Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

advertisement
Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające
ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku
Spółdzielczego w Nałęczowie
według stanu na dzień 31.12.2015 roku
Nałęczów, lipiec 2015
Spis treści
Wprowadzenie ............. ......................................................................................................................................... 3
I. Informacje ogólne .............................................................................................................................................. 3
II. Cele i zasady polityki zarzadzania poszczególnymi ryzykami ..................................................................... 3
III. System montroli wewnętrznej ....................................................................................................................... 4
IV. Zasady zarzadzania ........................................................................................................................................ 5
V. Zakres konsolidacji ostrożnościowej ............................................................................................................... 6
VI. Fundusze własne .............................................................................................................................................. 6
VII. Adekwatność kapitałowa .............................................................................................................................. 8
VIII. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta .......................................................................................................... 10
IX. Bufory kapitałowe ......................................................................................................................................... 10
X. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego ............................................................................................ 10
XI. Ryzyko kredytowe ......................................................................................................................................... 11
XII. Korzystanie z ECAI ..................................................................................................................................... 13
XIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym ............................ 14
XIV. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanyuch do portfela bankowego .......................... 14
XV. Ryzyko walutowe ......................................................................................................................................... 14
XVI. Ekspozycje na pozycje sekurytyzacyjne ................................................................................................... 15
XVII. Ryzyko płynności ...................................................................................................................................... 15
XVIII. Ryzyko operacyjne .................................................................................................................................. 15
XIX. Systemy raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk ....................................................... 16
XX. Zmienne składniki wynagrodzeń ................................................................................................................ 17
XXI. Polityka wynagradzania ............................................................................................................................ 18
XXII. Dźwignia finansowa .................................................................................................................................. 19
XXIII. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego ........................................................ 20
XXIV. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego ..................... 20
XXV. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego ........................................................... 20
XXVI. Oświadczenie Zarządu ............................................................................................................................ 20
Załączniki
..................................................................................................................................................... 21
2
Wprowadzenie
Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego
w Nałęczowie w ramach wypełnienia obowiazku wynikajacego z postanowień:
1. Ustawy Prawo Bankowe (artykuł 111 a),
2. Rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, zwanego
dalej „Rozporządzeniem CRR” z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (część ósma),
3. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych uchwałą nr
218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (§31).
Bank w zakresie ujawnianych informacji stosuje pominięcie informacji uznanych za:
1) nieistotne – informacje nieistotne, to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub
nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję
odbiorcy opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji
ekonomicznych,
2) zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje informacje za:
a) zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby
jego pozycję konkurencyjną na rynku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i
konsumentów,
b) poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania
poufności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także danych objętych
ochroną ze względu na tajemnicę bankową.
I. Informacje ogólne
1. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja
16, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności
kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2015 roku.
2. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym tworzy Centrala. Szczegółową
strukturę organizacyjną w Banku Spółdzielczym określa Regulamin Organizacyjny.
Bank posiada Filie:
a) Filia w Bełżycach, ul. Bychawska 1, 24 – 200 Bełżyce,
b) Filia w Garbowie, Garbów 39, 21 – 080 Garbów,
c) Filia w Kurowie, ul. Kościuszki 2, 24 – 170 Kurów,
d) Filia w Wąwolnicy, ul. Lubelska 5, 24 – 160 Wąwolnica,
oraz Punkt Kasowy w Sadurkach.
3. Bank na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudniał 49 osób, w przeliczeniu na pełne etaty to 48,66
etatu.
II Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami
1. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,
poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności do
zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza
utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej
i kontrolowaniem ryzyka.
2. W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, realizowany na podstawie
wewnętrznych procedur, które podlegają regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do
zmian profilu ryzyka Banku oraz otoczenia regulacyjnego i gospodarczego, w którym działa
Bank.
3
3. Proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku obejmuje następujące
działania:
 gromadzenie informacji,
 identyfikację i ocenę ryzyka,
 limitowanie ryzyka,
 pomiar i monitorowanie ryzyka,
 raportowanie,
 zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze).
4. W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy i komórki
organizacyjne:
 Rada Nadzorcza,
 Zarząd Banku,
 Komitet Kredytowy,
 Zespół Zarzadzania Ryzykami i Analiz,
 Stanowisko Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym,
 Audyt wewnętrzny,
 Pozostali pracownicy Banku.
5. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się:
1) ryzyko kredytowe,
2) ryzyko płynności,
3) ryzyko stopy procentowej,
4) ryzyko walutowe,
5) ryzyko operacyjne oraz braku zgodności,
6) ryzyko kapitałowe,
7) ryzyko biznesowe,
8) inne ryzyka uznane przez Bank za istotne, na podstawie Instrukcji oceny adekwatności
kapitałowej.
6. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych:
1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego,
2) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego.
7. W Banku funkcjonuje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz polityki i
instrukcje, stanowiące załączniki do niniejszej informacji, które szczegółowo określają cele,
metody, procesy oraz techniki redukcji ryzyka.
III. System kontroli wewnętrznej
W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów
decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:
1) skuteczności i wydajności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, nadzorczej oraz informacji zarządczej,
3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
System kontroli wewnętrznej w Banku jest dostosowany do struktury organizacyjnej, wielkości i
profilu ryzyka oraz do skali działalności Banku. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą
działalność Banku.
Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej
odpowiada Zarząd Banku. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli
wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
Rodzaje kontroli wewnętrznej:
4
1.
2.
3.
Kontrola bieżąca – każdy pracownik ma obowiązek przeprowadzania kontroli dokumentów,
które otrzymuje oraz które sporządza. W zakres kontroli bieżącej wchodzi również tzw.
„kontrola na drugą rękę”, której wymogi są określone w procedurach Banku.
Kontrole planowane:
1) audyt wewnętrzny – sprawowany przez Stanowisko Audytu Wewnętrznego lub przez
odpowiednie komórki Banku Zrzeszającego w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej
(funkcjonalnej), zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz adekwatnością
kapitałową.
2) kontrole kierownicze – sprawowane przez przełożonych w stosunku do nadzorowanych
pracowników,
3) kontrole problemowe – obejmujące badanie wybranych zagadnień lub przebiegu
określonych czynności w jednej lub kilku komórkach organizacyjnych Banku, przez
wyznaczone osoby w Centrali Banku.
Kontrole doraźne – postępowania wyjaśniające podejmowane na polecenie Prezesa Zarządu
lub na wniosek Rady Nadzorczej Banku.
Obowiązującą w Banku procedurą kontroli wewnętrznej jest „Regulamin kontroli wewnętrznej i
audytu w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie”. Funkcjonująca w Banku procedura kontroli
opracowana jest w formie pisemnej i zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Wyniki kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz audytu wewnętrznego są przedmiotem analizy i
oceny Zarządu Banku. Wnioski wynikające z analiz i ocen wyników kontroli wewnętrznej Zarząd
Banku uwzględnia w bieżącej działalności.
IV. Zasady zarządzania
W odniesieniu do zasad zarządzania Bank informuje, że:
1) Członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Członkowie
Rady Nadzorczej Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Przez stanowisko
dyrektorskie należy rozumieć funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w
podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o
których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub podmiotach, w których bank
posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia nr 575/2013.
2) Członków Zarządu powoływała zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza Banku.
Członkowie Zarządu podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje,
doświadczenie i reputację.
3) Członków Rady Nadzorczej powoływały zgodnie z przepisami prawa Zebrania Grup
Członkowskich.. Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej
kwalifikacje, doświadczenie i reputację.
4) Bank z uwagi na skalę działalności nie stosował strategii w zakresie zróżnicowania w
odniesieniu do wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
5) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku podlegali ocenie ze strony Zebrania
Przedstawicieli. Wszyscy Członkowie Zarządu za prawidłowość wykonywania obowiązków w
2015 r. otrzymali absolutorium.
V. Zakres konsolidacji ostrożnościowej
Bank nie posiadał podmiotów zależnych, w związku z powyższym nie dokonywał konsolidacji do
celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.
VI. Fundusze własne (uznany kapitał)
5
1. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych
(uznanych kapitałów) Banku według stanu na dzień 31.12.2015 roku.
Lp.
Wyszczególnienie
(A) kwota w
dniu
ujawnienia
(B) Odniesienie
do artykułu
rozporządzenia
(UE)
nr 575/2013
(C) Kwoty ujęte
przed przyjęciem
rozporządzenia(UE)
nr 575/2013 lub
kwota rezydualna
określona
wRozporządzeniu
(UE) nr 575/2013
Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe
1
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne
2
Zyski zatrzymane
3
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały
rezerwowe)
3a
Fundusze ogólne ryzyka bankowego
4
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust.
3, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału
podstawowego Tier I
5a
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu
wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend
6
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi
art. 26 ust. 1, art. 27,
28, 29
art. 26 ust. 1 lit. c)
24385
art. 26 ust. 1
24516
5140
art. 26 ust. 1 lit. f)
5140
0
art. 486 ust. 2
1090
art. 26 ust. 2
29525
Suma wierszy 1-5a
30746
Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
-5
7
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)
8
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy
z tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna)
art. 36 ust. 1 lit. b),
art. 37
18
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne
udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier
I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10
% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota
ujemna)
art. 36 ust. 1 lit h),
art. 43, 45 i 46, art.
