Agenda spotkania

advertisement
Organisation for Economic Co-operation and Development
Local Economic and Employment Development Programme
Warsztaty z udziałem ekspertów OECD
„LOKALNE SCENARIUSZE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH”
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Gdańsk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 30 Marca 2012
Wprowadzenie:
Niniejszy warsztat jest częścią projektu pt. „Lokalne scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne
i strategie, dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozwoju umiejętności i wzrostu zatrudnienia”, realizowanego
w ramach programu Local Economic and Employment Development (LEED).
Celem projektu jest dostarczenie strategicznych wytycznych dla administracji rządowej i samorządowej, a także
innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie polityki zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności
zawodowych na poziomie lokalnym, pozwalających zmierzyć się ze skutkami zmian demograficznych.
Projekt zmierza również do nakreślenia możliwych w najbliższej przyszłości scenariuszy rozwoju lokalnego
ułatwiających przyjęcie właściwych kierunków działań w następujących obszarach: modele trwałego rozwoju
lokalnego i scenariusze zmian demograficznych, zatrudnienie i rozwój umiejętności w nowych obszarach wzrostu
gospodarczego, usługi dla osób starszych i integracja społeczna, rozwój tzw. „srebrnej gospodarki”
i przedsiębiorczości z nią związanej, a także polityka pro-rodzinna i jej wpływ na rynek pracy.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie ogólnopolskim
oraz w trzech wybranych województwach małopolskim, pomorskim i łódzkim. Projekt dostarczy rekomendacji na
temat tego „jak zapobiegać” oraz „jak radzić sobie” z problemami starzejącej się populacji. W szczególności
analizowane będą obszary: (1) niskiego współczynnika dzietności, (2) promocji adekwatnej jakości zatrudnienia dla
starszych pracowników (55+), (3) rozwoju ”srebrnej gospodarki”.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
https://community.oecd.org/community/demographicchange.
Miejsce:
Sala Herbowa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Polska
Data, 30 Marca 2012, Sala Herbowa
08.00-09.00
WSTĘP: INFORMACJE O PROJEKCIE OECD ORAZ REGIONIE POMORSKIM
Powitanie – Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Województwo pomorskie - Pani Kamila Siwak, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Informacje o projekcie – Dr Cristina Martinez-Fernandez, OECD/CFE/ LEED
Charakterystyka zmian demograficznych w województwie pomorskim – Dr hab. Iwona Sagan,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert lokalny
Dyskusja – Z uwagi na udział w dyskusji ekspertów międzynarodowych, w trakcie całego spotkania
zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na angielski
09.00-10.00
DYSKUSJE W GRUPACH: 4 RÓWNOLEGŁE GRUPY TEMATYCZNE
GRUPA NR 1: Rynek pracy a starsi pracownicy (50+): podejście organizacyjne m.in. ze strony
przedsiębiorstw i związków zawodowych
1 godzina
Zmiany demograficzne są dziś jednym z kluczowych wyzwań dla rynku pracy. Perspektywa
dalszego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest coraz bardziej niepewna i dlatego
produktywność i jej wzrost muszą być kluczowymi czynnikami jej stymulacji. Pokolenie wyżu
demograficznego powoli zaczyna przechodzić do systemu emerytalnego, co wskazuje na
konieczność równoczesnej koncentracji na poprawie wydajności gospodarczej oraz podniesieniu
jakości samych miejsc pracy.
W ramach grupy spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jakie są wyzwania, przed którymi stoją dziś rynki regionalne i cały polski rynek pracy
w kontekście zmian demograficznych?
2. Jakie są przyczyny wcześniejszego odchodzenia z rynku pracy? Jakie są oczekiwania
i postawy względem starszych pracowników? Jaki powinien być wiek emerytalny
w przypadku kobiet, a jaki w przypadku mężczyzn? W jakim wieku pracownicy powinni
przechodzić na emeryturę i korzystać z uprawnień emerytalnych?
3. Jakie są najbardziej skuteczne metody i rozwiązania zatrzymywania starszych pracowników
na rynku pracy? Czy są jakieś skuteczne rozwiązania stosowane w firmach (np. doradztwo
personalne, kadrowe) albo w sektorze publicznym (w postaci usług zmniejszających
konsekwencje zmian demograficznych)?
4. Jakie działania zachęcają lub mogą zachęcić pracodawców do utrzymywania
w zatrudnieniu osób starszych?
Moderator: Pani Kamila Siwak, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ekspert OECD: Dr Jasper Van Loo, CEDEFOP; Pan Aldert de Vries, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych w Holandii
Miejsce: Sala Herbowa
OECD LEED Programme and Poland Ministry of Regional Development
LOGISTICS
3
GRUPA NR 2: Nowe trendy w biznesie i przedsiębiorczości: „srebrna ekonomia”, „biała ekonomia”,
„zielona gospodarka”.
1 godzina
Pojawiają się nowe możliwości dla działań biznesowych, które powinny zostać wzmocnione.
