wykaz przedmiotów, które można ponownie realizować w trybie

advertisement
Załącznik do Uchwały Nr 24/2016-2017
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM
z dnia 28 września 2016 r.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻNA PONOWNIE REALIZOWAĆ
W TRYBIE WARUNKOWEGO WPISU NA NASTĘPNYM ROKU STUDIÓW, DLA
KIERUNKÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU OD ROKU
AKADEMICKIEGO 2016/2017
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
PIERWSZEGO STOPNIA
DRUGIEGO STOPNIA



























Andragogika,
Ekologia i ochrona środowiska,
Epidemiologia z elementami demografii,
Etyka,
Globalizacja i zdrowie,
Język migowy,
Język obcy,
Makroekonomia,
Medycyna społeczna,
Mikroekonomia,
Ochrona własności intelektualnej,
Organizacja pomocy społecznej,
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Podstawy komunikacji interpersonalnej,
Podstawy prawa cywilnego,
Podstawy prawa gospodarczego,
Podstawy psychologii,
Podstawy socjologii,
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
Przedmioty do wyboru,
Statystyka w ochronie zdrowia,
System ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych,
Techniki pracy biurowej,
Wprowadzenie do ekonomiki i finansowania
w ochronie zdrowia,
Wstęp do zdrowia publicznego,
Wychowanie fizyczne,
Zarządzanie kryzysowe,








Bezpieczeństwo informacji i ochrona
własności intelektualnej,
Język obcy,
Nowoczesne techniki badań
psychospołecznych,
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Przedmioty do wyboru,
Psychologia społeczna,
Wychowanie fizyczne,
Zdrowie prokreacyjne,
DIETETYKA
PIERWSZEGO STOPNIA




















Antropologia i antropometria,
Biologia medyczna,
Etyka zawodu dietetyka,
Genetyka zaburzeń metabolicznych,
Genetyka,
Histologia,
Interakcje leków z żywnością z elementami
farmakologii i suplementy diety,
Interpretacja wyników badan w chorobach
dietozależnych,
Język migowy,
Język obcy,
Kliniczny zarys chorób,
Parazytologia,
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Podstawy medycyny społecznej,
Podstawy socjologii,
Podstawy zdrowia publicznego,
Podstawy żywienia zbiorowego,
Przedmioty do wyboru.
Psychologia ogólna,
Wychowanie fizyczne,
DRUGIEGO STOPNIA











Alergie i nietolerancje pokarmowe,
Biologiczne podstawy badań naukowych,
Dietoprofilaktyka,
Genetyka zaburzeń metabolicznych,
Immunologia,
Język obcy,
Polityka wyżywienia,
Przedmioty do wyboru.
Psychodietetyka z elementami psychologii
klinicznej,
Zdrowie prokreacyjne i zaburzenia płodności
u człowieka,
Zdrowie publiczne,
FIZJOTERAPIA
PIERWSZEGO STOPNIA
DRUGIEGO STOPNIA












Antropologia i antropometria,
Biologia medyczna,
Etyka zawodu fizjoterapeuty,
Język obcy,
Komunikacja interpersonalna,
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Podstawowe czynności medyczne
Podstawy antropomotoryki
Podstawy medycyny społecznej,
Podstawy socjologii,
Przedmioty do wyboru.
Psychologia ogólna,














Biologiczne podstawy badań naukowych,
Biologiczne podstawy rozwoju człowieka
Dydaktyka fizjoterapii
Edukacja zdrowotna,
Fizjoterapia w sporcie,
Gerontobiologia
Instytucjonalna opieka geriatryczna,
Język obcy,
Orzecznictwo w niepełnosprawności,
Przedmioty do wyboru.
Psychologia kliniczna i psychoterapia,
Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
Zdrowie prokreacyjne,
Zdrowie publiczne,
KOSMETOLOGIA
PIERWSZEGO STOPNIA
DRUGIEGO STOPNIA















Anatomia,
Antropologia i antropometria,
Biofizyka,
Biologia medyczna,
Etyka zawodu kosmetologa,
Genetyka,
Język obcy,
Kliniczny zarys chorób
Pedagogika
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Podstawy aromaterapii,
Podstawy psychologii,
Podstawy socjologii,
Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych w
gabinecie kosmetycznym
Przedmioty do wyboru.