49 ust. 2 i 3, art. 79
19
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne
udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier
I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10
% oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota
ujemna)
art. 36 ust. 1 lit. i),
art. 43, 45, 47, art.
48 ust. 1 lit. b), art.
49 ust. 1-3, art. 79
27
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier
I, które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji
(kwota ujemna)
art. 36 ust. 1 lit. j)
28
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I
29
Kapitał podstawowy Tier I
-5
29520
art..34,105
Suma wierszy 720a, 21, 22 oraz
25a-27
Wiersz 6 minus
wiersz 28
-5
-5
30741
Kapitał dodatkowy Tier I : Instrumenty
Wiersz 36 minus
wiersz 43
44
Kapitał dodatkowy Tier I
45
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier I +
kapitał dodatkowy Tier I)
29520
Suma wierszy 29 i
44
30741
art. 62 lit. c) i d)
0
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
50
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego
1740
6
51
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi
1740
0
Kapitał Tier II: korekty regulacyjne
54
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna)
art. 66 lit. c), art. 69,
70 i 79
57
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II
Suma wierszy 52-56
58
Kapitał Tier II
59
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał Tier II)
60
Aktywa ważone ryzykiem razem
1740
Wiersz 51 minus
wiersz 57
0
31260
Suma wierszy 45 i
58
30741
178724
201909
Współczynniki i bufory kapitałowe
61
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty
ekspozycji na ryzyko)
16,52
art. 92 ust. 2 lit. a)
15,25
62
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na
ryzyko)
16,52
art. 92 ust. 2 lit. b)
15,25
63
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na
ryzyko)
17,49
art. 92 ust. 2 lit. c)
15,24
64
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący
kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a)
powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i
antycyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor
instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony jako odsetek kwoty
ekspozycji na ryzyko)
9
dyrektywa w
sprawie wymogów
kapitałowych, art.
128, 129, 130, 131,
133
12
65
w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego
66
w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego
67
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego
67a
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub
bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym
68
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów
(wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko)
16,25
dyrektywa w
sprawie wymogów
kapitałowych, art.
128
15,25
Kwoty poniżej progów odliczeń (przed ważeniem ryzyka)
72
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich)
art. 36 ust. 1 lit. h),
art. 45, 46 art. 56 lit.
c), art. 59, 60 art. 66
lit. c), art. 69, 70
73
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz
po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich)
art. 36 ust. 1 lit. i),
art. 45, 48
Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II
76
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier
II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową (przed
zastosowaniem pułapu)
1740
art. 62
0
77
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale
Tier II zgodnie z metodą standardową
2010
art. 62
0
Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dot. wycofania (mających zast. wyłącznie od dnia 1 .01. 2014 r. do dnia 1.01.
2022 r.)
80
— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących
wycofania
art. 484 ust. 3, art.
486 ust. 2 i 5
81
— Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na
pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i
zapadalności)
art. 484 ust. 3, art.
486 ust. 2 i 5
1090
7
82
— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w
kapitale Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących
wycofania
art. 484 ust. 4, art.
486 ust. 3 i 5
83
— Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na
pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i
zapadalności)
art. 484 ust. 4, art.
486 ust. 3 i 5
84
— Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II
będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
art. 484 ust. 5, art.
486 ust. 4 i 5
85
— Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i
zapadalności)
art. 484 ust. 5, art.
486 ust. 4 i 5
* Numeracja zgodna z zał.VI Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013
2. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów.
VII. Adekwatność kapitałowa
1. Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa
odpowiednich kapitałów, adekwatnych do skali i rodzaju prowadzonej działalności,
zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego
poziomu rentowności prowadzonej działalności.
2. Metody wyliczania wymogów kapitałowych minimalnych i wewnętrznych zawiera Instrukcja
oceny adekwatności kapitałowej, stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji.
3. Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z
klas ekspozycji.
Kwota
ekspozyccji
ważonej
Wymóg
ryzykiem po
Lp.
Wyszczególnienie
kapitałowy
zastosowaniu
(w tys. zł)
współczynnika
wsparcia MŚP (w
tys. zł)
1 Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków
0
0
centralnych
2
Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub
władz lokalnych
495
40
3
Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego
47
4
19 877
67 647
26 210
24 190
1 590
5 412
2 097
1 935
13 367
1 069
2923
6059
160 815
234
485
4
5
6
7
Ekspozycje wobec instytucji
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
Ekspozycje detaliczne
Ekspozycje
zabezpieczone
hipotekami
na
nieruchomościach
8 Ekspozycje których dotyczy nie wykonanie
zobowiązania
9 Ekspozycje kapitałowe
10 Inne pozycje
Łącznie
8
Wymóg kapitałowy
x 8% = 12 865
4. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na
poszczególne rodzaje ryzyka.
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota (w
tys. zł)
Udział w
kapitałach
uznanych
1.
2.
3.
ryzyko kredytowe
ryzyko rynkowe
przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i
limitu dużych zaangażowań
12 865
0
0
41,15%
-
4.
5.
przekroczenie progu koncentracji kapitałowej
ryzyko operacyjne
RAZEM
0
1 433
14 298
4,58%
45,74%
5. Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych na
poszczególne rodzaje ryzyka.
Lp.
1
2
3
4
Wyszczególnienie
Kwota (w tys. zł)
ryzyko płynności
0
ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
0
ryzyko koncentracji zaangażowań
0
ryzyko kapitałowe
0
0
Łącznie
6. Minimalne wymogi kapitałowe z tytułu podejmowania ryzyka, wyliczone na dzień 31.12.2015
r. po zastosowaniu współczynnika wsparcia wyniosły 14 298 tys. zł, w tym:
 wymóg z tytułu ryzyka kredytowego 12 865 tys. zł, co stanowi 41,15% KU
9
(Tier I i Tier II),
 wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego 1 433 tys. zł, co stanowi 4,58 % KU (Tier I i Tier II).
Bank szacuje również dodatkowe wymogi kapitałowe, jednak na koniec grudnia, tak jak w
poprzednich kwartałach, nie było potrzeby tworzenia dodatkowych wymogów kapitałowych. Z
uwagi na powyższe łączny wewnętrzny wymóg kapitałowy ukształtował się na poziomie 14 298
tys. zł i stanowił 45,74% kapitału uznanego Banku.
Bank dąży do utrzymania poziomu łącznego współczynnika kapitałowego w wysokości
13,25% i współczynnika kapitału Tier I w wysokości 10,25%, co jest zgodne z zaleceniami
Komisji Nadzoru Finansowego.
Współczynnik kapitału TIER I na koniec grudnia 2015 r. ukształtował się na poziomie
16,52%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (Tier I i Tier II) wyniósł 17,49%.
Posiadany kapitał uznany w pełni pokrywa wymogi kapitałowe na zabezpieczenie
podejmowanego ryzyka. Bank posiada nadwyżkę kapitałów na dalsze rozszerzanie skali
prowadzonej działalności.
Współczynniki kapitałowe kształtowały się na bezpiecznym poziomie i wskazują na
posiadanie potencjału do dalszego rozwoju Banku.
VIII Ekspozycja na ryzyko kontrahenta
Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego.
IX Bufory kapitałowe
Nie dotyczy. Na datę sporządzania informacji nie obowiązywały przepisy dotyczące
utrzymywania buforów kapitałowych.
X Wskaźnik globalnego zaczenia systemowego
Nie dotyczy. Bank nie jest bankiem istotnym systemowo.
XI Ryzyko kredytowe
1. Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do
posiadanych kapitałów uznanych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego
odpowiedni poziom dochodowości.
2. Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym opisane są w Instrukcji zarządzania ryzykiem
kredytowym, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
3. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Bank stosował definicje należności przeterminowanych,
zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w oparciu o zapisy
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz
tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.
4. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank funkcjonuje
na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, zatwierdzonego
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Ekspozycje według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 31.12.2015
roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego w podziale na klasy
przedstawia poniższe zestawienie.
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota (w tys. zł)
1 Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków
4 623
centralnych
10
2
Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz
lokalnych
3
4
5
6
7
Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego
Ekspozycje wobec instytucji
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
8
Ekspozycje
których
zobowiązania
Ekspozycje kapitałowe
3 276
na
47
97 600
89 138
42 980
30 290
wykonanie
11 636
Ekspozycje detaliczne
Ekspozycje
zabezpieczone
nieruchomościach
hipotekami
dotyczy
nie
9
10 Inne pozycje
Łącznie
2 923
11 711
294 224
6. Struktura zaangażowania Banku w poszczególne sektory w rozbiciu na klasy ekspozycji.
6.1.Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według
stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wartość (w tys.
zł)
Typ kontrahenta
Banki
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Pomocnicze instytucje finansowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Instytucje ubezpieczeniowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Łączne zaangażowanie w sektorze finansowym
97 600
97 600
0
0
0
97 600
6.2.Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu kontrahenta
według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
Typ kontrahenta
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe
Utworzone
rezerwy
(w tys. zł)
Wartość
(w
tys. zł)
0
11
Należności normalne
0
0
0
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
2.
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdz.
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
3.
Przedsiębiorcy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
4.
Osoby prywatne
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
5.
Rolnicy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
6.
Instytucje niekom. działające na rzecz gosp. dom.
Należności normalne
37 819
29 993
7 026
800
158
39 599
33 806
1951
3 842
930
33 624
29 818
0
3 806
972
51 710
46 353
46
3336
1287
14
14
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Łączne zaangażowanie w sektorze niefinansowym
162 766
3 347
6.3 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie
należności według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym
Wartość (w tys.
zł)
2275
0
0
2275
6.4 Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach według stanu na dzień
31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
A
B
Branże
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Chów i hodowla zwierząt
Wartość (w
tys. zł)
49 735
17057
9 849
12
C
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pozostałe
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterow i usł.
gastronom.
Działalność
związana
z
obsługą
rynku
nieruchomości
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Razem zaangażowanie w sektorze
niefinansowym
22 829
6 955
11 472
34 835
5 277
10 261
8 871
2 987
130 393
7. Strukturę ekspozycji (w tys. zł) według okresów zapadalności według stanu na dzień
31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Terminy zapadalności
Ekspozycje kredytowe
do 1 roku
71 150
1-5 lat
47 731
5-10 lat
29 281
ponad 10 lat
14 904
XII. Korzystanie z ECAI
Nie dotyczy. Bank nie korzysta z zewnętrznej firmy ratingowej.
XIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym
1. Ekspozycje według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Rodzaj ekspozycji
Akcje BPS S.A.
1
Wartość
bilansowa
(w tys. zł)
1 600
Łącznie
1 600
2. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia
poniższe zestawienie:
Lp.
Wyszczególnienie
Obligacje
skarbowe
1
Obligacje BPS
2
Wartość
bilansowa
(w tys. zł)
4 623
1322
Łącznie
5 945
13
XIV. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego
1. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodów
i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze
zmian stóp procentowych, w granicach niezagrażających bezpieczeństwu Banku
i akceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej są opisane w Instrukcji pomiaru,
limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej, stanowiącej załącznik
do niniejszej informacji.
3. Wpływ szokowej zmiany rynkowych stóp procentowych (spadek stóp procentowych o 2 p. p.)
na wynik finansowy według stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniósł – 1828,4 tys. zł, co stanowi
5,85% kapitałów uznanych oraz 27,41% planowanego wyniku odsetkowego.
XV. Ryzyko walutowe
1. Ryzyko walutowe to ryzyko niekorzystnych zmian kursów walut obcych w stosunku do
złotych polskich, prowadzących do powstania znacznych strat w przypadku otwartych
pozycji w walutach obcych. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest
ograniczanie skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów
walut.
2. Zasady zarządzania ryzykiem walutowym są opisane w Instrukcji zarządzania ryzykiem
walutowym, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
3. Na dzień 31 grudnia 2015 roku całkowita pozycja walutowa Banku wyniosła 216 tys. zł,
co stanowi 0,69 % funduszy własnych. W związku z tym nie było konieczności tworzenia
wymogu kapitałowego. Również pozycje walutowe poszczególnych walut mieściły się
w ustalonych normach.
4. Działalność walutowa utrzymuje się na nieznacznym poziomie. Aktywa walutowe na koniec
grudnia wynosiły 4 607 tys. zł (1,67 % sumy bilansowej), natomiast pasywa walutowe
4 391 tys. zł (1,59 % sumy bilansowej).
XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne
Nie dotyczy. Bank nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych.
XVII. Ryzyko płynności
1. Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego
płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne
zarządzanie nadwyżkami środków finansowych.
2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności opisane są w Instrukcji Zasady zarządzania ryzykiem
płynności, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
3. Nadzorcze miary płynności na koniec grudnia kształtowały się następująco:
Miary płynności
M1 Luka płynności krótkoterminowej
Współczynnik płynności
M2 krótkoterminowej
Współczynnik pokrycia aktywów
M3 niepłynnych funduszami własnymi.
Współczynnik pokrycia aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej
M4 płynności funduszami własnymi i
Wartość
minimalna
31.12.2015
0
22 069 467,70
1
1,28
1
3,19
1
1,18
14
środkami obcymi stabilnymi
4. Wskaźnik pokrycia płynności krótkoterminowej LCR wg Rozporządzenia CRR został
zachowany, przy limicie minimum 0,6 na koniec grudnia wyniósł 1,42.
5. Wskaźniki płynności na koniec analizowanego okresu mieściły się w normie i kształtowały się
następująco: wskaźnik płynności szybkiej (do 1 miesiąca) 1,24 (limit min 1); wskaźnik
płynności bieżącej (do 3 miesięcy) 1,22 ( limit min1); wskaźnik płynności do 1 roku 1,11 (limit
min 0,7).
XVIII. Ryzyko operacyjne
1. Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym zawierającym w
sobie ryzyko braku zgodności w Banku jest ograniczanie ryzyka występowania strat
operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.
2. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym opisane są w Instrukcji zarządzania ryzykiem
operacyjnym, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.
3. W 2015 roku łączna strata operacyjna brutto (nie uwzględniająca pomniejszeń o wartości
odzyskane bezpośrednio oraz z tytułu transferu ryzyka) wyniosła 27 120,35 zł. Przypadała
na trzy kategorie zdarzeń: zakłócenia działalności banku – 2 219,66 zł, wykonywanie
transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi 24 600,69 zł oraz klienci,
produkty i praktyki operacyjne - 300,00 zł.
4. Straty odzyskane wyniosły 24 636,23 zł, natomiast poniesiona strata rzeczywista 2 484,12
zł. Działania mitygujące, podjęte w celu uniknięcia w przyszłości zdarzeń i incydentów
powodujących koszty w ramach ryzyka operacyjnego to pouczenia, wzmocnienie nadzoru
Kierownictwa nad bieżącą działalnością operacyjną oraz rozmowa mediacyjna z firmą
utrzymującą usługi internetowe banku.
XIX. Systemy raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk
System raportowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk przedstawia poniższa
tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa sprawozdania
Zestawienie wybranych wskaźników
efektywności działania
Sprawozdanie z realizacji zarządzania
ryzykami na dzień ..
Wykonanie planu finansowego
Kredytobiorcy o zadłużeniu powyżej
100 tys zł
Struktura kredytów ze względu na:
- zaangażowanie w poszczególne
instrumenty finansowe
- sposób finansowania
- koncentrację
Kredytobiorcy w sytuacji nieregularnej
Odbiorca
Rada
Nadzorcza
Odbiorca
Zarząd
K
M
K
K
K
K
Zespół kredytów
-
M
Zespół kredytów
-
M
Zespół kredytów
-
M
Komórka sporządzająca
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
15
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
i pod obserwacją z podziałem na grupy
Kredytobiorcy z grupy nieregularnych
Analiza jakości portfela kredytowego
ogółem
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych
powyżej 10 % funduszy własnych
Poziom i dynamika kredytów
udzielonych członkom Zarządu i
organów statutowych oraz osobom na
stanowiskach kierowniczych
Zestawienie wykonania limitów
zaangażowania wg stanu na ..... jako %
funduszy własnych
Raport o dużych zaangażowaniach
Banku wobec podmiotów lub grupy
podmiotów powiązanych kapitałowo
lub organizacyjnie oraz z tych samych
branż
Zestawienie wskaźników skuteczności
windykacji ekspozycji
zabezpieczonych tym samym rodzajem
zabezpieczenia
Informacja dotycząca windykacji i
restrukturyzacji kredytów
nieregularnych
Analiza czynników ryzyka
rezydualnego w oparciu o dane
historyczne
Raport dotyczący incydentów ryzyka
operacyjnego za .....
Analiza skutków ryzyka braku
zgodności
18
Kalkulacja nadzorczych miar płynności
19
Globalna pozycja płynności
20
Raport walutowy
21
Kalkulacja stóp procentowych
depozytów i kredytów
22
Rachunek wyników
23
24
25
26
Metodologia obliczania
średnioważonego oprocentowania
aktywów i pasywów
Zestawienie minimalnych wymogów
kapitałowych na dzień ....
Wyniki uwzględniane w wyliczaniu
minimalnego wymogu kapitałowego z
tytułu ryzyka operacyjnego wg stanu na
dzień .....
Wewnętrzne wymogi kapitałowe oraz
skorygowany współczynnik
wypłacalności wg stanu na dzień ......
27
Adekwatność kapitałowa
28
Polityka informacyjna NUK
29
ICCAP
30
Przegląd procesu szacowania
wymogów wewnętrznych
Zespół kredytów
Zespół FinansowoKsięgowy
-
M
K
M
Zespół kredytów
K
K
Zespół kredytów
P
K
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
K
K
Zespół kredytów
-
M
Stanowisko
wierzytelności trudnych
-
R
Stanowisko
wierzytelności trudnych
P
M
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
R
R
P
K
R
R
K
M
K
M
K
M
-
M
-
M
Zespół FinansowoKsięgowy
-
M
Zespół FinansowoKsięgowy
K
M
Zespół FinansowoKsięgowy
-
R
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
K
M
K
M
-
R
K
K
R
R
Stanowisko Zarządzania
Ryzykiem Operacyjnym
Stanowisko Zarządzania
Ryzykiem Operacyjnym
Zespół FinansowoKsięgowy
Zespół FinansowoKsięgowy
Zespół FinansowoKsięgowy
Zespół FinansowoKsięgowy
Zespół FinansowoKsięgowy
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
Główny Księgowy
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
Zespół Zarządzania
Ryzykami i Analiz
16
Zespół Obsługi
Informatycznej
Zespół Obsługi
32
Raport ZPK BFG
Informatycznej
*M – informacja sprawozdawana w okresach miesięcznych
*K - informacja sprawozdawana w okresach kwartalnych
*P - informacja sprawozdawana w okresach półrocznych
*R - informacja sprawozdawana w okresach rocznych
31
Monitoring procesów informatycznych
K
P
P
XX Zmienne składniki wynagrodzeń
1.
Osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku nie przysługują indywidualnie
przyznawane odprawy emerytalne. Przysługuje natomiast odprawa emerytalno – rentowa
przyznawana na zasadach określonych w Regulaminie wynagradzania.
2.
Osobom zajmującym stanowiska kierownicze przysługuje premia uznaniowa oraz nagroda
roczna, których wysokość określa Rada Nadzorcza lub Prezydium Rady Nadzorczej.
3.
Z uwagi na zaliczanie do stanowisk kierowniczych jedynie osób mających istotny wpływ
na profil ryzyka Banku, do stanowisk kierowniczych w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie
zalicza się tylko Członków Zarządu.
4.
Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej i nagrody rocznej osobom zajmującym
stanowiska kierownicze w Banku za dany rok nie może przekroczyć wraz z narzutami 2%
Uznanych kapitałów Banku, oraz nie może spowodować obniżenia wyniku finansowego banku
do poziomu, który nie zapewni realnego przyrostu uznanych kapitałów banku oraz budowy
bezpiecznej bazy kapitałowej.
5.
Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o
wyniki działalności całego Banku w podziale: po zakończonym kwartale w danym roku, po
zakończeniu roku obrachunkowego; okres oceny wyników odbywa się za co najmniej trzy lata.
6.
Ocena efektów pracy Członków Zarządu Banku związana jest z:
 zarządzaniem działalnością Banku, w tym ryzykiem,
 osiągniętymi wynikami z działalności, w tym jakością portfela kredytowego
i płynnością,
 zachowaniem zgodności działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
Powyższe efekty podlegają ocenie w odniesieniu do realizacji planu finansowego w
poszczególnych latach oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Banku na dany
okres.
7.
Pozytywna ocena danego Członka Zarządu po trzyletnim okresie oceny jest udzielana,
jeżeli w stosunku do niego nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze przez organa
ścigania dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Banku oraz jeżeli w
odniesieniu do trzech ocenianych lat w stosunku do Banku:
 nie jest prowadzona likwidacja,
 brak jest postanowienia o upadłości,
 nie jest prowadzone postępowanie naprawcze,
 współczynnik wypłacalności Banku nie jest mniejszy niż 10%.
8. Jeżeli premie/nagrody łącznie w ciągu roku nie przekroczą 60% rocznego wynagrodzenia
zasadniczego ich wypłata może następować na zasadach ogólnych w ciągu 1 miesiąca od daty
decyzji i pod warunkiem zachowania przez Bank zdolności do zwiększania bazy kapitałowej.
9. Jeżeli premie / nagrody łącznie przekroczą 60% rocznego wynagrodzenia zasadniczego
wypłata pierwszej części premii / nagród w wysokości 60% rocznego wynagrodzenia
zasadniczego następuje na zasadach ogólnych, niezwłocznie po ich przyznaniu, a pozostała
część odroczonego wynagrodzenia zostaje zdeponowana na „indywidualnym koncie każdego
Członka Zarządu”.
17
10. Wypłata części odroczonej, następuje pod warunkiem uzyskania przez Członka Zarządu
pozytywnej oceny efektów pracy za trzyletni okres oceny.
11. W zależności od wyników indywidualnej oceny efektów pracy Członka Zarządu część
odroczona zmiennych składników wynagrodzeń może być przyznana do wypłaty w pełnej
wysokości, w części, bądź też Członek Zarządu może jej zostać pozbawiony w całości.
12. Zbiorcze zestawienie informacji ilościowych, na temat wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1
Stanowiska
kierownicze
Wynagrodzenie
stałe brutto*
(w tys. zł)
Nagrody
jubileuszowe
(w tys. zł)
Wynagrodzenie
zmienne brutto*
(w tys. zł)
Liczba
osób
Najwyższa płatność na
rzecz jednej osoby
(w tys. zł)
516
26
20
3
34
Zarząd
*wynagrodzenia płatne w gotówce.
XXI Polityka wynagradzania
1. Celem polityki wynagradzania Banku jest adekwatne wynagradzanie pracowników, w tym
Członków Zarządu, za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągania wysokich
wyników oraz realizacji celów strategicznych Banku.
2. Polityka wynagrodzeń Banku realizowana jest z uwzględnieniem wielkości, ryzyk
związanych z działalnością wewnętrzną, a także zakresu i stopnia złożoności działalności
prowadzonej przez Bank.
3. System wynagrodzeń w Banku zbudowany jest ze współdziałających ze sobą
motywatorów, dzięki czemu efektywność całego systemu jest większa niż efektywność
poszczególnych jego części.
4. System wynagrodzeń w Banku służy zapewnieniu stabilnego rozwoju Banku i ma na celu:
1) przyciągnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników, w tym Członków Zarządu,
2) zabezpieczenie interesów Klientów i właścicieli poprzez określanie wynagrodzeń osób,
których wpływ na ryzyko Banku jest istotny, w tym Członków Zarządu w taki sposób,
aby wynagrodzenie nie stanowiło zachęty do podejmowania ryzyka wykraczającego
poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku.
5. Na system wynagrodzeń w Banku składają się:
1) wynagrodzenia zasadnicze,
2) wynagrodzenia zmienne ( premie i nagrody),
3) benefity pozapłacowe (np. ryczałt za usługi medyczne, wartość szkoleń)
W poniższej tabeli zestawiono informacje ilościowe na temat wynagrodzeń pozostałych
pracowników Banku w 2015 r.
Lp.
Nazwa
1
Pozostali
pracownicy
Wynagrodzenie
stałe brutto
(w tys. zł)
Nagrody
jubileuszowe
( w tys. zł)
Wynagrodzenie
zmienne brutto
(w tys. zł)
Liczba
osób
1 723
22
162
46
18
XXII Dźwignia finansowa
Dźwignia finansowa oznacza względną – w stosunku do funduszy własnych Banku – wielkość
posiadanych przez Bank aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań warunkowych
dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z uwzględnieniem
zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów
dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z
wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie w przypadku likwidacji Banku.
Wskaźnik dźwigni oblicza się jako iloraz kapitału Tier I Banku i miary ekspozycji całkowitej
Banku i wyraża się jako wartość procentową, gdzie miara ekspozycji całkowitej oznacza sumę
wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych przy
wyznaczaniu miary kapitału Tier I. Przy obliczeniu wskaźnika dźwigni Bank nie stosuje
odstępstw określonych w art. 499 ust. 2 i 3 Rozporządzenia CRR.
Fundusze TIER I
Wartość ekspozycji
Wskaźnik dźwigni finansowej (w %)
29 521
281 979
10,47
XXIII Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego
Nie dotyczy. Bank nie stosuje metod IRB.
XXIV Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
Nie dotyczy. Bank nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka
operacyjnego.
XXV Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego
Nie dotyczy. Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego.
XXVI Oświadczenie Zarządu
Zarząd Banku Spółdzielczegow Nałęczowie oświadcza, że ustalenia opisane w niniejszej
Informacji są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są
odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku.
Data: 14.07.2016 r.
Sporządził: Agnieszka Kowalik
Sprawdził: Mirosława Banaszek
19
Zatwierdził: Zarząd Banku Spółdzielczego w Nałęczowie
Załączniki:
1. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzykiem w Banku Spółdzielczym w
Nałęczowie
2. Polityka informacyjna dotycząca adekwatności kapitałowej
3. Polityka kredytowa
4. Polityka płynności
5. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej
6. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym
7. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
8. Polityka zgodności
9. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze
10. Polityka wynagradzania
11. Polityka kapitałowa
12. Polityka bezpieczeństwa i informacji
13. Instrukcja zarządzania ryzykiem kredytowym
14. Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym
15. Instrukcja zasady zarządzania ryzykiem płynności
16. Instrukcja pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej
17. Instrukcja zarządzania ryzykiem walutowym
18. Instrukcja zarządzania ryzykiem braku zgodności
19. Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej
20
Download