międzynarodowa komplementarność struktur

advertisement
x60Teorie
rozwoju
międzynarodowego podziału pracy.
I. Teorie przedklasyczne.
1. Koncepcja psychozy lęku przed brakiem towarów:
Mało zwarta i dogmatyczna koncepcja rozwoju handlu międzynarodowego. Polegała ona na
uzyskaniu jak największej ilości dóbr w zamian za możliwie jak najmniej najmniej.óbr
własnych.
2. Dogmat słusznej ceny:
Teoria ta określała istotę handlu wewnętrznego i międzynarodowego. Zgodnie z nią ,iał swoją
słuszną cenę, powyżej lub poniżej której nie powinien być sprzedawany. Słuszna cena to cena
pokrywająca koszty produkcji. W miarę upływu czasu coraz mniejszą uwagę przywiązywano
do kształtowania się kosztów jako kryterium ceny. Za słuszne uważano takie ceny, które
kształtują się na rynku.
3. Doktryna merkantylizmu.
Doktryna ta miała cechy wspólne z psychozą lęku przed brakiem towarów i dogmatem
słusznej ceny.
Źródła bogactwa narodu to korzystne kształtowanie się jego bilansu handlowego bilansu
szerzej rozumianej wymiany gospodarczej z zagranica. W początkowym okresie
merkantylizmu za główny cel uważano zwiększenie zasobów kruszców, w późniejszym
czasie kładziono nacisk na celowości zwiększania zasobów zagranicznych pieniędzy.
II. Teoria kosztów absolutnych:
Zaproponowana przez A. Smitha. Podstawą specjalizacji międzynarodowej są różnice
kosztów wytwarzania mierzone nakładami pracy. Wymiana handlowa zachodzi wtedy, gdy
jeden z krajów produkuje pewne dobra mniejszym kosztem, niż drugi, a inne wyższym.
Korzyści wymiany:
•
Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
•
Rozszerzenia rynków zbytu,
•
Obniżenie kosztów poprzez zwiększenie skali produkcji.
Teoria ta wyjaśnia tylko część zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym. Sprawdza się
w przypadku handlu surowcami (które występują tylko u jednego z partnerów), czy w
przypadku wymiany produktów rolnych.
III. Teoria kosztów względnych:
Inaczej nazywana teorią Kosztów komparatywnych, sformułowana przez D. Ricardo, a
rozwinięta przez J.S. Milla teoria wymiany międzynarodowej i międzynarodowego podziału
pracy.
Zgodnie z nią kraj może osiągać korzyści w wymianie handlowej nie tylko wtedy, gdy swoje
towary wytwarza taniej niż inne kraje w ujęciu bezwzględnym, ale także wówczas, gdy
wytwarza bezwzględnie drożej, ale różnice kosztów wytwarzania różnych towarów w
porównaniu z innymi krajami (koszty relatywne, komparatywne) są zróżnicowane. Inne kraje
mogą być zainteresowane importem towarów, które jakiś kraj wytwarza niewiele drożej od
nich samych, gdyż dzięki temu oszczędzają pracę pozwalającą im wytworzyć i sprzedać za
granicę więcej tych towarów, które same produkują taniej.
IV. Teoria kosztów realnych:
Według tej teorii możliwość korzystnej specjalizacji międzynarodowej istnieją wtedy, gdy
między współpracującymi krajami występują względne różnice realnie ujmowanych
wyrażanych w pieniądzu kosztów zastosowania pracy i czynników produkcji.
V. Teoria obfitości zasobów(początek XX w.):
Teorię tę w zasadniczych zarysach sformułowali E. Heckscher i B. Ohlin.
