Kraków 8 - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Nr sprawy: DZP-AJ-271-143/2013
Kraków, dnia 05.07.2013 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawiczek niesterylnych diagnostycznych
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania
wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zmienił treść specyfikacji:
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 71 21
fax: /0-12/ 424 71 22
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza, aby rękawice w rozmiarze XL, ze względu na rozmiar, pakowane były a'90szt?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby rękawiczki niesterylne diagnostyczne w rozmiarze XL, pakowane były a'90szt.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza opakowania dwa razy większe, tj. zawierające a'200szt dla rozmiarów S, M, L oraz a'180szt dla
rozmiaru XL?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby opakowania były dwa razy większe, tj. zawierające a'200szt dla rozmiarów S,
M, L oraz a'180szt dla rozmiaru XL.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający może orientacyjnie i niezobowiązująco określić jaką część zamówienia stanowić będą rękawice w rozmiarze
XL?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje że ilości rękawic w rozmiarze XL będzie stanowić nie więcej niż 10% podanej ilości.
Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy paragraf 5
Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie umowy zapisem mówiącym o:
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian.” - lub podobnie
brzmiącym, zachowującym kontekst.
Odpowiedź:
Po merytorycznym rozpatrzeniu, Zamawiający informuje, że § 5 ust.3 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zwiększeniu w stosunku do określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia umownego spowodowaną zmianą stawki VAT jedynie po uprzednim wyrażeniu
zgody przez Szpital Uniwersytecki z zachowaniem formy przewidzianej w § 12”.
Pytanie nr 5
Czy w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic nitrylowych
zarejestrowanych jako wyrób medyczny posiadających II kategorię ŚOI, przebadanych na przenikanie substancji chemicznych i
cytostatyków zgodnie z metodologią badania wg. normy EN 347-3 oraz przebadanych na przenikanie patogenów
krwiopochodnych zgodnie z normą ASTFM 1671 ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych w opakowaniach po 150 szt z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości .
Pytanie nr 7
Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte
odpowiednim dokumentem:
EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)
EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych
EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej
EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.
Odpowiedź:
Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian. Wymagania powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic spełniających wymogi SIWZ pakowanych a’200 szt. i rozmiar XL
a’180 szt. lub pakowanych a’ 150 szt.?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 9
W związku z okresem obowiązywania umowy przez 24 miesiące prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na waloryzację
cen po upływie 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Po merytorycznym rozpatrzeniu, Zamawiający informuje , iż do § 5 wzoru umowy dodaje ust. 8 o następującej treści:
8. ,,Strony przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego o średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS
nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 18 miesięcy obowiązywania umowy. Kwota wynagrodzenia może zostać zmieniona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Szpitala Uniwersyteckiego i wymaga zachowania formy,
o której mowa w § 12 ust. 1’’.
Pytanie nr 10
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt
wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie
można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje
się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15%
jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym
poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z
firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do
przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla
Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w
wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy na poniższy:
,,Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi z dniem wejścia w
życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT w zakresie objętym przedmiotem umowy. Wykonawca zastosuje stawkę nowo obowiązującą,
cenny netto nie ulegną zmianie natomiast zmianie ulegnie stawka VAT, wartość VAT oraz ceny jednostkowe brutto.”
Odpowiedź:
Po merytorycznym rozpatrzeniu, Zamawiający informuje, że § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:
3.,,Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zwiększeniu w stosunku do określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu. Ponadto Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia umownego
spowodowaną zmianą stawki VAT jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Szpital Uniwersytecki z zachowaniem formy
przewidzianej w § 12 ust 1’’.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe w opakowaniach a’200szt. Z
odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający oczekuje rękawic pozbawionych tiuramów oraz MBT odpowiedzialnych za występowanie reakcji alergicznych
typu IV co ma zostać potwierdzone złożonym do oferty testem HPLC wykonanym z wiarygodnej jednostki tj. niezależnej od
producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 13
Czy w trosce o bezpieczeństwo personelu Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na przenikanie substancji chemicznych
(zawartych chociażby w środkach dezynfekcyjnych) oraz wirusów co ma zostać potwierdzone złożonymi do oferty badaniami
potwierdzającymi zgodność z odpowiednimi normami (EN 374, ASTM F 1671) z wiarygodnej jednostki tj. niezależnej od
producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 29.07.2013 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 29.07.2013 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a do specyfikacji.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 71 21
fax: /0-12/ 424 71 22
Download