Wykład 2

advertisement
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
2.1. Elektrownie
Duże elektrownie systemowe wytwarzają moc, która jest transformowana z napięcia
na zaciskach generatorów na napięcie 400 kV lub 220 kV, następnie przesyłana do stacji
NN/110 kV. Oprócz tradycyjnych elektrowni systemowych występują również duże farmy
wiatrowe przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej 400/220 kV.
Na Rys. 2.1 pokazano schemat połączenia dużego bloku do KSE w Elektrowni
Bełchatów. Z punktu widzenia ustalonych stanów pracy istotne są zmiany mocy czynnej i
biernej generatora.
Sn=1042 MVA
Un=27 kV
Pmax=858 MW
Pmin=560 MW
Qmax=400 Mvar
Qmin=-70 Mvar
Sn=700 MVA
Un=420/27 kV
uk=15%
45 km
BEL_4_13
G13
525 mm2
SEE
BEL4-TB1
YBEL-G13
TRE421
BEL4-TB2
BEL411
Ppw=50 MW
Qpw=60 Mvar
Rys. 2.1. Schemat połączenia bloku 858 MW w El. Bełchatów z węzłem Trębaczew 400 kV
Węzły sieci przesyłowej oprócz nazw długich mają kody, którymi posługują się
analitycy systemowi. Przykładowo TRE421 oznacza:
 TRE - stacja Trębaczew,
 4 - napięcie 400 kV
 2 - drugi system szyn w stacji,
 1 - pierwszy obszar KSE (Centrum)
Stosowanie kodów węzłów, linii, transformatorów, łączników szyn, generatorów ułatwia
komputerową analizę wyników obliczeń elektroenergetycznych, jakimi są obliczenia
rozpływów mocy oraz obliczenia prądów zwarciowych.
Ze stacji NN/110 kV jest zasilana sieć rozdzielcza 110 kV. Powinna ona pełnić
funkcje rozdziału mocy między stacje 110/SN, z których zasilani są końcowi odbiorcy.
Wśród elektrowni największe znaczenie mają elektrownie przetwarzające energię
cieplną na energię elektryczną, w tym także elektrownie atomowe. Te elektrownie są
stosunkowo tanie, pracują prawie cały rok i wytwarzają najwięcej energii elektrycznej.
Podstawową jednostką wytwórczą jest blok energetyczny składający się z turbiny, generatora
1
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
i transformatora blokowego. Ich wadą jest długi rozruch wynoszący ok. 6-8 godzin. Z tego
powodu bloki cieplne nie powinny być często wyłączane i załączane. Kolejna wada to
stosunkowo wąski przedział zmienności wytwarzanej mocy. Minimalna moc mechaniczna
bloku wynosi ok. 60% mocy znamionowej.
Turbina energię cieplną pobieraną z kotła zamienia na energię mechaniczną. Para
wodna o wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem uderza w łopatki wirnika turbiny
wprawiając go w ruch obrotowy. Wirnik turbiny jest sprzężony z wirnikiem generatora. W
obwodach elektrycznych wirnika generatora wytwarzane jest pole magnetyczne, które wirując
wraz z wirnikiem wytwarza siły elektromotoryczne w uzwojeniach stojana generatora.
Wytwarzany jest napięcie i prąd 3-fazowy o częstotliwości 50 Hz. Zachwianie równowagi
miedzy energią mechaniczną i elektryczną powoduje przyśpieszanie lub hamowanie ruchu
wirników i może zakończyć się awaria systemową. Badanie tych zjawisk wymaga
zbudowanie modeli opartych nas równaniach różniczkowych ruchu obrotowego
Duże prądy elektryczne nie mogą być przesyłane na duże odległości ze względu na
wytrzymałość cieplną przewodów linii i kabli. Konieczne jest zmniejszenie wartości prądu
poprzez podniesienie napięcia. W rezultacie ta sama moc elektryczna generatora jest
przesyłana na duże odległości przy znacznie mniejszym prądzie. Służą do tego transformatory
blokowe o mocy znamionowej nieco większej od mocy znamionowej generatora. Badanie
tych zjawisk wymaga obliczeń elektroenergetycznych opartych na nieliniowych
zależnościach miedzy mocami i napięciami w systemie elektroenergetycznym.
Do elektrowni cieplnych zaliczyć należy również elektrociepłownie, które energię
elektryczną wytwarzają jako uzupełnienie wytwarzania ciepła. Zwykle są przyłączane do sieci
110 kV. W zakładach przemysłowych elektrociepłownie są przyłączane bezpośrednio do sieci
6 kV.
W niektórych systemach elektroenergetycznych duże znaczenie mają elektrownie
przepływowe wodne, wykorzystujące energię kinetyczną spiętrzonej wody dużych rzek
nizinnych lub rzek górskich. Spiętrzona woda spływa przepustami w dół i napędza turbiny
wodne. Energia potencjalna spiętrzonej wody jest zamieniana na energię kinetyczną, a energia
kinetyczna na energię mechaniczną. Turbina wodna napędza generator, który zamienia
energię mechaniczną na elektryczną. Zaletą turbiny wodnej jest jej szybki rozruch. Podobnie
jak w elektrowniach cieplnych konieczne jest tu analizowanie równań różniczkowych ruchu
obrotowego wirników w przypadku naruszenia równowagi między energia mechaniczna i
elektryczną.
Budowane są również elektrownie wodne zbiornikowe i pompowe o mniejszej mocy
turbin. Mają one przede wszystkim znaczenie regulacyjne w systemie, gdyż mogą być szybko
uruchamiane w szczycie zapotrzebowania mocy, a w nocy przepompowują wodę z dolnego
zbiornika do górnego.
