Potrzeby wsparcia rodziny z dzieckiem z wadą słuchu

advertisement
Potrzeby wsparcia rodziny z dzieckiem z wadą słuchu
Człowiek, istota inteligentna poznaje świat nie tylko za pomocą zmysłów,
ale także integruje i przetwarza informacje odbierane sensorycznie. Wszystkie te
doznania wpływają na siebie, a integracja bodźców odbieranych wielozmysłowo
umożliwia człowiekowi podejmowanie różnych zadań życiowych.
Słuch jest dla człowieka bardzo ważnym narzędziem zmysłu. Dzięki
niemu możemy uzyskać informacje o zagrażającym nam niebezpieczeństwie, o
wydarzeniach dziejących się wokół nas – zarówno tych w pobliżu, jak i w
pewnej odległości. Prawidłowe słyszenie jest także warunkiem opanowania
mowy. Słuch zatem zapewnia nam orientację, służy osobistemu bezpieczeństwu,
a także ma duże znaczenia w zdobywaniu i rozwoju wielu sprawności. Jest, więc
zrozumiałe, że zaburzenie słuchu wpływa nie tylko na mowę, lecz na cały
rozwój człowieka.
Rozwój psychofizyczny dziecka niesłyszącego odbiega od rozwoju dzieci
słyszących i zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest stopień
i czas uszkodzenia słuchu oraz występowanie dodatkowych związanych z
głuchotą upośledzeń. Na kształtowanie się osobowości dziecka niewątpliwy
wpływ ma środowisko w jakim się wychowuje i postawy rodziców.
Rodzicom dzieci niesłyszących towarzyszą uczucia:
- lęku (przed macierzyństwem, przed „innością” dziecka, wrogością
otoczenia społecznego, zaprzepaszczeniem szans, konfrontowaniem
dziecka z nowymi sytuacjami życiowymi, przyszłością, marnowaniem
własnego życia, brakiem sił)
- żałoby (rozpacz, smutek, apatia, depresja, zniechęcenia)
- wrogości (do służby zdrowia, do partnera, do dziecka)
- miłości ( symbiotyczna, poświęcająca się i rekompensująca, nie
odwzajemniona, własna, za wszelką cenę dążąca do normalności,
uszczęśliwiająca)
Istotnym
czynnikiem
kształtującym
relacje
wewnątrzrodzinne
jest
akceptujący stosunek rodziców do dziecka. Według Ziemskiej „akceptować
dziecko, tzn. aprobować go takim jakim ono jest – z jego cechami wyglądu
zewnętrznego, usposobienia, umysłowości, z możliwościami osiągnięć w
jednych dziedzinach, a ograniczeniami w innych”.
Rodzice, którzy akceptują własne dziecko okazuj mu miłość, zaufanie,
wspierają je. Atmosfera ciepła rodzinnego zapewnia dziecku poczucie
bezpieczeństwa, wzmacnia je wewnętrznie. Odważniej wkracza ono w świat
rówieśników, przejawia większą otwartość i gotowość do działania.
Każdy rodzic ma mniej lub bardziej sprecyzowane oczekiwania wobec
dziecka związane z jego wyglądem, zachowaniem, planami życiowymi, ale
nade wszystko pragnie, by było ono zdrowe.
Stwierdzenie u dziecka niepełnosprawności jest traktowane przez
rodziców
jako
sytuacja
trudna,
bez
wyjścia,
której
towarzyszy
rozczarowanie, żal, rozpacz, niedowierzanie, przerażenie.
Z chwilą kiedy rodzice dowiedzą się, że ich dziecko jest głuche lub
dotknięte niedosłuchem występuje u nich tzw. Reakcja kryzysowa podobna
do tej, jaka pojawia się u ludzi w następstwie wypadków losowych lub
innych nieszczęść dotyczących ich samych lub też osób najbliższych.
Następują po sobie fazy: wstrząsu, uświadomienia sobie zaistniałego faktu,
ucieczki obronnej, potwierdzenie stanu faktycznego, a wreszcie –
przystosowanie się do sytuacji. Przebieg kolejnych faz, ich intensywność i
czas trwania bywa u rodziców rożny, co zależy nie tylko od ich orientacji w
faktach i wiedzy na ten temat, ale również od struktury psychicznej rodziców
i od postawy ich najbliższego otoczenia. Dlatego tak ważne jest wspieranie
rodziców dzieci z wadą słuchu.