Względnie obfite wyposażenie w określony czynnik produkcji (kapitał, ziemię i pracę)
powoduje, że w danym kraju jest on relatywnie tani. Po rozpoczęciu wymiany kraj
specjalizuje się w wytwarzaniu produktu, do którego produkcji zużywa więcej zasobu
będącego w obfitości. . Zgodnie z poglądami autorów teorii obfitości zasobów podstawową
przesłanką rozwoju handlu międzynarodowego, a zarazem czynnikiem determinującym
kształtowanie się jego struktur jest występowanie między dwoma krajami relatywnych różnic
kosztów i cen. Zdaniem autorów sformalizowanej wersji teorii występowanie
międzynarodowych różnic kosztów i cen jest spowodowane odmiennym wyposażeniem w
dwa podstawowe czynniki produkcji tj. pracę i kapitał. Zgodnie z twierdzeniem obfitości
zasobów każdy kraj powinien eksportować towary, których wewnętrzna produkcja wymaga
bardziej intensywnego zastosowania relatywnie obfitszego i przez to tańszego czynnika
produkcji, a jednocześnie importować towary wymagające bardziej intensywnego
zastosowania relatywnie mniej obfitego i w związku z tym droższego czynnika produkcji.
VI. Teoria neotechnologiczna (lata 60-te XX w.)
Kraj bardziej zaawansowany technologicznie staje się eksporterem nowoczesnych wyrobów,
a importuje wyroby standardowe od krajów mniej zaawansowanych technologicznie. Wg tej
teorii kierunki handlu zagranicznego wynikają z relatywnych różnic w wyposażeniu każdego
kraju w czynniki produkcji (pracę, kapitał, zasoby naturalne). Teoria ta zwraca uwagę na
wewnętrzną złożoność pracy i kapitału. O wyborze specjalizacji w produkcji i w eksporcie
przesądza wyposażenie kraju w te właśnie czynniki. Produktem właściwie ukierunkowanych
inwestycji w człowieka (oświata, badania) jest zdolność danej gospodarki do wytwarzania
innowacji. Jest ona uważana za najwyższy wskaźnik wzrostu gospodarczego, gwarantujący
czerpanie korzyści z wymiany
W teoriach neotechnologicznych (luki technologicznej, cyklu życia produktu)
uwzględnia się zmiany spowodowane ciągłym rozwojem postępu technicznego. Można
mówić o pewnym uzupełnianiu się tych teorii, także z punktu widzenia kształtowania się
korzyści z wymiany międzynarodowej. W teorii tej głównie nacisk się kładzie na możliwości
rozwoju korzystnego handlu dzięki międzynarodowym różnicom w poziomie wiedzy
technicznej i w tempie postępu technicznego.
VII.Teoria popytowo – podażowa
eksponują, oprócz czynników podażowych – znaczenie czynników po stronie popytu, a ściślej
kształtowanie się jego wielkości i struktury. Autorzy tych teorii starają się udowodnić, że
jedną z istotnych korzyści z rozwoju handlu międzynarodowego jest lepsze zaspokojenie
potrzeb konsumentów i inwestorów pod względem ilości oraz jakości. Twierdzą oni, że
bardzo istotne jest rozwijanie tzw. handlu wewnątrzgałęziowego, którego istota sprowadza się
do jednoczesnego importu i eksportu towarów tych samych gałęzi i branż.
Gospodarka światowa i jej ewolucja
Rozwojowi podziału pracy towarzyszy tworzenie się trwałych więzi gospodarczych między
podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Więzi te stają się coraz mocniejsze wraz z
postępem technicznym oraz rozwojem transportu który umożliwia nadanie więziom
gospodarczym zasięgu międzynarodowego. W efekcie w ciągu ostatnich kilku stuleci ma
miejsce proces tworzenia się gospodarki światowej.
Na przełomie XV i XVI w. tworzono międzynarodowy podział pracy w którym kraje Europy
Zachodniej (Holandia, Francja, Anglia, państwa niemieckie) specjalizowały się w produkcji
towarów przemysłowych podczas gdy Europa Środkowa i Wschodnia koncentrowała się na
rozwoju rolnictwa i przemysły surowcowego. Tak wytworzyła się asymetryczna
współzależność w której kraje EŚ i EW stopniowo dostosowywały swoja produkcję do
szybko rozwijających się rynków zbytu w krajach zachodnioeuropejskich.
