Zarządzenie Nr

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Psychologia ogólna – uczenie się, pamięć, myślenie
Opisywana forma zajęć konwersatorium
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
dydaktycznych
15
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
dr Marta Kosiol
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Mnemotechniki. Sposoby udoskonalania pamięci. Pamięć w każdym wieku. Praktyczne ćwiczenie
wybranych mnemotechnik
2. Warunkowanie klasyczne w praktyce. Uczenie zwierząt i ludzi. Student przygotowuje przykłady
warunkowania klasycznego i wyjaśnia je na schemacie
3. Warunkowanie instrumentalne w praktyce. Znaczenie wzmocnień. Student przygotowuje przykłady
warunkowania instrumentalnego i wyjaśnia je na schemacie
4. Modelowanie. Społeczno – uczeniowa teoria osobowości. Uczenie się poznawcze.
5. Terapia behawioralna oraz poznawczo - behawioralna – założenia teoretyczne i praktyka. Student
wyszukuje również w Internecie najnowsze doniesienia z badań nt skuteczności terapii
6. Myślenie. Rodzaje, sposoby badania, psychologiczne koncepcje myślenia. Student przygotowuje
przykłady ćwiczeń trenujących poszczególne rodzaje myślenia
7. Rozwiązywanie problemów. Strategie, teorie.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
- obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
Anderson, J. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa: Wyd. S.iP.
Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie zastosowania.
Wyd. One Press.
Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
Literatura podstawowa
Zimbardo, P., Ruch, F. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN
Kozielecki, J., (1992). Myślenie. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia
ogólna. Warszawa: PWN.
Maruszewski, T., (2000). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP.
Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia
Testów Psychologicznych PTP (s. 18-50).
Baer, D.M. (2002). Stosowana analiza behawioralna. W: N.J. Mackintosh i
A.M. Dolman (red.), Zdolności a proces uczenia się (s. 37-58). Poznań:
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Buzan, T. (2005). Pamięć na zawołanie. Łódź: Wydawnictwo Ravi (str. 52Literatura
86).
uzupełniająca (w tym
Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń.
portale internetowe)
Człowiek we współczesnym świecie. Vol. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne (s. 952-964).
Esveldt-Dawson, K., Kazdin, A. E. (2000). Jak utrwalać wyuczone
zachowanie. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
Eysenck, H. (2002). Zmierzch i upadek imperium Freuda. Kraków: WiR
Partner (s. 89-98).
Falkowski, A., Tyszka, T. (2001). Psychologia zachowań konsumenckich.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 29-33).
Hall, R. V., Hall, M. L. (2000). Jak stosować wzmocnienia. Gdańsk:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
Hall,C.S., Lindzey,G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Nowe
wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 482-492). Ledzińska,
M. (1984). Znaczenie treningu w organizowaniu treści i determinanty jego
skutecznoci. Psychologia Wychowawcza, 2, 231-243. Ledzińska, M.
(1986).Wydobywanie informacji przechowywanych w pamięci W: Materiały
do nauczania psychologii. seria 1, t. 5. Warszawa: PWN.
Ledzińska, M. (1998). Zależność przebiegu i efektywność uczenia się od
wcześniejszej aktywności podmiotu i od poprzedzających czynników
sytuacyjnych. W: Z. Włodarski (red.), Psychologia uczenia się. Warszawa:
PWN.
Ledzińska, M. (1994). Ja i moja pamięć. O użytecznych strategiach uczenia
się. (we współpracy z E. Czerniawską) Warszawa: WSiP.
Kozłowski, J. (2003). Zastosowanie teorii uczenia się w terapii małych dzieci
z autyzmem na przykładzie projektu wczesnej interwencji O.I. Lovaasa. W
D. Danielewicz i E. Pisula (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem.
Wybrane zagadnienia (s. 49-74). Warszawa: Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej.
Kurcz, I. (1992). Pamięć. Uczenie się. Język. W: T. Tomaszewski (red.),
Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.
Loftus, E.F. (1987). Fabrykowanie wspomnień. Świat Nauki, nr 11 (listopad),
52-57.
Memon, A., Vrij, A., Bull, R. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP (s.
209-230).
Niedźwieńska, A. (1999). Rodzaje testów do badania pamięci. Przegląd
Psychologiczny, 42, 69-90.
Ostaszewski, P. (2000). Procesy warunkowania. W: J. Strelau (red.),
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2: Psychologia ogólna (s. 97104). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Ostaszewski, P. (2001). ABC analizy behawioralnej. Charaktery, 3 (marzec),
58-59.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download