Zainteresowanie nadciśnieniem tętniczym NT u dzieci i młodzieży

advertisement
,,Jesienne Spotkania Pediatryczne”
W dniu 03 października 2014r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo –
Szkoleniowa z cyklu ,,Jesienne Spotkania Pediatryczne’’ dla pielęgniarek i położnych.
Organizatorem konferencji był Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka’’ we
współpracy z Kołem Naukowym Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD, Warszawską
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek
Pediatrycznych.
Konferencję o godz. 9.00 otworzyła Pani Kierownik Działu Organizacji Pracy
Pielęgniarskiej mgr Maryla Serafinowicz, przywitała przybyłych gości, prelegentów
i wszystkich uczestników. Pani Kierownik zaakcentowała niezwykle ważne zadania
współczesnego pielęgniarstwa pediatrycznego, wśród nich edukację zdrowotną,
profilaktykę, promocję zdrowia jako inwestycję dla zdrowia przyszłych pokoleń. Wyraziła
ciepłe słowa uznania dla udziału w konferencji, który przyczynia się do uzupełniania
i poszerzania wiedzy, wzmacnia profesjonalizm pielęgniarek pediatrycznych.
Patronat naukowy nad konferencją objęła dr n. o zdr. Grażyna Wójcik - Prezes
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, wygłosiła wykład inauguracyjny nt. ,,Zarządzanie
potencjałem społecznym w podmiotach medycznych - wyzwania dla kierowników
i personelu’’. Pani Prezes PTP podkreśliła znaczący wpływ pielęgniarek w procesie zmian
zachodzących w systemie nawiązując do założeń ICN 2014.
Przedstawiła analizę uwarunkowań kulturowo - społecznych zarządzania w sektorze
zdrowia w odniesieniu do zarządzających i ich podwładnych. Podkreśliła oddziaływanie
dużej liczby podmiotów decyzyjno - nadzorujących z równoczesnym ciągłym niedoborem
odpowiednich środków finansowych na realizację zadań w sektorze medycznym, a przy tym
stale rosnące oczekiwania odbiorców świadczeń zdrowotnych. Pani Wójcik zaakcentowała,
iż zarządzanie ludźmi może być kluczowym elementem kultury organizacji i podjęła się
rozważań - kto odpowiada za rozwój zawodowy pielęgniarek. Następnie przybliżyła
współczesne poziomy praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Podjęła się próby
oceny, udzielenia rad i odpowiedzi na pytania: Co zrobić, aby praca była dla nas
przyjemnością ? Czego pracownik pragnie, co lubi, co potrafi, jakie są jego ograniczenia,
jakie są możliwości czy talenty ? Jaki powinien być kierownik?
Pani dr G. Wójcik powołując się na doświadczenia własne menadżera, nauczyciela
akademickiego, dyrektora podmiotu leczniczego wskazała jak działać profesjonalnie
i w oparciu o przepisy budować pozytywną markę zawodu pielęgniarki z ukierunkowaniem
na odbiorcę usług pacjenta.
Moderatorami I – szej sesji konferencji były przedstawicielka Koła Naukowego
Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD mgr Renata Wiencław i pielęgniarka oddziałowa
Kliniki Pediatrii i Żywienia mgr Bożena Małachowska.
Pierwszy wykład „1000 pierwszych dni – najlepszy czas na profilaktykę chorób wieku
dorosłego‘‘ wygłosiła mgr inż. Joanna Neuhoff-Murawska. Niezwykle energetyczny przekaz
przedstawiający materiał dowodowy, iż zdrowie człowieka determinowane jest przez wiele
czynników, a nieobojętną rolę odgrywa zapis genetyczny. …,,Wpływ czynników z okresu
,,1000 pierwszych dni’’ na późniejsze zdrowie człowieka, ma proces kształtowania się
nawyków żywieniowych, rozpoczynający się już w okresie prenatalnym. To wyjątkowy czas
w którym mamy realny wpływ na jakość życia teraz i w przyszłości, programuje się
metabolizm, który warunkuje funkcjonowanie organizmu. Jest to okres kluczowy dla rozwoju
narządów i tkanek, a powstałe w tym okresie zwiększone ryzyko zachorowania trudno
zmienić w wieku późniejszym. Ponadto ekspresji genów towarzyszą zazwyczaj warunki
środowiskowe w tym niewłaściwy sposób odżywiania się oraz siedzący tryb życia. Jest wiele
dowodów na to, iż choroby wieku dorosłego, takie jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie
i miażdżyca mają swój początek we wczesnym dzieciństwie, na skutek nauki niewłaściwych
zwyczajów żywieniowych oraz tzw. programowania żywieniowego’’…
W wykładzie zaakcentowano, że ciężarna kobieta, aby kontrolować przyrost masy
ciała nie powinna jeść „za dwoje”, a „ dla dwojga”. …,,Zbyt duży przyrost masy ciała płodu
obserwowany jest również u kobiet ciężarnych z cukrzycą ciążową, które nie kontrolują
prawidłowo poziomu cukru. Ten sam problem obserwuje się w przypadku dzieci przyszłych
mam spożywających nadmiar kwasów tłuszczowych w izomerii trans, których źródłem jest
pieczywo cukiernicze: słodkie bułki, drożdżówki itp., słodycze, szczególnie zawierające masę
kremową, np. nadziewane wafelki oraz tłuste przekąski i dania fast food.