Pózniej nastąpiło wciągniecie do międzynarodowego podziału pracy najpierw półkuli
zachodniej Azji, a następnie innych części świata. Współzależności o charakterze globalnym i
rynek światowy zostały wykształcone dopiero w drugiej połowie XXw.
Pojęciem tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy określa się typ powiązań
gospodarczych jaki wytworzył się w okresie upowszechniania produkcji maszynowej i
wprowadzania do użytku nowoczesnych środków transportu.(XVIII-XIX) Cechą
charakterystyczna było ukształtowanie się podziału świata na nieliczna grupę krajów
rozwiniętych gospodarczo i na pozostałe regiony, stanowiące dla nich zaplecze surowcowożywnościowe oraz rynki zbytu. Wśród czynników kształtujących tradycyjny międzynarodowy
podział pracy należy wymienić oprócz rewolucji przemysłowej także wywóz kapitału,
imigrację ludności oraz aktywna politykę mocarstw kolonialnych, umacniających swoje
wpływy w różnych częściach świata.
W latach 1820-1900 produkcja przemysłowa świata wzrosła przeszło 29 razy, handel
zaś jeszcze więcej bo 31 razy. Przy tak gwałtownym wzroście produkcji chłonność rynków
narodowych szybko się wyczerpała i zachodziła konieczność docierania z produktami do
coraz odleglejszych odbiorców w różnych regionach globu. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu
wychodził równie szybki rozwój środków transportu, a zwłaszcza żeglugi parowej i
transportu kolejowego. Zrewolucjonizowało to możliwości wymiany międzynarodowej,
opartej na specjalizacji produkcji. Głównym problemem dla krajów wiodących Europy
Zachodniej stało się znalezienie odpowiednich rynków zbytu i zaopatrzenia dla gwałtownie
powiększającej się produkcji. Kraje te wypierały lokalnych producentów i dostawców.
Równocześnie w krajach tych nastąpił spadek stopnia samowystarczalności na w zakresie
surowców i żywności. Potrzeby te należało zaspokoić dostawami z zewnątrz co było o tyle
niełatwe że inne kraje nie były przygotowane do tak gwałtownego wzrost popytu na
wymienione towary. Dało to jednak początek do procesowi przystosowania struktury
gospodarczej reszty ówczesnego świata do potrzeb grupy krajów uprzemysłowionych.
Jedynie w taki sposób kraje mniej zaawansowane w rozwoju mogły mieć szanse utrzymania
rynków zbytu dla swoich produktów. W praktyce oznaczało to dla nich potrzebę
przestawienia się właśnie na produkcję surowców i żywności.
Łącznym efektem było ukształtowanie się w drugiej połowie XIXw. (po 1870r.) takiej
struktury międzynarodowego podziału pracy, w której na Europę Zachodnią przypadało
przeszło 2/3 światowej produkcji, w tym na Wlk. Bryt.1/3, na Amarykę Półn. ¼, na kraje
uprzemysłowione ogółem 9/10.
W swojej klasycznej postaci tradycyjny międzynarodowy podział pracy występował do I
wojny światowej. Jej zakończenie otworzyło trwający do czasów współczesnych okres
głębokich i nierzadko gwałtownych zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych,
prowadzących do przebudowy struktury gospodarki światowej. Podłoże tej przebudowy
stanowią przede wszystkim:
 Następstwa wojen światowych i rewolucji w Rosji oraz rozpad systemu
kolonialnego i emancypacja krajów zależnych.
 Współzawodnictwo ekonomiczne, ideologiczne i militarne państw Zachodu z
byłym blokiem socjalistycznymi upadek komunizmu w Europie.
 Zmiany w układzie sił wewnętrznych poszczególnych grup krajów i powstanie
w ich obrębie nowych ośrodków dominujących.
