Moduł e-Kontroli

advertisement
Grzegorz Dziurla
Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl
1
Agenda
● Najważniejsze cele i założenia modułu
● Funkcjonalności modułu
● Wygląd oraz interfejs użytkownika
● Integracja z systemem EZD PUW
● Podsumowanie
2
Najważniejsze cele modułu
● Elektroniczne wsparcie dla całego procesu planowania i prowadzenia
kontroli w administracji rządowej.
● Uproszczenie procedur i uzyskanie całkowitej przejrzystości wszystkich
czynności wykonywanych przez użytkowników na każdym szczeblu.
● Wsparcie procesu Sprawozdawczości dla:
– Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
– Ministra Spraw Wewnętrznych,
– Ministra Administracji i Cyfryzacji.
3
Najważniejsze cele modułu
● Wsparcie dla kontroli wewnętrznych.
● Ułatwienie monitorowania realizacji zadań kontrolnych.
● Zapewnienie zgodności dokumentacji kontrolnej z postanowieniami ustawy
o kontroli w administracji rządowej oraz standardami kontroli w
administracji rządowej.
4
Najważniejsze założenia modułu
● Osobna, niezależna aplikacja dostępna – podobnie, jak EZD PUW – przez
przeglądarkę internetową, ale:
– wspólne mechanizmy logowania / autoryzacji (SSO),
– wygląd aplikacji zgodny z najnowszą wersją systemu EZD PUW,
– integracja i wymiana danych z systemem EZD PUW.
● Dlaczego osobna aplikacja?
– Postępowanie kontrolne posiada w znacznej mierze inną specyfikę
niż postępowanie administracyjne.
● System EZD PUW wymagany do działania aplikacji modułu e-Kontroli.
5
Najważniejsze założenia modułu
● Elastyczny system uprawnień, pozwalający na dokładne zdefiniowanie,
który pracownik ma dostęp do których funkcjonalności.
● Uniwersalne rozwiązania, które pozwolą modułowi – w zależności od
sposobu prowadzenia postępowania kontrolnego w jednostce:
– stanowić główne narzędzie do prowadzenia postępowania kontrolnego,
– pełnić rolę wspomagającą w całym procesie (np. tylko proces planowania kontroli).
6
Funkcjonalności modułu
Funkcjonalności podstawowe:
Funkcjonalności dodatkowe:
● planowanie kontroli,
● wiadomości,
● prowadzenie kontroli,
● kalendarz,
● zarządzanie zasobami kadrowymi,
● zarządzanie słownikami,
● tworzenie raportów i sprawozdań,
● import danych,
● administracja.
● inne.
7
Funkcjonalności modułu
● Zarządzanie zasobami kadrowymi:
– gromadzenie informacji o uprawnieniach i szkoleniach pracowników,
– generowanie zestawień (także wykresów) dotyczących obciążenia pracą
(zarówno dla pracowników, jak i jednostek),
– edycja danych specyficznych dla modułu (np. w kontekście sprawozdawczości),
– łatwe przydzielanie pracowników do trwających kontroli,
– podgląd historii kontroli prowadzonych przez pracownika,
– dodatkowe narzędzia (np. wbudowany kalendarz).
8
Funkcjonalności modułu
● Planowanie kontroli:
– określanie oczekiwań i potrzeb kierownictwa jednostki,
– zdecentralizowane planowanie (na poziomie wydziałów i oddziałów) – zatwierdzanie
jednostopniowe lub wielostopniowe,
– możliwość wykorzystania arkuszy analizy ryzyka,
– wykorzystanie słownika tematyki kontroli do automatycznego uzupełniania danych
niezbędnych w kontekście sprawozdawczości (działy administracji rządowej, obszary
kontroli, podstawy prawne),
– zmiana planów (tworzenie aneksów).
9
Funkcjonalności modułu
● Prowadzenie kontroli i gromadzenie dokumentacji:
– plan pracy kontroli i harmonogram kontroli,
– formularz karty kontroli, który pracownik może sukcesywnie uzupełniać
przez cały czas trwania kontroli,
– tworzenie dokumentacji, także na podstawie szablonów, generowanie akt kontroli,
– specyficzny dla modułu podział na trzy rodzaje: dokumentacja przedkontrolna,
dowody kontroli, dokumentacja pokontrolna,
– dostęp wszystkich członków zespołu kontrolnego, a także kierownictwa jednostki do
akt sprawy (kontroli).
10
Funkcjonalności modułu
● Monitorowanie i sprawozdawczość:
– monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji okresowych planów kontroli na każdym
etapie (przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia),
– tworzenie raportów i zestawień,
– automatyczne generowanie sprawozdania dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(zgodnie z wymogami ustawowymi).
● Inne funkcjonalności:
– na przykład: moduł wiadomości, indywidualne i grupowe szablony dokumentów,
import danych (nie znajdujących się w EZD PUW).
11
Wygląd modułu
12
Integracja z EZD PUW
● Najważniejsze obszary integracji:
– struktura organizacyjna,
– okresowe plany kontroli,
– kontrole (dokumentacja, korespondencja, itp.),
– metaadresaci (listy seryjne),
– automatyczne zakładanie koszulek i spraw,
– inne.
13
Integracja z EZD PUW
● Aspekty techniczne integracji:
– osobna baza danych dla modułu e-Kontroli,
– wykorzystanie EZD API,
– synchronizacja jednostronna.
● Niektóre dane przechowywane tylko po stronie EZD PUW.
● Funkcjonowanie EZD API wymagane do działania wszystkich funkcji modułu
e-Kontroli, ale część funkcjonalności będzie działało niezależnie.
14
Podsumowanie
● Elektroniczne wsparcie całego procesu planowania i prowadzenia kontroli,
a także sprawozdawczości.
● Moduł e-Kontroli jako osobna, niezależna aplikacja zintegrowana z
systemem EZD PUW (jedno logowanie).
● Wygląd modułu dostosowany do wyglądu systemu EZD PUW.
● Wiele dodatkowych funkcjonalności ułatwiających wdrożenie, konfigurację
i samą pracę z aplikacją.
15
[email protected]
Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl
16
Download