Przygotowanie do eksportu

advertisement
1
Realizacja projektu
„Przygotowanie do eksportu”
w województwie podkarpackim
Rzeszów, 19 grudnia 2006 r.
Polski eksport w latach 2000-2005
Źródło: GUS
Kierunki polskiego eksportu w 2005 r.
mln PLN
Rynek
Kraje rozwinięte
mln USD
mln EUR
%
241 399,5
74 753,1
59 700,7
83,6
w tym UE
222 964,0
69 035,4
55 149,1
77,2
w tym strefa euro
156 495,0
48 484,5
38 702,0
54,2
Kraje Europy Środkowo Wschodniej
28 907,0
8 921,4
7 152,1
10,0
Kraje rozwijające się
18 375,8
5 672,4
4 541,0
6,4
288 682,3
89 346,9
71 393,8
100,0
Całość
Źródło: GUS
Kierunki polskiego eksportu
Kraj
2004
2005
Niemcy
30,2
28,2
Francja
6,1
6,2
Włochy
6,1
6,1
Wielka Brytania
5,4
5,6
Czechy
4,3
4,5
Rosja
3,7
4,4
Niderlandy
4,3
4,2
Szwecja
3,5
3,1
Belgia
3,2
3,0
Ukraina
2,8
2,9
Źródło: GUS
Struktura branżowa polskiego eksportu
•
Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i
elektrotechniczny oraz sprzęt transportowy
(grupy o wysokim poziomie zaawansowania
technologicznego) – 16%
•
•
•
•
•
•
Pojazdy, statki i sprzęt transportowy - 15%
Metale nieszlachetne i wyroby - 12,2%
Materiały i wyroby włókiennicze - 7,1 %
Produkty przemysłu chemicznego - 5,0 %
Gotowe artykuły spożywcze - 5,0 %
Drewno i wyroby z drewna - 4,1 %
Struktura eksportu sektora MMSP
•
W strukturze eksportu sektora MMSP dominują
przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do
249 pracowników. W roku 2004 firmy takie
wyeksportowały towary i usługi o łącznej wartości
ponad 17 mld dolarów, co stanowiło ponad 53
procent eksportu sektora MMŚ
•
Wartość eksportu małych firm (10-49 osób) wyniosła
w tym czasie 8 mld dolarów, co stanowiło niecałe 25
procent eksportu sektora MMŚP
•
Mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób,
zrealizowały w roku 2004 roku eksport o wartości 7,1
mld USD – ich udział w eksporcie sektora MMŚP
wyniósł niecałe 22 procent.
Udział województw w eksporcie ogółem
Województwo
Udział w eksporcie ogółem
(w %)
Województwo mazowieckie
18,2
Województwo śląskie
16,5
Województwo wielkopolskie
10,7
Województwo pomorskie
10,4
Województwo dolnośląskie
10,3
Województwo małopolskie
5,0
Województwo zachodnio-pomorskie
4,8
Województwo kujawsko-pomorskie
4,1
Województwo łódzkie
4,1
Województwo podkarpackie
4,0
Województwo lubuskie
3,2
Województwo warmińsko - mazurskie
2,6
Województwo lubelskie
2,1
Województwo opolskie
1,7
Województwo podlaskie
1,3
Województwo świętokrzyskie
1,0
Trudności i przeszkody skutecznego eksportu
•
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wiarygodnym
kontrahentem zagranicznym
•
Brak umiejętności handlowych
•
Obawa przed ryzykiem
•
•
Niewiara w możliwość odniesienia sukcesu
eksportowego
Niedostateczna wiedza na temat rynków zagranicznych
Bariery eksportowe
Wzrastające koszty działalności w Polsce
Bariery administracyjno-prawne w handlu z WNP
Brak własnych środków finansowych
Polityka kursowa NBP
Brak 'wsparcia finansowego'
Nieznajomość lub brak informacji nt. zagranicznych rynków
Brak wyspecjalizowanych i szeroko dostępnych usług
wspierających eksport
Duże opóźnienia na granicy
Niska jakość infrastruktury drogowej
Brak zagranicznych firm chętnych do nawiązania współpracy
Brak zasobów ludzkich
Bariery językowe i kulturowe
T rudności we współpracy z istniejącymi firmami
0
1
2
3
4
5
6
Beneficjenci Projektu
•
Szkolenia adresowane są do właścicieli i pracowników
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
•
Uczestnikami szkoleń nie mogą być przedsiębiorcy lub
pracownicy sektora górnictwa węgla w rozumieniu
rozporządzenia Komisji (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu
węglowego (Dz. Urz. WE Nr L 205/2001 z 02.08.2002 r.)
