Od początku nauki ma
ono trudności z różnicowaniem liter, cyfr, rysunków o podobnym kształcie,
co uniemożliwia mu opanowanie czytania, pisania, ortografii i arytmetyki.
Spostrzeganie
stosunków
przestrzennych
to
zdolność
do
spostrzegania położenia dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do
samego siebie, a także relacji przestrzennych zachodzących między tymi
przedmiotami.
Podstawą do rozwijania tej zdolności jest wcześniej nabyta zdolność do
spostrzegania przedmiotu w przestrzeni (np. dziecko nawlekając koraliki
na sznurek musi spostrzegać położenie paciorków i sznurka w stosunku do
własnego ciała i wzajemne położenie korali i sznurka).
Objawy zaburzeń orientacji w przestrzeni: mylą litery i kształty różniące
się ukierunkowaniem - dokonują inwersji statycznej - kształt litery
dokonuje obrotu przez oś poziomą lub pionową (n = u, d = p oraz b = d,
g = p, przy czym miejsce litery w wyrazie nie zmienia się) lub inwersji
dynamicznej - litery zmieniają swoje miejsce (pismo lustrzane np. od =
do). Innymi błędami są: mylenie kolejności liter, złe odczytywanie liczb,
przestawianie sylab, mylenie kierunku zapisu, błędne wybieranie linii w
zeszycie (w 3 linie), nieumiejętność rozplanowania przestrzeni. Dziecko z
zaburzoną orientacją w przestrzeni ma kłopoty z nauką geografii, historią,
geometrią, zajęciami plastycznymi.
Popełniają
też
matematycznych.
błędy
w
czytaniu,
nie
rozumieją
treści
zadań
Trening w zakresie percepcji wzrokowej powinien być połączony z
rozwijaniem umiejętności językowych dziecka. Język, bowiem utrwala
doznania spostrzeżeniowe, te zaś wzbogacają zasób językowy i repertuar
pojęć dziecka.
Do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej służy PROGRAM
ROZWIJAJĄCY PERCEPCJĘ WZROKOWĄ M. Frostig i D. Horne.
Program ten opracowany był z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym.
lecz autorzy zaznaczają, iż może być stosowany w pracy z dziećmi
opóźnionymi umysłowo, zaniedbanymi środowisko oraz przejawiającymi
parcjalne opóźnienia w zakresie rozwoju percepcji wzrokowej. Składa się
on z trzech poziomów: podstawowego, średniego i wyższego. Do każdego
z tych poziomów jest podręcznik, (do którego wskazówek należy się ściśle
stosować) i zeszyt Wzory i obrazki. Podręcznik zawiera instrukcje do
ćwiczeń zawartych w zeszycie oraz do ćwiczeń fizycznych i różnorodnych
zabaw, które są istotnym składnikiem programu (nie wolno ich pomijać).
Zeszyty
ćwiczeń
stanowią
zintegrowany
zbiór
zadań,
angażujących
wszystkie sfery percepcji wzrokowej (na danym poziomie trudności).
Ćwiczenia te są bardzo ważne, gdyż zdolność spostrzegania wzorów na
płaszczyźnie jest istotna we wszystkich zadaniach typu "papier - ołówek",
a także w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Równolegle z
ćwiczeniami zamieszczonymi w zeszycie należy przeprowadzić trening
przygotowujący do ćwiczeń zasadniczych.
M. Frostig twierdzi, iż przekonanie, że ruchy precyzyjne rozwijają się na
podłożu ruchów lokomocyjnych jest błędne. Według niej precyzyjne ruchy
palców i dłoni dziecka rozwijają się niezależnie od lokomocji. Dlatego też
należy równolegle uczyć obu rodzajów umiejętności lokomocyjnych i
manipulacyjnych.
Trening
(ćwiczenia
wstępne)
dotyczy
ruchów
ciała,
rozwijania
świadomości własnego ciała, kształtowania orientacji w kierunkach ruchów
ciała podczas rysowania, odgrywania przez dziecko różnorodnych scenek,
a także manipulowania przedmiotami, konstruowania.
Ćwiczenia manipulacyjne rozwijają funkcje czuciowo - ruchowe. W
rezultacie tych ćwiczeń rozwija się zdolność rozpoznawania kształtów i
wielkości.
Intensywność i zakres treningu wstępnego powinny być uzależnione od
dotychczasowych doświadczeń i poziomu rozwoju percepcji dziecka.
W
opracowanych
materiałach
przedstawiłam
propozycje
ćwiczeń
dotyczących trzech poziomów i obejmujących wszystkie aspekty percepcji
wzrokowej tzn.:





