Słyszę dla przedszkolaków - Poradnia Psychologiczno

advertisement
Przesiewowe badania słuchu programem
„Słyszę dla przedszkolaków”
- przykładem „dobrych praktyk”
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.
Multimedialny program do wykonywania przesiewowych badań słuchu u dzieci
przedszkolnych pod nazwą „Słyszę dla przedszkolaków” został opracowany przez Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie przy współpracy z MENiS w ramach
Powszechnego Systemu Przesiewowych Badań Słuchu. Program ten sprawdza u dzieci
rozumienie dźwięków mowy podanych w różnej formie.
W naszej Poradni przesiewowe badania słuchu wykonywane programem „Słyszę dla
przedszkolaków” prowadzone są od listopada 2004 r. i kontynuowane w kolejnych latach.
Badaniami tymi objęte zostały dzieci 6-letnie, uczęszczające do pobliskich przedszkoli.
Widząc potrzebę rozszerzenia diagnostyki dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia
nauki szkolnej w celu wczesnego wykrywania różnorodnych deficytów i nieharmonijności
rozwojowych, a w konsekwencji szybkiego podjęcia działań korygujących, przesiewowe
badania słuchu u przedszkolaków uznane zostały jako jedna z form działań diagnostycznoprofilaktycznych. Jego prosta obsługa i atrakcyjna forma stanowią dodatkową zaletę w pracy
z dzieckiem.
Kilkuletnia już praktyka przeprowadzania tych badań w placówkach wśród dzieci 6letnich, pokazała, że zainteresowanie tą formą działań profilaktycznych u progu nauki
szkolnej wzrasta. Coraz więcej placówek zgłasza zapotrzebowanie na takie badania
rozumiejąc, że zaburzenia słuchu w okresie rozwojowym u dzieci wpływają nie tylko na
zdolność przyswajania języka, rozwój mowy, kompetencje komunikacyjne i poznawcze, ale
także mogą wpływać na stan emocjonalny i umiejętność koncentracji u dziecka.
Z rozmów z rodzicami i nauczycielami przedszkoli wynika, że w przypadku lekkiego
obniżenia ostrości słyszenia u dziecka objawy mogą być niezauważalne przez otoczenie
i dość często są mylone z zamyśleniem się dziecka, trudnościami w koncentracji uwagi lub
niechęcią do wykonywania poleceń. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są
nieustannie narażone na uszkodzenia słuchu, z uwagi na kontakt z wieloma potencjalnymi
czynnikami powodującymi tego typu uszkodzenia – m.in. choroby wirusowe, stany zapalne,
hałas (także z urządzeń wzmacniających dźwięki).
Rodzice tych dzieci przeważnie nie uświadamiają sobie potrzeby diagnozy słuchu
i zapewnienia pomocy specjalistów. Im szybciej dokonana zostanie diagnoza tym wcześniej
mogą zostać podjęte właściwe formy pomocy dziecku, a tym samym konsekwencje
edukacyjne będą dla niego mniejsze. Przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę dla
przedszkolaków” umożliwia wytypowanie dzieci mogących mieć problemy ze słuchem
i dzięki pisemnej informacji dla rodziców, zachęcają do pełnej diagnostyki audiologicznej
jeszcze przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w klasie I.
Podstawowe zalety programu:
- atrakcyjna dla dzieci forma badania;
- możliwość wstępnej diagnozy słuchu w krótkim czasie u dużej liczby dzieci;
- możliwość wykonania badania na terenie placówki (poradnia, przedszkole, szkoła);
- rodzaj badania rzadko wykonywanego przez poradnie.
Opracowała: Anetta Lazarowicz - pedagog
Download