Atom-w-teorii-kwantów

advertisement
Atom w teorii kwantów
Andrzej Łukasik
Instytut Filozofii UMCS
http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik
[email protected]
Sytuacja teoretyczna w atomistyce na początku XX
wieku
• Zastosowanie fizyki klasycznej do opisu struktury atomów doprowadziło
do ukazania granic stosowalności fizyki klasycznej
• W ramach planetarnego modelu atomu Rutherforda nie udało się wyjaśnić
- stabilności atomów
- widm atomowych
- rozmiarów atomów
• Lata 1900-1925: teoria kwantów – przełomowe koncepcje (rewolucja
kwantowa)
1900 – hipoteza Maxa Plancka (kwant działania)
1905 – hipoteza Alberta Einsteina (fotony)
1913 – model Nielsa Bohra (atomu wodoru)
1924 – hipoteza Louisa de Broglie (fale materii)
• Lata 1925-1927 powstanie mechaniki kwantowej
Promieniowanie ciała doskonale czarnego (bbr)
• Ciało doskonale czarne
całkowicie pochłania padające
na nie promieniowanie
elektromagnetyczne
• Idealizacja
• Model: wnęka z małym
otworem
• Próby opisu bbr przy użyciu
pojęć fizyki klasycznej nie
dawały dobrych rezultatów
• 1859 Gustav Kirchhoff – stosunek zdolności
emisyjnej do absorpcyjnej bb jest uniwersalną
funkcją długości fali i temperatury e/a = f
(pojęcie ciała doskonale czarnego wprowadził
Kirchhoff w 1862 r.)
• 1879 Josef Stefan: ilość promieniowania ~ T4
(prawo eksperymentalne)
• 1896 Wilhelm Wien – prawo empiryczne
(adekwatne dla małych długości fal)
• 1900 John Rayleigh, James Jeans – wzór
teoretyczny, oparty na elektrodynamice
Maxwella
• Katastrofa w ultrafiolecie – dla małych
długości fal ilość promieniowanej energii
rośnie do nieskończoności (nie miała
bezpośredniego wpływu na prace Plancka)
u ( ,T )d 
8k T

4
d
Max Planck (1858-1947)
prawo promieniowania ciała doskonale czarnego
14 grudnia 1900 – narodziny teorii kwantów
h – elementarny kwant działania
u ( ,T )d 
8hc

