MODEL PRZYDZIALU ZADAN

advertisement
Model przydziału zadań
Informacje wstępne
●
●
Podaję tu uproszczoną wersję modelu, którą
będziemy stosować w testach.
Wszystkie trudniejsze wymagania, związane
np. z dobieraniem kompetencji (w tym też
blokady), wykorzystaniem „fajtłapy” ,
doborem parametrów będą uwzględnione w
generatorze i zapisane w plikach z danymi do
testowania.
Założenia
•Zakładamy, że mamy do przydzielenia pewną
liczbę zadań do pewnej liczby pracowników.
•Każde zadania ma normatywny czas wykonania.
•Każdy pracownik ma limit czasu pracy.
•Pracownicy mają różne umiejętności ocenione
współczynnikiem kompetencji wykonania
każdego modelu.
Opis pracowników i zadań
•Oznaczenia:
– Pracownicy: n jest liczbą pracowników.
– Limit czasu pracy każdego pracownika : li, i=1,…, n
– Zadania: m jest liczbą zadań
– Normatywny czas wykonania każdego zadania: tj,
j=1,…, m
– Jakość pracy pracowników oceniana jest
współczynnikiem kompetencji: kij , i=1,…,n, j=1,…,m .
Mniejsze kij oznacza większe umiejętności pracownika.
Zmienne i ograniczenia
• xij – zmienna binarna, xij =1 oznacza, że
zadanie j zostało przydzielone do pracownika i .
• Ograniczenia na czas pracy
xi1*t1+xi2*t2+…+xim*tm ≤ li, i=1,2,…,n
• Każde zadanie musi być wykonane przez
dokładnie jednego pracownika
x1j +x2j+…+xnj =1, j=1,2,…,m
Funkcja celu
•Cel jaki chcemy osiągnąć to minimalny i
jakościowo najlepszy czas pracy całego oddziału
czyli
x11*k11*t1+x12*k12*t2+…+x1m*k1m*tm +
x21*k21*t1+x22*k22*t2+…+x2m*k2m*tm + …
+ xn1*kn1*t1+xn2*kn2*t2+…+xnm*knm*tm
⟶ min
Download