Samotność oraz umieralność kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku

advertisement
G E R I A T R I A 2016; 10: 266-275
ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REWIEV PAPER
Otrzymano/Submitted: 20.11.2016 • Zaakceptowano/Accepted: 19.12.2016.
© Akademia Medycyny
Samotność oraz umieralność kobiet i mężczyzn w podeszłym
wieku w Polsce
Loneliness and mortality of the elderly women and men
in Poland
Magda Orzechowska, Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Streszczenie
Powszechnie obserwowany w krajach rozwijających się, postępujący proces starzenia się społeczeństw jest
wypadkową zjawisk demograficznych, takich jak wydłużanie się przeciętnego trwania życia oraz spadek poziomu
dzietności. Podtrzymywanie więzi społecznych przez seniorów oraz podejmowanie produktywnych działań
zorientowanych na rzecz innych jest uznane za kluczowe dla procesu pomyślnego starzenia się. Liczne badania
potwierdzają znaczenie relacji społecznych w zapobieganiu występowania chorób układu sercowo-naczyniowego.
W badaniach udokumentowany został wpływ samotności i braku wsparcia społecznego na zwiększenie ryzyka
występowania chorób serca. Celem pracy była ocena stopnia rozpowszechnienia zjawiska samotności i osamotnienia
oraz umieralności w Polsce wśród osób w wieku 65 lat i więcej oraz determinantów odpowiedzialnych za wyżej
wymienione zjawiska. Przeprowadzona analiza dostępnego piśmiennictwa wykazała, że kobiety w starszym wieku są
bardziej zagrożone samotnością oraz poczuciem osamotnienia niż mężczyźni. Deficyt wsparcia odczuwają częściej
kobiety oraz osoby owdowiałe. Głównymi przyczynami zgonów w populacji osób w podeszłym wieku są, podobnie
jak w innych grupach wiekowych, choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe. Geriatria 2016; 10: 266-275.
Słowa kluczowe: samotność, osoby starsze, starość, starzenie się, umieralność
Abstract
Commonly observed in developing countries, the progressive aging of the population is a result of demographic
changes, such as the lengthening of the average life expectancy and the decline in fertility. Maintaining social ties
by seniors and undertaking productive activities oriented towards others is considered crucial to the process of
successful aging. Numerous studies confirm the importance of social relations in the prevention of diseases of the
cardiovascular system. The study has documented the impact of loneliness and lack of social support increase the
risk of heart disease. The aim of the study was to assess the prevalence of solitude and loneliness and mortality in
Poland among persons aged 65 years or more and determinants responsible for the above-mentioned phenomenon. The analysis of available literature showed that elderly women are at greater risk of loneliness and sense of
isolation than elderly men. Deficit of support feel more women and widowed people. The main causes of deaths in
the elderly are, as in other age groups, cardiovascular diseases and malignant neoplasms. Geriatria 2016; 10: 266-275.
Keywords: loneliness, elderly people, elderly, ageing, mortality
Wstęp
Powszechnie obserwowany w krajach rozwijających się, postępujący proces starzenia się społeczeństw
jest wypadkową zjawisk demograficznych, takich jak
wydłużanie się przeciętnego trwania życia oraz spadek
poziomu dzietności, co stawia nauki medyczne oraz
służby społeczne wobec nowych wyzwań, a w szcze-
Zjawisko starzenia się człowieka jest permanentnym
oraz trwałym procesem biologicznym. Proces starzenia
się pociąga za sobą konsekwencje nie tylko medyczne
i psychologiczne, ale także rozpatrywane w skali makro,
tj. społeczno-ekonomiczne oraz demograficzne [1].
266
266
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards