specyficzne-zrodla-pracy-wyklad

advertisement
3
SPECYFICZNE ŹRÓDŁA PRACY a) Układ zbiorowy - to akt normatywny (porozumienie
normatywne) zawarte z jednej strony przez zakładowe lub pozazakładowe organizacje zbiorowe, z
drugiej przez pracodawcę lub organizację pracodawców, określający prawa i obowiązki stron prawa
pracy, prawa i obowiązki stron układu zbiorowego oraz inne postanowienia związane ze stosunkiem
pracy. Z art. 9 KP wynika, że układ zbiorowy jest rodzajem porozumienia zbiorowego.
Porozumienie takie ma charakter normatywny. Układ zbiorowy jest źródłem prawa, a nie źródłem
zobowiązania, a więc nie ma charakteru obligatoryjnego a normatywny. Ustawodawca nie przyjął
teorii umowy. Układy zbiorowe są zawierane zawsze przy udziale związków zawodowych. Mogą to
być zakładowe organizacje, związkowe lub ponad zakładowe organizacje związkowe. Po stronie
pracodawcy stroną układu zbiorowego może być pracodawca albo organizacja pracodawców.
Układy zbiorowe zakładowe zawierają organizacje zakładowe i pracodawców. Natomiast układy
ponad zakładowe zawierają organizacje pracodawców i ponad zakładowe organizacje związkowe.
W układzie zbiorowym występują 2 a czasami 3 rodzaje postanowień. Mówi się o 3 częściach
układu zbiorowego pracy :
a) część normatywna - zawiera postanowienia określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy
(prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy).
b) część obligacyjna - zawierająca postanowienia określające prawa i obowiązki stron układu
zbiorowego.
c) część to postanowienia najczęściej o charakterze socjalnym, które mogą dotyczyć pracowników i
osoby nie związanej stosunkiem pracy, np. emerytów.
b) Zakres podmiotowy układów zbiorowych (czyli dla kogo mogą być zawierane układy).
Generalnie obowiązuje zasada powszechności, z której wynika, że układ zbiorowy pracy może być
zawierany dla wszystkich pracowników. Wyłącza się spod działania układu pracowników urzędów
państwowych zatrudnionych na podstawie powołania i mianowania jak również pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, mianowania i wyborów. Spod działania
układów wyłącza się również sędziów i prokuratorów. Zasadniczo układem objęci są wszyscy
pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy. Istnieją wyjątki rozszerzające i zawężające zakres
podmiotowy, jeśli nie narusza to zasady równości. Układ może być zawarty dla niektórych
pracowników (a więc wyjątek zawężający).
Można rozszerzyć zakres podmiotowy układu, obejmując nim emerytów, rencistów jak również
osoby zatrudnione na podstawie stosunku cywilno-prawnego. Zakres podmiotowy układu może być
rozszerzony przez: *przystąpienie do układu za zgodą stron *zawarcie porozumienia *w wyniku
przekształcenia podmiotowych po stronie pracowników lub po stronie pracodawców
(…)
…. Poza kodeksem pracy mogą funkcjonować takie y jak:
- zwolnień grupowych, świadczeń socjalnych i inne.
f) Statuty bardzo rzadko są źródłem prawa pracy, występują w spółdzielczości pracy. Ponadto statut
wyższych uczelni określa niektóre prawa i obowiązki pracowników wyższych uczelni. …
…. zwolnień grupowych. Porozumienia, które nie są oparte na ustawie mają moc wiążącą, ale tylko
na zasadzie zobowiązania partnerów (a więc ma charakter obligatoryjny).
d) pracy - akt normatywny określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z
tym prawa i obowiązki stron stosunków pracy. pracy wydaje pracodawca zatrudniający co najmniej
20 pracowników, nie objętych…
y wynagradzania
Ustalenie wynagrodzenia za pracę
Specyficzne źródła prawa pracy - omówienie
Akty wewnątrz zakładowe - opracowanie
Charakter prawny i treść u pracy - omówienie
Akty wewnątrzzakładowe - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download