Imię i nazwisko, klasa: Elektronowa budowa atomu (kp) zadanie 1

advertisement
Imię i nazwisko, klasa: ...........................................................
Elektronowa budowa atomu (kp)
zadanie 1.
Oblicz, ile wynosi maksymalna liczba elektronów na powłoce M …………
(1 pkt)
zadanie 2.
(8 pkt)
Przedstaw konfiguracje elektronowe w zapisie pełnym, „kratkowym”,
skróconym i powłokowym dla atomów: 14Si i 24Cr.
14Si .......................................................................
24Cr ....................................................................... .
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
zadanie 3.
1s
a) ↑↓
1s
b) ↑↓
1s
c) ↑↓
Wskaż prawidłowy zapis graficzny.
(1 pkt)
2s
↑↓
2s
↑↓
2s
↑↑
2p
↑↓ ↑↓ ↑↓
2p
↑↓ ↑↓ ↑↓
2p
↑↓ ↑↓ ↑↓
3s
↑↓
3s
↑↓
3s
↑↓
3p
↑↓ ↑ ↑
3p
↑↓ ↑↓
3p
↑↓ ↑ ↑
zadanie 4.
(1 pkt)
Ustal liczbę atomową pierwiastka
o następującym rozmieszczeniu elektronów w atomie: K2L8M7
zadanie 5.
Orbitale jakich typów wchodzą w skład powłoki M?
(1 pkt)
A) Wyłącznie p.
B) s, p, d.
zadanie 6.
(1 pkt)
z zakazem Pauliego?
3s
C) s, p, d, f.
3p
3s
3p
  
B)

  

  
D)

  
zadanie 7.
(5 pkt)
D) Wyłącznie s i d.
Która z poniższych konfiguracji elektronowych powłoki M jest zgodna
A) 
C)
...........................................................
Dane są trzy orbitalne jednej powłoki:
Oceń prawdziwość poniższych twierdzeń wpisując właściwą odpowiedź: TAK – jeśli zdanie jest
prawdziwe, NIE – jeśli jest fałszywe.
A) Orbitale A i B mają tę samą wartość pobocznej liczby kwantowej.
....................
B) Orbitale A i C różnią się wartością głównej liczby kwantowej.
....................
C) Orbitale A i B cechuje różna energia i identyczna orientacja przestrzenna.
....................
D) Orbitale B i C cechuje identyczna wartość magnetycznej liczby kwantowej.
....................
E) Orbital A oznacza się symbolem literowym s.
....................
zadanie 8.
(1 pkt)
Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe wartości liczbowe.
Elektron znajdujący się na jednym z orbitali 3p opisuje następujący zestaw liczb kwantowych:
główna liczba kwantowa n = .................., poboczna liczba kwantowa l = ................ .
Liczba orbitali 3p w atomie wynosi ......................................... .
zadanie 9.
(1 pkt)
Który zestaw liczb kwantowych opisuje stan kwantowy elektronów
walencyjnych atomu magnezu?
Pierwszy elektron
n l m ms
A) 3 1 1 –1/2
B) 3 0 0 –1/2
zadanie 10.
Drugi elektron
n l m ms
3 2 1 1/2
3 0 0 1/2
Pierwszy elektron
n l m ms
C) 3 1 0 –1/2
D) 3 0 0 1/2
Drugi elektron
n l m ms
3 1 0 1/2
3 0 0 1/2
Które zdanie jest sprzeczne ze współczesnym poglądem na budowę atomu?
(1 pkt)
A) Każdy elektron w atomie znajduje się w jednym ze stanów kwantowych.
B) Każdemu atomowi odpowiada określony obszar przestrzeni, w której może się znaleźć elektron.
C) Każdy elektron atomu musi znajdować się w innym stanie kwantowym.
D) Wszystkie powyższe zdania są zgodne ze współczesnym poglądem na budowę atomu
zadanie 11.
Atomem o konfiguracji elektronowej powłoki walencyjnej 3d2 4s2 jest
(1 pkt)
A) german.
B) tytan.
C) krzem.
D) cyrkon.
zadanie 12. (1 pkt)
Atom fosforu w stanie podstawowym ma następującą konfigurację
elektronową: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Do elektronów walencyjnych zalicza się elektrony znajdujące się
w podpowłokach
A) wyłącznie 3p.
B) wyłącznie 3s.
C) 3s oraz 3p.
D) wyłącznie 1s.
zadanie 13. (1 pkt)
Liczba elektronów znajdujących się w rdzeniu atomowym pierwiastka
o konfiguracji powłoki walencyjnej 3s2 3p6 jest równa
A) 18.
B) 8.
zadanie 14.
C) 6.
D) 10.
Uzupełnij tabelę wg wzoru:
(3 pkt)
Powłoka
Wartość
głównej liczby
kwantowej
L
2
Podpowłoki
Wartości
pobocznej
liczby
kwantowej
Liczba
wszystkich
poziomów
orbitalnych
Maksymalna
liczba
elektronów
w powłoce
s, p
l=1, l=2
4
8
Informacja do zadania 11.
Procesowi przejścia elektronu ze stanu o wyższej energii (E2) do stanu o niższej energii (E1) towarzyszy
emisja fotonu, czyli kwantu energii, któremu odpowiada fala o określonej długości.
Wartość energii kwantu jest równa:
E2 − E1 = hν = h · c/λ
ν - częstotliwość emitowanej fali,
λ - długość emitowanej fali,
c – prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni.
Przejściu jedynego elektronu w atomie wodoru z powłok wyższych na powłokę pierwszą odpowiada
seria linii widmowych, zwana serią Lymana, na powłokę drugą - seria Balmera. Przejściom na następne
powłoki odpowiadają kolejno linie serii: Paschena, Bracketta, Pfunda i Humpreysa.
zadanie 1. (1 pkt) Na schematycznym
rysunku przedstaw jedno z przejść
elektronowych (dowolne) odpowiadające
serii Paschena.
Download
Study collections