ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

advertisement
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXIII Okręgowego Zjazdu
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej WOIPiP
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
WARSZAWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia związane z prowadzeniem
gospodarki finansowej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwanej dalej
WOIPiP.
2. WOIPiP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
§ 2. 1 Majątek WOIPiP stanowią środki finansowe, mienie ruchome i nieruchomości
powstałe z przychodów WOIPiP.
2. Majątkiem WOIPiP zarządza Okręgowa Rada WOIPiP.
3. W ramach czynności zarządczych Okręgowej Rady WOIPiP nadzór na zarządzaniem
majątkiem WOIPiP sprawuje Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP.
§ 3 Źródłami przychodów WOIPiP są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
przychody ze składek członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
przychody z praw majątkowych, lokat, odsetek itp.,
darowizny, zapisy,
dotacje, w tym dotacje z budżetu państwa,
przychody z działalności gospodarczej,
inne przychody dopuszczone prawem.
§ 4. 1 WOIPiP ponosi wydatki związane z realizacją zadań wynikających z obowiązujących
przepisów prawa i służących realizacji działalności oraz niezbędnych do zapewnienia wykonania
zadań statutowych WOIPiP.
2. Wydatki powinny być wykonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów,
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Rozdział II
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5. 1 Gospodarkę finansową WOIPiP prowadzi Okręgowa Rada WOIPiP, pokrywając
ze środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności statutowej, w tym wszelkie
zobowiązania publiczno- prawne.
2. Rokiem rachunkowym, sprawozdawczym i podatkowym jest rok kalendarzowy.
§ 6 Podstawą gospodarki finansowej WOIPiP jest roczny plan budżetu WOIPiP, zwany
dalej „Budżetem”, opracowany w formie planu wpływów i wydatków, w tym wydatków
inwestycyjnych na dany rok kalendarzowy, zatwierdzany i uchwalany przez Okręgowy Zjazd
Delegatów WOIPiP.
1
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXIII Okręgowego Zjazdu
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej WOIPiP
§ 7. 1 Projekt Budżetu opracowuje Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP na dany rok
kalendarzowy i przedkłada do zaopiniowania Okręgowej Radzie WOIPiP.
2. Budżet sporządza się w układzie kalkulacyjnym zgodnie z obowiązującym planem kont, z
wyodrębnieniem wydatków organów i komórek organizacyjnych WOIPiP.
§ 8. 1 Przy opracowaniu Budżetu obowiązuje zasada, że planowane wydatki nie mogą
przewyższać planowanych wpływów.
2. Przekroczenie planowanych wydatków może mieć miejsce pod warunkiem pozyskania
ponad planowanych wpływów.
3. Wydatki na nabycie rzeczowego majątku trwałego podlegającego amortyzacji oraz
ulepszenie i modernizację posiadanych środków trwałych pokrywa się z wypracowanego
zysku roku bieżącego i lat ubiegłych.
§ 9 Do czasu zatwierdzenia i uchwalenia przez Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP
Budżetu na rok bieżący, gospodarkę finansową prowadzi się na podstawie tzw. Prowizorium
budżetowego o charakterze tymczasowym, określającego wpływy i wydatki w okresie do
zatwierdzenia Budżetu danego roku na poziomie ¼ Budżetu roku poprzedniego, a niezbędne
wydatki inwestycyjne po zatwierdzeniu przez Okręgową Radę WOIPiP, na poziomie nie
wyższym niż wypracowany zysk roku poprzedniego.
§ 10 W Budżecie na wniosek Skarbnika Okręgowej Rady WOIPiP i po zatwierdzeniu przez
Okręgową Radę WOIPiP, mogą być w ciągu roku dokonywanie zmiany w przypadkach:
1) konieczności zrealizowania wyższych wydatków od planowanych w poszczególnych
pozycjach Budżetu,
2) uzasadnionych wydatków inwestycyjnych,
3) konieczności przemieszczenia wydatków zatwierdzonego Budżetu z zastrzeżeniem § 8 ust. 1
niniejszych Zasad gospodarki finansowej WOIPiP.
§ 11. 1 Wynikiem finansowym WOIPiP jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami.
2. Nadwyżka finansowa netto w dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez
Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP podwyższa fundusz podstawowy z przeznaczeniem na
cele określone Uchwałą Okręgowego Zjazdu WOIPiP.
§ 12. 1 WOIPiP gromadzi środki pieniężne na właściwych rachunkach bankowych.
2. Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych dysponująwyłacznie Przewodnicząca
Okręgowej Rady WOIPiP lub w razie nieobecności Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady
WOIPiP oraz Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP lub w razie nieobecności Sekretarz
Okręgowej Rady WOIPiP.
3. Dyspozycja środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych wymaga współdziałania dwóch
wyżej wymienionych osób.
§ 13. 1 Za gospodarkę finansową WOIPiP odpowiedzialność ponoszą:
1)
2)
3)
4)
Okręgowa Rada WOIPiP,
Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP
Główny Księgowy WOIPiP
Dyrektor WOIPiP „O-ES-HA” w ramach udzielonych pełnomocnictw,
2
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXIII Okręgowego Zjazdu
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej WOIPiP
5) Dyrektor WOIPiP Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w
ramach udzielonych pełnomocnictw.
2. Nadzór nad wykonaniem Budżetu sprawuje Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP wraz z
Głównym Księgowym WOIPiP.
§ 14. 1 Kontrolę nad zarządzaniem działalnością finansową przez Okręgową Radę WOIPiP,
sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP.
2. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIPiP lub Okręgowej Rady WOIPiP może
być przeprowadzone dodatkowe badanie sprawozdania finansowego przez podmiot
uprawniony do przeprowadzenia badań poza sytuacjami określonymi w § 25 pkt. 4
niniejszych Zasad gospodarki finansowej WOIPiP.
Rozdział III
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
§ 15 Każdy członek samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ma obowiązek
opłacania składki członkowskiej od dnia przynależności do WOIPiP, zgodnie z zasadami i
wysokością ustaloną uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości
składki członkowskiej oraz zasad jej opłacania.
§ 16 Obowiązek płacenia składki członkowskiej wygasa z końcem miesiąca, w którym
ustaje przynależność do samorządu, bądź przysługuje zwolnienie zgodnie z przepisami uchwały
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
§ 17 W przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składki stosuje się odpowiednio
przepisy uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
§ 18 Nad prawidłowym i bieżącym prowadzeniem przez księgowość WOIPiP ewidencji
wpłacanych składek członkowskich nadzór sprawuje Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP.
Rozdział IV
RACHUNKOWOŚĆ
§ 19 WOIPiP prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994.121.591, z późn. zm.)
§ 20. 1 Zapisy w księgach rachunkowych winny być dokonywanie według zasad
określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z Polityką rachunkowości WOIPiP.
2. Za rzetelne i prawidłowe realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa z zakresu
rachunkowości oraz podatkowych odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy WOIPiP.
§ 21. 1 Podejmowanie zobowiązań finansowych następuje na podstawie zawartych
umów pomiędzy WOIPiP a podmiotem trzecim.
2. Umowy dotyczące zobowiązań finansowych podlegają sprawdzeniu pod względem
prawnym i podpisaniu ze strony WOIPiP zgodnie z reprezentacją lub pełnomocnictwem
ustalonymi stosowną uchwałą Okręgowej Rady WOIPiP.
3. Podejmowanie zobowiązań finansowych oraz wydatkowanie środków finansowych w
Biurze WOIPiP może nastąpić po sprawdzeniu zgodności z odpowiednią uchwałą
Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP lub Okręgowej Rady WOIPiP oraz ich
uwzględnieniu w Budżecie i zatwierdzeniu przez Skarbnika WOIPiP.
3
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXIII Okręgowego Zjazdu
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej WOIPiP
4. Podejmowanie zobowiązań finansowych oraz wydatkowanie środków finansowych
dotyczących wydatków w WOIPiP „O-ES-HA” może nastąpić po sprawdzeniu
zgodności z odpowiednią uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP lub
Okręgowej Rady WOIPiP oraz ich uwzględnieniu w Budżecie i zatwierdzeniu przez
Dyrektor WOIPiP O-ES-HA zgodnie z odpowiednią uchwałą OR WOIPiP w zakresie
udzielonych pełnomocnictw.
5. Podejmowanie zobowiązań finansowych oraz wydatkowanie środków finansowych
dotyczących wydatków w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych WOIPiP może nastąpić po sprawdzeniu zgodności z odpowiednią uchwałą
Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP lub Okręgowej Rady WOIPiP oraz ich
uwzględnieniu w Budżecie i zatwierdzeniu przez Dyrektor Ośrodka Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP zgodnie z odpowiednią uchwałą OR
WOIPiP w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
6. Za zawarcie stosownych umów w imieniu WOIPiP z osobami trzecimi są odpowiedzialni:
1) w Biurze WOIPiP - Przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP lub podczas nieobecności
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP,
2) w O-ES-HA WOIPiP – Dyrektor WOIPiP „O-ES-HA” lub podczas nieobecności osoba
upoważniona,
3) w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP - Dyrektor
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych WOIPiP lub podczas
nieobecności osoba upoważniona.