•
Szkolenia skierowane są zarówno do kadry
zarządzającej przedsiębiorstw (np. właściciele, prezesi,
dyrektorzy, kierownicy) jak i pracowników istniejących
lub powstających działów eksportu, czy też działów
sprzedaży i marketingu przedsiębiorstw eksportowych
lub posiadających znaczący potencjał eksportowy.
Beneficjenci Projektu
W procesie rekrutacji uczestników szkoleń
uwzględnione zostaną następujące aspekty:
•
brak w firmie zgłaszającej akces w szkoleniach
wyspecjalizowanej, wyodrębnionej komórki
organizacyjnej ds. eksportu
•
eksportowy charakter przedsiębiorstwa (jakikolwiek
potencjał eksportowy) produktów/usług
•
udział eksportu w łącznej sprzedaży nie przekracza
poziomu 65 % (preferowane będą przedsiębiorstwa,
w których wskaźnik ten nie przekracza poziomu 45%).
Zakres programowy (tematyczny) usług szkoleniowych
•
Pakiet 19 szkoleń o różnej tematyce:
- szkolenia zorientowane na promocje i marketing
produktu na rynkach zagranicznych
- szkolenia zorientowane na organizację eksportu
•
Ścieżki szkoleniowe - pakiety kursów
powiązanych ze sobą tematycznie i funkcjonalnie
(cykle szkoleniowe)
•
Konsultacje (doradztwo) bezpośrednio związane
ze szkoleniem
•
Wizyty studyjne
Lista tematyczna szkoleń
1.
Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa (2 dni)
•
•
Rola strategii eksportowej w ogólnej strategii przedsiębiorstwa
Zasady tworzenia strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem
na strategię eksportową
Praktyka korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych i
marketingowych wspomagających budowę strategii.
•
2.
Marketing i promocja produktu na rynkach
eksportowych
(2 dni)
•
Koncepcja działań marketingowych na rynkach eksportowych z punktu
widzenia wybranej strategii eksportowej
„Przykazania” marketingu w zakresie wprowadzania produktu i jego
promocji na rynku eksportowym
Metody wyszukiwania, gromadzenia oraz przetwarzania danych w
ramach prowadzonych badań marketingowych
Metody i formy promocji produktu w zależności od wybranej strategii
eksportowej.
•
•
•
Lista tematyczna szkoleń
3. Rozwój produktu eksportowego (2 dni)
•
•
•
Specyfika produktu przeznaczonego na eksport
i konieczność jego adaptacji do potrzeb i wymagań potencjalnych klientów
na rynku eksportowym
Podstawowe cechy produktu (w tym opakowanie) oraz ich wpływ na
potencjalnego odbiorcę i na koszty transakcji eksportowej
Sposoby wejścia z produktem na rynki zagraniczne.
4. Marketing wystawienniczy (2 dni)
•
•
•
•
Zasady profesjonalnej prezentacji firmy i jej produktów podczas imprez
targowych i wystawienniczych
Znaczenie udziału w międzynarodowych imprezach targowych i
wystawienniczych dla przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż
eksportową
Profesjonalne przygotowanie stoiska
Aktywne zapraszanie klientów oraz sposób ich obsługi podczas i po
imprezie.
Lista tematyczna szkoleń
5. Transakcje eksportowe (2 dni)
•
•
•
Specyfika transakcji eksportowej i jej poszczególnych etapów, przebieg
realizacji przyjętych zobowiązań
Rodzaje transakcji eksportowych i dokumenty w obrocie międzynarodowym
Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej.
6. Ryzyko w transakcjach eksportowych (2 dni)
•
•
Ryzyka o charakterze handlowym podczas przygotowania
i realizacji transakcji handlu zagranicznego
Techniki zabezpieczania się przez ryzykami w procesie transakcji
eksportowej.
Lista tematyczna szkoleń
7. Umowy handlowe w transakcjach eksportowych (2 dni)
•
•
Zasady przygotowania profesjonalnych umów handlowych dla transakcji
eksportowych oraz umów z poddostawcami i innymi podmiotami z
otoczenia eksportera
Praktyczne wskazówki dla zawierania bezpiecznych
i korzystnych kontraktów eksportowych oraz minimalizacji ryzyka sporów
z kontrahentami zagranicznymi.
