Bogata Północ i biedne Południe

advertisement
Janusz Radziejowski
„Bogata Północ” i „Biedne Południe” – polityka globalna a zmiany klimatu
Podziały polityczny po II Wojnie Światowej, tworzenie się bloków politycznych
Po zakończeniu II Wojny Światowej ukształtował się nowy podział świata. Przede
wszystkim kraje – zwycięzcy wojny podzieliły się na dwa obozy. Kraje Europy Zachodniej i inne
wysoko rozwinięte kraje świata jak Kanada czy Australia, pod politycznym przywództwem
Stanów Zjednoczonych kontynuowały rozwój gospodarki opartej na wolnym rynku i wartościach
demokratycznych.. W opozycji do tego „pierwszego świata” powstał, kierowany przez Związek
Sowiecki, „drugi świat” – obóz socjalistyczny, który również posiadał swoje organizacje
militarne i gospodarcze.. W wyniku procesów dekolonizacyjnych zaczęły też powstawać liczne
niepodległe państwa w Azji i Afryce. Miały one wspólne problemy: zapóźnienie gospodarcze,
biedę, przeludnienie i inne. Te „kraje trzeciego świata” zaczęto nazywać krajami rozwijającymi
się. Przyjął się też podział na kraje „Bogatej Pólnocy” (do których zaliczano kraje pierwszego i
drugiego świata) oraz „Biednego Południa”, do których zaliczono kraje rozwijające się.
Oczywiście podział ten nie jest w pełni adekwatny, choćby dlatego, że do bloku krajów
rozwijających się, chętnie zaliczają się - z różnych przyczyn politycznych - niektóre kraje
Ameryki Łacińskiej o potencjalnych wysokich walorach gospodarczych czy też bogate kraje
Bliskiego Wschodu – producenci ropy naftowej.
W wyniku przemian w końcu lat osiemdziesiątych nastąpił upadek obozu sowieckiego, a
dawne kraje socjalistyczne stały się tzw. krajami o gospodarce przejściowej .
Globalne źródła zagrożeń środowiska a sytuacja polityczna w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych
Koniec lat sześćdziesiątych oraz lata siedemdziesiąte charakteryzowały się
licznymi wydarzeniami politycznymi, które ograniczały możliwości współpracy w zakresie
ochrony środowiska. Wymienić tu można fakty, takie jak nasilenie „zimnej wojny”, wojny
lokalne (Indochiny, Bliski Wschód) jako przejaw konkurencji pomiędzy Zachodem a obozem
sowieckim w walce o wpływy na kraje trzeciego świata, wyścig zbrojeń, co miało też olbrzymi
negatywny wpływ na stan środowiska oraz nadmierne zużywanie zasobów naturalnych na cele
1
militarne i wojenne.
Ważnym wydarzeniem lat siedemdziesiątych był tzw.„Kryzys naftowy”. W
wyniku
wojen pomiędzy krajami arabskimi a Izraelem popieranym przez Zachód i USA, kraje arabskie będące wówczas najbardziej znaczącym producentem ropy naftowej na świecie - postanowiły
użyć tego surowca jako nacisku na sojuszników Izraela. Podniesiono wówczas ceny ropy
naftowej oraz ograniczano jej podaż co wywołało okres perturbacji na rynkach surowców
energetycznych oraz przemysłu chemicznego wielu najbardziej rozwiniętych krajów. Wiodącą
rolę w kształtowaniu wspólnej polityki krajów-producentów ropy naftowej zaczęła odgrywać
Organizacja Państw Producentów Ropy Naftowej (OPEC), składająca się głównie z
bliskowschodnich producentów ropy naftowej, a jej celem było stać na straży cen ropy, kwoty jej
podaży. Dyktowane przez OPEC warunki światowego handlu ropą miały stać się stałym
narzędziem oddziaływania politycznego bliskowschodnich producentów ropy naftowej na kraje
Zachodu i USA.
Pogłębiał się też kryzys środowiskowy przejawiający się pogarszaniem stanu środowiska,
gwałtownym zmniejszaniem zasobów naturalnych Ziemi, kurczeniem powierzchni lasów
tropikalnych, co wiązało się z zaspakajaniem potrzeb rozwiniętych gospodarek, a także z
gwałtownym poszukiwaniem źródeł dochodów przez kraje rozwijające się. Wywoływało to
niepokoje z powodu bliskiego wyeksploatowania zasobów kopalnych Ziemi (zasobów
nieodnawialnych, a szczególnie surowców energetycznych).