Obecnie, coraz większego znaczenia napierają odnawialne źródła energii elektrycznej.
Są to głównie elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne, elektrownie słoneczne,
elektrownie na biogaz oraz elektrownie pływowe wykorzystujące energię przypływów i
odpływów mórz i oceanów, także elektrownie geotermiczne.
Odnawialne źródła energii ze względu na małą moc są przyłączane do sieci średniego i
niskiego niskiego napięcia. Pracują zatem w bliskiej odległości elektrycznej od odbiorcy, co
przyczynia się do zmniejszenia strat przesyłowych w systemie elektroenergetycznym.
Załączanie małych elektrowni do sieci średniego i niskiego napięcia powoduje
podnoszenie się napięcia w sieci, a wyłączanie - obniżanie się napięcia w sieci. Zmiany
napięcia muszą się mieścić w dopuszczalnych zakresach procentowych. Wymagane są tu
2
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
obliczenia bazujące na nieliniowych zależnościach między napięciami sieci i przesyłanymi
mocami.
Zasadniczą wadą odnawialnych źródeł jest fakt, że mogą pracować tylko równolegle z
siecią nadrzędną, czyli nie są zdolne do pracy wyspowej. Problemy te są przedmiotem badań i
być może, że w niedalekiej przyszłości powstawać będą autonomiczne systemy
elektroenergetyczne zdolne do pracy wyspowej. Wymagać to będzie odpowiednich układów
regulacji napięć i mocy źródeł.
2.2. Udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej
Odnawialnym źródłem energii (OZE) jest źródło wykorzystujące w procesie
przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i
pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy i biogazu.
Pakiet energetyczno-klimatyczny przyjęty przez Parlament Europejski 17 grudnia
2008 roku i dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 ustanawiają cel ogólny
zapewnienia 20% udziału OZE w bilansie energetycznym UE i określają cele krajowe dla
poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Polski celem będzie zapewnienie
15% energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020.
Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym udział energii ze źródeł odnawialnych
odnosi się łącznie do końcowego zużycia energii w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania
i chłodzenia oraz transportu. Sposób liczenia osiągnięcia 15% OZE w 2020 r. dla Polski
według Pakietu Klimatycznego UE przedstawia następująca zależność
OZE C  OZE E  OZE B  OZE ZWW
15% 
FZE  PW  S
gdzie:
 OZEC - produkcja (zużycie) energii cieplnej ze źródeł OZE,






OZEE - produkcja (zużycie) energii elektrycznej ze źródeł OZE,
OZEB - produkcja (zużycie) biopaliw ze źródeł OZE,
OZE ZWW - zużycie biomasy na potrzeby własne źródeł energii odnawialnej i energii
wtórnej – energii pochodnej,
FZE - finalne zużycie energii,
PW - zużycie energii na potrzeby własne sektora energetycznego,
S - straty paliw i energii na przesyle i dystrybucji
Z powyższej zależności wynika, że produkcja energii elektrycznej wykorzystująca
odnawialne źródła energii ( OZEE ) jest jednym ze sposobów - obok energii cieplnej oraz
biopaliw - pozwalających wypełnić cele nałożone przez Unie Europejską w zakresie OZE.
W konsekwencji Polska przyjęła za cel wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 i 20% w roku 2030. W Tab. 1.1.
pokazano planowany udział OZE w produkcji energii elektrycznej, ciepła i biopaliw.
Zastosowano przelicznik 1 ktoe = 41868 GJ = 11,63 GWh.
Największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii przypada na
źródła produkujące ciepło, najmniejszy - na biopaliwa. W 2010 r przewiduje się udział OZE
produkujących energię elektryczną na poziomie 1.2% zapotrzebowania na energię w kraju, a
3
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
w 2030 r – 4.2 %. Odpowiada to podwajaniu produkcji energii elektrycznej z OZE co 5 lat, z
tym że między 2025 r i 2030 r udział ten stabilizuje się na poziomie (4.2-4.3)%.
Tab.2.1. Polityka energetyczna do 2030 r- produkcja i zapotrzebowanie energii finalnej brutto OZE.
Energia elektryczna z OZE [GWh]
Ciepło OZE [GWh]
Biopaliwa z OZE [GWh]
2010 r
2015 r
8 314,3 17 632,2
52 122,2 58 688,5
6 384,9 10 282,1
2020 r
2025 r
2030 r
31 246,3 37 871,9 39 499,0
72 756,1 81 976,4 88 602,0
6 255,9 7 048,7 7 618,4
Razem OZE [GWh]
66 821,3 86 602,8 120 797,3 138 835,5
Zapotrzebowanie energii finalnej
brutto w kraju [GWh]
713 105,1 744 075,8 804 830,9 877 832,4
Udział OZE [ %]
Udział energii elektr. w OZE [ %]
Udział ciepła w OZE [%]
Udział biopaliw w OZE [%]
9,4
1,2
7,3
0,9
11,6
2,4
7,9
1,4
15,0
3,9
9,0
0,8
15,8
4,3
9,3
0,8
149
987,5
936
808,1
16,0
4,2
9,5
0,8
Przewiduje się, że do produkcji energii elektrycznej OZE będą wykorzystywać
głównie wiatr, biomasę, biogaz, wodę, przy czym największy udział planuje się dla
elektrowni wiatrowych, Tab.2.2.
Tab. 2.2. Polityka energetyczna do 2030 r- produkcja energii elektrycznej w OZE.