5
1
hc
e kT
E  h
d
1
Planck: oscylatory wytwarzające promieniowanie cieplne mogą
przyjmować tylko pewne wybrane stany energetyczne, a emitowane
przez nie promieniowanie może być wysyłane jedynie określonymi
porcjami (kwantyzacja poziomów energetycznych)
Zgodnie z fizyką klasyczną energia fali jest proporcjonalna do
amplitudy a nie do częstości
np. fale morskie – wysoka fala niesie dużą energię
E  h
„Hipoteza Plancka wprowadzająca kwanty energii nie jest
kontynuacją uprzedniej myśli fizycznej. Oznacza przełom zupełny.
Jego głębię i konieczność wykazały wyraźniej następne
dziesięciolecia. Idea kwantów była kluczem do zrozumienia
niedostępnych nam uprzednio zjawisk atomowych” (Max von Laue,
Historia fizyki, s. 201-202).
h = 6,62419 x 10-34 J x s
elementarny kwant działania
energia jest emitowana i absorbowana nie w sposób ciągły, ale w
sposób dyskretny, czyli kwantami, proporcjonalnie do stałej
Plancka h i częstości 
Według Planka skwantowanie dotyczy tylko procesów
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią
„Widoczne jest, że h jest rodzajem atomu, czymś, co zachowuje
się w procesach promieniowania jak spójna jednostka. Nie jest to
atom materii, lecz atom — lub jak go zwykle nazywamy kwant
mniej uchwytnego tworu, działania” (A. S. Eddington, Nowe
oblicze natury, Warszawa 1934, s. 171).
„Starałem się przeto włączyć w jakiś sposób pojęcie kwantu
działania h do teorii klasycznej. Jednakże wielkość ta okazała się
krnąbrna i oporna na wszelkie próby zmierzające w tym kierunku.
[…] Moje bezskuteczne próby włączenia w jakiś sposób pojęcia
kwantu działania do teorii klasycznej trwały wiele lat i kosztowały
mnie wiele trudu. Niektórzy moi koledzy dopatrywali się w tym
swoistego elementu tragizmu. Mam odmienny pogląd na to, dla
mnie bowiem korzyść, jaką uzyskałem dzięki gruntownemu
wyjaśnieniu sobie sprawy, była tym cenniejsza. Wiedziałem teraz
dobrze, że kwant działania odgrywa w fizyce o wiele większą rolę,
niż początkowo skłonny byłem przypuścić; dzięki temu
zrozumiałem konieczność wprowadzenia do fizyki atomowej
całkowicie nowych metod ujmowania problemów i
przeprowadzania obliczeń” (M. Planck, Jedność fizycznego obrazu
świata, s. 243-244).
Falowa teoria światła
• Christian Huygens (1629–1695) - światło jest falą rozchodzącą się w eterze
• Teorię falową rozwijali Augustin Jean Fresnel (1788–1827), Thomas Young
(1773–1829) i Joseph von Fraunhofer (1787–1826)
• 1864 – James Clerk Maxwell - elektrodynamika klasyczna
• 1887 - doświadczenia Heinricha Rudolfa Hertza (1857–1894), nieoptyczne
fale elektromagnetyczne (fale radiowe).
• 1895 - Gugliemo Marconi (1874–1937) - telegraf bez drutu; 1902 - przesłał
fale radiowe przez Atlantyk
• O falowej naturze światła świadczą również takie zjawiska typowe dla
ruchu falowego, jak dyfrakcja, interferencja i polaryzacja
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
• Zjawisko polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pod
wpływem padającego światła
• 1887 Hertz - światło ultrafioletowe, przechodząc między elektrodami
cewki indukcyjnej, której używał w swoich eksperymentach, ułatwia
wyładowanie iskrowe, tak jakby między elektrodami pojawiały się
dodatkowe nośniki elektryczności
• 1888 - Wilhelm Hallwachs (1859–1922) wykazał, że przyczyną wzrostu
natężenia wyładowania iskrowego w doświadczeniu Hertza jest
występowanie naładowanych cząstek, które później zostały
zidentyfikowane jako elektrony; ciała naładowane elektrycznie tracą
ładunek pod wpływem oświetlania, czyli odkrył zjawisko fotoelektryczne
zewnętrzne.
Empiryczne prawa rządzące zjawiskiem fotoelektrycznym
(1902 Lenard)
1) liczba emitowanych z powierzchni fotokatody elektronów jest
proporcjonalna do natężenia padającego promieniowania
elektromagnetycznego;
2) maksymalna energia kinetyczna elektronów jest wprost proporcjonalna do
częstości promieniowania, nie zależy natomiast od jego natężenia;
3) istnieje graniczna częstość, poniżej której efekt nie zachodzi, tzn.
promieniowanie o częstości niższej niż charakterystyczna dla danego
metalu częstość graniczna nie powoduje emisji elektronów.
Rezultatów tych nie można wyjaśnić na podstawie elektrodynamiki klasycznej
Albert Einstein (1879-1955)
teoria zjawiska fotoelektrycznego (1905)
• światło jest strumieniem cząstek (fotonów), których energia jest
proporcjonalna do częstości fali świetlnej:
E = h ,
• pęd fotonów p związany jest z długością fali świetlnej λ wzorem:
p = h/ λ = h /c
• c = 3 x 108 m/s – prędkość światła w próżni
• W zjawisku fotoelektrycznym pojedynczy foton absorbowany jest
przez elektron:
h  = A + mv2/2
A – praca wyjścia elektronu z metalu
Schemat zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego
Niels Bohr (1855-1962)
model atomu wodoru (1913)
• Model atomu wodoru Bohra oparty jest na planetarnym modelu
Rutherforda
+
• Niezgodne z fizyką klasyczną postulaty kwantowe
Postulaty kwantowe Bohra
1. Ze wszystkich możliwych klasycznych orbit kołowych tylko takie są
dozwolone, na których wartość momentu pędu elektronu (mvr) jest
całkowitą wielokrotnością stałej Plancka h podzielonej przez 2 :
mvr = nh/2.
orbity są skwantowane - ich promienie mogą przybierać jedynie ściśle
określone, dyskretne wartości.
2. Elektron na dozwolonej, czyli stacjonarnej orbicie nie promieniuje energii.
3. Elektron emituje lub absorbuje energię tylko podczas przejścia z jednej
orbity stacjonarnej na drugą; energia wypromieniowanego lub
pochłoniętego kwantu promieniowania elektromagnetycznego równa jest
wartości bezwzględnej różnicy energii stanu końcowego En i
początkowego Em
h  = En – Em
„Każde z tych założeń — warunek kwantyzacji, brak
promieniowania podczas pobytu na jednej ze skwantowanych
orbit i promieniowanie w trakcie przeskoku między orbitami,
było sprzeczne ze znaną wówczas klasyczną teorią. Jednakże
rzeczą konieczną było założenie w jakiś sposób stabilności
atomu. Promieniowanie w trakcie przeskoku wydawało się być
zgodne z tym, co zostało już stwierdzone przez Einsteina i
Plancka. Warunek kwantowania także nie różnił się zbytnio od
pierwotnego warunku Plancka” (L. N. Cooper, Istota i struktura
fizyki, s. 528).
promienie orbit stacjonarnych
• W atomie wodoru elektron o masie m porusza się wokół jądra po orbicie
kołowej o promieniu r w wyniku przyciągania elektrycznego przez
dodatnio naładowane jądro o ładunku +e.
• Siła dośrodkowa = siła Coulomba
• 0 przenikalność dielektryczna próżni
mv2/r = e2/(40r2).
• z pierwszego postulatu Bohra mvr = nh/(2), prędkość elektronu na danej
orbicie: v = nh/(2rm).
• Promień n-tej orbity Bohrowskiej,
n = 1, 2,… główna liczba kwantowa;
(r0 = 0,5292  10–10 m)
• Energia na n-tej orbicie
(skwantowana)
 0 h 2 n2
rn 
,
2
me
En  
me4
1
8h 2 02 n 2
• Częstość linii widmowych

