Prognoza oddzia*ywania na *rodowisko projektu

advertisement
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Spis stron
1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z
innymi dokumentami ............................................................................................................................... 4
1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania ............................................................................................. 4
1.2. Cel opracowania prognozy ................................................................................................................. 5
1.3. Projektowany dokument ma powiązania z niżej wymienionymi ....................................................... 5
2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy .................................................... 6
3. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu ................................................................................................................... 7
3.1. Istniejący stan środowiska...................................................................................................................... 7
3.1.1 Środowisko przyrodnicze ............................................................................................................. 8
3.1.2 Ocena potencjału przyrodniczego środowiska........................................................................... 11
3.1.3 Ochrona przyrody - roślinność i świat zwierzęcy ...................................................................... 11
3.1.4 Zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska przyrodniczego ...................................................... 11
3.2 Zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu ........................ 14
4. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem ........................ 15
5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ............................................................................ 15
5.1 Wpływ drogi wojewódzkiej nr 188 na teren objęty projektem planu zagospodarowana
przestrzennego......................................................................................................................................... 16
5.2 Wpływ linii energetycznej 110 kV na teren objęty projektem planu zagospodarowana
przestrzennego......................................................................................................................................... 16
W § 4 pkt 9 wprowadzono zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub
maszyn i urządzeń budowlanych. .......................................................................................................... 23
6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu .... 24
7. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność
tego obszaru oraz na środowisko a ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. ................ 26
8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność
tego obszaru .......................................................................................................................................... 32
9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
2
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy ........................................ 33
10.Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania ............................................. 34
11.Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ........................................ 34
12.Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym ................................................................... 36
Załącznik nr 1............................................................................................................................................... 38
ZAŁĄCZNIK NR 2 .......................................................................................................................................... 43
3
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami
1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania
Potrzeba opracowania prognozy, do planu zagospodarowania przestrzennego, wynika z art.
46 pkt. l. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Przedmiotem niniejszego opracowania, jest prognoza oddziaływania na środowisko
przyrodnicze, jakie mogą wywołać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie obszaru
położonego między ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188), brzegiem Jeziora Miejskiego i
brzegiem rzeki Głomi.
Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze została opracowana w oparciu o
art.51 ust. 2 i 52 cytowanej wyżej ustawy.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące źródła informacji:
- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016;
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014;
- Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Wielkopolskiego Na Lata 2008 – 2011 Z
Perspektywą Na Lata 2012 – 2019 Aktualizacja;
- Stan Środowiska w Wielkopolsce w roku 2006;
- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010.
Prognoza uwzględnia:
· aktualny stan środowiska przyrodniczego,
· jego odporność na degradację i możliwość regeneracji,
· aktualny stan zagospodarowania antropogenicznego,
· skutki wynikające z realizacji ustaleń planu, zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz
wszystkich innych komponentów środowiska naturalnego,
· istnienie obszarów prawnie chronionych.
Szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia:
1) zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem,
2) eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym
na zachowanie układów powiązań przyrodniczych i walorów krajobrazowych.
4
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
1.2. Cel opracowania prognozy
Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i życia
ludzi, które mogą wyniknąć ze zmiany projektowanego przeznaczenia terenu, objętego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz jego otoczenia, uwzględniając ich
wzajemne powiązanie. Skutki te mogą być dla środowiska zarówno negatywne jak i pozytywne.
Analiza przekształceń środowiska równolegle z pracami planistycznymi, daje możliwość
wpływu na ostateczny zapis ustaleń planu. Wszystkie zawarte w niej wnioski i zalecenia opierają
się na zasadach logicznego wnioskowania i prawdopodobieństwa.
1.3. Projektowany dokument ma powiązania z niżej wymienionymi
Podstawę prawną dla proponowanych w prognozie działań ochronnych, stanowią:
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Tekst Jednolity – Dz.
U. z 2008 r., nr 25, poz. 150)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz.717 ze zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151
poz. 1220),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,ze zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, tekst jednolity z dnia 10.01.2012 r. (Dz. U.
Nr 0, poz. 145),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz.1568),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 ze zmianami),
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81).
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1419)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr
197, poz. 1172)
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),
-
-
5
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
Gmina Miasto Złotów – Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto
Złotów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
Opracowanie ekofizjograficzne – Miasto Złotów, Piła 2004,
Projektowany dokument został sprawdzony pod względem zgodności z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotowa
(Złotów 2005) uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 roku.
2.
Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
W opracowaniu prognozy posłużono się opisową analizą prawdopodobnych rodzajów
skutków oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji ustaleń planu
miejscowego. W procedurze rozpatrywania oddziaływania uwzględniono wszystkie komponenty
środowiska przyrodniczego. Ocenę przeprowadzono kompleksowo dla jednego wariantu ustaleń
planistycznych zaproponowanych przez projektanta urbanistę. W ocenie wykorzystano metodę
prostego prognozowania posługując się metodą analogii do oddziaływań istniejących tego typu
inwestycji, tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM – tereny zabudowy
zagrodowej, UT – tereny usług turystycznych, ZP – tereny zieleni publicznej, ZN – tereny zieleni
niepublicznej, R – tereny rolnicze, KD – tereny dróg publicznych, Kx – komunikacji pieszorowerowej, IT – tereny liniowej infrastruktury technicznej, E – tereny elektroenergetyki.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska naturalnego w przypadku
wprowadzenia projektowanych zmian do planu zagospodarowania przestrzennego jak i
zaniechania wprowadzenia tych zmian. Ponadto w prognozie przeanalizowano uwzględnienie
strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach (m.in. Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami 2010).
Do opracowania korzystano z programu OPA 03 i SON2 opracowanego przez Z.U.O.
„EKO-SOFT” w Łodzi.
6
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
3. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w południowo-zachodniej
części miasta.
3.1. Istniejący stan środowiska
Omawiana część miasta to wykorzystywany rolniczo zachodni brzeg Jeziora Miejskiego
wraz z przyległym terenem, zabudowany istniejącym budownictwem zagrodowym (obszar 1RM) i
jednorodzinnym (częściowo obszar MN).
Otoczenie terenu objętego niniejszym opracowaniem stanowią: wody śródlądowe, lasy,
pola uprawne. Granicami planu są: od południa – droga wojewódzka nr 188 i kilka zabudowań
zagrodowych wsi Blękwit, od wschodu i północy – Jezioro Miejskie i od zachodu brzeg rzeki
Głomi. Wzdłuż brzegu jeziora utworzony został teren rekreacyjno-sportowy tzw. Promenada, na
którym uprawiana jest rekreacja pieszo – rowerowa. Terenie objęty niniejszym opracowaniem w
zasadzie użytkowany jest rolniczo – znajdują się tu pola uprawne i łąki, w tym łąki nad rz.
Głomią, które nie są użytkowane rolniczo.
7
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
3.1.1 Środowisko przyrodnicze
(rzeźba terenu - geomorfologia - geologia)
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego, miasto Złotów leży w
prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowo – Bałtyckiego, w
obrębie makroregionu Południowo – Pomorskiego, w mezoregionie Pojezierze Krajeńskie. Rzeźbę
powierzchni ukształtował lądolód oraz działalność erozyjna i akumulacyjna jego wód
roztopowych. W większości płaska, lokalnie falista wysoczyzna moreny dennej (o wysokościach
bezwzględnych od 107,5 m n.p.m. do 130 m n.p.m), urozmaicona jest bogato pagórkami moreny
czołowej. Tereny te rozcina dość głęboko wcięta dolina rzeki Głomi. Położenie miasta w
przestrzeni geograficznej wyróżnia układ ponadlokalnych powiązań przyrodniczych i
funkcjonalnych do których należą dwie struktury hydrogeologiczne stanowiące zasobne zbiorniki
podziemne - główny zbiornik wód podziemnych [GZWP 127]: o nazwie Złotów - Piła - Strzelce
Krajeńskie, który nie ma ustanowionego obszaru ochronnego. Zbiornik ten kwalifikowany jest do
obszarów wysokiej ochrony [OWO] jakościowej i ilościowej zasobów wód podziemnych;
W powiązaniach przyrodniczych miasta z obszarami sąsiadującymi największą rolę
odgrywają układy hydrograficzno – geomorfologiczne tworzące z obszarem zlewni całość
przyrodniczą uwarunkowaną obiegiem wody, stanowiące główne korytarze ekologiczne a także
drogi migracji zanieczyszczeń. Na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego
8
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
nie ma terenów prawnie uznanych za obszary tworzące krajowy system obszarów chronionych.
Najbliższe takie obszary to:
a) w północno – zachodniej części gminy - wyznaczony „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”;
b) w południowo - wschodniej części gminy - wyznaczony „Obszar Chronionego Krajobrazu
- Dolina Łobżonki i Uroczyska Kujańskie;
c) obszar uznany za rezerwat przyrody „Czarci Staw”;
d) obszar uznany za rezerwat przyrody „Uroczysko Jary”.
Zarys budowy geologicznej.
Teren stanowiący przedmiot opracowania leży w obrębie antyklinorium kujawsko-pomorskiego,
zbudowanego ze skał mezozoicznych. Na nierównej powierzchni jurajskiej, osadziły się utwory
trzeciorzędu: oligocenu, miocenu i pliocenu.
Utwory czwartorzędu tworzą ciągłą pokrywę glin zwałowych, poprzedzielanych piaszczystymi
osadami glacjalnymi i interglacjalnymi o zróżnicowanej grubości od 50 do ponad 100 m.
Warunki hydrogeologiczne:
Na obszarze zajmowanym przez miasto Złotów można wydzielić następujące strefy o odmiennie
kształtujących się reżimach występowania wód gruntowych:
1) strefa dolin rzecznych, den, rynien i zagłębień terenowych o różnej genezie. Charakteryzuje się
ona płytkim występowaniem pierwszego horyzontu wodonośnego. Poziom ten związany jest ze
stanem wody w rzekach, rowach i jeziorach odwadniających przyległe tereny.
2) strefa płaszczyzn sandrowych (sandr rzeki Gwdy, Głomi) charakteryzująca się ciągłym
zaleganiem pierwszego poziomu wodonośnego, który posiada kontakt hydrauliczny z poziomem
wód w ciekach i zbiornikach. Powierzchnie sandrów pocięte są głębokimi dolinami rzecznymi,
dlatego też zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 5 – 10 m ppt. Tereny te są silnie
drenowane przez odpływ powierzchniowy, charakteryzują się głębokim deficytem wody,
przeważnie są silnie przesuszone.
Głównym kierunkiem spływu wód pierwszego horyzontu jest Jezioro Zaleskie, Jezioro Miejskie i
ostatecznie rzeka Głomia,
Charakterystyka głębszych warstw wodonośnych
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym, zalegające na większych głębokościach na terenie
Złotowa występują głównie w piaszczysto-żwirowych warstwach czwartorzędu oraz w utworach
piaszczystych trzeciorzędu (miocen). Według klasyfikacji A. S. Kleczkowskiego mioceński
poziom wodonośny należy do bardzo zasobnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP) – 127 o nazwie Złotów – Piła - Strzelce Krajeńskie. Woda w tym zbiorniku zalega na
głębokości około 100 m ppt. Nie ma on dotychczas udokumentowanych zasobów, szacunkowo
ocenia się, że wynoszą one 186 tys. m3/d.
Gleby - wody powierzchniowe
9
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na obszarze tym występuje gleba klasy bonitacyjnej
V. Typologicznie są to gleby piaskowe różnych typów genetycznych. Charakteryzują się niską
jakością.
Wody powierzchniowe
Z form wklęsłych zaznaczają się wyraźnie rynny jezior: J. Miejskiego i rzeki Głomi.
Świat zwierzęcy
Świat zwierzęcy jest typowy dla obszarów miejskich. Spośród ssaków najczęściej spotykane to:
ryjówka, kret, zające oraz zwierzęta leśne – lisy, sarny. Najlepiej poznana jest fauna ptaków,
typowa dla obszarów miejskich – mewy, wrony, wróblowate itp.
Klimat lokalny
Klimat Pojezierza Krajeńskiego należy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego
przenikania się wpływów morskich i kontynentalnych. Przejściowość ta uwidacznia się
zmiennymi stanami pogody, które zależą od rodzaju napływających mas powietrza. Na terenie
Pojezierza Krajeńskiego obserwuje się najczęściej obecność powietrza polarno – morskiego.
Powietrze to pochodzi znad północnej części Atlantyku. W zimie powietrze to przynosi ocieplenie
i zwiększenie zachmurzenia nieba. Latem powietrze to jest chłodne, powoduje zachmurzenia i
opady atmosferyczne. Część powietrza o charakterze polarno – kontynentalnym napływa znad
Europy Wschodniej i Azji. Odznacza się ono małą wilgotnością i zmniejsza zachmurzenie nieba.
Obecność tego powietrza obserwuje się głównie w zimie i na wiosnę. Obecność tych dwóch,
różnych mas powietrza w zasadniczy sposób oddziałuje na klimat tego makroregionu. W świetle
regionalizacji rolniczo – klimatycznej R. Gumińskiego Ziemia Złotowska leży w dzielnicy IV –
pomorskiej. Dzielnica ta jest najchłodniejszym obszarem w granicach województwa
wielkopolskiego. Liczba dni z mrozem i przymrozkami przekracza 90 dni. Długość sezonu
wegetacyjnego średnio 200-250 dni. Roczna suma opadów wynosi ca 556 mm i należy do
najniższych w kraju. Szczególnie niekorzystnie kształtują się opady atmosferyczne w okresie
wegetacyjnym i wynoszą one 61,0 % liczby dni z pokrywą śnieżną w Złotowie (średnio
przekracza 59 dni). Podobnie jak na większości terytorium kraju, również w rejonie Złotowa
przeważają wiatry zachodnie. Potwierdzają to, w znacznym stopniu, dane podstawowych
parametrów meteorologicznych stacji meteorologicznej w Chojnicach, w większości za lata 19791989. Średnia roczna temperatura powietrza cechuje się dość dużą zmiennością: od 6,30 C (1979
r.) do 10,10 C (1989 r.). Średnia roczna temperatura powietrza w ostatnich dwudziestu latach
wyniosła 7,50 C, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –2.00 C, a najcieplejszego (lipca)
+17.80 C. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jest występowanie wczesnych przymrozków i dużych spadków temperatur w okresie zimy.