 Gwałtowne przyspieszenie postępu technicznego oraz rozwój tych osiągnięć
ekonomiczno-organizacyjnych, które służą tworzeniu nowych rozwiązań
technicznych i wdrażaniu ich do produkcji.
Po II wojnie światowej możemy mówić o powstaniu współczesnej gospodarki światowej.
Gospodarka światowa to system trwałych powiązań ekonomicznych, włączających
gospodarki narodowe poszczególnych krajów w procesy produkcji i wymiany o zasięgu
globalnym. Zasięg i intensywność tych powiązań ulegają ewolucji wraz z postępem
technicznym.
W porównaniu z okresem tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy w gospodarce
światowej nastąpiły zarówno zmiany ilościowe i jakościowe. Przewaga krajów rozwiniętych
w produkcji globalnej nie jest już tak przygniatająca, niemniej jednak stanowi ciągle ponad
50% a w światowym eksporcie ponad 70%. Zmiany jakościowe obejmują przekształcenia
struktury handlu międzynarodowego i pojawienie się nowych form międzynarodowej
współpracy gospodarczej.
MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
Pojęcie międzynarodowego podziału pracy
Międzynarodowy podział pracy ma miejsce wtedy, gdy jego uczestnicy znajdują się więcej
niż w jednym kraju (lub maja charakter transnarodowy) i wykazują trwałe zainteresowanie
rozwojem produkcji pod katem potrzeb obrotu międzynarodowego. Wykształcił się on w
następstwie społecznego podziału pracy, mającego początkowo charakter lokalny. Gdy rynki
lokalne okazały się zbyt ciasne w stosunku do potrzeb rozwijającej się produkcji, wystąpiły
tendencje do szukania nowych partnerów, najpierw o obrębie poszczególnych krajów,
następnie zaś w skali międzynarodowej. Musiał jednak upłynąć długi okres, zanim
powiązania doraźne między podmiotami gospodarczymi znajdującymi się w różnych krajach
przekształciły się w trwałe związki gospodarcze, a nadwyżki towarowe w obrocie
międzynarodowym ustąpiły miejsca produktom będącym przedmiotem specjalizacji
partnerów.
O międzynarodowym podziale pracy możemy mówić wtedy, gdy ma on charakter
strukturalny, a więc gdy jest – z jednej strony – wynikiem różnic w strukturach
gospodarczych, z drugiej zaś – gdy służy dopasowaniu tych struktur do potrzeb
współpracujących krajów. Ze względu na zmieniające się warunki, które determinują
międzynarodowy podział pracy, dopasowanie to powinno mieć charakter dynamiczny.
Głównym podmiotem międzynarodowego podziału pracy jest państwo. Może ono
bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyć w tym podziale oddziałując za pomocą zagranicznej
międzynarodowej polityki ekonomicznej na pozostałe podmioty gospodarcze, zachęcając lub
je zniechęcając do rozwoju produkcji na potrzeby obrotu międzynarodowego. Zakres i formy
tego oddziaływania zależą od wielu czynników, w tym także od obowiązujących doktryn
ekonomicznych i politycznych. Międzynarodowy podział pracy może zapewnić korzyści
wszystkim uczestniczącym w nim podmiotom gospodarczym, określa to jego specyfikę i
odróżnia od innych sposobów gospodarowania.
Czynniki określające międzynarodowy podział pracy :
 Czynniki strukturalne
Grupa ta związana jest z niejednolitym wyposażeniem poszczególnych krajów w zasoby
bogactw naturalnych pracy i kapitału.