Z kolei przyczyną zbyt małego przyrostu masy ciała u kobiety ciężarnej oraz małej
masy urodzeniowej dziecka często jest niedożywienie w okresie prenatalnym. Dieta takiej
przyszłej mamy powinna być konsultowana przez dietetyka. Szczególną uwagę należy
zwrócić na kobiety ciężarne z problemem anoreksji, kobiety o niskim statusie ekonomicznym,
które mogą mieć problem z zapewnieniem właściwej podaży energii oraz składników
pokarmowych z uwagi na brak środków finansowych oraz kobiety stosujące diety
eliminacyjne’’….
Współcześnie w środowisku dziecka jest zbyt dużo cukrów prostych i soli,
a preferencja smaku słodkiego, słonego i „umami” czyli białka, przyczynia się do wzrostu
spożycia niezdrowej żywności. Pani Neuhoff-Murawska zwróciła też uwagę na profilaktykę
chorób naczyniowo - sercowych oraz nowotworowych, podkreśliła ogromne znaczenie
warzyw w diecie człowieka i fakty, iż ich spożycie jest wciąż zbyt małe. Do osiągnięcia
wymiernych efektów profilaktyki w przyszłości, niezmiernie korzystna jest nauka jedzenia
warzyw już przez niemowlę, zanim pozna ono słodki smak kaszek i owoców. Pani prelegent
dowodziła, że opiekunowie niemowląt i małych dzieci mają realny wpływ na zmniejszenie
ryzyka powstania otyłości i chorób towarzyszących wieku późniejszego już od momentu
poczęcia. Doradzała jak można to osiągnąć poprzez: stosowanie zbilansowanej diety kobiety
w ciąży, karmienie piersią co najmniej 6 miesięcy, nie rozszerzanie diety dziecka przed 16
tygodniem życia, dbanie o kształtowanie się właściwych nawyków żywieniowych, w tym
rezygnację z dosalania i słodzenia potraw dziecka, naukę jedzenia produktów strategicznych
dla przyszłego zdrowia człowieka. Mleko matki jest najlepszym pokarmem dla noworodka.
Zawiera składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka. Chroni niemowlę
przed chorobami i infekcjami. Jest przy tym idealnie dostosowane do możliwości
niedojrzałego układu pokarmowego dziecka – lekkostrawne i łatwo przyswajalne. Nie istnieje
żaden inny pokarm, który dorównywałby mleku matki i cechował się wszystkimi jego
właściwościami. Należy pamiętać, że właściwości te są kluczowe w początkowych
miesiącach życia dziecka i mają wpływ na jego zdrowie w kolejnych latach . Powinniśmy
z najwyższa starannością zadbać o odpowiednią dietę naszych dzieci i dzięki prawidłowemu
żywieniu programować zdrowie dziecka na kolejne lata. Niezmiernie istotne jest także
zapewnienie warunków do regularnego snu, adekwatnie do potrzeb dziecka wynikających
z jego wieku oraz ograniczenie kontaktu dziecka z telewizją i negatywnego wpływu reklam.
Drugi wykład nt. ,,Ostre neuroinfekcje - zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych
i zapalenia mózgu u dzieci’’ przedstawiła dr Anna Własienko z Kliniki Pediatrii, Żywienia
i Chorób Metabolicznych IPCZD.
W oparciu o bogate doświadczenie Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób
Metabolicznych IP-CZD pani prelegent przedstawiła opracowane w klinice rekomendacje
dotyczące rozpoznawania, diagnostyki oraz leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowo –
rdzeniowych (BZOMR) i zapalenia mózgu u dzieci, które są stanem bezpośredniego
zagrożenia życia u dzieci. Są to infekcje o ciężkim przebiegu i poważnym rokowaniu.
Stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności u dzieci, a ich powikłania mogą
prowadzić do trwałej niepełnosprawności. Pani doktor przedstawiła najczęstszą etiologię
i omówiła charakterystyczny przebieg kliniczny, w tym postacie zapaleń mózgu o podłożu
immunologicznym, ostre, rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, które wymagają
leczenia wielokierunkowego. Omówiła leczenie neuroinfekcji i podkreśliła rolę wdrożenia
natychmiastowej skojarzonej antybiotykoterapii empirycznej oraz leczenia wspomagającego.