Alternatywne techniki masażu,
Badania genetyczne wykorzystywane w
kosmetologii,
Biologiczne podstawy badań naukowych,
Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna,
Endokrynologia,
Język obcy,
Podstawy balneologii,
Przedmioty do wyboru.
Sensoryka i środki zapachowe,
Współczesne trendy w kosmetologii,
Zdrowie publiczne,
PIELĘGNIARSTWO
PIERWSZEGO STOPNIA
DRUGIEGO STOPNIA













Biochemia i biofizyka,
Dietetyka,
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki,
Język angielski,
Onkologia,
Pedagogika,
Podstawy ratownictwa medycznego
Prawo,
Promocja zdrowia,
Przedmioty do wyboru.
Psychologia,
Radiologia,
Socjologia,












Biologiczne podstawy badań naukowych,
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń
rozwojowych,
Gerontologia kliniczna,
Język angielski,
Kliniczne podstawy chorób cywilizacyjnych,
Metody pracy pielęgniarki,
Pielęgniarstwo wielokulturowe,
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej dla
pielęgniarek,
Podstawy żywienia człowieka,
Profilaktyka chorób zakaźnych i
pielęgnowanie w chorobach zakaźnych
Przedmioty do wyboru.
Współczesna ekologia i ochrona środowiska,
POŁOŻNICTWO
PIERWSZEGO STOPNIA
DRUGIEGO STOPNIA













Biochemia i biofizyka,
Dietetyka,
Filozofia i etyka zawodu położnej,
Język angielski,
Pedagogika,
Podstawy ratownictwa medycznego,
Prawo,
Promocja zdrowia
Przedmioty do wyboru.
Psychologia,
Radiologia,
Socjologia,
Zdrowie publiczne









Biologiczne podstawy badań naukowych,
Genetyczne uwarunkowania zaburzeń
rozwojowych,
Język angielski,
Kliniczne podstawy chorób cywilizacyjnych,
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej dla
położnych,
Podstawy żywienia kobiety i dziecka,
Profilaktyka chorób zakaźnych kobiet,
Przedmioty do wyboru.
Wielokulturowe aspekty opieki nad kobietą i
dzieckiem,
PSYCHOLOGIA ZDROWIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE






























Anatomia,
Biologia rozwoju,
Filozofia e elementami logiki,
Fizjologia,
Interwencja kryzysowa,
Język obcy,
Kliniczny zarys chorób,
Pierwsza pomoc przedlekarska,
Podstawy medycyny społecznej,
Podstawy neurokognitywistyki,
Podstawy psychiatrii,
Podstawy seksuologii,
Prawo ochrony własności intelektualnej,
Przedmioty do wyboru,
Psychologia człowieka chorego i niepełnosprawnego,
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
Psychologia pozytywna,
Psychologia rodziny,
Psychologia sądowa,
Psychospołeczne wsparcie osób i rodzin po kryzysach psychicznych,
Samodzielny projekt badawczy – praca empiryczna,
Socjologia ogólna,
Specyfika pracy z pacjentem zakażonym,
Statystyka,
Studium przypadku,
Techniki pracy naukowej,
Technologie informacyjne,
Wychowanie fizyczne,
Zarys neurobiologii,
Zdrowie publiczne,
RATOWNICTWO MEDYCZNE
PIERWSZEGO STOPNIA














Aspekty prawne w ratownictwie medycznym,
Biologia medyczna,
Etyka zawodu ratownika medycznego,
Gerontobiologia,
Język obcy,
Onkologia,
Podstawy medycyny społecznej,
Podstawy onkologii,
Podstawy socjologii,
Podstawy zdrowia publicznego,
Przedmioty do wyboru.
Psychologia w ratownictwie medycznym,
Samoobrona w praktyce ratownika medycznego,
Wieloczynnikowe problemy uzależnień,
Download