Ważnym elementem ówczesnej sytuacji był kryzys w stosunkach „Bogata Północ” – „Biedne
Południe”: dążenie krajów III świata do zwiększenia ich wpływu na politykę i ekonomię
światową i sprawiedliwy dostęp do zasobów światowych, konflikty pomiędzy krajami „trzeciego
świata”.
Wszystkie te wydarzenia miały olbrzymi wpływ na kształtowanie się nowych podstaw
politycznych w myśleniu o środowisku.
Przede wszystkim uświadomiło politykom i
przedstawicielom biznesu, że zasoby naturalne mają swoją cenę, którą kształtują - tak jak w
przypadku innych towarów - relacje pomiędzy zyskiem i popytem. Ograniczenie podaży ropy
naftowej musiało podnieść jej cenę. Reakcją na to było poszukiwanie i uruchamianie na wielką
skalę nowych źródeł tego surowca (jak np. złoża na Morzu Północnym, Alasce, Zatoce
Meksykańskiej), ale także poszukiwanie sposobów oszczędności tego surowca. Działania w
krajach rozwiniętych na rzecz ograniczenia zużycia ropy naftowej zaowocowały wprowadzaniem
urządzeń i technologii oszczędzających paliwa- i surowce.
2
Lata osiemdziesiąte to z kolei okres, w którym potwierdziły się przewidywania ekspertów
o międzynarodowym charakterze kryzysu środowiskowego. Stwierdzono wtedy wyraźne zmiany,
którym ulega klimat na Ziemi – ocieplanie się klimatu w wyniku zakłócenia naturalnych
procesów przez człowieka. Drugim stwierdzonym wtedy zjawiskiem była tzw. ”dziura ozonowa”,
czyli zanikanie stratosferycznej powłoki ozonowej, chroniącej życie na Ziemi przed
promieniowaniem kosmicznym. Stało się jasne, że oba te problemy, stanowiące globalne
zagrożenie (i szczególnie oddziaływujące na wyobraźnię wszystkich ludzi), muszą być
rozwiązywane tylko we współpracy wszystkich państw.
Współpraca w ramach systemu ONZ
W roku 1968 wśród państw członkowskich
dorocznej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
uzgodniono w końcu stanowiska i na
przyjęto uchwałę zalecającą Sekretarzowi
Generalnemu U Thantowi przygotowanie oficjalnego raportu w sprawie przyszłości środowiska
na naszej planecie. W rok później – 1969 r - ogłoszony został raport ONZ, który przeszedł do
historii jako „Raport U Thanta”.
Dokument ten potwierdzał , że stan środowiska osiągnął wartości krytyczne zarówno pod
względem jakościowym – katastrofalne pogarszanie się jakości środowiska , jak i ilościowym –
kurczenie się jego zasobów. Stwierdzono, że zmiany które zaszły mają już charakter globalny i w
związku z tym wymagają globalnych działań a wszystkie kraje, niezależnie od dzielących je
różnic, muszą się zjednoczyć we współpracy dla zapobieżenia katastrofie środowiskowej
W roku 1972 odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie pod
hasłem „Człowiek i Środowisko”. Była to pierwsza wielka międzynarodowa konferencja w
sprawie ochrony środowiska, a jej rezultaty to:
●
Plan działań dla środowiska człowieka
●
Powstanie Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP)
Konferencja w Rio de Janeiro
W dwudziestolecie Konferencji w Sztokholmie ONZ postanowiła zwołać kolejną
konferencję przeglądową. Odbyła się ona w roku 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii (znana jako
„Szczyt Ziemi”0. Jej oficjalna nazwa to Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i
Rozwój”. Konferencja przyjęła liczne dokumenty, które miały ukierunkować światową politykę i
współpracę w zakresie ochrony środowiska na następną dekadę. Pierwszy z tych dokumentów to
3
„Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju”, mająca na celu ustanowienie nowego i
sprawiedliwego światowego partnerstwa oraz osiągnięcie międzynarodowych porozumień
korzystnych dla wszystkich i chroniących integralność światowego systemu środowiska i
rozwoju. Państwa winny współpracować ze sobą w celu realizacji zrównoważonego rozwoju.
Drugim ważnym dokumentem jest „Agenda 21” - zbiór zaleceń i wytycznych dla
poprawy stanu środowiska, za których realizację odpowiadać mają rządy krajów członkowskich
we współpracy z organizacjami międzynarodowymi z ONZ na czele.
Kolejnym dokumentem z Rio de Janeiro jest „ Deklaracja o ochronie lasów”, która
wzywa do ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, przy zachowaniu ich wielofunkcyjnego
użytkowania.
W trakcie „Szczytu Ziemi” wystawiono do podpisania dwa niesłychanie ważne
dokumenty, a mianowicie:

Konwencję o ochronie różnorodności biologicznej

Konwencję ramowa o ochronie klimatu
Konferencja w Rio zapoczątkowała cała serię wydarzeń międzynarodowych mających na
celu rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska. W ramach Banku
Światowego stworzono specjalny mechanizm finansowy (Global Environmental Facility – GEF),
który wspiera działania mające na celu wdrażanie konwencji o różnorodności biologicznej i
konwencji o ochronie klimatu.
Konferencja w Johannesburgu
W dziesięć lat po „Szczycie Ziemi” ,w roku 2002
w Johannesburgu
(Republika
Południowej Afryki) obradowała konferencja pod nazwą Światowy Szczyt Zrównoważonego
Rozwoju (World Summit of Sustainable Development –WSSD). Jej hasłami były „Ludzie,
Planeta, Dobrobyt”, a główną rolę odgrywali przywódcy państw i „oficjele” odpowiedzialni za
sprawy gospodarcze i współpracę międzynarodową. Głównymi problemami omawianymi w
trakcie konferencji były m.in.: udział krajów rozwiniętych w finansowaniu rozwoju krajów
najuboższych (postulowano by kraje te przeznaczyły od 0,2 do 0,7 % swego dochodu
narodowego na taką pomoc,), równość w dostępie do zasobów naturalnych, zagadnienie dostępu
do źródeł czystej wody, ochrona żywych zasobów mórz i oceanów. Podkreślono też konieczności
realizacji Agendy 21 oraz kierowania się zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju.
4
Główne problemy ochrony środowiska przełomu wieków
W latach dziewięćdziesiątych mieliśmy do czynienia z licznymi działaniami
międzynarodowymi na rzecz ochrony środowiska . Do najważniejszych z nich należy zaliczyć te,
które były priorytetami konferencji w Rio: ochrona lasów, ochrona różnorodności biologicznej,
ochrona klimatu.
Ochrona lasów dotyczy wszystkich lasów na naszej planecie. Jednakże najbardziej
dramatyczna sytuacja występuje w krajach tropikalnych, gdzie masowy wyrąb lasów jest
spowodowany poszukiwaniem terenów dla rolnictwa, osadnictwa, terenów komunikacyjnych
oraz traktowaniem drewna jako głównego – w przypadku niektórych państw - towaru
eksportowego To wylesienie naszej planety ma niewątpliwy wpływ na ograniczenie absorpcji
dwutlenku węgla w skali globu i w konsekwencji przyśpieszenie procesów zmian klimatu.
Działania zapobiegawcze w tej dziedzinie wymagają wypracowania form pomocy dla biednych
krajów, w tym
znalezienie innych form rozwoju gospodarczego, które mogłyby zastąpić
rabunkowy eksport drewna. Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane, także ze względu na
sytuację polityczną w zainteresowanych państw, które bardzo często nie są w stanie przyjąć i
odpowiednio spożytkować oferowanej im pomocy.
Celem współpracy w ramach Konwencji Klimatycznej jest neutralizacja czynników
mających
wpływ
na
zmiany klimatu
głównie
„cieplarnianych”– jak CO2, N20, czy metan.
poprzez
ograniczenie
emisji
gazów
Konwencja zakłada ograniczenie przez kraje
członkowskie, zwłaszcza rozwinięte, działalności gospodarczej tak, aby obniżyć emisję gazów
cieplarnianych w roku 2000 do poziomu z roku 1990. W roku 1997 powstał na konferencji
państw – stron Konwencji w Kioto specjalny protokół, który ma na celu określenie limitów
emisji gazów dla poszczególnych grup państw. Zakłada się, ze kraje najbardziej rozwinięte
winny zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do emisji z roku 1990.
Wymóg ten nie dotyczy krajów rozwijających się.
Wydaje się, że ochrona środowiska obecnie to przede wszystkim zabiegi w zakresie
gospodarki i tworzenia nowego ładu politycznego na świecie. Problem ten pojawia się na wielu
międzynarodowych
konferencjach, jest przedmiotem zainteresowań międzynarodowych
instytucji gospodarczych. Również krytykowane przez antyglobalistów prace World Trade
Organisation (WTO) – Światowej Organizacji Handlu - zajmują się problemem tworzenia
nowego ładu gospodarczego z uwzględnieniem wydolności środowiska.