Przedstawiła korzystny wpływ wczesnej podaży deksametazonu, intensywnego leczenia
przeciwobrzękowego, przeciwdrgawkowego, przeciwbólowego oraz płynoterapii.
Pani dr A. Własienko podkreśliła ogromną rolę działania zespołowego, zwłaszcza
pracę zespołu pielęgniarskiego w opiece nad dziećmi z ciężkimi neuroinfekcjami. Szczególnie
istotna jest rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i monitorowaniu zaburzeń świadomości,
objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (triada Cushinga) czy objawów
zagrażającego wklinowania mózgu. Nieodzowne jest stałe monitorowanie parametrów
życiowych oraz prowadzenie dokładnego bilansu płynów pacjenta z neuroinfekcją. Zespół
pielęgniarski odgrywa niesłychanie ważną rolę w asystowaniu przy zabiegu punkcji
lędźwiowej – prawidłowa technika trzymania pacjenta warunkuje szybkie pobranie płynu
mózgowo - rdzeniowego i dalsze skuteczne ukierunkowane leczenie pacjenta z neuroinfekcją.
Podkreślona została możliwość wystąpienia powikłań wczesnych i odległych a także
konieczność profilaktyki poekspozycyjnej (w tym personelu medycznego) dla osób
z kontaktu z chorym na BZOMR. Zwrócono uwagę na istotne kwestie dotyczące szczepień
ochronnych
w profilaktyce neuroinfekcji, szczególnie inwazyjnych zakażeń
pneumokokowych i meningokokowych u dzieci w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
które wciąż bardzo często budzą wiele kontrowersji wśród rodziców i opiekunów.
Trzeci wykład nt. „Profilaktyka próchnicy zębów i chorób błony śluzowej jamy ustnej
u dzieci” zreferowała lek. stom. Ewa Krasuska – Sławińska, IPCZD
Pani doktor podkreśliła, że próchnica zębów jest obok niedokrwiennej choroby serca,
nowotworów, cukrzycy typu II, czy alergii współczesną chorobą cywilizacyjną silnie
uwarunkowaną stylem życia, czynnikami systemowymi i środowiskowymi. Przedstawione
dane epidemiologiczne są zatrważające, …,,ok. 88% sześciolatków i 98% dorosłych’’… ma
problem z próchnicą. Z uwagi na niewątpliwie narastający problem naszych czasów ważna
jest poprawa świadomości zagrożeń jakie niesie ta choroba i postępy w kompleksowej
profilaktyce próchnicy. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej rodziców, właściwa opieka
stomatologiczna ciężarnych, następnie matek i dzieci aby w konsekwencji zadbali o własne
zdrowie.
Pani prelegent omówiła skrupulatnie różne formy i cele profilaktyki w chorobach jamy
ustnej. …,,Profilaktyka pierwotnie pierwotna ma na celu stworzenie optymalnych warunków
dla rozwoju uzębienia w tym: opóźnienie kolonizacji jamy ustnej przez bakterie
kriogenne i ograniczenie ich liczebności, kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
Celem profilaktyki pierwotnej i wtórnej jest ograniczenie liczebności patogenów i ich
negatywnego wpływu na tkanki twarde zęba poprzez mechaniczne usuwanie biofilmu
(szczotkowanie, nitkowanie, stosowanie płukanek > 6 roku życia, oczyszczanie języka,
profesjonalne usunięcie złogów nazębnych w gabinecie stomatologicznym). Celowe
stosowanie metod chemicznych z użyciem związków fluoru, chlorheksydyny, ksylitolu oraz
ograniczenie dostępu bakterii do miejsc zagrożonych rozwojem próchnicy poprzez
uszczelnianie bruzd i szczelin. Profilaktyka fluorkowa stosowana jest w celu hamowania
aktywności bakterii kriogennych, zmniejszenia demineralizacji szkliwa i wspomagania
procesów remineralizacji. Wskazane jest stosowanie odpowiednich past do zębów.
Na realizację celów profilaktyki próchnicy wpływ ma również dieta, która powinna być
zbilansowana zgodnie z piramidą żywieniową. Zapewnienie regularnych posiłków
i odpowiednich rodzajów spożywanych produktów. Nieprawidłowe odżywianie powoduje
niekorzystne zmiany ilościowe i jakościowe śliny, prowadzi to do zaburzeń rozwoju tkanek
twardych zębów. Powstają zmiany patologiczne na błonie śluzowej i w tkankach przyzębia
oraz zaburzenia warunków zgryzowo - zwarciowych.
Profilaktyka fluorkowa pierwszorzędowa dedykowana jest pacjentom ze zdrowym
przyzębiem i ma na celu edukację, motywację pacjenta do prawidłowej higieny jamy ustnej.
Zalecane jest regularne wykonywanie profesjonalnych zabiegów oczyszczania zębów z płytki
nazębnej/kamienia nazębnego (1-2 razy w roku). Dostępne są skuteczne drogi podawania
fluoru: jedna to endogenna w postaci tabletek i kropli oraz druga egzogenna w postaci past,
płukanek, lakierów czy żeli.
Profilaktyka drugorzędowa dotyczy pacjentów z zapaleniem dziąseł, której celem jest
szybkie rozpoznanie, szybkie wdrożenie leczenia, eliminacja złogów nazębnych i płytki
bakteryjnej. Ważna jest eliminacja czynników jatrogennych poprzez korektę złych uzupełnień
protetycznych. Niebagatelne znaczenie ma rehabilitacja narządu żucia i przestrzeganie wizyt
u stomatologa.
Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje pacjentów z zapaleniem przyzębia i polega na
systematycznym leczeniu zmienionych zapalnie tkanek przyzębia, zapobieganiu nawrotom
i powikłaniom. Konieczne jest przestrzeganie wizyt u stomatologa w fazie podtrzymującej
leczenia’’…
Moderatorami II – giej sesji konferencji były przedstawicielka Koła Naukowego
Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD mgr Elżbieta Iłendo i pielęgniarka oddziałowa Kliniki
Okulistyki IPCZD mgr Barbara Witan.
Czwarty wykład ,,Wirusowe zakażenia dróg oddechowych u małych dzieci”
zreferowała pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pediatrii mgr Stanisława Mackiewicz ze
Szpitala Specjalistycznego św. Rodziny w Warszawie.
…,,Zakażenia układu oddechowego są najczęstszymi infekcjami w populacji
dziecięcej. Ostre infekcje układu oddechowego są główną przyczyną śmiertelności
noworodków i małych dzieci. Szacuje się, że ok. 80% zakażeń dróg oddechowych
wywołanych jest przez wirusy. Przyczynami nawrotów infekcji oddechowych u dzieci są:
niedojrzałe mechanizmy obronne u dziecka, układ oddechowy jest w bezpośrednim kontakcie
ze środowiskiem, choroby i wady rozwojowe układu oddechowego, choroby
ogólnorozwojowe oraz wady innych narządów predysponują do zakażeń’’…
Celem wystąpienia było przedstawienie udziału Oddziału Pediatrii Szpitala
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie we współpracy z Zakładem Wirusologii
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego od stycznia 2013 r. w projekcie naukowym
pt. „Badania naukowe nad występowaniem i zróżnicowaniem Adenowirusów wywołujących
zakażenia oddechowe”. W ramach projektu nad identyfikacją adenowirusów, badano
występowanie zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez: Pneumowirusy, Enterowirusy,
Koronawirusy i Bokawirusy. Zadanie badawcze ma na celu określenie profilu wirusów
wywołujących zakażenia dróg oddechowych u dzieci, częstości i okresu występowania
zachorowań, obrazu klinicznego, wieku, płci, czynników ryzyka.
Pani Mackiewicz omówiła przebieg badań, rolę pielęgniarki w tym projekcie oraz
przedstawiła uzyskane do obecnej chwili wynikające z badania wnioski:
1. Najwięcej zakażeń wirusowych dróg oddechowych u dzieci występuje w okresie
zimowym (styczeń-marzec).
2. Częściej do zakażeń dochodzi u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia, a także u dzieci
uczęszczających do żłobka i przedszkola oraz ich rodzeństwa (przenoszenie zakażeń).
3. Najczęściej zakażenia wywołują rinowirusy RS (w sezonie zimowym styczeń-marzec)
oraz koronawirusy CoV (przez cały rok).’’
Kolejny piąty wykład nt. „Noworodkowy Zespół Abstynencyjny”
przedstawiła
dr Katarzyna Zaniuk z Oddziału Neonatologii ze Szpitala Specjalistycznego im. Świętej
Rodziny w Warszawie.
Z przedstawionych zatrważających danych epidemiologicznych wynika, że ponad
połowa kobiet w wieku rozrodczym przyjmuje substancje potencjalnie uznawane za
toksyczne dla płodu lub noworodka. Z przedstawionych danych wynika, iż ok. 2,4-4,3%
przyjmuje substancje psychoaktywne w ciąży, w tym są kobiety zażywające substancje „od
czasu do czasu” lub dla tzw. towarzystwa. Najczęściej spotykane uzależnia od: nikotyny,
alkoholu, kofeiny, różnych opiatów, psychostymulantów wśród nich marihuany, canabisu,
kokainay, ekstazy. Zdarza się, że kobiety ciężarne przyjmują leki poprawiające nastrój
i uspokajające oraz przyjmowane leki ze wskazań medycznych np. przeciwdrgawkowe
i przeciwdepresyjne.
Zespół abstynencyjny u noworodka związany jest z uzależnieniem płodu od substancji
przyjmowanych przez matkę w czasie ciąży i ich nagłym odstawieniem związane z porodem.
Należy podkreślić, że noworodki matek uzależnionych są mniejsze i bardziej zagrożone
zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej, narażone są na zakażenia bakteryjne i wirusowe,
występują u nich zaburzenia rozwojowe oraz trudności adaptacyjne.
Do objawów zespołu odstawiennego noworodka należą m.in.: niepokój,
nadwrażliwość na bodźce, piskliwy płacz, trudności w karmieniu, zaburzenia oddechowe.
Objawy abstynencji (odstawienne) rozwijają się zwykle w ciągu kilku dni od urodzenia, kiedy
w organizmie noworodka obniża się stężenie substancji uzależniającej. W celu identyfikacji
substancji psychoaktywnej badanie należy wykonać od razu po urodzeniu (najlepiej
równolegle z badaniem u matki), minimum 4 godziny od zażycia substancji, ale najpóźniej
w 2 dobie życia.
Do diagnostyki używana jest krew pępowinowa, żylna, mocz, smółka. Wykonywane
są także badania morfologia, glikemia, jonogram. Ze względu na występowanie uzależnień
i złych warunków socjoekonomicznych konieczna jest diagnostyka wykluczająca zakażenia
w kierunku kiły, WZW B i C, HIV.
W postępowaniu pielęgniarskim ważne jest bezwzględne monitorowanie parametrów
życiowych, diurezy noworodka. Otoczenie dziecka troskliwą opieką z minimalizacją
dźwięków z otoczenia. Istotną rolę odgrywa komfortowe ubieranie i zawijanie dziecka,
obniżanie temperatury i zwiększenie podaży pokarmu (karmienie większymi porcjami,
częściej). Leczenie farmakologiczne jest przede wszystkim objawowe.
Pani doktor przedstawiła zalecenia dotyczące …,,karmienia piersią przez matkę uzależnioną:
 nie zaleca się bezwzględnego odstawienia noworodka od piersi,
 ilość środków psychoaktywnych wydzielana z pokarmem nie powinna mieć wpływu na
aktywność dziecka, a wręcz może złagodzić objawy NAS,
 w przypadku opiatów, canabis i alkoholu nie zaleca się rozpoczynać karmienia przed
upływem 24 godzin od ostatniej zażytej dawki środka psychoaktywnego,
 w przypadku matek zażywających kilka z zakazanych substancji równocześnie,
karmienie piersią należy bezwzględnie odradzić…’’
Kolejny szósty wykład nt. „Siatkówczak – najczęstszy nowotwór złośliwy gałki ocznej
u dzieci” - diagnostyka i leczenie przedstawił dr n. med. Wojciech Hautz, Klinika Okulistyki
IPCZD.
Siatkówczak (Retinoblastoma) to złośliwy wewnątrzgałkowy nowotwór…,,choroba
występuje w dwóch postaciach:
 pierwsza z nich to postać genetyczna (zarodkowa) ok.40% przypadków, pierwsze
objawy występują ok. 1 r.ż., jest to zwykle kilka guzów, występują obuocznie,
 druga postać niegenetyczna (niezarodkowa) ok. 60% przypadków, pierwsze objawy
w 2 r.ż., zawsze jeden guz i zawsze dotyczy jednego oka.
Charakterystyczne objawy siatkówczaka to: biała źrenica, zez, pogorszenie widzenia, jaskra
wtórna, pseudohypopyon (rzekomy ropostek - wysięk ropny w przedniej komorze oka),
wytrzeszcz gałki ocznej, hyphema (krwistek – wylew krwi do przedniej komory oka),
heterochromia tęczówek (różnobarwność), jednostronna mydriaza (rozszerzenie źrenicy).
Diagnostyka siatkówczaka obejmuje badanie przez okulistę i jest to wziernikowanie
pośrednie w znieczuleniu ogólnym, ultrasonografia oka i dokumentacja foto. Badania
obrazowe CT głowy i oczodołów oraz NMR głowy i oczodołów. Badania konieczne do
ustalenia stopnia zaawansowania choroby i leczenia zalecane przez onkologa to badanie
płynu mózgowo - rdzeniowego, punkcja szpiku, scyntygrafia kości i badania laboratoryjne.
Niezbędna jest diagnostyka różnicowa siatkówczaka z chorobami wirusowymi, zapalnymi,
chorobami dziedzicznymi, zaburzeniami rozwojowymi bądź innymi.
Zazwyczaj schemat postępowania terapeutycznego w leczeniu siatkówczaka obejmuje
2 kursy chemioterapii, badanie okulistyczne w ZN + dokumentacja foto, kolejne 2 kursy
chemioterapii, następne badanie okulistyczne w ZN + dokumentacja foto i ustalenie dalszego
postępowania w zależności od uzyskanych wyników leczenia.