1. Różnice w zasobach naturalnych
Odgrywały zasadniczą rolę w kształtowaniu w kierunku międzynarodowego podziału pracy
we wczesnych fazach jego rozwoju. Kraje zasobne w ziemię uprawną specjalizowały się w
produkcji i eksporcie artykułów rolno – spożywczych. Czynnikiem dodatkowo różnicującym
możliwości rozwoju międzynarodowego podziału pracy było położenie geograficzne i
związane z tym warunki klimatyczne. Z czasem niektóre kraje rezygnowały ze specjalizacji
surowcowo – rolniczej rozwijając produkcje wyrobów przetworzonych. Obok
uprzemysłowienia czynnikiem korygującym wpływ warunków naturalnych jest postęp
techniczny (umożliwia eksploatację złóż bogactw naturalnych np. ropa naftowa znajdująca się
pod dnem morskim; zapotrzebowanie na import bogactw naturalnych, w efekcie czego
zmalały materiałochłonność i energochłonność produkcji oraz pojawiły się substytuty w
postaci materiałów syntetycznych.
2. Różnice w zasobach pracy, a także jej wydajności
Wyrazem różnic w zasobach pracy jest obfite w nie wyposażenie jednych krajów oraz
niedobory w innych. Czynnik ten odgrywał szczególnie ważną rolę w warunkach braku
przepływu zasobów pracy w skali międzynarodowej. Kraje bogate w zasoby pracy
specjalizowały się w produkcji i eksporcie wyrobów pracochłonnych, kraje cierpiące na
niedobory – w produkcji i eksporcie wyrobów praco oszczędnych. Z czasem miejsce
produkcji pracochłonnej zajęła produkcja wysoko wydajna i praco oszczędna.
3. Różnice w zasobach kapitału
Stanowią współcześnie jeden z najważniejszych
międzynarodowy podział pracy. Decydują o tym :
-
czynników
determinujących
zmniejszające się możliwości przestawienia produkcji z pracochłonnej na
kapitałochłonną,
kapitałochłonny postęp techniczny, kształtujący kierunki strukturalnych
przeobrażeń w gospodarce światowej
Różnice w zasobach kapitału pogłębiają specjalizację przemysłową krajów o obfitych
zasobach czynnika produkcji i zacofanie gospodarcze krajów o produkcji kapitałooszczędnej,
słabo uprzemysłowionych. Wydajność kapitału w krajach rozwiniętych gospodarczo
pozostaje wyższa niż w krajach słabo rozwiniętych.
 Czynniki techniczne
Wpływ strukturalnych czynników na międzynarodowy podział pracy z biegiem lat się
zmniejsza, natomiast wzrasta rola czynników technicznych. Przyczyną tego jest rewolucja
naukowo – techniczna.
1.Skutki rewolucji naukowo – technicznej dla międzynarodowego podziału pracy
Przyczyny :
- zastąpienie
tradycyjnych
kryteriów
kształtowania
kierunków
międzynarodowego podziału pracy (różnic w zasobach czynników produkcji),
kryteriami w postaci różnic w wydajności pracy i kapitału. Proces ten został
zapoczątkowany przez Rewolucję Przemysłową. Zmniejszyła się bowiem rola
krajów, które miały przewagę w zasobach czynników produkcji, wzrosła zaś
rola krajów aktywnych uczestniczących w rozwoju nauki i techniki,
- możliwość kreowania postępu naukowo – technicznego.
Współcześnie nauka i technika mogą wytyczać nowe kierunki rozwoju
technicznego
- wysokie koszty przeobrażeń naukowo technicznych. Dlatego uczestnikami
tych przeobrażeń mogą być kraje bogate, o rozwiniętej infrastrukturze
naukowo – technicznej. W efekcie tylko nieliczna grupa krajów
uczestniczących w kreowaniu postępu n-t i zmianie międzynarodowego
podziału pracy. Im też przypadają z tego tytułu główne korzyści. Pozostałe
kraje z opóźnieniem starają się naśladować tę grupę lub też pozostają w
zacofaniu, przesuwając na margines międzynarodowego podziału pracy.
