formularz ofertowy

advertisement
.…………… dnia …….………… r.
FORMULARZ OFERTOWY
pełna nazwa Wykonawcy
...............................................................
...............................................................
adres siedziby Wykonawcy
………………………………………...
...............................................................
(pełny adres pocztowy)
Nr NIP ..................................................
Nr REGON …………………………..
nr telefonu ...........................................
nr faxu .................................................
e-mail ………………………………..
Oferta
I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie przebudowy wyrobiska - warsztatu
hydraulicznego na poziomie 960 o szacunkowej łącznej długości 83 metrów, w polu Bogdanka, w kopalni Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A (roboty budowlane)”.
I. Cennik i zakres usług górniczych.
a) cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),
b) oświadczenie, że ceny zawarte w ofercie są cenami do negocjacji,
c) oświadczenie o okresie związania ofertą, że minimalny okres związania ofertą rozpoczyna się w dniu złożenia oferty i
wynosi 100 dni.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przedmiot zamówienia
Wykonanie 1 mb przebudowy wyrobiska wraz z
przebudową skrzyżowania w obudowie otwartej
ŁPZS V36/8 w rozstawie 0,4 m z opinką z siatki
stalowej oraz z płótna wentylacyjnego i przelaniem
wykładki kamiennej mleczkiem cementowym *
Wykonanie 1 mb przebudowy wyrobiska w
obudowie otwartej ŁPZS V36/8 w rozstawie 0,4 m
z opinką wykonaną z siatki stalowej, blach
stalowych
ocynkowanych
oraz
z
płótna
wentylacyjnego, z przelaniem wykładki kamiennej
mleczkiem cementowym **
Wykonanie 1 mb wpisania w istniejące wyrobisko
obudowy otwartej ŁPZS V36/7 w rozstawie 0,4 m
z opinką wykonaną z siatki stalowej i płótna
wentylacyjnego, z przelaniem wykładki kamiennej
mleczkiem cementowym ***
Zabudowa spągnic w obudowie ŁPZS V36/8 w
rozstawie 0,4 m ****
Zabudowa spągnic w obudowie ŁPZS V36/7 w
rozstawie 0,4 m *****
Zabudowa podciągów stalowych z podwójnej
prostki stalowej V
J.m.
Stawka
jedn. netto
[zł/mb]
Zakres
wykonania
[mb]
mb
12
mb
45
mb
26
mb
57
mb
26
mb
415
Wynagrodzenie
netto [zł]
Wynagrodzenie brutto
(wartość netto +23%
VAT) [zł]
Razem całość  1-6
* - cena 1 mb przebudowy w obudowie otwartej obejmuje wykonanie wzmocnień, podwieszenie rurociągów i kabli, przebudowę tras kolejki podwieszonej,
wykonanie skrzyżowania typu „zwykłego” (rys. 4.1 Książki Obudowy), likwidację wnęki przy skrzyżowaniu i innych prac zgodnie z warunkami przetargu.
** - cena 1 mb przebudowy w obudowie otwartej obejmuje wykonanie wzmocnień, podwieszenie rurociągów i kabli, przebudowę tras kolejki podwieszonej oraz
obejmuje zakup przez Wykonawcę blachy stalowej ocynkowanej i innych prac zgodnie z warunkami przetargu.
*** - cena 1 mb przebudowy w obudowie otwartej obejmuje wykonania wzmocnień, podwieszenie rurociągów i kabli, przebudowę tras kolejki podwieszonej,
innych prac zgodnie z warunkami przetargu.
**** - cena 1mb zabudowy spągnic obejmuje zerwanie i ponowne kostki brukowej, demontaż torowiska kopalnianej kolei podziemnej, demontaż spągnic,
wykonanie pobierki spągu, wykonanie wzmocnienia wyrobiska nad chodnikiem wodnym, wykonanie przejścia dla ludzi i innych prac zgodnie z warunkami
przetargu.
***** - cena 1mb zabudowy spągnic obejmuje zerwanie kostki brukowej, demontaż spągnic, wykonanie pobierki spągu, wykonanie przejścia dla ludzi i innych
prac zgodnie z warunkami przetargu.