Energia elektryczna z OZE
Biomasa [GWh]
Biogaz [GWh]
Wiatr [GWh]
Woda [GWh]
Fotowoltaika [GWh]
Razem en.el. OZE [GWh]
2010 r 2015 r 2020 r 2025 r
3 471,6 5 852,2 10 377,4 11 083,4
365,2
1 636,3 4 006,5 6 461,6
2 023,6 7 349,0 13 704,8 17 096,1
2 453,9 2 794,7 3 156,4 3 218,0
0,0
0,0
1,2
12,8
8 314,3 17 632,2 31 246,3 37 871,9
2030 r
11 570,7
6 891,9
17 793,9
3 218,0
24,4
39 499,0
W oparciu o planowaną produkcję energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych
można oszacować ich wymaganą moc zainstalowaną w oparciu o średnioroczne
wykorzystanie mocy turbin wiatrowych, które jest równe ilorazowi rocznej produkcji energii
przez moc zainstalowaną.
Z rozważań teoretycznych wynika, że średnioroczne wykorzystanie farm wiatrowych
w Polsce zależy od średniej prędkości wiatru w trzeciej potędze. Farmy zlokalizowane nad
morzem mogą mieć średnioroczny czas wykorzystania ok. 2500 h, ale farmy w centrum i na
południu kraju nawet poniżej 1000 h. Większość turbin wiatrowych w planowanych farmach
ma mieć wysokość powyżej 100 m, co teoretycznie pozwala wnosić, że przy średniej
prędkości wiatru w Polsce ok. 9 m/s średnioroczne wykorzystanie farm wiatrowych może
wynieść ok. 2000 h.
4
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Tab. 2.3. Moc elektrowni wiatrowych wynikająca z planowanej produkcji energii elektrycznej przy
1500 h jako średniorocznym wykorzystaniu tych elektrowni.
Produkcja energii elektrycznej i moc 2010 r 2015 r 2020 r 2025 r 2030 r
elektrowni wiatrowej
Planowana produkcja energii elektrycznej 2 023,6 7 349,0 13 704,8 17 096,1 17 793,9
w elektrowniach wiatrowych [GWh]
Średni czas wykorzystania elektrowni
1500
1500
1500
1500
1500
wiatrowych [h]
Moc elektrowni wiatrowych przy
1,3
4,9
9,1
11,4
11,9
średnim czasie ich wykorzystania 1500
h w roku [GW]
W Polityce energetycznej zaplanowano wartości mocy elektrowni wiatrowych, przy
założeniu, że średnioroczne wykorzystanie elektrowni wiatrowych w Polsce wyniesie ok.
2000 h, patrz Tab. 1.4. Z tabeli tej wynika ponadto, że
 planowana moc elektrowni wiatrowych w 2010 r powinna wynieść ok. 1000 MW, a
po 20 latach w 2030 r - ok. 8000 MW,
 udział elektrowni wiatrowych w pokryciu zapotrzebowania mocy w KSE w 2010 r
planowany jest na poziomie ok. 1.4% i w ciągu 15 lat powinien wzrosnąć 7-krotnie do
ok. 8.8 %,
 udział elektrowni wiatrowych w zainstalowanej mocy w KSE powinien wynieść w
2010 r ok. 2.7% i w ciągu 15 lat wzrosnąć do ok. 15.3%
Tab. 2.4. Polityka energetyczna do 2030 r - planowana moc elektrowni wiatrowych.
Prognozowane zapotrzebowanie i
produkcja energii elektrycznej
Planowana
produkcja
energii
elektrycznej
w
elektrowniach
wiatrowych brutto [GWh]
Planowana
moc
elektrowni
wiatrowych [MW]
Przyjęte średniorocze wykorzystanie
elektrowni wiatrowych [h]
Planowana
moc
zainstalowana
elektrowni w KSE [MW]
Udział elektrowni wiatrowych w
mocy zainstalowanej w KSE [%]
Zapotrzebowanie energii elektrycznej
brutto w KSE [GWh]
Planowany
udział
elektrowni
wiatrowych w produkcji energii elektr.
w KSE [%]
2010 r
2015 r
2025 r
2030 r
2 023,6 7 349,0 13 704,8
17 096,1
17 793,9
976
3396
6089
7564
7867
2073
2164
2251
2260
2262
36 280
40 007
44 464
47 763
51 412
2,7
8,5
13,7
15,8
15,3
169 300
194 600
217 400
8,1
8,8
8,2
141 100 152
800
1,4
4,8
2020 r
5
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
2.3. Sieć elektroenergetyczna, stacje elektroenergetyczne, odbiorcy
Sieć elektroenergetyczna obejmuje linie oraz transformatory, zwane gałęziami i służy
do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Gałęzie łączą węzły, którymi są odpowiednie
systemy szyn w stacji elektroenergetycznej.
Do przesyłu służą linie napowietrzne i kablowe.
1. Rozdział następuje w stacjach elektroenergetycznych za pomocą transformatorów,
szyn i łączników. W stacjach elektroenergetycznych znajdują się również urządzenia
pomiarowe, zabezpieczenia, urządzenia sygnalizacyjne i sterownicze.
2. Odbiorcy energii elektrycznej to osoby prawne lub fizyczne, zawierające umowę, z
dystrybutorem energii elektrycznej na danym terenie, o dostarczenie energii
elektrycznej.
3. Z punktu widzenia analizy systemu elektroenergetycznego istotny jest odbiór
kompleksowy. Jest nim np. duży zakład przemysłowy zasilany z węzła sieci
przesyłowej lub sieć rozdzielcza 110 kV i średniego napięcia na danym obszarze
zasilana z węzła sieci przesyłowej. Cechą charakterystyczną odbioru kompleksowego
jest pobór mocy rzędu kilkudziesięciu - kilkuset MW oraz zasilanie z sieci
przesyłowej.