2. Formy współpracy naukowo – technicznej a międzynarodowy podział pracy
Wciąż wzrasta zainteresowanie n-t przez autonomiczny rozwój nauki i techniki w niektórych
krajach lub przez przepływ postępu n-t w skali międzynarodowej. Międzynarodowy przepływ
techniki i technologii jest szczególnie ważny dla krajów małych i średnich mających
ograniczone możliwości kapitałowe. Występuje sprzężenie zwrotne pomiędzy postępem
technicznym w jednych dziedzinach a postępem w drugich. Badania n-t mogą być
współcześnie rozwijane w dużych krajach pozostałe, jeśli chcą uczestniczyć w tym postępie,
muszą rozwijać międzynarodową współpracę n-t. Współpraca przejawia się w formach :
- wymiany informacji naukowo – technicznych, które obejmują konsultacje
naukowo – techniczne, konferencje, praktyki specjalistyczne, wzajemne
kształcenia kadr naukowych, zakupy gotowej dokumentacji n-t (zakupy
licencji)
- specjalizacji i kooperacji w badaniach naukowo- technicznych,
- wspólne badania naukowo – techniczne
 Czynniki instytucjonalne
W odróżnieniu od czynników strukturalnych i techniczno – technologicznych,
wyznaczających kierunki międzynarodowego podziału pracy w długim okresie i mających
przeważnie charakter obiektywny, czynniki instytucjonalne ulegają częstszym zmianom i
odznaczają się większa dozą subiektywizmu. Do grupy tych czynników zaliczamy :
1. Ustrój polityczny
demokratyczny ustrój polityczny sprzyja zwiększaniu zaangażowania kraju w
międzynarodowym podziale pracy. Towarzyszy mu na ogół mechanizm
gospodarki „otwartej”, w której rozwój poszczególnego kraju jest uzależniony
od możliwości specjalizacji międzynarodowej,
- niedemokratyczny ustrój polityczny rodzi skłonności do ograniczenia
wolnorynkowego charakteru mechanizmu funkcjonowania gospodarki oraz
prowadzi do „zamykania” kraju wobec zagranicy, a więc do uniezależnienia
się od specjalizacji międzynarodowej
Zainteresowania demokratycznymi ustrojami politycznymi wzrasta w okresach pokojowych,
w atmosferze współpracy międzynarodowej. Zwiększa się wówczas skala międzynarodowego
podziału pracy i wydłuża jego horyzont. Wymiany nadwyżek towarowych zastępuje
długotrwała specjalizacja międzynarodowa (w okresach napięć międzynarodowych i
konfliktów występują skłonności do ograniczania międzynarodowego podziału pracy.
-
2. Polityka gospodarcza jest przede wszystkim funkcją ustroju politycznego.
W systemie demokratycznym jest podporządkowana aktywnemu uczestnictwu w
międzynarodowym podziale pracy, zaś w systemie autorytarnym służy
uniezależnianiu się od tego podziału. W praktyce w warunkach systemu
demokratycznego zorientowanego na gospodarkę otwartą polityka gospodarcza może
przejściowo ograniczać udział danego kraju w międzynarodowym podziale pracy. Ma
to miejsce wówczas gdy wykazuje tendencje do długotrwałej nierównowagi,
produkcja krajowa wymaga ochrony a rynek wewnętrzny musi być zabezpieczony
przed nieuczciwą konkurencją. W odróżnieniu od ustroju politycznego, który
długookresowo determinuje miejsce w międzynarodowym podziale pracy, polityka
gospodarcza wpływa na to miejsce w okresie krótkim i średnim.
3. Traktaty i umowy międzynarodowe
- porozumienia wielostronne (zobowiązania obejmują wiele krajów), stanowiące
podstawę działalności organizacji międzynarodowych. Np. Europejska
Komisja Gospodarcza, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Bank Światowy, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
(broniąca interesów krajów słabo rozwiniętych), Unia Europejska.
- Umowy dwustronne. Mają ograniczony zakres oddziaływania (podmiotowy i
przedmiotowy) Obejmują dwa kraje i na ogół dotyczą wybranych zagadnień
współpracy
międzynarodowej,
wymiany
towarowej,
współpracy
inwestycyjnej.
