przyroda

advertisement
Kod
ucznia
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
- eliminacje wojewódzkie
Liczba
uzyskanych
punktów
6 marca 2006
Instrukcja dla ucznia.
1. Konkurs zawiera 23 różnych zadań.
2. Czas na ich wykonanie wynosi 90 minut.
3. Czytaj uważnie polecenia. Dokładnie i czytelnie zapisuj rozwiązania
i odpowiedzi. Nie używaj korektora ani gumki.
4. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Nie zawsze tylko jedna jest poprawna. Wybraną odpowiedź zaznacz „X”.
Jeśli pomylisz się, otocz ją kółkiem.
5. Odpowiedzi do pozostałych zadań wpisz w wyznaczonych miejscach.
6. Możesz uzyskać maksymalnie 36 punktów.
POWODZENIA!!!
1. Właściwości miedzi wskazuje odpowiedź:
a) krucha, twarda, nie przewodzi ciepła
b) połysk metaliczny, kowalna, przewodzi ciepło
c) srebrzysta, kowalna, przewodzi prąd elektryczny
d) metal, nie przewodzi ciepła, przewodzi prąd elektryczny
2. Słoneczne i suche lato, deszczowa zima z dodatnimi temperaturami to
cechy klimatu:
a) zwrotnikowego
b) równikowego
c) śródziemnomorskiego
d) umiarkowanego
3. Do powstania pustyni na Ziemi przyczyniły się:
a) brak roślinności
b) wysoka temperatura i obfite opady
c) skrajnie małe opady
d) nieurodzajne, piaszczyste gleby
4. Zaplanuj doświadczenie, w którym zbadasz czy deszcz jest kwaśny, według
wzoru:
Materiały: .................................................................................................
Wyniki: .............................................................................................................
..............................................................................................................
Wniosek: ........................................................................................................
5. Na rysunku oznaczono literami strefy oświetlenia Ziemi. Którą literą
oznaczono strefę, gdzie Słońce zawsze wschodzi i zachodzi, dwa razy w ciągu
roku Słońce widziane jest w zenicie:
a) K
b) L
c) Ł
d)M
6. Podkreśl prawidłową odpowiedź: Dzień może trwać dłużej niż 24 godziny
w strefie:
a) umiarkowanej
b) międzyzwrotnikowej
c) podbiegunowej
d) podbiegunowej i międzyzwrotnikowej
2
7. Korzystając z rysunku uzupełnij następujące zdania:
Rys. A przedstawia model.................................., ponieważ................................
.............................................................................................................................
Rys. B przedstawia model .................................., ponieważ..............................
.............................................................................................................................
8. Korzystając z danych zawartych w zestawieniu:
Substancja
Woda
Gęstość
(g/cm3 )
1
Drewno
bukowe
0,7
Ołów
Lód
Glin
11,3
0,9
2,7
uzupełnij tabelę, wpisując właściwe substancje.
Przedmioty wykonane z tych substancji
pływają w wodzie
Przedmioty wykonane z tych
substancji toną w wodzie
9. Korzystając z wykresu klimatycznego wymień przynajmniej 2 cechy klimatu
okołobiegunowego.
Cechy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
3
10.Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj i podaj nazwę przedstawionej
formacji roślinnej:
Liczne rośliny tej strefy rosną w kształcie „ poduszki” co stanowi ochronę przed
wiatrem. Inne przylegają do ziemi swoimi łodygami i liśćmi. Do
charakterystycznych roślin tej formacji należą chrobotek reniferowy, brzoza
karłowata i sosna.
Opis dotyczy ........................................
11.Jaka pora roku rozpoczyna się:
a) 21 marca na Antarktydzie.................
b) 22 grudnia w Paryżu............................
c) 22 czerwca w Moskwie.......................
d) 22 czerwca w Australii........................
12.Przeczytaj poniższe zdania dotyczące strefy umiarkowanej północnej. Jeśli
zdanie jest prawdziwe zaznacz kółkiem wyraz TAK, jeśli fałszywe- wyraz
NIE.
a) 21 marca i 23 września Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie i zachodzi
dokładnie na zachodzie
TAK NIE
b) Słońce zakreśla największy łuk nad horyzontem 22 czerwca TAK NIE
c) 22 grudnia Słońce znajduje się najniżej nad horyzontem TAK NIE
d) 21 marca i 23 września Słońce wschodzi najwcześniej i zachodzi najpóźniej
TAK NIE
13.Na podstawie poniższego opisu rozpoznaj i podaj nazwy ciał niebieskich:
a)ciało niebieskie z jądrem i warkoczem-....................................................
b) ciało niebieskie obiegające planety - ....................................................
14.W pogodny dzień możemy obserwować wędrówkę Słońca na sklepieniu
niebieskim. Dlaczego ten ruch nazywamy pozornym lub widomym?
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
15.Zaznacz nazwy substancji występujących w postaci cząsteczek
dwuatomowych:
a) tlen
b) azot
c) ozon
d) siarka
16.Napisz, czym są wywoływane pływy morskie.
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
17.Ile gatunków nietoperzy występuje w Polsce?
a) 20
b) 22
c) 15
d) 18
4
18.Poniższe opisy dotyczą określonych form ochrony przyrody. Nazwij te
formy:
a) Tworzy się je w celu ochrony naturalnego, mało zmienionego fragmentu
przyrody. Wśród nich wyróżnia się leśne, torfowiskowe, wodne. Człowiek
na ich obszarze nie ingeruje w praw przyrody lub jego działalność jest
ograniczona do minimum.
Jest to opis...........................................................................
b) Pojedyncze obiekty o wartości naukowej, historyczno – pamiątkowej i
krajobrazowej. Mogą to być sędziwe drzewa, wodospady, skałki, jaskinie,
głazy narzutowe.
Jest to opis .....................................................................
19.Podaj konkretne 2 przykłady dowolnych form ochrony przyrody w Twoim
regionie.
Przykłady: ...................................................................................................
...................................................................................................
20.Czerwony tulipan widzimy jako czerwony, ponieważ:
a) odbija światło czerwone
b) pochłania światło czerwone
c) przepuszcza przez siebie światło czerwone
d) wszystkie tulipany są czerwone
21.Jaki wpływ na środowisko ma bromometan, stosowany na całym świecie w
rolnictwie pestycyd:
a) zanieczyszcza glebę
b) zanieczyszcza wodę
c) jest substancją zubożającą warstwę ozonową
d) jego wpływ na środowisko nie jest dokładnie znany
22.Opalanie się skóry człowieka jest wynikiem działania na nią:
a) podczerwieni
b) ultrafioletu
c) promieniowania rentgenowskiego
d) promieni gamma
23.Kompas działa, ponieważ:
a) Ziemia jest okrągła
b) Ziemia jest wielkim magnesem
c) Ziemia jest planetą
d) Ziemia krąży wokół Słońca
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards