Zarządzanie logistyką - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w

advertisement
Zarządzanie logistyką
niedobrze jest gdy………..
Opracowanie
Dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Wojciech M. BANASIEWICZ
Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
 Proces zarządzania: opiszmy modelem
organizowanie
planowanie
przewodzenie
kontrolowanie
(koordynowanie,
motywowanie)
Wojciech M. BANASIEWICZ
Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Model zarządzania tworzą:
 Planowanie
 Organizowanie
 Kierowanie (koordynowanie, motywowanie, przewodzenie, itp,).
 Kontrolowanie (controlling)
w zarządzaniu logistycznym model ten tworzą :
 Planowanie,
 Organizowanie
 Sterowanie
przepływami produktów (usług) i informacji
Wojciech M. BANASIEWICZ
Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu







Zarządzanie logistyką jest naturalnym
następstwem ewolucji zarządzania.
Naukowa organizacja pracy,
Zarządzanie administracyjne – klasyczna teoria,
Szkoła behawioralna – nurt human relation,
Teoria XY Mc Gregora,
Szkoła ilościowa,
Podejście systemowe,
Podejście sytuacyjne,
Wojciech M. BANASIEWICZ
Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
Cztery etapy rozwiązywania problemu:
 IDENTYFIKACJA PROBLEMU polega przede wszystkim na
określeniu rozpiętości pomiędzy stanem faktycznym a sytuacją
pożądaną.
 TWORZENIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ może
polegać na burzy mózgów, rozwiązaniach kreatywnych
(praktyczne rozpatrywanie idealistycznych rozwiązań) bądź
idealnych charakterystykach (badanie charakterystyk możliwych
alternatyw).
 WYBÓR ROZWIĄZANIA to etap, w którym następuje ocena
zaproponowanych rozwiązań pod kątem ich efektywności i
skuteczności oraz właściwe podjęcie decyzji
 WDROŻENIE I OCENA ROZWIĄZANIA - jest to realizacja
wybranej koncepcji i ocena rezultatów - jeśli wypadnie
niezadowalająco, wówczas należy powrócić do etapu 2
(tworzenia alternatywnych rozwiązań).
Wojciech M. BANASIEWICZ
Wiadomości wprowadzające do tematyki przedmiotu
 Logistykę pojmuje się najczęściej jako jednolity proces, na który
składają się przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia,
sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz
funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo, kontrola).
 Osiągnięcia w zakresie logistyki w wojsku zaczęto przenosić na
grunt gospodarki cywilnej, gdzie coraz bardziej złożone
przedsięwzięcia wytwórcze i dystrybucyjne wymagały przede
wszystkim podejścia systemowego oraz działań optymalizacyjnych,
ułatwiających podejmowanie decyzji gospodarczych. Już w tym
momencie nietrudno zauważyć, iż wiązało się to z koniecznością
kompleksowego podejścia do problemów oraz analizy systemowej
w złożonych przedsięwzięciach, przy założeniu odrębności
realizacji celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych.
Skuteczność takiego podejścia skłoniła do rozszerzenia go na
działalność gospodarczą.
Wojciech M. BANASIEWICZ
Przegląd definicji logistyki
 L. Poth (1970) Zintegrowany system planowania i organizowania Przebiegi




towarowe od producenta do sfery handlu Dostarczenie odpowiednich
towarów do właściwego miejsca, w określonym czasie, przy optymalnym
poziomie kosztów.
R. Ballou (1973) Planowanie, organizowanie i controlling Ogół czynników
ułatwiających przepływy produktów i informacji z miejsc pozyskania
surowców do miejsc konsumpcji Odpowiedni poziom obsługi klientów przy
uzasadnionych kosztach działania i transformacji czasowo- przestrzennej.
P. Traumann (1976) System przedsięwzięć i rozwiązań w zakresie
planowania, sterowania i kontrolowania Przepływy towarowe od producenta
do magazynów handlu oraz związane z tymi przepływami informacje
Optimum relacji między poziomem kosztów i standardem świadczonych
usług.
J. Kulis – Randa (1977) Zintegrowana funkcja marketingu, wyrażająca się w
kształtowaniu, sterowaniu i kontroli Fizyczne aspekty przepływu surowców i
towarów od producenta do sfery handlu oraz związane z tym przepływy
informacyjne Realizacja efektów marketingowo-logistycznych.
W. Lück (1984) Przekrojowa funkcja planowania, sterowania i kontroli
Systemy i procesy, obejmujące sferę przepływów dóbr i informacji Kosztowo
zorientowana transformacja przestrzenno-czasowa dóbr i wartości
Wojciech M. BANASIEWICZ
Przegląd definicji logistyki





H. Pfohl (1985) Planowanie, sterowanie, realizacja i kontrola Czynności związane z
przepływami towarów oraz ich transformacją Efektywne powiązanie miejsc nadania z
miejscami odbioru w systemie przepływów – w sensie właściwego towaru, jego stanu,
czasu i miejsca przy minimalnych kosztach.
R. Jünemann (1989) Teoria planowania, sterowania i kontroli Przepływy materiałów,
osób, energii i informacji w systemach Zaoferowanie w systemie właściwych elementów
(produktów i informacji), we właściwej ilości i jakości, miejscu i czasie oraz przy
właściwych kosztach.
D. Bowersox (1987) Proces strategicznego zarządzania (planowanie, alokacja,
controlling) Przemieszczanie i magazynowanie materiałów oraz ich rejestracja od
dostawców, między przedsiębiorcami i konsumentami Optymalne relacje między
poziomem obsługi i kosztów w strukturze kanału zbytu.
E. Pignitter (1990) Całościowe zarządzanie (w skali przedsiębiorstwa) Ogół procesów
ruchu i magazynowania towarów i informacji Realizacja korzyści na rzecz klientów, we
właściwym czasie, miejscu, we właściwej ilości i jakości przy uzasadnionych całkowitych
kosztach.
S. Kummer, J. Weber (1990) Koncepcja zarządzania procesami i potencjałem
Przepływy towarowe i przyporządkowane im przepływy informacyjne w skali
przedsiębiorstwa oraz wykraczające poza przedsiębiorstwo Skoordynowana realizacja
przepływów – efekty logistyczno – rynkowe
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej)
LOGISTYKI (1)
 logistyka jest koncepcją planowania, sterowania, organizowania
i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego
informacyjnych uwarunkowań, wymagających systemowego
ujęcia.
 Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który może
rozciągać się na różne ogniwa, fazy, podsystemy itp.
 Koncepcja logistyki jest osadzona na współzależnych, ścisłych
związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i
instytucjonalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów.
 Integracja realnych komponentów logistyki (transport,
magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności
obsługi klientów itp.) znajduje odbicie w tworzeniu
zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjnoregulacyjnych, zapewniających i stymulujących realizacje
pożądanych celów.
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej)
LOGISTYKI (2)
 logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu
systemowym, opierającej się na kompleksowej analizie oraz
kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, a w której centralna
role odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług
(szybkość i terminowość realizacji zamówień, jakość i
niezawodność dostaw itp.).
 Logistyka stanowi źródło odkrywania oraz kształtowania
nowych potencjałów i zdolności kreowania wartości i korzyści,
zapewniających kształtowanie długofalowy wzrost efektywności
i sukcesów przedsiębiorstwa.
 Koncepcja logistyczna jest osadzona na realiach rynku, tzn., że
bazą i przesłanką wszystkich (operatywnych i strategicznych)
działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno być
podejście zorientowane na wymagania rynku oraz możliwości
lego rozwoju i kształtowania.
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej)
LOGISTYKI (3)
 Logistyka jest zorientowana na wykorzystanie zależności i
efektów synergicznych.
 Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny
marketingu, wspomagający w sposób długofalowy
przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej
przedsiębiorstwa, determinując jej skuteczność.
 Zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny,
co zwiększa zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do
zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych,
organizacyjnych i technicznych warunków gospodarowania.
 Aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji
koordynacyjnej, przenikającej podstawowe klasyczne sfery
działalności przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania
(m.in. Koordynacja styków funkcji i czynności logistycznych z
innym funkcjami przedsiębiorstwa oraz koordynacja styków i
tendencji w obszarze celów i komponentów logistycznomarketingowych w całym układzie rynkowym.
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE PARAMETRY (nowoczesnej)
LOGISTYKI ale może niezupełnie nowoczesne i
skuteczne w nauce !
komu? co? ile? gdzie? kiedy? jak? i dlaczego?
Wojciech M. BANASIEWICZ
INFRASTRUKTURA PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH
 Procesy fizycznego przepływu produktów, utrzymania zapasów, a
także procesy informacyjne logistyki wymagają zastosowania
rozmaitych środków technicznych. Środki te, sposoby ich użycia, a
także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju
INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH.
Infrastruktura ta powinna umożliwić sprawny i ekonomicznie
efektywny przebieg wszystkich podstawowych funkcji logistyki.
INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW
LOGISTYCZNYCH jako system techniczno – organizacyjny,
 Należy rozpatrywać
którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna być
minimalizacja kosztów logistyki przy zapewnieniu sprawności i
niezawodności procesów logistycznych.
Wojciech M. BANASIEWICZ
Pojęcie procesu logistycznego
przegląd definicji
Pojęcie procesu nie jest jednoznaczne.
Inne znaczenia ma dla przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych
PROCES
to sekwencja lub częściowo
uporządkowany zbiór powiązanych
ze sobą działań zintegrowanych przez:
• czas,
• koszty,
• łączną ocenę wykonania
i realizowanych, aby osiągnąć
określony cel organizacji.
Cechą wspólną różnych interpretacji
jest następstwo pewnych zdarzeń
i do niego się odwołujemy przy
formułowaniu definicji procesu
– procesu biznesowego
Wojciech M. BANASIEWICZ
Infrastruktura procesów logistycznych
przegląd definicji
 ŚRODOWISKO PROCESU tworzy zbiorowość biernych i
aktywnych, stymulujących lub utrudniających, podmiotów,
których istnienie i specyficzne własności musimy uwzględniać w
planowaniu i realizacji procesu.
 INFRASTRUKTURĘ PROCESU określają wyróżnione w
środowisku podmioty zaangażowane w ten proces,
wykorzystywane obiekty oraz relacje między podmiotami a
obiektami.
Wojciech M. BANASIEWICZ
INFRASTRUKTURA PROCESÓW
TECHNICZNA
 INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA
* budynki i budowle,
* place składowe,
* urządzenia magazynowe.
 INFRASTRUKTURA MANIPULACYJNA
* transport wewnętrzny,
* urządzenia pomocnicze.
 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
*
*
*
*
*
środki transportu lotniczego,
środki transportu pływającego,
środki transportu kolejowego,
środki transportu samochodowego,
rurociągi.
Wojciech M. BANASIEWICZ
INFRASTRUKTURA PROCESÓW
TECHNICZNA
 INFRASTRUKTURA OPAKOWAŃ
* znakowanych kodem,
* nie znakowanych kodem,
* transportowych.
 INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
*
*
*
*
sprzęt (hardware),
oprogramowanie (software),
środki orgatechniczne (organizacyno-techniczne),
środki komunikacji.
Wojciech M. BANASIEWICZ
IFRASTRUKTURA PROCESÓW
- systemowo-organizacyjna
- personalno-organizacyjna
 SYSTEM – ORGANIZACJA




to:
- składowe personalno – organizacyjne,
- składowe materialno – techniczne,
- składowe komunikacyjno – informacyjne,
- składowe finansowo – bankowe.
 INFRASTRUKTURA PERSONALNO –
ORGANIZACYJNA
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Przyjęło się uważać, że nowoczesnym
koncepcjami zarządzania są:











Business Proces Reengineering – BPR,
Total Quality Management – TQM,
Lean Management – LM,
Lean production - (LP)
Time Based Management – TBM
Benchmarking - (BM)
Outsourcing
CIM - Computer Integrated Management
TPM - Total Productivity Management
„Just In time” – (JiT)
Controlling
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Business Proces Reengineering – BPR,
(reorganizacja procesów działania; techniczna reorganizacja procesów
działania) - to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne
przeprojektowanie procesów prowadzące do poprawy osiąganych
wyników, tj. poprawy serwisu, szybkości działania czy osiągnięcia
znaczących efektów kosztowych, jakościowych i czasowych.
Opiera się na 4 etapach powstawania:
 wybór i zrozumienie procesu do rekonstrukcji,
 wyznaczenie „gospodarza” procesu i utworzenie zespołu roboczego,
 rekonstrukcja procesu,
 wprowadzenie rekonstrukcji do praktyki.
Wg krytycznych współczesnych miar i osiąganych wyników reengineering to
rewolucyjna poprawa, która zakłada gwałtowną, skokową zmianę.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Total Quality Management – TQM,
W ramach tej koncepcji jakość jest traktowana jako
integralny element polityki przedsiębiorstwa, a jej
kształtowanie znajduje się wśród zadań każdego
pracownika. Koncepcja TQM oprócz funkcji
sterowania i kontroli jakości uwzględnia także takie
funkcje zarządzania jak polityka przedsiębiorstwa,
planowanie, organizacja, kierowanie personelem i
tworzenie warunków dla rozwoju zarządzania.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Lean Management – LM,
Zintegrowana, całościowa orientacja, która rozciąga
się na cały łańcuch tworzenia wartości, włączając w
to zewnętrzne powiązania z dostawcami i klientami.
Istotnym elementem koncepcji Lean Menagement
jest redukcja kompleksowości, tzn. uproszczenie
wszystkich procesów i przepływów, w celu uniknięcia
błędów i marnotrawstwa lub sytuacji nie
wykorzystanych możliwości.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Lean production (LP) - (odchudzona
produkcja) - przyspieszenie reakcji
na zmiany popytu na rynek, wzrost
jakości produkcji.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Time Based Management –
TBM przyspieszenie realizacji
zleceń.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Benchmarking (BM) - (wzorcowanie) – proces systematycznej oceny usług,
produktów i zasad postępowania firmy w porównaniu do norm
charakteryzujących liderów branży i najlepszych konkurentów.
Benchmarking rozpoczyna się od analizy porównawczej z konkurencją.
O ile sama analiza skupia się na porównaniu produktów czy usług, o tyle
benchmarking skupia się nie na samym produkcie czy usłudze, ale
podejmuje analizę porównawczą procesów, zasad i umiejętności.
Szczególne zastosowanie banchmarking’u można zaobserwować na
rynku usług logistycznych. Działania logistyczne polegające na
planowaniu, realizacji i kontroli przemieszczania, wymagają
prowadzenia stałych prac związanych z oceną realizacji tych procesów,
jak porównywanie ich z procesami liderów logistycznych na rynku.
Porównywanie dotyczy takich cech charakterystycznych usług
logistycznych jak jakość organizowanych procesów logistycznych, czas
dostawy, szybkość przekazywanych informacji, dostawy a także
zadowolenie klienta.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
Proces Benchmarking’u składa się z etapów:
 identyfikowania badanych zmiennych,
 doboru firm wzorcowych,
 zebrania informacji,
 definiowania luki i stawiania zadań,
 budowanie planów działania i pomiarów
efektu.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Outsourcing – jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega
na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z
podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić
swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach
stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę
konkurencyjną. W ujęciu logistycznym outsourcing można
zdefiniować jako metodę nabywania całości lub części
czynności logistycznych przedsiębiorstwa w formie usług
świadczonych przez zewnętrznych wyspecjalizowanych
oferentów. Dotyczy to takich czynności jak: transport, obsługa
celna, magazynowanie, sortowanie, usługi finansowe czy usługi
informatyczne.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Computer Integrated Management - CIM (komputerowo
zintegrowane zarządzanie) - duża elastyczność,
szybsze wdrożenie innowacji produktu,
zorganizowanie odpowiedniej jakości produkcji,
sprawny przebieg produkcji. Celem sprzężenia
różnych systemów informacyjnych dla potrzeb
logistyki jest optymalizacja łańcucha dostaw w
kontekście redukcji kosztów i międzyczasów
operacyjnych, przy jednoczesnym wzroście
efektywności działalności logistycznej i jakości usług
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Total Productivity Management TPM
(kompleksowa obsługa
profilaktyczna) - zapobiegawcza
konserwacja środków pracy.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
„Just In time” (dokładnie na czas) – koncepcja ta polega na eliminowaniu
magazynów (nic na skład). Operacje są bardzo uproszczone,
likwidacja przejawów marnotrawstwa.
Koncepcja JIT opiera się na synchronizacji zaopatrzenia z systemami
produkcji, aby czas ich realizacji był jak najkrótszy.
Punkt wyjścia dla koncepcji JIT:

zmiana wymagań konsumentów/użytkownik;

rosnąca konkurencja;

duże zróżnicowanie asortymentowe;

skracający się cykl życia wyrobów;

zmiana wymagań pośredników handlowych w stosunku do
organizacji zbytu, zmiana wymagań co do jakości wyrobu.
Cel JIT: minimum zapasów w poszczególnych fazach produkcji, maksimum
efektów produkcyjnych zapewnienie optymalnej jakości, poziomu
obsługi klienta oraz wysokiej jakości produkcji i gotowych wyrobów.
Dąży się do maksymalnego obniżenia kosztów.
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYKA A NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZĄDZANIA
Controlling - zagwarantowanie, że pomimo
występowania odchyleń zarządzanie
przedsiębiorstwem odbywa się tak, aby mogły zostać
osiągnięte założone wielkości.
Controlling to kierowanie, sterowanie, nadzorowanie.
Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w
przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu
procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych
procesów w informacje.
Jest systemem ewidencji księgowej z
rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa.
Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU
PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI
EtapI. Lata uśpione (do roku 1950)
 zdefiniowali istotę fizycznej dystrybucji
towarów
 zaczęto badać rynek (określano metody
badań)
 powstaje marketing, forma zarządzania rynku
 ustalono definicję logistyki (ruch i operowanie
produktami z miejsca produkcji do miejsc
konsumpcji.
Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU
PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI
Etap II Czas rozwoju logistyki (do roku 1970)
 Okres ustabilizowanego myślenia o zarządzaniu. Określano
główne warunki ekonomiczno - technologiczne otoczenia
logistycznego. Należą do nich:
- zmiany we wzorach popytu,
- wzrost kosztów dystrybucji fizycznych towarów (aby zdobyć
najwięcej klientów),
- nacisk kosztów produkcji (np. cena ropy naftowej),
- postęp w dziedzinie technologii komputerowej (silny rozwój
programowania liniowego, poszukiwanie metod symulacji
działań decyzyjnych, komputerowa inwentaryzacja w
magazynach)
LOGISTYKA – proces planowania, sterowania i kontroli
- kosztów przepływu i magazynowania,
- oraz informowania ze źródeł wydobycia i konsumpcji.
Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU
PODSTAWOWE FAZY I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI
Etap III - Po roku 1970
- wzrost cen ropy naftowej
- ceny paliw rosły szybciej niż dochody
- ograniczenie wydatków poprzez ingerencje w zarządzaniu
materiałami i fizyczną ich dystrybucję
Można to osiągnąć poprzez:
a) zmiana trendu kosztów (zmniejszyć koszty dystrybucji i
magazynowania)
b) rozwój swoistego przemysłu (otwieranie filii, zmniejszenie
dystrybucji)
c) ograniczenie czasu dostaw
d) logistyka w sektorze usług
Wojciech M. BANASIEWICZ
POJĘCIE LOGISTYKI I PRZESŁANKI JEJ ROZWOJU
Współczesne koncepcje zarządzania logistyką i jej
podstawowe zasady wywodzą się z rzeczywistości
gospodarki rynkowej i są stymulowane ewolucją
procesów gospodarczych, które są jej wyrazem.
1.
2.
3.
4.
5.
Obszary nowoczesnej koncepcji zarządzania logistyką:
Logistyka a dystrybucja fizyczna towarów.
Logistyka a system. Podejście systemowe do logistyki.
Logistyka a zarządzanie organizacją gospodarczą.
Logistyka a marketing.
Logistyka a struktura organizacyjna.
Wojciech M. BANASIEWICZ
ŁAŃCUCHY
ŁAŃCUCH DOSTAW
Łańcuch dostaw - rozwinięty na podstawie wyników
przeprowadzonych badań przyszły model logistyki
(dla lat po 2000 r.) mieści w sobie m.in. wykraczający
poza przedsiębiorstwo łańcuch dostaw jako
podstawowy obiekt zainteresowań w modelu oraz
koncepcję międzyinstytucjonalnego rozwiązywania
problemów jako sposób analizy i działania
logistycznego. Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie
fazy tworzenia i dostarczania wartości logistycznych od miejsca pozyskania surowców, poprzez produkcję,
do ostatniego nabywcy w celu zaoferowania
odpowiednich towarów we właściwym miejscu i
czasie, we właściwej ilości i jakości, przy
uzasadnionych kosztach, z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii informacji.
Wojciech M. BANASIEWICZ
ŁAŃCUCHY
ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY
 Łańcuch logistyczny - przedsiębiorstwa obecnie w coraz
większym stopniu koncentrują się, a raczej są zmuszone do
koncentrowania się na zarządzaniu procesami w skali całego
przedsiębiorstwa i na powiązaniach z innymi
przedsiębiorstwami, a nie zarządzanie poszczególnymi
czynnościami, sferami działalności (np. zaopatrzenie, produkcja
itp.), rodzajami kosztów i miejscami ich powstawania itp.
 Takim zintegrowanym procesem jest właśnie łańcuch
logistyczny, składający się z procesów cząstkowych, np. proces
realizacji zamówień, proces obsługi klienta, proces
magazynowania i gospodarowania zapasami, proces
przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania celów i
kształtowania systemów przepływów itp.
Wojciech M. BANASIEWICZ
ŁAŃCUCHY
ŁAŃCUCH WARTOŚCI
Łańcuch wartości - jest narzędziem rozpoznawania
sposobów tworzenia większej wartości dla klienta,
obejmuje 9 strategicznie istotnych działań, które
tworzą wartość i koszt w konkretnym rodzaju
działalności gospodarczej. Zbiór ten składa się z 5
działań pierwotnych (dostarczanie surowców do
firmy, przetwarzanie ich, przekazywanie ich na rynek
w nowej formie, handlowanie nimi oraz świadczenie
nowych usług) i 4 wspierających, które przejawiają
się w działaniach pierwotnych (Kotler s. 39, Blaik
s.131).
Wojciech M. BANASIEWICZ
„ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY”
SCHEMAT GRAFICZNY
Przykład łańcucha logistycznego
dostawcy
producenci
transport
hurtownicy
transport
detaliści
transport
Przepływ produktów
Przepływ informacji
Przepływ kapitału
Wojciech M. BANASIEWICZ
klienci
transport
Zarządzanie łańcuchem dostaw/łańcuchem logistycznym
Lider łańcucha dostaw, zarządzający całym procesem,
Integrujący i tworzący wartość dodaną dla całego łańcucha dostaw
Początek łańcucha dostaw
Koniec łańcucha dostaw
wzornictwo
inżynieria
plan produkcji
kontrola jakości
testowanie
logistyka
działania organizowane i realizowane
przez dostawcę
surowce
zarządzanie
produkcją
półprodukty
Wojciech M. BANASIEWICZ
LOGISTYCZNY ŁAŃCUCH DOSTAW
RUROCIĄG LOGISTYCZNY
 RUROCIĄG LOGISTYCZNY
Określenie charakterystyczne dla szkoły amerykańskiej
dostawcy
klienci
zaopatrzenie
zakupy
działalność
podstawowa
(produkcja)
składowanie
na wejściu/
transport
Dystrybucja
do klienta
składowanie
na wyjściu/
transport
Wojciech M. BANASIEWICZ
CECHY ŁAŃCUCHA DOSTAW
 Przejrzystość
 Zapasy
 Cena produktu wraz z kosztami
wyładunku
 Podział ryzyka
 Planowanie na poziomie łańcucha
dostaw
 Sojusze.
Wojciech M. BANASIEWICZ
CECHY ŁAŃCUCHA DOSTAW
PORÓWNANIE GŁÓWNYCH CECH TRADYCYJNYCH
SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Z ŁAŃCUCHEM DOSTAW
CZYNNIK
SYSTEMY TRADYCYJNE
ŁAŃCUCH DOSTAW
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
W pojedynczej firmie
Koordynacja działań w
rurociągu
PRZEPŁYWY ZAPASÓW
Przerywane
Ciągłe/przejrzyste
KOSZT
Minimalizowany w firmie
Cena produktu z kosztami
wyładunku
INFORMACJA
Kontrolowane przez firmę
Wspólna/dzielona
RYZYKO
Skoncentrowane na firmie
Wspólne/dzielone
PLANOWANIE
Zorientowane na firmę
Zespoły łańcucha dostaw
ZWIĄZKI MIĘDZY
ORGANIZACJAMI
Firma zorientowana na
niskie
koszty
Wojciech
M. BANASIEWICZ
Partnerstwo zorientowane
na cenę produktu wraz z
kosztami wyładunku
KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW
(1)
KRYTERIUM
RODZAJE
Lokalizacja
W granicach dużych miast
W promieniu 20-30 km od centrum miast
W odległości do ok. 50 km od centrum
miast
Na terenie portów morskich
Na przejściach granicznych
Użytkownicy
(przedsiębiorstwa)
Przemysłowe
Handlowe
Usługowe
Transportowe
Logistyczne
Wojciech M. BANASIEWICZ
KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW
(2)
Magazynowa
Sortownicza
Kompletacyjna
Dystrybucyjna
Przeładunkowa
Terminal transportu kombinowanego
Usługi dodatkowe
Obsługa środków transportu
Usługi socjalne
Funkcja
Przeznaczenie gospodarcze
Kształtowanie publicznej infrastruktury
kraju na potrzeby gospodarki
Zaspokojenie potrzeb własnych
podmiotów gospodarczych
Wykonanie usług na zlecenie
Wojciech M. BANASIEWICZ
KLASYFIKACJA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
WEDŁUG RÓŻNYCH KRYTERIÓW (3)
Klasa (nowoczesność obiektu)
Wielkość i promień
oddziaływania
Stare magazyny przemysłowe i
handlowe
Magazyny zmodernizowane
Nowoczesne, nowo
wybudowane obiekty (po 1990r.)
Międzynarodowe
Regionalne
Lokalne
Branżowe
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE WYMOGI STAWIANE CENTROM
LOGISTYCZNYM(1)
Cecha
Multimodalność
Wielofunkcyjność
Dostępność
Funkcja integracyjna
Opis
Dostęp do różnych(co najmniej dwóch) gałęzi
transportu
Szeroki zakres świadczonych usług
Oferowanie usług dla wielu podmiotów
Stworzenie korzystnych warunków dla
kooperacji przedsiębiorstw z różnych branż,
kształtowanie platform integrujących jej
uczestników:firm przemysłowych, handlowych
oraz operatorów logistycznych i
transportowych
Wojciech M. BANASIEWICZ
PODSTAWOWE WYMOGI STAWIANE CENTROM
LOGISTYCZNYM(2)
Wdrażanie najnowszych technologii
komputerowych i
teleinformatycznych
Wspomaganie informatyczne
Wartość dodana
Tworzenie korzyści
makroekonomicznych dla rozwoju
regionów oraz mikroekonomicznych
dla uczestników łańcuchów
logistycznych
Wojciech M. BANASIEWICZ
KRYTERIA WYMIAROWANIA CENTRUM
LOGISTYCZNEGO
Przestrzeń
Czas
Liczba potrzebnych pracowników i urządzeń
Nakłady i koszty
Wojciech M. BANASIEWICZ
Pamiętajcie aby nie poprzestać na tym……..
ale pouczyć się samodzielnie
Wojciech M. BANASIEWICZ
Download