Zastosowanie mają także różne rodzaje leczenia miejscowego, są to:
 krioterapia - guzy małe, do 3mm średnicy leżące na obwodzie,
 termochemioterapia - guzy do 5mm grubości, leżące w tylnym biegunie lub na bliskim
obwodzie oka,
 chemioterapia - iniekcje do ciała szklistego, około gałkowe, do tętnicy ocznej,
 termoterapia,
 radioterapia - preferowane jest napromienianie zewnętrzne oszczędzające soczewkę oka,
wykonywane jest także napromienianie oczodołu np. po enukleacji kiedy występują cechy
nacieku oczodołu,
 enukleacja czyli usunięcie gałki ocznej. Najbardziej niepożądana forma leczenia
miejscowego, wywołującą wiele negatywnych emocji. Czasami jednak jest to zabieg
niezbędny do ratowania życia. Wykonywany, kiedy są wskazania bezwzględne takie jak
naciek pozagałkowy, całkowite wypełnienie gałki ocznej z jaskrą wtórną, z przerzutami
w komorze przedniej oka. Mogą być także wskazania względne - w momencie kiedy guz
wypełnia ponad połowę gałki, dochodzi do całkowitego odwarstwienia siatkówki lub jest
wznowa wzdłuż podstawy ciała szklistego. Niezmiernie ważne jest zrozumienie istoty
zabiegu. Po enukleacji gałki ocznej podczas tego samego zabiegu wykonuje się wszczep
oczodołowy. Wszczep umożliwia rozrost kości oczodołu i umożliwia ruchomość epiprotezy,
w ten sposób osiągany jest lepszy efekt kosmetyczny.
Dla wybrania odpowiedniej formy leczenia siatkówczaka i dla rokowania istotna jest
ocena preparatu histopatologicznego i odpowiedź: czy jest naciek błony naczyniowej, czy jest
naciek nerwu wzrokowego i w którym miejscu odcięcia nerwu. Siatkówczak jest chorobą,
która może dawać przerzuty wzdłuż nerwu wzrokowego do CUN, z krwią (naciek
naczyniówki) do szpiku, do kości, do CUN oraz przez twardówkę do oczodołu…’’
Niezwykle przystępna, obrazowa forma prezentacji na pewno przyczyniła się do zrozumienia
zagadnienia wśród uczestników konferencji i być może zostało zasiane kolejne ziarenko
edukacyjne w procesie poprawy wykrywania wczesnych objawów nowotworów wieku
dziecięcego.
Moderatorami III – ej sesji konferencji były mgr Barbara Burzyńska członek Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych i mgr Maria Narojczyk v-ce
przewodnicząca Koła Naukowego Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD.
Siódmy wykład „Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży” wygłosiła dr n. med.
Jolanta Antoniewicz z Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego,
IPCZD.
Zainteresowanie nadciśnieniem tętniczym NT u dzieci i młodzieży obserwuje się od
około 20 lat. Wcześniej był to problem mało dostrzegany. Może to mieć związek nie tylko ze
znacznie mniejszą częstotliwością występowania nadciśnienia w wieku rozwojowym, ale
również z brakiem regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego RR u dzieci w trakcie wizyt
ambulatoryjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku osób dorosłych, u których pomiar
ciśnienia wchodzi w skład podstawowego badania fizykalnego. Pani doktor Antoniewicz po
przedstawieniu charakterystyki nadciśnienia tętniczego u dorosłych omówiła epidemiologię
nadciśnienia tętniczego u dzieci, które występuje u ok. 1-5% populacji dziecięcej tj. 10
krotnie rzadziej niż u dorosłych. W tej grupie pacjentów dominuje nadciśnienie tętnicze
wtórne ok. 95%. Z uwagi na przyczynę wyróżnia się NT nerkowe, sercowo - naczyniowe,
hormonalne, ze strony OUN, polekowe, po zabiegach, urazach, czy np. zespół bezdechu
sennego. Nadciśnienie tętnicze pierwotne występuje tym częściej im starsze dziecko –
występują znamiona otyłości.
Podczas wykładu przybliżone zostały definicje: …,,prawidłowe ciśnienie tętnicze wartości RRs i RRr < 90 percentyla (pc), nadciśnienie tętnicze u dzieci - stwierdzane jest gdy
średnie ciśnienie skurczowe i/lub rozkurczowe wynosi ≥ 95 pc dla płci, wieku i wzrostu w co
najmniej trzech niezależnych pomiarach. Charakterystyczne jest występowanie tzw.
nadciśnienia tętniczego „białego fartucha” kiedy wartości ciśnienia tętniczego mierzone
w szpitalu lub przychodni mają wartość ≥ 95 pc, podczas gdy średnie ciśnienie tętnicze
mierzone w domu jest < 90 pc obserwuje się to u 1 – 44% pacjentów. Obserwuje się
nadciśnienie tętnicze „zamaskowane” lub „ukryte” - wartości ciśnienia tętniczego mierzone
w szpitalu lub przychodni wynoszą < 90 pc, podczas gdy średnie ciśnienie tętnicze mierzone
w domu jest ≥ 95 pc (5,7 – 13%), różnica między 95 a 99 pc wynosi 7 - 8 mmHg…
Pani doktor podkreśliła, aby wykonywać obligatoryjny pomiar RR u dzieci > 3 roku życia
podczas wizyty lekarskiej, a u dzieci < 3 roku życia – pomiar RR w przypadku obciążającego
wywiadu chorobowego i/lub rodzinnego. Podkreśliła, aby przestrzegać właściwych
warunków pomiaru RR min. dobór wielkości mankietu, warunki ogólne - spokój!, pozycja
siedząca z podpartymi plecami, prawa kończyna górna, pierwszy raz obie kończyny górne
(wszystkie kończyny!) 2 pomiary. Zaakcentowała - obowiązkowy pomiar RR u dzieci < 3
roku życia w następujących sytuacjach: wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, powikłania
okresu okołoporodowego (OIOM), wrodzone wady serca, choroby nerek lub wady układu
moczowego (wrodzone lub nabyte),obciążony wywiad rodzinny (przede wszystkim
w kierunku chorób nerek), transplantacja narządów, nowotwory lub przeszczep szpiku,
leczenie lekami zwiększającymi RR, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe.
W postępowaniu diagnostycznym NT u dzieci istotne jest rozpoznanie rodzaju NT,
ustalenie przyczyny NT i określenie fenotypu pośredniego. Niezbędna jest ocena zmian
narządowych spowodowanych NT: dno oka (angiopatia), układ krążenia (przerost mięśnia
serca), nerki (funkcja nerek, białkomocz, albuminuria), naczynia, ocena czynników ryzyka
sercowo – naczyniowego i wybór metody leczenia. Konieczny wywiad dotyczący czynników
ryzyka (palenie, alkohol, wysiłek fizyczny, nawyki żywieniowe), przyjmowanych leków (leki
immunosupresyjne,
sterydy
anaboliczne,
antykoncepcyjne,
erytropoetyna,
sympatykomimetyki, NLPZ, środki energizujące, trójcykliczne antydepresyjne,
antypsychotyczne), używki (narkotyki, „dopalacze”), pacjent w szpitalu: po odstawieniu
leków hipotensyjnych, ból, przewodnienie!
Cele leczenia NT u dzieci:
• Wartości ciśnienia tętniczego < 90 pc dla płci, wieku i wzrostu,
•
W chorobach nerek i w cukrzycy wartości RR powinny utrzymywać się w granicach <
75 pc, a przy towarzyszącym białkomoczu < 50 pc (podobnie, jak w populacji
dorosłych, gdzie graniczne wartości RR wynoszą 130/80 mmHg, a dla pacjentów
z białkomoczem - 120/75 mmHg),
• Redukcja czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
• Regresja powikłań narządowych spowodowanych NT.
WNIOSKI
• Nadciśnienie tętnicze u dzieci jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju NT w wieku
dorosłym.
• Najczęściej ma charakter wtórny, jedynie w grupie dzieci starszych i nastolatków
dominuje NT pierwotne, związane z nadmierną masą ciała.
• Nawet w grupie dzieci najmłodszych stwierdza się czynniki ryzyka chorób sercowo –
naczyniowych (przerost mięśnia lewej komory serca, zaburzenia gospodarki lipidowej
i węglowodanowej) wymagające leczenia.
• Nadciśnienie tętnicze u dzieci jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju NT w wieku
dorosłym.
• Najczęściej ma charakter wtórny, jedynie w grupie dzieci starszych i nastolatków
dominuje NT pierwotne, związane z nadmierną masą ciała.
• Nawet w grupie dzieci najmłodszych stwierdza się czynniki ryzyka chorób sercowo –
naczyniowych (przerost mięśnia lewej komory serca, zaburzenia gospodarki lipidowej
i węglowodanowej) wymagające leczenia’’…
W IPCZD został przeprowadzony projekt badawczy ,, Opracowanie norm ciśnienia tętniczego
dzieci i młodzieży w Polsce" OLAF, którego celem głównym było opracowanie norm
ciśnienia tętniczego w postaci siatek centylowych dla płci, wieku i wysokości ciała, dzieci
i młodzieży w wieku 7- 18 lat, reprezentatywnej dla populacji polskiej. Na stronie IPCZD
w projekcie Olaf zamieszczony jest specjalny kalkulator, który oblicza centyle opracowane na
podstawie projektu.
Ostatni ósmy wykład
„Zadania pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole
sprawującym opiekę nad dzieckiem w śpiączce” przedstawiła mgr Elżbieta Dróżdż –
Kubicka na podstawie doświadczeń pracy pielęgniarek w Klinice Budzik.
