ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI

advertisement
ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI
MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE
Zarząd Krajowy Związku
40-127 KATOWICE, Plac Grunwaldzki 8-10, IV-piętro pok. 419,
teL 032/2565907, fas. 032/2091112, www.przerobka.pl, [email protected], NIP 954-10-25-424
Katowice, dnia 15 marca 2012 r.
Współprzewodniczący
Trójstronnego Zespołu ds.
Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
Pan Wacław Czerkawski
Szanowny Panie Przewodniczący!
W nawiązaniu do pkt 4 planowanego na dzień 20 marca 2012 r. posiedzenia
Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników wnosimy w imieniu
pracowników przeróbki mechanicznej węgla LW „Bogdanka" S.A., którzy, pomimo
zatrudnienia w dniu komercjalizacji przedsiębiorstwa KWK „Bogdanka" w jej spółce
zależnej
Grupie Kapitałowej „Lubelski Węgiel" S.A. nie nabyli praw do akcji
„pracowniczych", aby zostały dla nich wypracowane rozwiązania, analogiczne do
przyjętych w JSW S.A., podczas jej upublicznienia.
Chodzi o to, aby osoby zatrudnione w GK „LW
KWK „Bogdanka" oraz obecnie w LW „Bogdanka" SA,
na dzień komercjalizacji
(jest to około 250 osób),
podobnie jak nieuprawnieni ustawowo pracownicy JSW S.A., otrzymali nieodpłatnie
akcje LW „Bogdanka" S.A.
Ich przydział, byłby ustalony w późniejszym terminie podobnie, jak miało to
miejsce w JSW S.A. na zasadach wypracowanych przez związki zawodowe z Zarządem
LW „Bogdanka" S.A.
Takie rozwiązania,
byłoby bardzo pożądane dla zapewnienia
szerszego
i sprawiedliwszego udziału pracowników LW „Bogdanka" S.A. w upublicznieniu Spółki.
Z poważaniem
n
(J
i
LOU-^f
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKtADOW
PRZERÓBKI MECHANICZNEJ/WĘGLA w POLSCE
„ f
f=t Z E Ft Ć* IB K A ••
P R Z E W Ó D WAŚ&Z A C Y
ZARZĄDU
Download