4. Moc elektryczna dostarczona liniami przesyłowymi wysokich napięć jest następnie
rozprowadzana między odbiorców za pomocą sieci rozdzielczych,
które w
odróżnieniu od sieci przesyłowej są siecią promieniową lub o niewielkiej liczbie
oczek.
5. W Polsce są to linie 110 kV i średnich napięć (60, 40, 30, 20, 15, 10, 6 kV).
6. Krajowa sieć 110kV, jakkolwiek jest siecią dystrybucyjną, to poprzez oczkową
konfigurację, bierze częściowy udział w przesyle energii elektrycznej, równolegle z
siecią przesyłową najwyższych napięć.
7. Spośród różnych występujących obecnie poziomów średnich napięć za rozwojowe
uważa się 20 kV. Część odbiorców jest zasilana bezpośrednio z węzłów na średnim
napięciu. Są to mniejsze zakłady przemysłowe. Pozostali odbiorcy to odbiorcy
niskonapięciowi, zasilani z punktów transformatorowych, w których średnie napięcie
jest transformowane na 400V.
2.4. Linie napowietrzne
Przesył dużych mocy odbywa się głównie liniami napowietrznymi. Łączą one
elektrownie z centrami odbioru energii elektrycznej.
Linie napowietrzne to przewody stalowo-aluminiowe zawieszone na słupach. Linie
prowadzone są przez rozległe tereny narażone są na działanie czynników klimatycznych,
topograficznych, środowiskowych, co musi być uwzględnione podczas projektowania,
budowy i eksploatacji.
Podstawowe elementy linii to przewody fazowe, przewody odgromowe, konstrukcje
wsporcze, izolatory, osprzęt i uziomy słupów.
Ze względu na przeznaczenie i rodzaj pracy słupy dzielą się przelotowe, narożne,
odporowe, odporowo-narożne, krańcowe, rozgałęźne, skrzyżowaniowe.
Słupy są uziemiane. Uziemienia pełnią rolę uziemień ochronnych i odgromowych. W
liniach od 110 kV każdy słup musi mieć uziemienie odgromowe, ale już niekoniecznie
uziemienie ochronne przed porażeniem elektrycznym.
6
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Uziemienia mogą być wykonane jako powierzchniowe i głębinowe. Powierzchniowe
składają się z promieni lub otoków wokół słupa wykonanych z bednarki zakopanej na
głębokości 50 – 60 cm. Uziemienia głębinowe – oprócz otoków z bednarki – mają jeden lub
kilka prętów stalowych o średnicy 20 mm wbitych w grunt na głębokość od 6 do 18 m.
Izolację między przewodami oraz między przewodami a ziemią stanowi powietrze
atmosferyczne. Izolację między przewodami i słupami stworzą izolatory. Wytrzymałość
izolatorów jest ograniczona. W stanach nieustalonych mogą pojawiać się przepięcia, które
będą powodować uszkodzenia izolacji linii. Konieczne są tu badania stanów zwarciowych
powodujących podwyższenia w fazach nie objętych zwarciem. W tym celu należy zbudować
model matematyczny zwarć symetrycznych i niesymetrycznych.
W przypadku zwarć doziemnych prąd zwarciowy może płynąć przez uziemienie
słupów, co może grozić porażeniem istot żywych. Aby tego uniknąć zwarcia muszą być
bardzo szybko wyłączane.
Przewody to przede wszystkim linki stalowo-aluminiowe. Rdzeń stalowy przenosi
obciążenie mechaniczne, prąd płynie głównie przez oplot aluminiowy.
Rys. 2.2. Budowa linki stalowo-aluminiowej AFL-8 525. Oznaczenia: 1- drut stalowy, 2 –
drut aluminiowy.
Średnice drutów aluminiowych wynoszą od 1.16 do 5.05 mm. Oplot jest wykonany –
zależnie od przekroju – z 7,19,37 lub 61 drutów. W poszczególnych warstwach skręty spirali
są przeciwne. Przewody stalowo-aluminiowe są charakteryzowane przez stosunek przekroju
aluminium i stali. W kraju są to stosunki:
 1.25,
 1.7,
 3,
 4,
 6,
 8,
 20.
Przekrój znamionowy linki stalowo-aluminiowej jest określany jedynie za pomocą
przekroju znamionowego części aluminiowej:
 16 mm2,
 25 mm2,
 35 mm2,
 50 mm2,
 70 mm2,
 95 mm2,
7
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.









120 mm2,
150 mm2,
185 mm2,
240 mm2,
300 mm2,
350 mm2,
400 mm2,
525 mm2,
675 mm2
Przekrój rzeczywisty – wskutek obecności rdzenia stalowego – jest nieco większy.
Linki stalowo-aluminiowe mają symbol AFL-stosunek_przekrojów przekrój_znamionowy,
Tab. 2.5.
Tab. 2.5 Przewody stosowane w typowych krajowych rozwiązaniach napowietrznych i przesyłowych
Przewody robocze
Przewody odgromowe
Napięcie linii
typ
typ
mm2
kV
110
110
220
220
400
750
przekrój
AFL-6
AFL-8
AFL-8
AFL-8
AFL-8
AFL-8
120, 240
525
525
525
525
525
przekrój
mm2
AFL-6
AFL-1,7
AFL-1,7
AFL-6
AFL-1,7
AFL-1,7
120, 240
50, 70, 95
70
120
70
70
W liniach 220 i 400 kV stosowane są przewody wiązkowe w poszczególnych fazach.
Składają się one z 2, 3 lub 4 linek utrzymywanych w stałych odległościach od siebie (25  50
cm) za pomocą odstępników.