8. Arbitraż, czyli rozstrzyganie sporów w handlu
zagranicznym (1 dzień)
•
•
•
Sposoby rozstrzygania sporów w handlu zagranicznym, standardowe
metody ich rozstrzygania, koszty postępowania arbitrażowego i
sądowego, zasady oraz czas wykonania postanowień sądów
arbitrażowych
Problemy i ryzyka związane z arbitrażem międzynarodowym w wypadku
nie wykonania klauzul podpisanego kontraktu eksportowego
Zasady wyboru klauzul arbitrażowych w kontrakcie, zabezpieczających
interesy eksportera.
Lista tematyczna szkoleń
9. Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu
zagranicznym (2 dni)
•
•
•
Finansowanie strategii i pojedynczych transakcji eksportowych w
działalności przedsiębiorstwa
Określenie standingu finansowego eksportera, funkcji i organizacji działu
finansowego w przedsiębiorstwie
Formy rozliczeń międzynarodowych.
10. Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr (1 dzień)
•
•
Funkcja i rola biura eksportu oraz wyspecjalizowanej kadry handlu
zagranicznego w realizacji strategii eksportowej
Struktury organizacyjne i zasady tworzenia działu lub biura, oraz metody
rekrutacji kadr wyspecjalizowanych w prowadzeniu transakcji
eksportowych.
Lista tematyczna szkoleń
11. Zwyczaje i uzanse handlowe (1 dzień)
•
•
•
•
Zwyczaje handlowe
Uzanse – zwyczaje dotyczące czasu płatności rachunków
Formuły Incoterms, wydanie z roku 2000, określające obowiązki i koszty
ponoszone przez sprzedającego lub kupującego
Formuły bazy sprzedaży towaru w transakcji eksportowej wraz z możliwymi
kosztami i ryzykami poniesionymi w wyniku wybrania określonej bazy
sprzedaży.
12. Transport w handlu zagranicznym (1 dzień)
•
•
•
•
Funkcja i rola transportu międzynarodowego w polityce sprzedaży
przedsiębiorstwa
Dokumentacja eksportowa
Określenie istniejących ryzyk oraz bazowej wysokości kosztów, mających
wpływ na ofertę na rynek eksportowy
Zasady przejścia ryzyka handlowego i prawa własności do towaru.
Lista tematyczna szkoleń
13. Konsorcja eksportowe (1 dzień)
•
•
•
Zasady i przesłanki tworzenia konsorcjów eksportowych
Modele konsorcjów
Wymagania formalno-prawne oraz inne aspekty powoływania i
funkcjonowania konsorcjum eksportowego.
14. Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków
publicznych (2 dni)
•
•
•
Aktualne i przyszłe programy wsparcia przedsięwzięć eksportowych ze
środków publicznych
Praktyczna wiedza o potencjalnych obszarach działalności eksportowej,
które podlegają wsparciu lub dofinansowaniu
Kryteria uzyskania wsparcia
Wydatki kwalifikowane podlegające refundacji
•
Praktyka wypełniania wniosków o dotacje.
•
Lista tematyczna szkoleń
15. Negocjacje handlowe w eksporcie (2 dni)
•
•
•
Techniki i organizacja handlu zagranicznego – komunikowanie się stron
transakcji
Umiejętności negocjacyjne w obszarze transakcji zagranicznych
Strategie i taktyki negocjacyjne.
16. Zachowania biznesowe w Europie północnej
i południowej (1 dzień)
•
•
•
Różnice kulturowe i praktyka biznesowa w Europie północnej i południowej
Praktyka komunikowania się z przedsiębiorcami w tych krajach
Unikanie typowych błędów oraz sprawne negocjowanie w odmiennych
warunkach kulturowych.
Lista tematyczna szkoleń
17. Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii
(1 dzień)
•
•
•
Warunki prowadzenia działalności biznesowej w krajach skandynawskich
Wybór odpowiedniej metody wejścia na rynki, ze świadomością istniejących
zagrożeń i pojawiających się nowych możliwości biznesowych
Realizacja przedsięwzięcia eksportowego i ograniczenie związanego z nim
ryzyka.
18. Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowejhandel elektroniczny (1 dzień)
•
•
•
Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej przy wykorzystaniu
Internetu
Praktyczne rozpoczęcie działalności eksportowej przy wykorzystaniu
Internetu
Wdrażanie handlu elektronicznego w firmie oraz ograniczenie związanego
z tym ryzyka.
Lista tematyczna szkoleń
19. Eksport usług (1 dzień)
•
•
•
Organizacja i prowadzenie działalności biznesowej, związanej
z eksportem usług
Praktyczne rozpoczęcie eksportu usług
Metody podjęcia działalności eksportowej, ograniczenia
związanego z nią ryzyka i podniesienia jakości świadczonych
usług
•
Specyfika eksportu usług.
Ścieżki szkoleniowe
•
•
W – „Właściciel” – właściciel firmy/ prezes/dyrektor
•
M – „Marketing” - pracownik działu marketingu sprzedaż zagraniczna
•
F – „Finanse”- pracownik prowadzący zagraniczne
rozliczenia finansowe
•
L – „Logistyka” - pracownik ds. logistyki w handlu
zagranicznym
•
H – „Handlowiec” – specjalista branżowy
Z – „Zarządzanie” - osoba zarządzająca/ kierownik
działu eksportu
Ścieżki szkoleniowe
W – Właściciel/ prezes/dyrektor (6 dni
szkoleniowych)
•
•
•
Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa.
Ryzyko w transakcjach eksportowych.
Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków
publicznych.
Odbiorcami szkoleń objętych tą ścieżką będą przede wszystkim osoby podejmujące
kluczowe decyzje o działalności handlowej na rynkach zagranicznych i formie
prowadzenia tej działalności. Osoby te nie dysponują zbyt dużą ilością czasu i nie są
skłonne do uczestniczenia w długotrwałych szkoleniach.
Główny zakres szkoleń to strategia eksportu i związane z tym ryzyko handlowe.
Elementem uzupełniającym może być promowanie nowej formy współpracy na rynkach
zewnętrznych, jaką jest konsorcjum eksportowe.
Ścieżki szkoleniowe
Z – Osoba zarządzająca/ kierownik działu eksportu
(7 dni szkoleniowych)
•
•
•
•
Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju
przedsiębiorstwa
Ryzyko w transakcjach eksportowych
Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr
Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków
publicznych.
Przez osobę zarządzającą rozumiemy zarówno kierownika działu w firmie
o rozbudowanym personelu handlowym, jak i właściciela małej firmy
bezpośrednio zarządzającego aktywnością eksportową przedsiębiorstwa.
Jakkolwiek osoba ta dysponuje mniejszymi lub większymi zasobami
kadrowymi, bezpośrednio realizującymi zadania eksportowe, to potrzebuje
ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień strategicznych i organizacyjnych.
Do jej zadań należy też zajmowanie się trudnymi przypadkami w eksporcie
i poszukiwanie wsparcia dla realizowanej strategii.
Ścieżki szkoleniowe
M – Pracownik działu marketingu - sprzedaż
zagraniczna (6 dni szkoleniowych)
•
•
•
Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych
Rozwój produktu eksportowego
Marketing wystawienniczy
Hasłowo określony jako „marketingowiec”, potencjalny uczestnik pakietu
szkoleń w ramach tej ścieżki jest osobą wyspecjalizowaną w swojej dziedzinie
i poszukuje na szkoleniach możliwości rozwinięcia swojego zasobu
kompetencji. Szkolenia w ramach tej ścieżki powinny pozwolić mu na
uzupełnienie i skonkretyzowanie wiedzy z zakresu marketingu
międzynarodowego i odniesienie już posiadanej wiedzy do sytuacji na
konkretnych rynkach zagranicznych. Specjaliście od marketingu niezbędna
jest też aktualna wiedza z zakresu rozwoju produktu eksportowego i
marketingu wystawienniczego.
Ścieżki szkoleniowe
F – Pracownik prowadzący zagraniczne rozliczenia
finansowe (8 dni szkoleniowych)
•
•
•
•
Transakcje eksportowe
Ryzyko w transakcjach eksportowych
Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym
Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków
publicznych
Ścieżka skierowana do wyspecjalizowanych pracowników działów eksportu
lub rozliczeń finansowych w większych firmach. W ramach szkoleń objętych
tą ścieżką uczestnik może uzyskać i usystematyzowaną wiedzę z zakresu
różnorodnych problemów prowadzenia handlu zagranicznego. Ścieżka
oferowana pracownikom specjalizującym się w rozliczeniach transakcji
eksportowych i ich finansowaniu.
Ścieżki szkoleniowe
L – Pracownik ds. logistyki w handlu zagranicznym
(6 dni szkoleniowych)
•
•
•
•
Transakcje eksportowe
Ryzyko w transakcjach eksportowych
Zwyczaje i uzanse handlowe
Transport w handlu zagranicznym
Pojawienie się w firmach stosunkowo nowej specjalności jaką jest logistyka,
powoduje konieczność uzupełniania wiedzy w tej dziedzinie przez
pracowników, którzy nie zawsze mają stosowne formalne przygotowanie.
Pakiet szkoleń w ramach tej ścieżki pozwala na uzyskanie aktualnej wiedzy
w zakresie zagadnień związanych z logistyką i dziedzinami pokrewnymi.
Ścieżki szkoleniowe
H – Handlowiec – specjalista branżowy
(8 dni szkoleniowych)
•
•
•
•
Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych
Transakcje eksportowe
Umowy handlowe w transakcjach eksportowych
Negocjacje handlowe w eksporcie
Ścieżka ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb stosunkowo dużej
grupy odbiorców - specjalistów branżowych w większych firmach
posiadających rozbudowane działy eksportu. Zakres szkoleń w ramach tej
ścieżki jest na tyle szeroki, że pozwala na uzyskanie przez uczestnika
wszechstronnej wiedzy obejmującej zarówno zagadnienia marketingu,
transakcji eksportowych jak i techniki prowadzenia negocjacji.
Harmonogram szkoleń w 2007 r.
Tematyka szkoleń
Terminy szkoleń
Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8-9 styczeń 2007, 11-12 styczeń 2007, 22-23 luty 2007, 5-6
marzec 2007, 10-11 kwiecień
Marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych
1-2 luty 2007, 15-16 luty 2007, 29-30 marzec 2007, 16-17
kwiecień 2007
Rozwój produktu eksportowego
4-5 styczeń 2007, 25-26 styczeń 2007, 19-20 luty 2007
Marketing wystawienniczy
28-29 grudzień 2006, 5-6 luty 2007
Transakcje eksportowe
16-17 styczeń 2007, 8-9 luty 2007, 26-27 luty 2007, 15-16
marzec 2007, 23-24 kwiecień 2007
Ryzyko w transakcjach eksportowych
18-19 styczeń 2006, 12-13 luty 2007, 2-3 kwiecień 2007, 19-20
kwiecień 2007
Umowy handlowe w transakcjach eksportowych
1-2 marzec 2007, 26-27 marzec 2007, 26-27 kwiecień 2007
Kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym
8-9 marzec 2007
Organizacja biura eksportu i rekrutacja kadr
20 grudzień 2006, 24 styczeń 2007
Zwyczaje i uzanse handlowe
21 marzec 2007, 25 kwiecień 2007
Transport w handlu zagranicznym
15 styczeń 2007, 7 marzec 2007
Możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych
18-9 styczeń 2007, 22-23 styczeń 2007, 12-13 marzec 2007,
19-20 marzec 2007
Negocjacje handlowe w eksporcie
21-22 grudzień 2006, 29-30 styczeń 2007, 22-23 marzec 2007
Zachowania biznesowe w Europie Północnej i Południowej
14 marzec 2007
Prowadzenie działalności biznesowej w Skandynawii
28 luty 2007
Wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel
elektroniczny
31 styczeń 2007, 21 luty 2007, 18 kwiecień 2007
Eksport usług
10 styczeń 2007
Konsultacje bezpośrednio związane ze szkoleniem
•
Konsultacje mają charakter indywidualnego lub grupowego
doradztwa skierowanego do uczestników korzystających ze
szkoleń w ramach oferty programowej
•
Konsultacje realizowane będą bezpośrednio po zakończeniu
szkolenia w ramach oferty programowej
•
Zakres doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniem
będzie wynikał z tematyki szkoleń przewidzianych w ofercie
programowej
•
Celem konsultacji będzie rozwiązywanie konkretnych
problemów zgłaszanych przez uczestników. W ramach
Komponentu I będą to zagadnienia związane z bezpośrednim
wspieraniem działań eksportowych, dostosowane do specyfiki
branży meblarskiej, odzieżowej i spożywczej, a w ramach
Komponentu II do sektora usług i innych branż.
Wizyty studyjne
•
•
42 wizyty studyjne dla uczestników projektu
Oferta programu wizyt studyjnych została opracowana w
podziale na bloki branżowe związane z kategoriami
uczestników:
– Branża odzieżowa (w tym obuwie)
– Branża spożywcza
– Branża meblarska
- Inne bloki, skierowane do sektora usług i pozostałych
branż.
Rekrutacja uczestników wizyt studyjnych będzie odbywać się
spośród przedsiębiorców, którzy ukończyli szkolenia w ramach
modułu „Strategia eksportowa jako element rozwoju
przedsiębiorstwa”.