Dotyczy to np. tzw. „srebrnej”, „białej” czy „zielonej” gospodarki, które mogą rozwinąć się tworząc
zarówno więcej miejsc pracy jak i miejsca pracy lepszej jakości. „Srebrna ekonomia” czyli rynek
usług i produktów dla starszej części populacji, „biała ekonomia” – czyli rynek produktów i usług
związanych z sektorem medycznym i opiekuńczym, a także „zielona gospodarka” (nowe zawody
i miejsca pracy przyczyniające się do poprawy warunków ekonomicznych przy jednoczesnym
poszanowaniu środowiska naturalnego), to nie tylko modne hasła i postulaty ale również
możliwości dla przedsiębiorców, rynku i konsumentów.
W ramach tej grupy spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy pojawią się nowe zawody lub stanowiska pracy w związku z rozwojem tzw. „srebrnej”,
„białej” czy „zielonej” gospodarki?
2. W jakich sektorach, branżach istnieją największe możliwości rozwoju produktów i usług dla
tego rodzaju gospodarki?
3. Jakie można zdiagnozować wyzwania stojące przed tymi nowymi kierunkami rozwoju
gospodarczego?
Moderator: Pan Przemysław Herman, Naczelnik Wydziału Ewaluacji, Departament
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ekspert OECD: Dr Cristina Martinez-Fernandez, CFE/LEED; Pan Robert Strauss, Komisja
Europejska
Miejsce: przejście do salki 228, II p.
GRUPA NR 3: Trwały rozwój lokalny: infrastrukturalne, społeczne i ekonomiczne skutki starzenia
się społeczeństwa
1 godzina
Rozwój miast i środowisk lokalnych zachodzi w różnym tempie w różnych krajach czy regionach,
Wpływ na zróżnicowanie tempa mają w szczególności zmiany demograficzne, a wśród nich przede
wszystkim proces starzenia się społeczeństwa.
Z uwagi na ścisły związek procesu planowania przestrzennego z modelami ekonomicznymi
i rozwojem miast, nowa sytuacja demograficzna i zmniejszająca się populacja społeczna nie są
brane pod uwagę w planowaniu dalszego rozwoju lokalnego. Dlatego stoi przed nami niezmiernie
ważne wyzwanie, jakim jest poszukiwanie nowych narzędzi i strategii włączenia społecznego
i uwzględnienia tej nowej sytuacji, w jakiej znalazły się poszczególne regiony.
W ramach grupy spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
1. Jakiego rodzaju usługi są dedykowane osobom 50+ na obszarach miejskich i w ich
otoczeniu?
2. Jakie są wyzwania i możliwości samorządów lokalnych/miast w zakresie dostarczania usług
dla starzejącego się społeczeństwa?
Moderator: Dr hab. Iwona Sagan, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert lokalny
Ekspert OECD: Ms Naoko Kubo
Miejsce: przejście do salki 307, III p.
GRUPA NR 4: Zmiany społeczne: integracja społeczna, polityka pro-rodzinna, rozwiązania
z zakresu wymiany międzypokoleniowej.
1 godzina
Zmniejszający się współczynnik dzietności, przy wzrastającej długości życia (starzeniu się
społeczeństwa), rosnącym poziomie bezrobocia wśród osób młodych i ograniczaniu populacji
obszarów miejsko-wiejskich, stawiają przed nami coraz to nowe wyzwania. Wyzwalają one
jednocześnie konieczność podnoszenia poziomu świadomości społecznej i politycznej i wspierania
zmian w strukturze demograficznej społeczności lokalnych.
W ramach grupy spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie grupy społeczne lub kategorie wiekowe podlegają marginalizacji w związku ze
zmianami demograficznymi? Które z nich w największym stopniu są marginalizowane? Jak
to zmienić? Co w tym zakresie mogą zrobić władze regionalne, a jaki rodzaj wsparcia jest
potrzebny na poziomie centralnym?
2. Jakie czynniki wpływają na zmniejszanie się poziomu dzietności w populacji i jak można
temu przeciwdziałać? Jakie działania należałoby podjąć na poziomie regionalnym, a jakie
na poziomie kraju, aby to zmienić?
3. Jakie rozwiązania ułatwiają łączenie życia zawodowego i rodzinnego?
4. Jakie rozwiązania ułatwiają integrację społeczną i zawodową osób starszych?
Moderator: Pani Katarzyna Żmudzińska, Kierownik Referatu Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Ekspert OECD: Ms Antonella Noya, OECD
Miejsce: przejście do salki 157, I p.
10.00-10.20
Przerwa kawowa
10.20-11.20
PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRAC POSZCZEGÓLNYCH GRUP - PANEL
Najważniejsze kwestie zaprezentują przedstawiciele poszczególnych grup, eksperci OECD oraz
ekspert lokalny, a także przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
11.20-11.30
ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA
Pani Kamila Siwak, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Przemysław Herman, Naczelnik Wydziału Ewaluacji, Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dr Cristina Martinez-Fernandez, OECD
OECD LEED Programme and Poland Ministry of Regional Development
Download