W liniach napowietrznych instaluje się również przewody odgromowe pełniące rolę
piorunochronu. Przewód odgromowy jest uziemiany na każdym słupie. Przewody odgromowe
wykonuje się podobnie jak przewody robocze, ale ostatnio w rozwiązaniach specjalnych
stosuje się przewody z wbudowanym światłowodem do transmisji danych. Włókna
światłowodowe są umieszczone wewnątrz pancerza aluminiowego, na który jest nawinięta
warstwa oplotowa ze stopu aluminium oraz aluminiowanych drutów stalowych. Maksymalnie
wstawia się 24 włókna światłowodowe.
Często rdzeń stalowy ulega korozji. Z tego względu coraz szersze zastosowanie
znajdują przewody ze stopów aluminium, np. AlFeMg. Eliminuje się w ten sposób również
łatwo uszkadzające się miękkie druty aluminiowe. Przewody ze stopów mają na ogół
mniejszą rezystancję.
Przewody w liniach napowietrznych mają określoną wytrzymałość cieplną. W Tab.
1.6 podano przybliżone obciążalności przewodów AFL-6 o różnych przekrojach dla
dopuszczalnej temperatury przewodów 40, 60 i 80 0C.
8
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Tab. 2.6. Przybliżone obciążalności przewodów linii napowietrznych dla dopuszczalnej
temperatury 40, 60 i 80 0C.
Przekrój przewodu
AFL-6 mm2
Dop. temp. przewodów
o
C
Zima
A
Lato
A
120
120
120
40
60
80
405
475
475
205
350
410
185
185
185
40
60
80
535
630
630
270
455
535
240
240
240
40
60
80
625
735
735
325
550
645
350
350
350
40
60
80
810
950
950
405
690
810
525
525
525
40
60
80
1040
1220
1220
515
875
1030
2.5. Linie kablowe
Do przesyłu energii elektrycznej stosuje się również kable. Są one jednak znacznie
droższe od linii napowietrznych. Kable do przesyłu wielkich mocy wymagają specjalnej
budowy, zapewniającej dużą wytrzymałość izolacji przy możliwie małej masie.
Przykładowo kabel olejowy 110 kV ma następujące części składowe:
 żyła miedziana z 2 warstw drutów profilowanych i 2 warstw drutów okrągłych,
 ekran z papieru półprzewodzącego,
 izolacja papierowa,
 ekran z papieru półprzewodzącego,
 powłoka ołowiana,
 osłona ochronna pod uzbrojeniem,
 pancerz z taśm tombakowych,
 zewnętrzna osłona z polwinitu wytłaczanego (y), włóknista (A) lub z taśm
polwinitowych (k),
 kanał olejowy.
W celu wyrównania i zmniejszenia naprężenia elektrycznego w pobliżu żył stosuje się
ekranowanie żył. Ekran stanowi również barierę cieplną, utrudniającą nagrzewanie się izolacji
w czasie przepływu prądu zwarciowego. Ekran na izolacji żył chroni również przed wpływem
zewnętrznych pól elektrycznych. Najczęściej jest on wykonany z papieru metalizowanego lub
półprzewodzącego, także z polietylenu przewodzącego.
9
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Kabel jest chroniony przed wilgocią, czynnikami chemicznymi, itp. przez powłokę
wykonaną jako:
 płaszcz ołowiany bez szwu /nie stosuje się w przypadku izolacji z tworzywa
sztucznego/,
 płaszcz aluminiowy bez szwu / pełni rolę płaszcza oraz pancerza,
 powłoka z tworzywa sztucznego.
Zewnętrzną ochronę kabla przed naprężeniami i uszkodzeniami mechanicznymi stanowi
pancerz stalowy z taśmy lub drutów okrągłych/ także profilowanych/.
W sieciach 400/220/110 kV obok kabli olejowych stosowane są kable o izolacji
polietylenowej. Ich części składowe to:
 żyła miedziana lub aluminiowa,
 wytłaczany wewnętrzny ekran przewodzący,
 izolacja,
 wytłaczany zewnętrzny ekran przewodzący,
 owój z drutu aluminiowego,
 izolacja aluminiowo-polietylenowa,
 powłoka ołowiana,
 gładka powłoka z polietylenu.
Kabel średniego napięcia to kable o izolacji z polwinitu. Kabel taki składa się z
przewodzącej żyły wykonanej z miedzi lub aluminium. Żyły są wykonane z drutów
profilowanych. Kable mogą mieć 1, 2 lub 3 żyły. Kable wielożyłowe są okrągłe lub owalne.
Z liniami kablowymi związany jest sprzęt kablowy: mufy, głowice, złączki, końcówki,
itp. Do łączenia kabli używa się muf. Służą one do połączenia 2 odcinków kabli w taki
sposób, aby wytrzymałość elektryczna i mechaniczna byłą nie mniejsza od kabla. Głowice
kabli służą do szczelnego wykonania końcówek kabli i zapewniają wymaganą wytrzymałość
elektryczną i mechaniczną zakończenia kabla. Głowice mogą być napowietrzne lub
wnętrzowe.
Kable układa się bezpośrednio w ziemi lub w rurach i blokach /pod jezdnią,
budynkami, w agresywnym środowisku/. O głębokości i sposobie ułożenia kabli decydują
normy. Zarówno kable jak i ich trasa powinny być oznaczone za pomocą folii i słupków
betonowych. Na oznaczeniu podaje się m.in. napięcie kabla, odległość kabla, jeżeli tabliczka
umieszczona jest obok trasy, symbol mufy.
