Piotr Frączak

advertisement
PiotrFrączak
Informacje osobiste:
Wykształcenie:
Zatrudnienie:
Obywatelstwo: polskie, Narodowość: polska.
1993 – 1998 Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
magister pedagogiki
Wrzesień 2003 – obecnie – Fundacja Rozwoju Spoleczeństwa Obywatelskiego
(Pracownik programowy).
 Działania merytoryczne w zakresie ekonomii społecznej
 Działania na rzecz infrastruktury III sektora
1994-2002 – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ASOCJACJE
(redaktor naczelny)
Prowadzenie działalności merytorycznej
czasopismami ASOCJACJE i Dziękuję
Stowarzyszenia,
prace
nad
1991-1996 - Instytut Studiów Politycznych PAN (Starszy asystent)
Działalność naukowa w zakresie artykulacji i reprezentacji interesów społecznych
Działalność społeczna

Od lat zaangażowany w działania społeczne. W 1980 zakładał na UW NSZ i współtworzył
Samorząd Studentów. Po 1981 zaangażowany w struktury opozycyjne tak podziemne
(Porozumienie Opozycji Robotniczej) jak i oficjalne (wydziałowy samorząd studencki). W
latach 1980-1981 zaangażowany w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów .

Od 1989 twórca i redaktor naczelny pierwszego pisma organizacji pozarządowych
ASOCJACJE. Członek założyciel m.in. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych
Asocjacje, Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia Dialog
Społeczny, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Członek władz takich organizacji jak Fundacja Oświata, Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych. Pracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 1998
członek władz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i innych gremiów
ważnych z punktu widzenia sektora pozarządowego np. członek Rady Indeksu
Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, Rady Konkursu Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.
Doświadczenie w działaniach na rzecz ekonomii społecznej:
Uczestnik projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Członek Krajowej Sieci Tematydcznej tematu D w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Współrealizator wielu szkoleń dotyczących ES m.in. w ramach realizacji projektów EQUAL
jak i dzialania 7.2.2.
Autor wielu tekstów z zakresu teorii ekonomii społecznej, historii przedsiębiorczości
społecznej w Polsce, a także zagadnień zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw
społecznych w Polsce.
Współtwórca i pierwszy prezes spółdzielni osób prawnych Kooperatywa Pozarządowa
Inne:




Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 2001-2002 Dyplom ukończenia
studium podyplomowego Kontrola administracji
IFIS PAN, ISP PAN i New School for Social Research 1992 Dyplom ukończenia
semestralnego kursu Socjologii polityki
Dobra znajomość komputera, z uwzględnieniem pakietu MS Office.
Prawo jazdy kat. B.
Patent żeglarski (żeglarz jachtowy).

Historia ruchów społecznych

Zainteresowania:
Download