me 4
1
8h3 02 n 2

1
m2
Sukcesy modelu Bohra
• odkryta przez Mendelejewa regularność w chemicznych własnościach
pierwiastków ma głębsze uzasadnienie i wynika z wewnętrznej struktury
atomów
• elektrony w atomach układają się w kolejnych warstwach wokół jądra, a
pierwiastki o takiej samej liczbie elektronów na orbicie zewnętrznej
wykazują zbliżone właściwości chemiczne.
• w miarę przechodzenia do coraz cięższych pierwiastków i zapełniania
przez elektrony kolejnych orbit ujawnia się okresowa powtarzalność
własności chemicznych pierwiastków.
• okresowość własności chemicznych jest więc zjawiskiem całkowicie
zależnym od struktury elektronowej atomów.
Mechanizm „wymiany” elektronów walencyjnych –
tworzenie się związków chemicznych (np. NaCl)
• Na (11 elektronów na
orbitach). Na walencyjnej
orbicie jest jeden elektron.
• Atom Cl (17 elektronów na
orbitach) na ostatniej
orbicie ma 7 elektronów.
• Jeden elektron przynależy
do obydwu atomów
Louis Victor de Broglie (1892–1987)
hipoteza fal materii (1924)
Recherches sur la théorie des Quanta
J. J. Thomson o pracy de Broglie
“Idee autora były oczywiście
niedorzeczne, ale zostały
przedstawione z taką elegancją i
błyskotliwością, że dopuściłem
pracę do obrony”.
h

p
1927 doświadczenia Clintona Davissona (1881–1958) i Lestera Germera (1896–1971)
potwierdziły hipotezę de Broglie’a i ujawniły, że elektrony, podobnie jak fale
elektromagnetyczne, ulegają dyfrakcji i interferencji, a więc zjawiskom typowym dla
fal
Powiązanie fal materii de Broglie z orbitami
stacjonarnymi Bohra
• Jeżeli elektrony zinterpretujemy jako
fale stojące, to w atomie długość
“orbity stacjonarnej” musi być
całkowitą wielokrotnością długości
fali  elektronu, (w przeciwnym
wypadku fale w wyniku interferencji
destruktywnej uległyby wygaszeniu).
• n = 2R, gdzie R jest promieniem
dozwolonej orbity w modelu Bohra.
•  = h/p, to nh/p = 2R, pR = nh/2.
Ponieważ zaś p = mv, to
otrzymujemy mvR = nh/2 — czyli
warunek kwantowy Bohra
Interferencja fal
Download