Do oznaczania kabli stosuje następujące znormalizowane symbole:
 K – żyły miedziane, izolacja z papieru nasyconego olejem, powłoka ołowiana,
 A przed K – żyły aluminiowe
 A po K na końcu symbolu – zewnętrzna osłona włóknista,
 Y przed K – powłoka polwinitowa,
 Y po K – izolacja polwinitowa,
 X – znaczenie jak Y , ale w odniesieniu do polietylenu,
 s po X – izolacja z polietylenu sieciowanego,
 Al przed K – powłoka aluminiowa,
 Ft, Fp, Fo – pancerz z taśm stalowych (t), drutów płaskich (p), drutów okrągłych
(o),
 KWO – wysokonapięciowy kabel olejowy,
10
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.







H przed K – kabel z żyłami ekranowanymi,
H po Y – kabel z żyłami ekranowanymi,
3 przed H – kabel 3-płąszczowy,
y na końcu symbolu – zewnętrzna osłona polwinitowa,
x na końcu symbolu – zewnętrzna osłona polietylenowa,
k – zewnętrzna osłona z taśm polwinitowych,
n po K – kabel z syciwem nieściekającym.
2.6. Transformatory
Transformatory w sieciach przesyłowych są budowane jako napowietrzne 2- lub 3uzwojeniowe. Czasami są budow w dane jako 3 jednostki 1-fazowe.
Uzwojenia transformatorów 3-fazowych łączone są w gwiazdę (Y lub y), trójkąt ( D
lub d), zygzak (Z lub z). Duża litera oznacza uzwojenie o wyższym napięciu, mała - o
mniejszym napięciu.
Transformatory do łączenia sieci przesyłowych
Do łączenia sieci najwyższych napięć stosowane autotransformatory. Są tańsze, mają
mniejsze wymiary i mniejszą masę. Połączone są w gwiazdę Yy i mają wspólny punkt
neutralny, najczęściej bezpośrednio uziemiony. Mają często dodatkowe uzwojenie
pomocnicze średniego napięcia 6 – 30 kV nie połączone galwanicznie z uzwojeniami
głównymi. Uzwojenie pomocnicze łączy się zwykle w trójkąt w celu zamknięcia 3
harmonicznej.
Moce znamionowe autotransformatorów systemowych wynoszą w Polsce
750/400 kV 1250 MVA
400/220 kV 500 MVA
Transformatory łączące sieci NN z siecią dystrybucyjną 110 kV
Moce znamionowe transformatorów zasilających sieć dystrybucyjna 110 kV z
węzłów sieci 400 kV lub 220 kV mają następujace moce
400/110 kV 330 lub 250 MVA
220/110 kV 160 MVA
Transformatory 110/SN w GPZ
Sieci dystrybucyjne 110 kV są zasilane ze stacji nazywanych Głównymi Punktami
Zasilania ( GPZ) wyposażonych w sieciowe transformatory redukcyjne 110/20 kV lub 110/15
kV (110/6 kV przy zasilaniu zakładów przemysłowych). Układ połączeń uzwojeń to zwykle
Yd11 lub Yd5. Znamionowe moce sieciowych transformatorów redukcyjnych tworzą
następujący szereg:
 6.3 MVA,
 10 MVA,
 16 MVA,
 25 MVA,
 40 MVA,
 63 MVA.
11
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Transformatory redukcyjne i autotransformatory wyposażone są zwykle w układ
regulacji przekładni o zakresie ok. +/- (25 – 30)% napięcia znamionowego przy liczbie
stopni regulacyjnych równej ok. 25. Ich zadaniem jest utrzymanie napięcia po stronie
niższego napięcia na zadanym poziomie, co jest związane ze zmiana zaczepów pod
obciążeniem.
W analizach napięć i prądów w stanach ustalonych konieczne jest zamodelowanie
zmian przekładni pod obciążeniem.
Transformatory sieciowe redukcyjne i autotransformatory cechują się dużymi
napięciami zwarcia od 9% do 15 %, co pozwala zmniejszać wartości prądów zwarcia
płynących przez uzwojenia transformatorów. Napięcia zwarcia transformatorów 2uzwojeniowych pokazano w Tab. 2.7.
Tab. 2.7. Napięcia zwarcia transformatorów 2-uzwojeniowych.
Nap. górne
UNH
110 kV
110 kV
220 kV
Napięcie zwarcia
uk
8.8 – 10 %
10.5 – 18 %
12.5 – 13.5 %
Moc znamionowa
SN
12.5 – 20 MVA
25 – 40 MVA
150 – 250 MVA
Napięcie zwarcia transformatora jest jednym z najważniejszych parametrów w analizie
stanów ustalonych, zwarciowych i przejściowych elektromechanicznych. Wyniki analiz
decydują o tym jakie napięcie zwarcia ma mieć transformator w planowanym układzie
przesyłowym. Konieczne są tu analizy zarówno stanów ustalonych jak i zwarciowych.
Transformatory SN/nN
Z linii średniego napięcia 20 kV, 15 kV lub 6 kV zasilani są odbiorcy
niskonapięciowi 400/230 V (nN).
Tab. 2.8. Parametry znamionowe transformatorów 2-uzwojeniowych SN/nN.
Moc
Napięcie Napięcie Straty Straty Prąd
Układ
znamionowa dolne zwarcia w miedzi w żelazie jałowy połączeń uzwojeń
SN
UnN
uk
Pcu
Pfe
Io
grupa
kVA
kV
%
W
W
%
63
100
160
250
400
630
800
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
1250
1700
2400
3200
4800
6200
8500
180
220
350
440
700
900
1050
2
2
2
2
2
2
2
Yzn5
Yzn5
Yzn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Dyn5
Tabliczka znamionowa powinna zawierać następujące dane: rodzaj i typ
transformatora, rok produkcji, liczba faz, moc znamionowa [kVA], częstotliwość
12
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
znamionowa [Hz], napięcie znamionowe GN i DN [kV] oraz zakres regulacji, prądy
znamionowe GN i DN [A], układ połączeń, napięcie zwarcia - wartość zmierzona wyrażona
w procentach, straty jałowe – wartość zmierzona [W], straty obciążeniowe – wartość
zmierzona w [W], prąd biegu jałowego – wartość zmierzona w [%].
