Załącznik nr 1

advertisement
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
......................................
Miejscowość i data
Pieczątka adresowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY NA:
Dostawę odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy
II locus DRB1, DQB1 oraz DPB1 metodą SBT (seqencing base typing) na wysokim poziomie
rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy.
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy : ...............................................................................................................
Siedziba Wykonawcy/województwo: ......................................................................................
Numer telefonu............................................ Numer faksu......................................................
e-mail: ........................................................., adres strony internetowej ...................................
NIP ............................................................. REGON ............................................................
Bank i numer konta Wykonawcy: .............................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów: .............................................................................................
Osoba upoważniona do podpisywania umowy: ........................................................................
2. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy dostawy odczynników
wraz z programem do analizy firmy ………………………………………….…… zgodnie
z warunkami dokumentacji przetargowej:
ZA CENĘ OFERTOWĄ:
netto : ........................... zł. ( słownie : ..................................................................................)
VAT ........ % - .................................... zł
brutto :- ........................... zł. ( słownie : .................................................................................)
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/14/2016
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna
z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.(Dz. U. Nr 54 z dn.
05.04.2004 r.)
3. Oświadczamy, że dostawy odczynników realizować będziemy na własny koszt i ryzyko zgodnie z
przedłożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie:
Do …….. dni od daty otrzymania zapotrzebowania
4. Oświadczamy, że oferowane odczynniki spełniają określone przepisami wymagania i są
dopuszczone do obrotu na terenie RP.
5. Oświadczamy, że ceny jednostkowe określone w formularzu asortymentowo – cenowym
ustalone zostały na cały okres obowiązywania umowy.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem
umowy.
8. Oświadczam/y, że akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczam/y, że akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.
10. Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
zastrzegamy, że informacje: ……………………………………… (wymienić, czego dotyczą) zawarte
są w następujących dokumentach: ………………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z
definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04. 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Tekst jednolity z 2003, Dz.U. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania 1. Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, ponieważ 2: UZASADNIENIE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11. Wykonanie następujących części zamówienia powierzamy podwykonawcom (jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………….
12. Oferta została złożona wraz z załącznikami na ................... zapisanych stronach i kolejno
ponumerowanych od nr ............... do nr ................ .
13. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są:
1.........................
2.........................
Data ...............................................
.........................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------UWAGA:
1.
a)
zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na
ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze
2.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
są nieujawnione do wiadomości publicznej,
b)
posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
c)
przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
W związku z definicją, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca musi wykazać na etapie składania oferty, (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje
rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do ujawnienia tych informacji.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/14/2016
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards