Psychologia społeczna SYLABUS

advertisement
Psychologia społeczna
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Wydział Historyczno-Socjologiczny Instytut Socjologii
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
obowiązkowy MK_7Procesy grupowe
Nauki społeczne, socjologia
Rok I, semestr I
Socjologia
Studia pierwszego stopnia.
Ogólnoakademicki.
Stacjonarne.
0500-SS1-1PSP
Polski
Brak wymagań wstępnych
30 godzin wykładów
Założenia i cele przedmiotu
Przekazanie studentom podstawowych informacji z zakresu psychologii społecznej
uzupełnionych elementami psychologii ogólniej;
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Wykład
Realizacja projektów grupowych
Zaliczenie na ocenę (test)
Efekty kształcenia
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
W.1 Student powinien umieć zdefiniować podstawowe pojęcia: poznanie społeczne,,
dysonans społeczny, komunikacja interpersonalna, atrakcyjność interpersonalna,
konformizm, normatywny wpływ społeczny, informacyjny wpływ społeczny, wpływ
autorytetu, warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uprzedzenie,
stereotyp, dyskryminacja, zachowanie prospołeczne, atrybucja, syndrom myślenia
grupowego.
W.2 Student potrafi scharakteryzować relacje między jednostką a strukturą społeczną
w procesie socjalizacji
W.3 Student powinien umieć scharakteryzować teorię symbolicznego interakcjonizmu
ze szczególnym uwzględnieniem teorii Georga Herberta Meada;
W.4 Student potrafi opisać złożoność zjawiska tożsamości, zdefiniować i
scharakteryzować pojęcia: tożsamość jednostkowa i społeczna.
W.5 Student umie przeprowadzić charakterystykę procesów grupowych
U.1 Student potrafi posługiwać się typologią w opisie zjawisk z zakresu psychologii
społecznej
U.2 Student potrafi przygotować ustną wypowiedź na podstawie przygotowanego
projektu grupowego
K.1 Student potrafi pracować w grupie przy wykonaniu projektu grupowego. Potrafi
świadomie przyjmować różne role podczas realizacji projektu grupowego.
K.2 Student ma świadomość zmian zachodzących w terminologii z zakresu
psychologii społecznej
Punkty ECTS
3
Bilans nakładu pracy
studenta
81 godzin obejmuje:
Udział w wykładach – 30 godzin
Konsultacje projektów grupowych i zaliczenie – 10 godzin
S1_W01
S1_W12
S1_W19
S1_W20
S1_W22
S1_U08
S1_U20
S1_K01, S1_K03
S1_K02
Przygotowanie do wykładów wraz z lekturą tekstów – 21 godzin
Praca nad projektem grupowym – 20 godzin
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
o charakterze praktycznym
06.09.2015
Koordynator
przedmiotu:
Liczba godzin
40
41
Punkty ECTS
1,48
1,52
Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
Psychologia społeczna
0500-SS1-1PSP
Socjologia
Wydział Historyczno-Socjologiczny
polski
Rok studiów/ semestr
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Prowadzący
Treści merytoryczne przedmiotu
Rok I, semestr I
30 godzin wykładu
Efekty kształcenia wraz ze sposobem
ich weryfikacji
Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A.
Dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
1.
Między psychologią a socjologią czyli przedmiot
psychologii społecznej ;
2.
Człowiek istota biologiczna i społeczna;
3.
Emocje;
4.
Pamięć, procesy poznawcze, poznanie społeczne;
5.
Jak postrzegamy innych?;
6.
Osobowość człowieka;
7.
Jaźń;
8.
Interakcje, symboliczny interakcjonizm;
9.
Postawy;
10.
Wpływ społeczny;
11.
Procesy grupowe;
12.
Tożsamość jednostkowa, rola-tożsamość, tożsamość
społeczna;
13.
Zachowania prospołeczne i problemy społeczne;
14.
Socjometria;
15.
Podsumowanie oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.