 Czynniki koniunkturalne
Maja charakter krótkookresowy i są związane z wahaniami relacji : popyt – podaż na rynku
międzynarodowym. W okresach dobrej koniunktury (rosnący popyt) pojawiają się tendencje
do rozwoju handlu międzynarodowego w tym zainteresowaniu importem.
MIĘDZYNARODOWA KOMPLEMENTARNOŚĆ STRUKTUR GOSPODARCZYCH
Pojęcie międzynarodowej komplementarności struktur gospodarczych
Przez pojęcie międzynarodowej komplementarności struktur gospodarczych rozumiemy
wzajemne dopasowanie tych struktur w obrębie dwóch lub większej liczby krajów.
Komplementarność traktowana jako stan jest zjawiskiem statycznym i odzwierciedla stopień
dopasowania struktur gospodarczych w danym momencie, traktowana jako proces jest
zjawiskiem dynamicznym i oznacza zmiany swojego zakresu zachodzące pod wpływem
czynników
strukturalnych,
techniczno-technologicznych,
instytucjonalnych
i
koniunkturalnych.
Komplementarność jako skutek i przyczyna międzynarodowego podziału pracy
Komplementarność jest skutkiem międzynarodowego podziału pracy. Jest ona
jednocześnie przyczyną tego podziału. Jako skutek podziału pracy komplementarność ma
charakter historyczny, ułatwia ona podział pracy stwarzając krajom w nim uczestniczącym
możliwość czerpania korzyści większych niż byłoby to możliwe w warunkach jej braku.
Dzięki dopasowaniu struktur gospodarczych poprawiają się warunki zbytu towarów,
rozszerza się rynek ich sprzedaży i zakupu, bardziej urozmaicony jest ich asortyment, a
konkurencja dostawców zagranicznych pozytywnie wpływa na jakość wyrobów.
Komplementarność struktur produkcji wpływa także na poprawę warunków produkcji,
zwiększa się skala wytwarzania, a dodatkowe możliwości zbytu pozwalają na wydłużenie
serii produkcyjnej.
Międzygałęziowy charakter struktur gospodarczych.
U podstaw komplementarności międzygałęziowej znajdują się różnice w zasobach czynników
produkcji, tj. bogactw naturalnych, pracy i kapitału. Najczęstszą przyczyną
komplementarności międzygałęziowej są różnice warunków naturalnych. Część krajów jest
obficie wyposażona w surowce mineralne, inne kraje ich nie posiadają, ale mają dobrze
rozwinięty przemysł, stąd wzajemna komplementarność. Niektóre państwa posiadają duże do
wykorzystania zasoby, ale niewielu ludzi do pracy, których mogą z kolei znaleźć w innych
krajach bogatych w zasoby pracy. Ważną przyczyną komplementarności międzygałęziowej
jest również zróżnicowana struktura przemysłu. Kraje mające dobrze rozwinięty przemysł
ciężki są komplementarne do innych krajów, które są zasobne w energię.
Wewnątrzgałęziowa komplementarność struktur gospodarczych
U podstaw komplementarności wewnątrzgałęziowej znajdują się różnice wydajności
czynników produkcji. W miarę rozwoju gospodarczego przesłanki naturalne różniące
gałęziowe struktury produkcji ustępują miejsca przesłankom wynikającym z
uprzemysłowienia i postępu naukowo-technicznego. Postęp techniczny umożliwia rozwój
produkcji bez względu na posiadane zasoby naturalne oraz zasoby pracy. Zmniejszenie
materiałochłonności i energochłonności prowadzi do uniezależnienia się producentów
wyrobów przemysłowych od źródeł surowców.
Na pierwszy plan wysuwa się komplementarność wewnątrzgałęziowa polegająca na
wzajemnym uzupełnianiu się producentów, zespołów, podzespołów i części. Zamiast
rozwijania się w jednym kraju wszystkich faz produkcji, następuje ich rozdzielenie między
współpracujące kraje – zależnie od wydajności produkcji. W efekcie powstaje wyrób gotowy,
tańszy i bardziej konkurencyjny.