Oznakowanie dla zacisków GN, DN, N oraz dla zacisków uziemiających powinno być
wykonane z mosiądzu, miedzi lub aluminium i przytwierdzone trwale do konstrukcji
transformatora.
2.7. Stacje elektroenergetyczne
Stacja elektroenergetyczna to zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału
energii. Stacje do rozdziału energii elektrycznej nazywają się stacjami transformatoroworozdzielczymi. Stację tworzą następujące elementy składowe:
 szyny zbiorcze
 pola rozdzielni
 stanowiska transformatorów
 stanowiska przekształtników
 pomieszczenia urządzeń pomocniczych
 nastawnie /sterownie/
Szyny zbiorcze są miejscem połączenia linii i transformatorów i tworzą elektryczny
węzeł sieciowy. Stosowane są układy z pojedynczym, podwójnym, potrójnym systemem szyn
podzielonych na sekcje. Stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne /głównie dla napięć
najwyższych napięć/. Stacje wnętrzowe są budowane tam, gdzie warunki nie pozwalają
wybudować stacji napowietrznych. Urządzenia rozdzielcze stacji wnętrzowych są
umieszczane w hermetycznie zamkniętym środowisku izolacyjnym, zwykle gazowym SF6 –
sześcio-fluorku siarki. Izolacja gazowa pod ciśnieniem 0.2 – 0.6 Mpa ma dużą wytrzymałość
elektryczną i pozwala na zmniejszenie odstępów izolacyjnych.
Istotnym elementem stacji są łączniki: wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki,
zwierniki, bezpieczniki. Stacja w analizie stanów ustalonych , zwarciowych i nieustalonych
jest modelowane w postaci węzłów odpowiadających systemom lub sekcjom szyn.
Bezpieczniki i rozłączniki używane są zwykle w obwodach pomocniczych.
Wyłączniki służą do łączenia prądów roboczych oraz zwarciowych i zawierają układy
do przerywania dużych prądów i gaszenia łuku. Podstawowe parametry wyłącznika to:
 znamionowy prąd roboczy
 znamionowe napięcie robocze między otwartymi stykami oraz względem ziemi
 prąd wyłączalny wraz z charakterystyką trwałości łączeniowej zwarciowej w
zależności od wielkości przerywanego prądu zwarcia,
 wytrzymałość cieplna i dynamiczna w stanie zwarcia przy zamkniętych stykach
 trwałość łączeniowa w warunkach prądów roboczych w postaci liczby
dopuszczalnych cykli przestawieniowych.
Wyłączniki są wykonane jako małoolejowe /wycofywane/, powietrzne /wycofywane/,
próżniowe, gazowe z SF6 /powszechnie stosowane/, magnetowydmuchowe.
Wyłączniki SF6 budowane są na wszystkie wartości napięć i prądy robocze do 6 kA.
Wartości prądów wyłączalnych wynoszą od 12.5 do 80 kA. Trawłość łączeniowa wynosi
kilkadziesiąt cykli łączeniowych przy prądzie wyłączalnym. Trwałość mechaniczna
13
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
przekracza 104 cykli przestawieniowych co pozwala na wydłużenie cyklu przeglądów
konserwacyjnych do 5 – 10 lat eksploatacji.
Odłączniki służą do zamykania i otwierania obwodów w stanie bezprądowym. Można
za pomocą odłączników przerywać jedynie niewielkie prądy: stanu jałowego transformatorów
niezbyt dużej mocy, przekładników napięciowych oraz krótkich linii pracujących bez
obciążenia. Niektóre odłączniki są wyposażone w uziemniki umożliwiające uziemienie
urządzeń odłączonych od napięcia.
Zwierniki są przeznaczone do inicjowania samoczynnego wyłączenia linii zasilających
przez załączenie 1-fazowego zwarcia z ziemią. W zwierniki wyposażone są mniej ważne
stacje 110 kV pracujące jako odczepowe lub końcowe i nie mające wyłączników po stronie
górnego napięcia transformatora.
Dobór aparatury w stacji elektroenergetycznej wymaga przede wszystkim
przeprowadzenia analiz zwarć symetrycznych i niesymetrycznych, ponieważ prądy
zwarciowe wielokrotnie przekraczają wartości prądów obciążeniowych w stanach ustalonych.
Na Rys. 2.5 pokazano schemat ideowy rozdzielni małej elektrowni biogazowej
przyłączonej do linii 20 kV. Elektrownia biogazowa jest wyposażona w 3 agregaty
prądotwórcze o mocy po 180 kW, pracujące przy napięciu 0,4 kV.
Agregaty wyposażone są we własne szafy energetyczno-sterownicze. W budynku
elektrowni zainstalowana jest także rozdzielnica n.n. do zasilania potrzeb własnych
elektrowni.
Blisko budynku elektrowni zlokalizowano stację transformatorowej, w której są 4
transformatory 20/0,4 kV, w tym trzy blokowe (T1, T2 i T3) o mocy po 250 kVA oraz jeden
transformator potrzeb własnych (T4) o mocy 160 kVA.
Rozdzielnica 20 kV składa się z dwóch części: z części należącej do spółki
dystrybucyjnej oraz z części wytwórcy. Zastosowana rozdzielnica składa się z dziesięciu pól,
w tym:
- trzy pola transformatorów blokowych (T1, T2 i T3),
- jedno pole transformatora potrzeb własnych (T4),
- jedno pole pomiarowe,
- dwa pola łącznika sekcyjnego,
- trzy pola liniowe, w tym dwa rezerwowe.