W.1 Student powinien umieć zdefiniować podstawowe
test
pojęcia: poznanie społeczne,, dysonans społeczny,
komunikacja interpersonalna, atrakcyjność
interpersonalna, konformizm, normatywny wpływ
społeczny, informacyjny wpływ społeczny, wpływ
autorytetu, warunkowanie klasyczne, warunkowanie
instrumentalne, uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja,
zachowanie prospołeczne, atrybucja, syndrom
myślenia grupowego;
W.2 Student potrafi scharakteryzować relacje między
test
jednostką a strukturą społeczną w procesie
socjalizacji;
W.3 Student powinien umieć scharakteryzować teorię
test
symbolicznego interakcjonizmu ze szczególnym
uwzględnieniem teorii Georga Herberta Meada;
W.4 Student potrafi opisać złożoność zjawiska
test
tożsamości, zdefiniować i scharakteryzować pojęcia:
tożsamość jednostkowa i społeczna
W.5 Student umie przeprowadzić charakterystykę
test
procesów grupowych;
ocena
U.1 Student potrafi posługiwać się typologią w opisie
projektu
zjawisk z zakresu psychologii społecznej
U.2 Student potrafi przygotować ustną wypowiedź na
podstawie przygotowanego projektu grupowego
K.1 Student potrafi pracować w grupie przy
wykonaniu projektu grupowego. Potrafi świadomie
grupowego;
ocena
ustnej
wypowiedzi
w ramach
projektu
grupowego
ocena
projektu
grupowego
przyjmować różne role podczas realizacji projektu
grupowego;
K.2 Student ma świadomość zmian zachodzących w
terminologii z zakresu psychologii społecznej
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
dyskusja
podczas
wykładu
Student może opuścić dwa wykłady. Większą liczbę nieobecności
należy usprawiedliwić (np. zwolnienie lekarskie) oraz zaliczyć
podczas dyżuru w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od
ostatniego dnia absencji. Na zaliczenie przedmiotu składać się
będą: ocena z testu, ocena za projekt grupowy, ocena za ustną
wypowiedź. Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna
tych elementów.
Literatura podstawowa:
1. Aronson, Eliot, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert.
2006. Psychologia społeczna,
2. Cialdini, Robert. 2009. Wywieranie wpływu na
innych;
3. Domachowski, Waldemar. 2001. Przewodnik po
psychologii społecznej;
4. Gerring Richard J., Philip G. Zimbardo. 2006.
Psychologia i życie;
5. Mika, Stanisław. 1975. Wstęp do psychologii
społecznej,
6. Wojciszke, Bogdan. 2009. Człowiek wśród ludzi –
zarys psychologii społecznej;
7. Wosińska, Wilhelmina. 2004. Psychologia życia
społecznego, s. 21-54;
Literatura uzupełniająca:
1. Burke, Peter, J. 2004. Identities and Social Structure:
The 2003 Cooley-Mead Award Address, Social
Psychology Quarterly, Vol. 67, No. 1, 5-15;
2. Bokszański, Zbigniew. 1989. Tożsamość, interakcja,
grupa. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
3. Jarymowicz, Maria i Teresa Szustrowa. 1980.
Poczucie własnej tożsamości – żródła i funkcje
regulacyjne, w: Janusz Reykowski (red.) Osobowość
a społeczne zachowanie się ludzi, s. 439-473;
4. Kwiatkowska, Anna. 1999. Tożsamość a społeczne
kategoryzacje, s. 80-128;
5. Krzemiński, Ireneusz 1986. Założenia systemu
socjologicznego G. H. Meada, w: tenże, Symboliczny
interakcjonizm i socjologia, Warszawa: PWN, ss.1327;
6. Krzemiński, Ireneusz. 1986.System teoretyczny G. H.
Meada, w: tenże, Symboliczny interakcjonizm i
socjologia, Warszawa: PWN, ss.28-83;
7. McCall, George, Jerry L. Simmons.1978. Identities
and Interactions, London, Collier Macmillan
Publishers;
8. Mead, George H. 1975. Umysł, osobowość
społeczeństwo, Warszawa: PWN;
9. Melchior, Małgorzata. 1990. Społeczna tożsamość
jednostki, Warszawa, ISNS;
10. Mika, Stanisław. 1981.
Pojęcie struktury
socjometrycznej; w; Psychologia społeczna, PWN, ss.
269-276;
11. Newcomb, Theodore, Ralph H. Turner, Philip E.
Converse, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa
1965, s. 577 – 583;
12. Nowak, Stefan (red.). 1991. Studenci Warszawy.
Studium długofalowych przemian postaw i wartości.
13. Piotrowski, Andrzej. 1998. Osobowość a tożsamość.
O pewnej tendencji we współczesnej socjologii
interakcji, w: tenże: Ład interakcji. Studia z
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
socjologii
interpretatywnej,
Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69-85;
Piotrowski, Andrzej. 1998. Pojęcie tożsamości w
tradycji interakcjonizmu symbolicznego, w: tenże:
Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 47-68;
Strauss, Anzelm, L. 2008. Mirrors and Masks. The
Search for Identity, New Brunswick and London,
Transacton Publishers;
Sztompka, Piotr 2002. Od zachowań do działań
społecznych; w Socjologia analiza społeczeństwa,
Wydawnictwo Znak, Kraków, ss. 45-65.
Sztompka, Piotr 2002. Od działań społecznych do
interakcji; w Socjologia analiza społeczeństwa,
Wydawnictwo Znak, Kraków, ss. 66-86.
Turowski, Jan. 1999. Teoria interakcjonizmu
symbolicznego. w: Irena Machaj (red.). Małe
struktury społeczne, UMCS, ss. 87 – 92.
Turner, Jonathan, H., Jan E. Stets. 2009. Socjologia
emocji;
Znaniecki, Florian. 1976. Chłop polski w Europie i
Ameryce, wstęp;
.
podpis osoby składającej sylabus
Download