koordynacji wzrokowo - ruchowej;
spostrzegania figury i tła;
stałości spostrzegania;
spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni;
spostrzegania stosunków przestrzennych,
które można wykorzystać w ćwiczeniach wstępnych, a które są
proponowane przez autorkę programu M. Frostig (1989)oraz innych
autorów zajmujących się rozwojem percepcji u dzieci m.in. W. i J.
Pileckich (2000), dr C.Hannaford(1995).
A oto one:
I. Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową
1. Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, sprzyjające rozwojowi sprawności palców
2. Zabawy lokomocyjne
3. Ćwiczenia rozwijające ruchy gałek ocznych (wybrane ćwiczenia z metody DENNISONA,
które wprowadzam jako wspomagające rozwój percepcji wzrokowej):
a) trening akomodacji oczu
b) Ćwiczenia rozluźniające oczy, nerwy wzrokowe i ośrodki w mózgu
c) Ćwiczenia pracy mózgu, których celem jest ujednolicenie widzenia prawym i lewym okiem
II. Ćwiczenia rozwijające stałość spostrzegania
III. Ćwiczenia rozwijające spostrzeganie figury i tła
IV. Ćwiczenia rozwijające spostrzeganie położenia przedmiotów w
przestrzeni
V. Ćwiczenia rozwijające spostrzeganie stosunków przestrzennych
Zaburzenia percepcji słuchowej
Uszkodzenie słuchu uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i sprawności
językowych, zaburza rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Wady
słuchu dzieli się na wrodzone i nabyte. Te drugie, szczególnie
powstające w późniejszym wieku, są zwykle wyraźnie zauważalne przez
otoczenie i przez samo dziecko. Wady wrodzone, tym bardziej, że nie jest
to najczęściej całkowita głuchota, a tylko bardziej lub mniej nasilony
niedosłuch, potrafią być długo niezauważone, upośledzając prawidłowy
rozwój i funkcjonowanie społeczne dziecka. Średni wiek dziecka, w którym
wykrywany jest niedosłuch w Polsce to 3 lata! Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu ocenia częstość występowania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku od
6 do 18 roku życia na 17,8 %.
Do najczęstszych przyczyn zaburzeń słuchu u dzieci należą:
1) czynniki dziedziczne (30-50% wrodzonych przypadków
zaburzeń słuchu)



niedosłuch skojarzony z innymi wadami
występujący rodzinnie
odosobniona mutacja genetyczna
2) czynniki działające w okresie ciąży







przebyte w czasie ciąży ostre infekcje i choroby zakaźne
(szczególnie wirusowe)
leki
przewlekłe choroby matki
zaburzenia hormonalne
zatrucia i narażenie na substancje toksyczne (rtęć, ołów, arsen,
związki fosforu, siarki, rozpuszczalniki organiczne itd.)
przewlekły hałas i wibracje
promieniowanie radioaktywne
3) czynniki okołoporodowe:




wcześniactwo
niska masa urodzeniowa
niedotlenienie okołoporodowe i zamartwica
choroby okresu okołoporodowego (zakażenia, nasilona żółtaczka)
4) czynniki działające w okresie wczesnodziecięcym:






ciężkie zakażenia (posocznica, zapalenie opon mózgowordzeniowych)
częste zapalenia uszu
uraz głowy
uraz akustyczny
choroby neurologiczne
leki i toksyny uszkadzające słuch (ototoksyczne)
W około 30 % przypadków niedosłuchu u dzieci nie udaje się znaleźć
istotnej przyczyny. Wszystkie noworodki z grup ryzyka, co jest określane
na oddziałach noworodkowych na podstawie "Kwestionariusza wysokiego
ryzyka pod kątem ubytku słuchu", przygotowanego przez Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu, kierowane są do wyspecjalizowanych
ośrodków audiologicznych na terenie całej Polski.
Jednak w pozostałych przypadkach, gdzie przyczyn niedosłuchu należy
szukać poza okresem okołoporodowym, znaczącą rolę w wykryciu tych
wad ma wnikliwa obserwacja rodziców i czujność lekarza pediatry.
Wyróżnić możemy następujące rodzaje prewencji:
Pierwszy stopień prewencji dotyczy przedsięwzięć przed wystąpieniem
zaburzenia słuchu lub głuchoty. Do tego typu przedsięwzięć zaliczyć
należy:

szczepienia ochronne przeciwko różyczce, zapaleniu opon mózgowordzeniowych, śwince oraz nawet szczepienia ochronne przeciwko
niektórym typom bakterii wywołujących ostre zapalenie ucha
środkowego;

poradnictwo genetyczne pozwalające zapobiegać kojarzeniu
małżeństw, w których mogą wystąpić zaburzenia słuchu genetycznie
uwarunkowane, wg niektórych statystyk obejmujące nawet 50%
zaburzeń słuchu u dzieci;

zapobieganie wypadkom prowadzącym do urazów czaszkowomózgowych przebiegających z uszkodzeniem narządu słuchu;

ochrona słuchu przede wszystkim przed hałasem, lekami
uszkadzającymi słuch (leki ototoksyczne); hałaśliwe środowisko
uszkadzające słuch to nie tylko miejsce pracy, ale także hałas
socjalny, do którego należy zaliczyć uczestniczenie tak w hałaśliwych
koncertach muzyki rockowej, jak i słuchanie takiej muzyki poprzez
"walkmany".
rodzice dziecka z zaburzeniem słuchu winni informować lekarza leczącego,
że nie powinno ono otrzymywać leków ototoksycznych, ponieważ mogą
one pogłębiać już istniejący niedosłuch.
Drugi stopień, zwany wtórną prewencją, ma miejsce wtedy, kiedy u
dziecka powstało już uszkodzenie słuchu, sprowadza się ono do
następującego postępowania:

leczenie choroby poprzedzające zaburzenia słuchu, np. ostre ropne
zapalenie ucha środkowego, wysiękowe zapalenie ucha środkowego;
poprzez zapobieganie tym stanom, zakładanie rurek wentylacyjnych,
operacje migdałka gardłowego, którego przerost i stany zapalne
mogą prowadzić do niedrożności trąbki uszno-gardłowej;

wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu oraz ustalenie sposobu
leczenia i rehabilitacji;

badania przesiewowe, skryningowe słuchu, które można wykonywać
u wszystkich noworodków lub u tych z ryzyka uszkodzenia słuchu;

kompensacja ubytków słuchu poprzez stosowanie aparatów
słuchowych, leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne.
Trzeci stopień prewencji obejmuje możliwie wczesną rehabilitację
poprzez stosowanie odpowiednich aparatów słuchowych i przeprowadzanie
treningu słuchowego.
Bibliografia
1. Bućko E.M.: Cel wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu u dzieci. Instytut
"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Warszawa 1996.
2. Jaroch T.:, Gryczyńska D., Andrzejewski J.: Niedosłuch u dzieci w wieku
przedszkolnym. Przegląd Pediatryczny, Nr 3, vol. 30, 2000.
3. Mueller-Malesińska M., Szuchnik J.: Testy słuchowe. Twoje Dziecko,
kwiecień 1999.
4. Przeprowadzanie badań profilaktycznych narządu słuchu u noworodków,
niemowląt i dzieci do 2 lat w Polsce. Zalecenia Zespołu Ekspertów
powołanego przez Przewodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta
Medycznego w Dziedzinie Pediatrii oraz w Dziedzinie Medycyny Szkolnej.
Warszawa 1996.
5. Gruszczyk- Kolczyńska E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się matematyki, WsiP, Warszawa, 1994.
6. Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy
kinezjologii edukacyjnej, Medyk Sp. Zo.o., Warszawa, 1995.
7. Pileccy W.i J.(red.): Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o
obniżonej sprawności umysłowej, WNAP, Kraków,2000.
8. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło- Jarża G.: Psychologia rozwojowa i
wychowawcza wieku dziecięcego, WsiP, Warszawa, 1985.
Download