Komplementarność wewnątrzgałęziowa wiąże producentów ściślej w porównaniu z
komplementarnością
międzygałęziową.
W
przypadku
komplementarności
wewnątrzgałęziowej są oni ogniwami jednego procesu wytwórczego, prowadzącego do
powstania wyrobu finalnego.
METODY ZWIĘKSZANIA KOMPLEMENTARNOŚCI
Wymienić można cztery metody zwiększania międzynarodowej komplementarności struktur
gospodarczych:
 Międzynarodową specjalizację produkcji,
 Międzynarodową kooperację w produkcji,
 Produkcję na wielką skalę,
 Produkcję wielkoseryjną
Międzynarodowa specjalizacja produkcji rozumiana jest jako ograniczenie asortymentu
wytwarzanych wyrobów lub liczby realizowanych procesów technologicznych w celu
zwiększenia serii produkowanych wyrobów będących przedmiotem specjalizacji oraz
zwiększenia efektywności posiadanych czynników produkcji. Międzynarodowa specjalizacja
produkcji może być decyzją jednostronną lub umowną, uzgodnioną z jednym lub większą
ilością państw.
?????W przypadku specjalizacji jednostronnej przedmiotem zainteresowania są wyroby
gotowe, oferowane na zasadach zwykłych transakcji kupna-sprzedaży. Ich ceny ustalane są na
rynku międzynarodowym a korzyści lub straty ponosi producent i eksporter.
Specjalizacja jednostronna dodatkowo dzieli się na specjalizację komplementarną – gdy
określone towary stają się przedmiotem obrotów międzynarodowych, dlatego że są
produkowane tylko w jednym lub w kilku krajach, oraz specjalizację substytucyjną, gdy
określone towary są przedmiotem obrotów międzynarodowych, mimo że produkuje się je w
krajach będących partnerami wymiany zagranicznej i towary te mniej lub bardziej konkurują
ze sobą na rynku światowym.
Specjalizację produkcji można także określić według kryterium gałęziowego na
międzygałęziową i wewnątrzgałęziową (opisane już wyżej).??????
Międzynarodowa kooperacja w produkcji – muszą tu występować co najmniej dwaj
partnerzy, zawierający porozumienie międzynarodowe, które jest gwarancją zbytu towarów.
Kraje uzgadniają warunki techniczne, wymagania jakościowe, ilości dostarczanych wyrobów,
terminy dostaw, zasady dotyczące cen, sposoby rozliczeń finansowych itp. Międzynarodowa
kooperacja w produkcji dotyczy wyrobów, które nie mogą być sprzedawane na rynku
międzynarodowm na zasadach zwykłych transakcji handlowych kupna-sprzedaży.
Produkcja na wielką skalę jest następstwem dążenia do osiągnięcia optimum pod względem
technicznym lub ekonomicznym. Pewne procesy techniczne są bowiem niepodzielne,
wymagają więc rozwoju produkcji w określonych ilościach. Wielka skala produkcji stwarza
możliwości specjalizacji oraz kooperacji.
Produkcja wielkoseryjna jest następstwem dążenia do osiągania najniższych jednostkowych
kosztów produkcji. Umożliwia to rozłożenie kosztów stałych, a więc ponoszonych bez
względu na rozmiary produkcji, na większą liczbę wyrobów.
Jeżeli jednak tylko niektóre części wyrobu są wytwarzane w wielkiej skali, pozostałe muszą
być importowane na zasadach międzynarodowej kooperacji w produkcji. Podobnie, jeżeli
część podzespołów jest wytwarzana w skali przekraczającej potrzeby wynikające z produkcji
wyrobu finalnego, to zbyt nadwyżek tych podzespołów za granicę nie jest możliwy bez
zawarcia
umów
kooperacyjnych.
Download