Wiadomość o kalectwie słuchu u dziecka spada na rodziców zwykle jak
„grom” z jasnego nieba, wywołując u nich rozpacz. Ciężar, który spada na
barki rodziców przekracza ich możliwości, tym bardziej, że nie zdają sobie
oni w pełni sprawy, co właściwie oznacza dla ich dziecka utrata słuchu. Gdy
minie okres pierwszego szoku szukają przede wszystkim pomocy u lekarzy,
od nich wymagają wyjaśnień i leczenia. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że
ciężka utrata słuchu ma zwykle charakter trwały i nieodwracalny.
Z góry odrzucają ewentualność, że słuchu nie da się przywrócić i
odsuwają te myśl jak najdalej od siebie. Rodzice odwiedzają kolejno
licznych specjalistów. Gdy zawiodą lekarze gotowi są szukać innych
„uzdrowicieli”. Czas miotania się rodziców od nadziei do rozpaczy trwa
przez całe miesiące, niekiedy lata.
Istotne znaczenie ma zdanie sobie sprawy z nieodwracalności utraty
słuchu u dziecka i zaakceptowania tego faktu. W tym wczesnym okresie to
rodzice najpilniej potrzebują pomocy. Szukają oni oparcia psychicznego oraz
odpowiedzi na dręczące ich pytania, potrzebują życzliwego podejścia i
cierpliwych wyjaśnień, wprowadzania ich w zagadnienia, które dotąd były
im obce.
Pierwszym celem jest wyrobieniem u rodziców odpowiednie postawy
wobec kalectwa słuchowego dziecka. Muszą oni nabrać przekonania, że ich
współpraca w procesie rehabilitacji jest słuszna i konieczna.
Wręcz nieocenioną pomoc stanowi doświadczenie przekazywane przez
rodziców, którzy przeszli już tę drogę, a obecnie występują w charakterze
doradców rodzicom dzieci głuchych.
Wiedzę na temat otolaryngologii rodzice uzyskują sięgając po książki na
ten temat. Ale poza wiedzą książkową rodzice potrzebują informacji i
praktycznej rady na bieżąco. Pomocą będzie szczera rozmowa z lekarzem
specjalistą. Bardzo ważną sprawą jest uświadomienie rodzicom, że niemal
każde dziecko uznane za niesłyszące posiada większe lub mniejsze resztki
słuchu.
W procesie rewalidacji dziecka należy uwzględnić nie tylko rehabilitację
słuchu i mowy jako kontynuacji podjętych działań medycznych, ale także
wprowadzenie całego systemu opieki psychologiczno – pedagogicznej.
W modelu tej opieki proponuje się wyodrębnienie trzech etapów opieki.
W pierwszym etapie powstaje Indywidualny Program Współpracy z rodziną,
którego bardzo ważnym elementem jest tzw. wczesna interwencja. Etap
drugi
stanowi
rozwiniętą
kontynuację
działań
diagnostyczno
–
terapeutycznych pierwszego etapu. Rodzicom oferuje się udział w
szkoleniach, które mają na celu zapoznanie ich z całą złożoną problematyką
bycia rodzicami dziecka z uszkodzonym narządem słuchu oraz pracy nad
sobą. W ramach tych działań rodzice powinni mieć możliwość korzystania z
kursów i warsztatów dla rodziców. Na etapie trzecim nacisk powinien być
położony
na
pomoc
terapeutyczną
i
psychoedukacyjną
samemu
dorastającemu dziecku. Wraz z rozwojem dziecka coraz bardziej istotne staje
się opracowanie Indywidualnego Programu Przygotowania Ucznia do
Dorosłego Życia. Program ten powinien powstać we współpracy wszystkich
zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem samego ucznia.
Istotną rzeczą jest zapewnienie rodzicom opieki ze strony poradni
specjalistycznej, w środowisku szkolnym oraz wsparcie socjalno – bytowe.
Kontakty z tymi instytucjami nie pozostawiają rodziców w poczuciu
osamotnienia z problemem wady słuchu ich dziecka.
Podsumowując,
rodzina,
w
której
pojawiło
się
dziecko
z
niepełnosprawnością potrzebuje:
- akceptacji społecznej
- dobrego
miejsca
w
systemie
edukacyjnych, rewalidacyjnych
społecznych
służb
opiekuńczych,
- pełnej, prawdziwej i wyczerpującej informacji o stanie zdrowia dziecka,
możliwej do udzielenia pomocy, ofertach specjalistycznych placówek,
dostępnych stowarzyszeniach
- specjalistycznej pomocy nakierowanej na dziecko i rodziców
- wspólnoty, grupy dającej poczucie więzi i oparcia oraz wzorców radzenia
sobie z sytuacją.
Opracowały:
mgr Eliza Ewa Siemionczyk
mgr Joanna Helena Snarska
Download