Lista imprez wystawienniczo - targowych
NAZWA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN
BRANŻA
Food and Drink
Grecja
Ateny
22-26.02.2007
spożywcza
MT Kosumpcyjne/Mobis/Domo,
Lumica, Relaxa, Mobitex
Czechy
Brno
14-18.03.2007
inne branże i usługi
Litwa
Wilno
23-26.03.2007
meblarska
Wlk. Brytania
Londyn
18-21.03.2007
spożywcza
Włochy
Mediolan
18-23.04.2007
meblarska
GOURMET
Hiszpania
Madryt
08-11.05.2007
spożywcza
Construmat
Hiszpania
Barcelona
14-19.05.2007
inne branże
i usługi
Litwa
Šiauliai
11-13.05.2007
spożywcza
Portugalia
Lizbona
27-30.05.2007
spożywcza
Interselection
Francja
Paryż
24 - 26.04.2007
odzieżowa
MT Targi Mody Body Look
Niemcy
Dusseldorf
23-25.07.2007
odzieżowa
Czechy
Brno
21-23.08.2007
odzieżowa
Niemcy
Frankfurt n/Menem
24-28.08.2007
inne branże
i usługi
Hiszpania
Walencja
20-24.09.2007
meblarska
Intermeat
Niemcy
Dusseldorf
12-15.09.2007
spożywcza
Milano Unica
Włochy
Mediolan
12-15.09.2007
odzieżowa
Anuga
Niemcy
Kolonia
13-17.10.2007
spożywcza
Butorvilog
Węgry
Budapeszt
25-28.10.2007
meblarska
Strasbourg Expo-Congres
Francja
Strasburg
12.2007
inne branże
i usługi
BALDAI
IFE
Salone Internazionale del Mobile i
Euroluce
Agrobalt
Alimentaria
Styl/Kabo
Tendence Lifestyle
MT Meblarskie (FIM)
Program wizyty studyjnej
Punkty programu
Przylot
Wizyta na wybranych targach branżowych, o dużym, możliwie
międzynarodowym, zasięgu i skali wystawienniczej, dających
uczestnikom wiedzę na temat rynków eksportowych.
Czas trwania
1-2 dni
Spotkania z wybranymi agentami handlowymi działającymi na rynkach
regionalnych i/lub międzynarodowych.
0,5 dnia
Spotkania z organizacjami branżowymi, takim jak Izby Handlowe
i Gospodarcze, cechy i inne.
0,5 dnia
Wizyta w wybranym dużym centrum handlowym, obejmująca:
•Poznanie zasad ekspozycji produktów odzieżowych
w wielkopowierzchniowych centrach handlowych,
•Wprowadzenie do zarządzania marką,
•Przedstawienie sposobu ekspozycji towarów danej branży,
•Przedstawienie strategii wybranej marki lub sieci/sklepu,
•Spotkanie z kadrą zarządzającą centrum handlowym.
Wylot do Polski
1 dzień
Warunki uczestnictwa w Projekcie
•
Wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie
„Przygotowanie do eksportu”
•
Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej innej niż
pomoc de minimis
•
Formularz Zgłoszenia Uczestnika (jeden formularz na
osobę)
•
Oświadczenie Beneficjenta o wniesionym wkładzie
własnym w postaci wydatków na wynagrodzenie osób
skierowanych na szkolenia.
Rekrutacja Beneficjentów
Rekrutacja Beneficjentów odbywa się poprzez:
•
Biuro projektu „Przygotowanie do eksportu”
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
Tel. 22 455 46 43, 22 455 45 37
Faks: 22 455 46 42
Email: [email protected]
•
•
Regionalne Punkty Rekrutacyjne
Telemarketerów.
Strona internetowa Projektu: www.eksport-efs.pl
Organizacja szkoleń w województwie podkarpackim
Regionalny Punkt Rekrutacyjny dla województw
Polski południowo - wschodniej
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości
Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro
35-001 Rzeszów
(Budynek Centrum Handlowego „Ameryka”)
Tel./fax 17 857 71 00
[email protected]
Miejsce organizacji szkoleń
• HOTEL I RESTAURACJA „ODEON”
OŚRODEK ZAPEL SERVICE
W BOGUCHWALE K. RZESZOWA
http://www.zapel.com.pl/service
Dziękuję za uwagę
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości
Ul. Piłsudskiego 40/15, I piętro
35-001 Rzeszów
Tel./fax 17 857 71 00
[email protected]
Download