7. Do podpisywania umów określonych w § 21 ust. 6 pkt 1) dotyczących zobowiązań
finansowych wymagane jest współdziałanie Przewodniczącej Okręgowej Rady WOIPiP
lub w razie nieobecności Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady WOIPiP oraz Skarbnika
Okręgowej Rady WOIPiP lub w razie nieobecności Sekretarza Okręgowej Rady WOIPiP.
8. Postanowienia § 21 ust. 7 nie wyłącza prawa Dyrektora WOIPiP „O-ES-HA” oraz
Dyrektora Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP do
podejmowania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków finansowych na
zasadach § 21 ust. 6 pkt 2) i 3).
§ 22 Dowody księgowe dokumentujące powstanie kosztów czy zobowiązań podlegają
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzeniu.
2. Sprawdzenia dowodów księgowych dokonują:
2.1. Pod względem merytorycznym:
1) w Biurze WOIPiP – Osoba merytorycznie odpowiedzialna za wydatkowanie danego rodzaju
środków finansowych, wskazując numer uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów WOIPiP
lub Okręgowej Rady WOIPiP, a w szczególności w zakresie:
a) bieżącego funkcjonowania Biura i organów WOIPiP oraz zatrudnienia, w tym umów
cywilnoprawnych – Przewodnicząca WOIPiP lub podczas nieobecności
Wiceprzewodnicząca WOIPiP,
b) kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym finansowania kształcenia podyplomowego,
konferencji, zjazdów itp. – Kierownik Działu Merytorycznego lub podczas nieobecności
osoba upoważniona,
c) działalności wydawniczej, organizowania posiedzeń organów WOIPiP, zjazdów,
wydatków na potrzeby IT – Sekretarz WOIPiP lub podczas nieobecności Skarbnik
WOIPiP;
2) w WOIPiP „O-ES-HA” – Dyrektor WOIPiP „O-ES-HA” lub podczas nieobecności osoba
upoważniona,
4
Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 XXIII Okręgowego Zjazdu
Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zasad gospodarki finansowej WOIPiP
3) w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP - Dyrektor
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP lub podczas
nieobecności osoba upoważniona.
2.2. Pod względem formalno-rachunkowym – Główny Księgowy WOIPiP lub Zastępca
Głównego Księgowego.
§ 23 Zatwierdzenia dokumentów do wypłaty dokonują:
1. w Biurze WOIPiP – Skarbnik WOIPiP lub podczas jego nieobecności Sekretarz WOIPiP
oraz Przewodnicząca WOIPiP lub podczas jej nieobecności Wiceprzewodnicząca WOIPiP,
2. w WOIPiP „O-ES-HA” – Dyrektor „O-ES-HA” lub podczas nieobecności osoba
upoważniona oraz Główny Księgowy WOIPiP lub Zastępca Głównego Księgowego,
3. w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP - Dyrektor
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub podczas nieobecności osoba
upoważniona oraz Główny Księgowy WOIPiP lub Zastępca Głównego Księgowego.
Rozdział V
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
§ 24. 1 Okręgowa Rada WOIPiP zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości
finansowej:
1) Zewnętrznej – rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r.
2) Wewnętrznej – sprawozdanie z wykonania Budżetu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi
WOIPiP w związku z ustawą o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych.
2. Powyższe sprawozdania Okręgowa Rada WOIPiP przedstawia do zatwierdzenia przez
Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP.
§ 25 Skarbnik Okręgowej Rady WOIPiP sprawuje nadzór nad:
1) Sporządzeniem na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia sprawozdania wykonania Budżetu i
przedstawienia ich Okręgowej Radzie WOIPiP,
2) Sporządzeniem na dzień 31 grudnia rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienia go
do zatwierdzenia przez Okręgowy Zajazd Delegatów WOIPiP,
3) Przygotowaniem propozycji podziału zysku lub pokrycia straty do zatwierdzenia przez
Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP,
4) Poddaniem sprawozdania finansowego WOIPiP badaniu przez biegłego rewidenta (podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych), w sytuacji:
a) spełnienia warunków wynikających z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29
września 1994 r.
b) za każdy ostatni pełny rok kalendarzowy poprzedzający zakończenie danej kadencji
Okręgowej Rady WOIPiP.
§ 26 Okręgowy Zjazd Delegatów WOIPiP podejmuje uchwały w sprawie:
1)
2)
3)
4)
Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Budżetu za rok poprzedni,
Zatwierdzenia planu Budżetu na rok bieżący i prowizorium I kwartału roku następnego,
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOIPiP za poprzedni rok obrotowy,
Podziału zysku i jego przeznaczenia lub pokrycia straty i źródła jej pokrycia.
5
Download