Olbrzymie znaczenie dla wprowadzanie międzynarodowego ładu w zakresie ochrony
5
środowiska mają wielostronne porozumienia i konwencje, które weszły w życie od końca lat
siedemdziesiątych. Stanowią one ramy prawne współpracy międzypaństwowej w tej dziedzinie.
Choć nie wszystkie państwa dokonały ich ratyfikacji, ich ustalenia stały się międzynarodowymi
wzorcami
postępowania
w
zakresie
zapobiegania
międzynarodowym
konfliktom
środowiskowym oraz współpracy, mającej na celu ograniczanie negatywnych dla środowiska
skutków funkcjonowania naszej cywilizacji.
„Biedne Południe” a współczesne problemy ochrony klimatu
Istotnym problem jest znalezienie takiej formuły rozwoju państw biedniejszych by rozwój
ich mógł być dostosowany do potencjału ludnościowego tych państw. Jak wynika załączonego
wykresu, liczba ludności krajów rozwijających się, zarówno obecnie jak i w perspektywie 20 lat,
jest 3 – 3,5 krotnie większa od liczby ludności krajów rozwiniętych.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2025
Kraje rozwijajace się
Kraje rozwinięte
Ilustracja 1. Kraje rozwijające się
6
Jednocześnie ich udział w globalnym zużyciu energii jest 3 krotnie mniejszy niż krajów
rozwiniętych.
Kraje rozwinięte
Kraje rozwijające się
Ilustracja 1. Emisje dwutlenku węgla
Problem jest jednak bardziej skomplikowany. Jeszcze dwadzieścia lat temu zakres
dysproporcji gospodarczych pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami rozwiniętymi był
dosyć oczywisty. Nawet grupa bogatych państw arabskich i Iranu - o bardzo słabych
gospodarkach poza sektorem naftowym - ciągnących olbrzymi dochody ze sprzedaży ropy
naftowej była faktycznie głównie konsumentami tego co wyprodukowano na świecie,. W
dodatku inwestowano głównie w artykuły konsumpcyjne lub w uzbrojenie, przy pomocy którego
prowadzono długotrwałe wyniszczające wojny (np. ośmioletnia wojna pomiędzy Irakiem i
Iranem). Obecnie kraje rozwijające się stanowią grupę bardzo zróżnicowaną. Są wśród nich kraje
bardzo biedne (jak np. grupa państw afrykańskich, Bangladesz czy Nepal), ale także takie potęgi
gospodarcze jak Arabia Saudyjska czy Brazylia, czy też szybko rozwijające się kraje azjatyckie:
Indie, Chiny czy Indonezja. Co ciekawe, na forum ONZ kraje rozwijające się tworzą polityczną
grupę nacisku pod nazwą „Grupa 77 +Chiny” (od liczby państw założycieli), która domaga się
specjalnych względów, w tym w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie kraje Grupy są objęte
ulgowymi zapisami Protokołu z Kioto. Tymczasem na początku XXI wieku dwa azjatyckie
kolosy, wykazujące szybkie
tempo wzrostu gospodarczego odpowiadają już za ponad ¼
7
globalnej emisji gazów cieplarnianych. Stąd sprzeciw USA i kilku innych wysoko rozwiniętych
krajów wobec Protokołu z Kioto, które uważają, że w obecnej postaci jego ustalenia mogą
wpływać ujemnie na czołowe gospodarki świata (z USA na czele) nie stosując jednocześnie
żadnych bodźców na rzecz ochrony klimatu wobec rozwijających się gospodarek. Co gorsza,
duża część krajów „biednego południa” posiada rządy, które pozostają poza kontrola społeczną i
stanowią bardziej lub mniej twarde dyktatury. Trudno w takiej sytuacji o skuteczną kontrolę
międzynarodową stosowanych standardów w zakresie ochrony środowiska, wiarygodny
monitoring jego stanu. Sytuacja taka utrudnia także stosowanie efektywnej pomocy na rzecz
ochrony środowiska ze strony krajów rozwiniętych, gdyż dyktatorskie rządy stanowią dobry
parawan dla korupcji i nepotyzmu.
Tak więc skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu w rozwijających się krajach
„Biednego Południa” są w dużej mierze zależne od rozwiązań politycznych i należy się
spodziewać, że minie wiele lat zanim świat wypracuje odpowiednie narzędzia, których
stosowanie będzie korzystne dla środowiska i akceptowane przez wszystkich członków
społeczności globalnej.
Dr Janusz Radziejowski
Wszechnica Polska
Szkoła Wyższa TWP
E-mail: [email protected]
8
Download