gry dydaktyczne w nauczaniu ekologii w klasach i

advertisement
Gry dydaktyczne w nauczaniu ekologii w klasach I-III
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kasy II
z wykorzystaniem multimedialnej gry dydaktycznej
Krąg tematyczny: Nasza planeta Ziemia.
Temat dnia: Ziemia – naszym wspólnym domem.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 rozumie konieczność dbania o czystość naszej planety;
 dostrzega piękno przyrody;
 potrafi wymienić źródła zanieczyszczenia Ziemi;
 potrafi uruchomić grę multimedialną przy pomocy nauczyciela;
 odczytuje znaki na mapie;
 pisze poprawnie tekst w edytorze tekstu;
Metody nauczania:
 podające: pogadanka, wyjaśnienie;
 praktyczne: ćwiczenia, metoda przewodniego tekstu;
 problemowe: aktywizujące (burza mózgów, gry dydaktyczne, drama);
Formy organizacyjne:
-
nauczania zbiorowe jednolite;
-
nauczanie indywidualne jednolite;
Środki dydaktyczne: treść listu, gra multimedialna, komputer, karty pracy, tekst piosenki,
magnetofon.
Przebieg zajęć:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Nauczyciel toczy przed sobą wielką kulę przedstawiającą Ziemię.
-
Czy potraficie odpowiedzieć, co to jest?
2.Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
-
Kto zamieszkuje planetę – Ziemię?
-
Czym jest dla nas Ziemia?
2
-
Co niszczy naszą planetę?
Nauczyciel odczytuje list, który otrzymały dzieci od Tomka, Magdy i psa Gapy.
Analiza treści listu.
Nasi zieloni detektywi przynieśli wiadomość, że na wyspie Ekolandii, zły czarownik
Śmieciownik uwięził słońce, zaś wyspę zamienił w szarą, brudną i smutną Śmieciolandię.
Słońce czeka na ocalenia a Ekolandia na czystą ziemię, wodę i powietrze.
3.Podanie celu zajęcia:
Na dzisiejszych zajęciach postaramy się pomóc przyjaciołom w uratowaniu zanieczyszczonej
wyspy - Ekolandii.
4.Pomysły dzieci dotyczące ratowania Ekolandii – burza mózgów.
CZĘŚĆ GŁÓWNA
Uruchomienie pod kierunkiem nauczyciela gry multimedialnej „Chce, aby na moim
niebie było słońce”.
Zapoznanie z zagrożeniami środowiska.
Przechodzenie kolejnych etapów gry z jednoczesnym uzdrawianiem Ekolandii.
Dokonanie segregacji śmieci (szkło, papier, plastik).
Oczyszczenie rzeki i powietrza.
Zasadzenie roślinek.
Pokolorowanie obrazków i uratowanie słońca.
Uczniowie wymieniają zagrożenia Ekolandii.
Poznają treścią i melodię piosenki pt.: „Chcę, aby na moim niebie było słońce”
Wykorzystanie zdobytej wiedzy do wykonania zadania.
O co prosi Ziemia dzieci i dorosłych?
Karta pracy ucznia
Dopisz brakujące wyrazy.( zielonym kolorem czcionki)
Nauczyciel prosi o przepisanie prośby Ziemi, którą szczególnie uczeń weźmie sobie do
serca.
3
Nie zabijajcie
.......................................!
Budujcie
oczyszczalnie
..............................!
Nie
wycinajcie
................!
Segregujcie
..............................!
Zgniatajcie
kartony i
......................... !
PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI O KLAWIATURZE (czas trwania 5 minut)
Zabawa przy piosence pt. „Śmieciu precz”- drama.
CZĘŚĆ KOŃCOWA
Podsumowanie wiadomości. Uzupełnienie karty pracy.
1.Wypisz wyrazy: człowiek, przyroda w odpowiedniej formie
powinien szanować
otaczającą
.
daje
wszystko, co jest mu potrzebne do życia.
2.Przeczytaj zdania i napisz kto to „mówi”.
rzeka, drzewo, sarna, ryba, ptak, ziemia
 Spaliny samochodu
nie mogę oddychać.
zatruły mi liście,
 Ktoś umył samochód
i zatruł mnie środka-
4
mi chemicznymi.
 Ludzie ścięli drzewo
na którym było
moje gniazdo.
 Z fabryki wypuszczono
do mnie ścieki.
3.Uzupełnij zdania.
Nasza
to nasz wspólny
4.Co wrzucasz do tych pojemników? Podpisz odpowiednie pojemniki
(PAMIĘTAJ O SEGREGOWANIU ŚMIECI).
5.Samoocena, podsumowanie.
6. Ewaluacja.
.
Download