II. Pozostałe informacje.
1. Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w Warunkach Przetargowych,
ceny zawarte w ofercie są cenami do negocjacji.
2. Zobowiązujemy się wykonać cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie do 5 miesięcy od daty
przekazania rejonu robót.
3. Oświadczamy, że akceptujemy sposób płatności wynagrodzenia na podstawie faktur wystawianych po dokonaniu
bezusterkowych odbiorów robót częściowych końcowym /- płatnych w terminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT
Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz doświadczoną kadrą inżynierską, gwarantującą najwyższą
wymaganą jakość wykonania przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargowymi i uznajemy się za związanych określonymi w nich
wymaganiami i zasadami postępowania.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 100 dni.
7. Oświadczamy, że zawarty w Warunkach Przetargowych projekt umowy wraz z załącznikiem OWU został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że przysługują nam uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania świadczeń wynikających z tej umowy z
poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności
przemysłowej - jeżeli rodzaj przedmiotu przetargu wskazuje na możliwość objęcia go ochroną praw z zakresu własności
przemysłowej,
9. Oświadczamy, że w stosunku do Nas nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
10. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przeprowadzenie audytu w siedzibie oferenta przez służby LW Bogdanka.
11. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do poszanowania:
a) praw człowieka,
b) przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych z BHP (włączając procedury
wewnętrzne LW Bogdanka),
c) przepisów prawa ochrony środowiska (włączając procedury wewnętrzne LW Bogdanka),
d) zapisów Kodeksów Etyki LW Bogdanka przez pracowników podwykonawców pracujących na terenie i pod nadzorem
LW Bogdanka.
12. Oświadczamy, iż należymy / nie należymy do Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów. W załączeniu do oferty składamy oświadczenie/listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej (oddzielnie dla każdego podmiotu występującego wspólnie) ‘’) ( w załączeniu oświadczenie do wypełnienia),
13. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć podwykonawcom w n/w części:
Lp.
Zakres prac powierzony podwykonawcy
Przybliżony szacunkowy % udział wartości prac realizowanych
przez podwykonawcę w całości zamówienia
14. Wadium w kwocie …………………….. zł zostało wniesione w dniu ……….... w formie ……………..……………………
(potwierdzenie wniesienia w załączeniu).
15. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
16. Osobą (-ami) uprawnioną do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy jest
(są) …………………………………………………….. Informację o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres poczty
elektronicznej e-mail: ……………………………...
17. Przedstawicielem (lub osobą go zastępującą w przypadku jego nieobecności) do reprezentowania Wykonawcy we
wszystkich czynnościach dotyczących usług objętych Umową oraz osobę odpowiedzialna po linii bhp
jest:…………………………………………………………, tel. ……………….., fax……………….., e-mail:……….……
osobą go zastępującą w przypadku jego nieobecności jest: …………………………………………………………, tel.
……………….., fax……………….., e-mail: ……….…….
18. Przedstawicielem Wykonawcy - osobą w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy, która ma obowiązek zgłoszenia się do
kierownika działu bhp Zamawiającego w celu uzgodnienia zasad współpracy jest: ……………………….………. tel.
……………….., fax……………….., e-mail:……………
19. Propozycje zmian w treści umowy: …………………………………………………………………………………………’’
Załącznikami do niniejszej oferty są:
..........................................................
…………………………………….
podpis osoby /osób upoważnionych
‘’
- niepotrzebne skreślić
Zał. do formularza ofertowego
.....................................dnia ...........................
INFORMACJA WYKONAWCY
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej / Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie przebudowy wyrobiska - warsztatu hydraulicznego na poziomie 960 o szacunkowej łącznej długości 83
metrów, w polu Bogdanka, w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A (roboty budowlane)”
oświadczam/oświadczamy, że:
podmiot który reprezentuję:
1.
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)*
2.
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w której skład wchodzą poniższe podmioty*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić
…………………………………….
podpis osoby /osób upoważnionych
Download