SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE- OPIEKA NAD
CHORYM PRZEWLEKLE W PRZYPADKU CUKRZYCY
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
II stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
II rok
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS dla modułu
Zimowy
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia
(19-całość) 1,6
Wykłady- 14 godz., seminaria 6, praktyka dla modułu 80
godz.
dr hab.n.zdr. E.Grochans
mgr Aleksandra Kozłowska
Strona internetowa
www.pum.edu.pl
Język prowadzenia zajęć
polski
Informacje szczegółowe
Strona 1 z 4
Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z człowiekiem
przewlekle chorym, objętym opieką diabetologiczną.
Kształtowanie umiejętności planowania opieki nad
pacjentem diabetologicznym w sytuacjach problemowych..
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania
wstępne w
zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa
po opanowaniu modułów nauk podstawowych i społecznych
oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:
SYMBOL
(odniesienie
do)
EKK
OSCW1
omawia rodzaje, wskazania i użyteczność
nowoczesnych technik diagnostycznych
w przypadku cukrzycy;
B.W1
OSCW2
definiuje nagłe stany zagrożenia życia
w cukrzycy;
B.W2
OSCW3
zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy
w Polsce i na świecie;
B.W14.
OSCW4
charakteryzuje profesjonalną opiekę
pielęgniarską nad chorym z cukrzycą
i zespołem metabolicznym;
B.W15.
OSCU1
uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny
preferowanego stylu życia oraz dobiera
indywidualne metody edukacji;
B.U10.
OSCK1
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy
zachowaniu szacunku dla różnic
światopoglądowych i kulturowych;
B.K2.
OSCK2
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod opieką;
B.K5.
OSCK3
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z
pacjentem i zespołem terapeutycznym
B.K6.
Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Studium
przypadku,
egzamin
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
numer
Symbol modułu lub
Forma zajęć dydaktycznych
Strona 2 z 4
Ćw. laborat.
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
inne ...
ćwiczenia
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Wykład
efektu
kształcenia
OSCW1
omawia rodzaje, wskazania i użyteczność
nowoczesnych technik diagnostycznych
w przypadku cukrzycy;
x
OSCW2
definiuje nagłe stany zagrożenia życia
w cukrzycy;
x
OSCW3
zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy
w Polsce i na świecie;
OSCW4
OSCU1
OSCK1
charakteryzuje profesjonalną opiekę
pielęgniarską nad chorym z cukrzycą
i zespołem metabolicznym;
uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny
preferowanego stylu życia oraz dobiera
indywidualne metody edukacji;
krytycznie ocenia własne i cudze
działania, przy zachowaniu szacunku dla
różnic światopoglądowych
i kulturowych;
X
X
X
X
X
X
X
OSCK2
ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo własne i osób
znajdujących się pod opieką;
X
OSCK3
przestrzega zasad etyki zawodowej
w relacji z pacjentem i zespołem
terapeutycznym
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
Opieka nad pacjentem z rozpoznaniem cukrzycywprowadzenie
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
OSCW1, OSCW2, OSCW3,
OSCW4, OSCU1,
Udział pielęgniarki w farmakoterapii cukrzycy
OSCW2, OSCU1, OSCK2
Rola pielęgniarki w postępowaniu zachowawczym
OSCW1, OSCW2, OSCU1,
OSCK1, OSCK3
TK04
Pacjent kardiodiabetologiczny- odrębności
w opiece i edukacji
OSCW1, OSCW2, OSCW4,
OSCU1, OSCK1
TK05
Powikłania ostre i przewlekłe cukrzycy-rola
pielęgniarki
OSCW1, OSCW2, OSCW3,
OSCW4, OSCU1, OSCK2
TK02
TK03
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas: Diabetologia Kliniczna. Wydawnictwo
Lekarske PZWL, Warszawa 2008
2. Krzysztof Strojek: Diabetologia. Praktyczny poradnik. Termedia Wydawnictwa
Strona 3 z 4
Medyczne. Poznań 2014.
3. Jan Tatoń, Anna Czech, Dorota Idaszak: Żywienie w cukrzycy. Wydawnictwo Lekarske
PZWL, Warszawa 2010
4. Thurm U., Gehr B.,:Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii.
Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2014.
5. Karnafel Waldemar: Zespół stopy cukrzycowej Patogeneza, diagnostyka, klinika,
leczenie. Wydawnictwo Lekarske PZWL, Warszawa 2013.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Obciążenie studenta [h]
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
N
Godziny kontaktowe z nauczycielem
20
Przygotowanie do ćwiczeń
5
Czytanie wskazanej literatury
Planowanie pracy pielęgniarskiej w oparciu o studium
przypadku
Przygotowanie do zaliczenia
5
Inne
-
S
Średnia
5
5
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40
Punkty ECTS za moduł 1,6
Uwagi
Strona 4 z 4
Download