Wykład zapoczątkowało wyjaśnienie pojęć w tym: Zespół interdyscyplinarny
skupiający w swoim składzie wielu specjalistów medycznych i nie tylko, których łączy
wspólny cel działania, odpowiedzialności za jego realizację i osiągnięty efekt. Każdy jego
członek ma indywidualne uprawnienia i obowiązki w określonym zakresie wobec chorego,
które realizuje w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu oraz z samym
pacjentem. Pani E. Dróżdż - Kubicka podkreśliła, że sukces w rehabilitacji
to efekt ciężkiej, powtarzalnej do skutku codziennej pracy całego zespoły terapeutycznego.
Uważa, że nie byłoby sukcesów gdyby pozostawiono pacjenta tylko jednej grupie zawodowej.
Obok lekarzy i fizjoterapeutów codziennie pracują psycholodzy, logopedzi, pedagodzy,
artoterapeuci, dogoterapeuci i pielęgniarki które stanowią procentowo największą grupę
zawodową. Nie należy również niedoceniać pracy innych grup zawodowych i wolontariuszy
dla wspólnego sukcesu. Praca pielęgniarek nie jest tak efektowna, ale jest podstawowa
i niezbędna. To pielęgniarki są przy pacjentach 24 godziny na dobę, wykonują wiele
podstawowych, bardzo ważnych czynności: dbanie o czystość pacjenta i jego otoczenia,
zapewnienie bezpieczeństwa, podawanie posiłków, wykonywanie zleconej przez lekarzy
farmakoterapii. Praca pielęgniarek pozwala pacjentom przygotować się i przejść przez proces
rehabilitacji .
Kompetencje pielęgniarki wspierającej osoby niepełnosprawne wg Knoll i Racino:
 Umiejętność i zaangażowanie w odkrywanie sił w ludziach i grupach.
 Autentyczny szacunek dla odmiennych ujęć i stylów życia.
 Zdolność słuchania i odzwierciedlania.
 Umiejętność podporządkowania swojego własnego ja w obręb zainteresowania grupy.
 Wprawne i twórcze pomaganie ludziom w stawaniu się bardziej świadomymi
i posiadającymi zaufanie do swoich zdolności.
 Zrozumienie kiedy należy wycofać się i umiejętność pomagania brania na siebie
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.
 Wiedza na temat sposobu uzyskiwania informacji.
 Umiejętność refleksji i krytyki przebiegających procesów oraz świadomość roli, jaka
samemu się pełni w tych procesach.
Pani E. Dróżdż- Kubicka poparła dowodami elementarne cechy pielęgniarki pracującej
z osobami w śpiączce, są to umiejętność wnikliwej obserwacji, analizowania i podejmowania
szybkich decyzji. W rehabilitacji nie ma miejsca dla osób preferujących samodzielną pracę.
Podkreśliła, że tu musi być pełne zaufanie, płynność i precyzja ruchów bo cztery ręce
to
minimum
aby
wykonać
jakąkolwiek
czynność
przy
pacjencie.
Rehabilitacja jest
najlepszym wyznacznikiem holistycznego (bio-psycho-społecznoduchowego) podejścia do pacjenta w medycynie. Obok precyzyjnych umiejętności założenia
wejścia obwodowego do żył, często ważniejsze jest odpowiednio dobrane słowo skierowane
do dziecka czy pocieszenie płaczącej mamy. Pani Elżbieta akcentowała ,,nasi podopieczni
mają często zamknięte oczy lub patrzą w przestrzeń, ale my wiemy że są i w jakiś sposób
uczestniczą w codziennym życiu. Potrafią współpracować, okazać wdzięczność, sympatię ale
i niezadowolenie. Praca z dziećmi w śpiączce wbrew negatywnym opiniom wielu osób nam
daje dużo satysfakcji...’’
Organizatorzy konferencji uzyskali zgodę dyrekcji Kliniki Budziki na zwiedzanie
obiektu. Inicjatywa spotkała z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Konferencji towarzyszyła sesja posterowa, za jej przebieg odpowiadało PSPP. Na
zakończenie konferencji zostały wręczone dwie nagrody dla autorów plakatów. Wyróżniono:
1. ,,Rozwój fizyczny uczniów szkół podstawowych z gminy Bojanów"
autor Eliza Grondecka, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
Instytut
Pielęgniarstwa
i
Nauk
o
Zdrowiu,
Uniwersytet
Rzeszowski.
2. ,,Elektroniczne dokumentowanie opieki nad dzieckiem z osobistą pompą insulinową’’
autor Dorota Czyż, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski.
Konferencję podsumowała Maria Narojczyk, podziękowała wszystkim za udział, sponsorom
i zaprosiła na kolejne VI Jesienne Spotkania Pediatryczne za rok.
Opracowanie i fragmenty streszczeń zaprezentowanych podczas konferencji
wykładów przygotowała na podstawie przekazanych dla uczestników materiałów mgr Maria
Narojczyk.
Koło naukowe Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD
Download