Rozdzielnica niskiego napięcia (potrzeb własnych) jest zasilana z transformatora
potrzeb własnych T4 kablem 3xYKY-70+2xYKYżo-70 o długości ok. 25 m.
Połączenie transformatorów (T1, T2, T3 i T4) z rozdzielnicą WN wykonane jest
kablami w izolacji z polwinitu, typu 3xYHAKXS-70 mm2, natomiast z rozdzielnicą n.n. (z
agregatami prądotwórczymi i rozdzielnią potrzeb własnych) – kablami typu 3xYKYżo120+YKY-120 o długości ok. 50 m.
Elektrownia biogazowa jest przyłączona do linii napowietrznej 20 kV za pomocą linii
kablowej typu 3xYHAKXS-120 mm2 o długości ok. 260 m i odcinka linii napowietrznej
AFl-6 70 mm2, łączących słup nr 6 w linii L-1016 z polem zasilającym (nr 9) w rozdzielni
20 kV stacji transformatorowej elektrowni.
W rozdzielni 20 kV stacji transformatorowej zastosowano następujące łączniki:
- w polach liniowych: rozłączniki,
- w polach transformatorowych rozłączniki bezpiecznikowe,
w polu łącznika sekcyjnego rozłącznik.
14
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Miejsce przyłączenia
elektrowni
AFl-6 70 mm2
2
3xYHAKXS-120 mm
,
l=0,3km
Słup nr 6
2
AFl 635mm
L-1016
Wytwórca
20 kV
1
2
4
3
Spółka dystr.
5
50/5
6
20 kV
7
10
8
9
3
3
3
3
16A
16A
3
16A
3
16A
Pomiar
rozliczeniowy
Rezerwa
Rezerwa
T1
21/0,4kV
250 kVA
T2
21/0,4kV
250 kVA

Y
T3
21/0,4kV
250 kVA



Y
Y
Y
3
T4
21/0,4kV
160 kVA
Pomiar
rozliczeniowy
Potrzeby własne
<f<
<U<
Pasy >
Iasy >
3
Ip>T
I>>
AG
RE
GA
T
Nr
1
AGREGAT
Nr 2
AGREGAT
Nr 3
3~
GA
MG
180 kW, 0.4 kV
180 kW, 0.4 kV
180 kW, 0.4 kV
Rys.2.5. Schemat ideowy rozdzielni małej elektrowni biogazowej.
Na słupie nr 6 linii L-1016 zainstalowany jest rozłączniko-uziemnik. Ciąg liniowy L124/123 zabezpieczony jest w stacji zasilającej GPZ za pomocą przekaźnika. Zabezpieczenia
w GPZ współpracują z automatyką dwukrotnego SPZ.
15
Wykład 2.
Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne
uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie,
przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.
Transformatory T1, T2, T3 i T4 po stronie 20 kV zabezpieczone są wkładkami
bezpiecznikowymi wysokiego napięcia, współpracującymi z rozłącznikami.
Jednostkami wytwórczymi w EB są 3 agregaty prądotwórcze o mocy znamionowej po
180 kW, składające się z silnika gazowego połączonego kołnierzowo z prądnicą
asynchroniczną oraz szafy energetyczno-sterowniczej.
Parametry znamionowe generatora asynchronicznego są następujące:
Moc znamionowa:
Pn = 200 kW
Napięcie znamionowe:
Un = 0,40 kV
Współczynnik mocy:
cosn=0,88
Sprawność:
n = 0,933
Obroty znamionowe:
nn = 1522 obr/min
Liczba biegunów:
2p = 4
Krotność prądu rozruchu:
kr = IL/IR = 6,8
Moment bezwładności:
J = 5,2 kg.m2
Poślizg znamionowy
sn=0,01466.
Generator jest napędzany przez silnik gazowy
6-cylindrowy rzędowy,
turbodoładowany z chłodnicą mieszaki. Postawowe parametry silnika są następujące:
 moc maksymalna na wale
Pm = 193 kW
 prędkość obrotowa turbiny 1500 obr/min
 moment bezwładności J = 7,44 [kg.m2].
Generator asynchroniczny jest wyposażony w zestaw zabezpieczeń podstawowych,
chroniących go przed skutkami:
 zwarć międzyfazowych i doziemnych,
 przeciążeń- jako nadprądowo-zwłoczne zależne (oraz temperaturowe lub cieplne),
 od zaniku fazy- jako podnapięciowe fazowe U<<, działające ze zwłoką na łączenie,
 od nadmiernego wzrostu prędkości oraz od pracy silnikowej (od mocy zwrotnej),
nastawione zgodnie z dopuszczalnymi warunkami pracy zespołu.
Oprócz zabezpieczeń podstawowych generator powinien posiada zabezpieczenia
dodatkowe od nadmiernych zmian napięcia i częstotliwości oraz od utraty połączenia z
systemem. Zabezpieczenia te powinny powodować wyłączenie generatora.
Dobór aparatury oraz zabezpieczeń i nastaw zabezpieczeń wymaga przeprowadzenia
analizy zwarć symetrycznych i niesymetrycznych. Konieczne jest tu zastosowanie
przekształcenia układu 3-fazowego prądów i napięć składowych (faza A,B,C) do układu
składowych symetrycznych (0,1,2 - składowa zerowa, zgodna i przeciwna).
Zagadnienia do zapamiętania
1. Odnawialne źródła energii elektrycznej – rodzaje, rozwój do 2030 r.
2. Wartości napięć znamionowych w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
16
Download