PREZ - Sąd Okręgowy w Krakowie

advertisement
Sąd Okręgowy w Krakowie
Zamówienia Publiczne
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
tel./fax. (12) 619-58-20
PREZ.ZP.213 / 4 / 2013
Kraków, dnia 22.03.2013 r.
PYTANIA – ODPOWIEDZI NR 1.
Dotyczy: postępowania nr 213/4/2013 na „Sprzątanie pomieszczeń w budynkach będących w
dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Rejonowego”.
Uprzejmie informujemy, że w toczącym się postępowaniu wpłynęły wymienione poniżej pytania i
wnioski. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Sąd Okręgowy w Krakowie udziela następujących wyjaśnień do
złożonych w niniejszym postępowaniu pytań:
Pytanie 1.
Proszę o informację na jakiej podstawie Zamawiający wymaga zatrudnienia 6 osób na warunkach określonych w
załączniku nr 3 do umowy, tj. płace, czas pracy, forma zatrudnienia. Konieczność zapewnienia określonej płacy
wskazanej przez Zamawiającego może nastąpić jedynie w przypadku obowiązku przejęcia pracowników w
trybie 231 Kodeksu Pracy. Zapisy SIWZ nie narzucają takiego obowiązku Wykonawcy, wobec powyższego
wnosimy o wykreślenie konieczności zapewnienia pracownikom warunków zatrudnienia zgodnych z
załącznikiem nr 3 do umowy. Ponadto Zamawiający nie wymaga aby pozostali pracownicy byli zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę.
Odpowiedź 1.
Zgodnie z zasadami udzielania zamówień oraz art.11 i 12 oraz art.29 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu (sekcja II.1.5) i w
SIWZ ( pkt III) wyraźnie zaznaczył w opisie przedmiotu zamówienia, że „Wykonawca ma obowiązek zatrudnić
na podstawie umowy o pracę na czas określony, czyli na okres wykonania umowy, w pełnym wymiarze czasu
pracy 6 osób wymienionych w załączniku 3a do umowy……”. Zapis ten pozostaje także w zgodzie z art. 353 1
k.c. w zw. z art. 139 ustawy. Warunek zatrudnienia 6 osób, określony przez Zamawiającego, nie pozostaje w
sprzeczności z przepisami ustawy. W związku z powyższym Zamawiający odmawia wykreślenia stosownego
zapisu.
Pytanie 2.
Co w sytuacji gdy zaproponowane warunki pracy i płacy pracownikom o których mowa w załączniku nr 3 do
umowy nie zostaną przez nich zaakceptowane?
Odpowiedź 2.
Zamawiający informuje, że 6 osób wymienionych z załączniku 3a do umowy wyraziło zgodę na zatrudnienie na
warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 3.
Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane, zamawiający dopuszcza aby wykonawca na potwierdzenie usług nadal
realizowanych wymienionych w wykazie, przedstawił referencje wystawioną w okresie 3 lat przed terminem
składania ofert, potwierdzającą ich należyte wykonanie?
Odpowiedź 3.
Zamawiający informuje, że wybór postępowania w powyższej sprawie należy do Wykonawcy.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający uzna warunek wykazu usług za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi 2 usługi na sprzątanie
budynków biurowych o pow. powyżej 10 000m2 oraz wartości powyżej 300 000,00 zł oraz jedną usługę
sprzątania budynku biurowego o powierzchni 13 000,00m2 przy czym powierzchnie biurowe i sanitarne
stanowią około 180 m2 oraz 12 820,00 m2 stanowi garaż podziemny o wartości powyżej 300 000,00 zł ?
Odpowiedź 4.
Zamawiający informuje, że powyższe sformułowanie nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ocena wiedzy i doświadczenia Wykonawcy
odbędzie się na etapie badania ofert.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na
obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o dodanie do
projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowoczystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o
udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń.
Odpowiedź 5.
W związku z niejasnym sprecyzowaniem pytania, co do umożliwienia pracownikom Wykonawcy realizującym
usługi porządkowo-czystościowe w obiekcie bezpłatnego korzystania z pomieszczeń należących do
Zamawiającego, wyjaśniamy, że Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia w celu realizacji usługi
sprzątania. Natomiast nie dysponuje pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników realizujących przedmiotową
usługę, może jedynie udostępnić pomieszczenie na przechowywanie środków czystości i zmagazynowanie
maszyn do sprzątania, co zaznaczył w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie dokonuje
zmian w umowie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki
wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia
ofert nie ulegają zmianie, tzn.: termin składania ofert 18.04.2013 r. godz. 8:00 oraz termin otwarcia ofert
18.04.2013 r. godz. 8:15.
Download