Kierunki wiatrów w Złotowie: okres letni - wiatry z kierunków południowo – zachodnich,
zachodnich północno – wschodnich okres zimowy - wiatry z kierunków południowo –
zachodnich, zachodnich średniorocznie południowo – zachodnie, zachodnie Procentowo ujmując,
w skali roku, wiatry wiejące z kierunku południowo-zachodniego występują w 15 % przypadków,
wiatry wiejące z kierunku zachodniego wy-stępują w 19 % przypadków. Są to wiatry o
zdecydowanej przewadze występowania w ciągu roku. Przedziały prędkości wiatrów: - wiatry o
10
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
prędkości > 10 m/s 6,1 % - wiatry o prędkościach 6,0 – 10,0 m/s 16,9 % - wiatry o prędkościach
2,0 – 6,0 m/s 34,3 % - wiatry o prędkościach 0,0 – 2,0 m/s 12,0 %
Warunki mikroklimatyczne i meteorologiczne Złotowa określa się jako przeciętne dla Pojezierza:
niskie opady, wiatry o zdecydowanych kierunkach i niezbyt wysokich przedziałach prędkości,
słabe, krótkotrwałe, niezbyt śnieżne zimy.
3.1.2 Ocena potencjału przyrodniczego środowiska
Wg. M. Przewoźniaka („Struktura i potencjał środowiska przyrodniczego”) środowisko
przyrodnicze można oceniać z punktu widzenia zdolności:
• samoregulacyjno-odpornościowych, które określają zdolności środowiska do powrotu w stan
względnej równowagi ekologicznej po destrukcyjnym działaniu gospodarki człowieka,
• zdolności zaspokojenia poprzez zasoby środowiska potrzeb energetyczno – materialnych
człowieka (zasoby użytkowe środowiska),
• zaspokojenie wrażeń estetycznych człowieka poprzez oddziaływanie na zmysły oraz
umożliwienie odnowy sił (potencjał behawioralny).
Omawiany obszar charakteryzuje się dużym potencjałem samoregulacyjno – odpornościowym.
Potencjał zasobów użytkowych
Na omawianym terenie nie występują żadne złoża użytkowe.
3.1.3 Ochrona przyrody - roślinność i świat zwierzęcy
Zasoby przyrodnicze występujące na omawianym terenie nie posiadają obiektów objętych
prawną ochroną, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Roślinność występująca
na omawianym terenie kształtowana jest przez rolnicze uprawy (grunty orne) lub łąki.
3.1.4 Zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska przyrodniczego
Generalnie stan czystości środowiska – jego podstawowych elementów jest korzystny.
Wynika to z niemieszkalnego charakteru terenów zarówno objętych planem jak i bezpośrednio
przyległych oraz terenów rekreacyjnych wzdłuż Jeziora Miejskiego..
Powietrze atmosferyczne. Obszar charakteryzuje się korzystnymi warunkami w zakresie
stanu czystości powietrza oraz tła akustycznego. O czystości powietrza decyduje brak w okolicy
(oraz w przylegającej części Złotowa) zakładów przemysłowych, komunalnych i usługowych.
Jedynie miasto Złotów może negatywnie wpływać na stan powietrza.
11
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracował ocenę roczną jakości
powietrza w województwie wielkopolskim dotyczącą roku 2010. Ocenę przeprowadzono w
odniesieniu do stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia
ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Prezentowaną ocenę wykonano w odniesieniu do
nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji, w oparciu następujące akty prawne:
• ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U.08.47.281).
Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Na potrzeby
niniejszego opracowania strefę stanowi:
– aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
– miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
– pozostały obszar województwa (należy tu miasto Złotów, czyli w tym również obszar będący
przedmiotem opracowania).
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
– ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
– ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów:
• określonych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk),
• określonych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju).
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony
roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z
poniższych klas:
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych;
• do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines
tolerancji;
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe;
• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;
• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Obszar Złotowa należy do strefy stanowiącej obszary zwykłe czyli nie będące obszarami ochrony
uzdrowiskowej.
Wyniki oceny według kryteriów odniesionych w celu ochrony zdrowia
Dwutlenek siarki - roczna ocena jakości powietrza pozwoliła zaliczyć strefę do klasy A.
Dwutlenek azotu - roczna ocena jakości powietrza pozwoliła zaliczyć strefę do klasy A.
Pył PM10 - roczna ocena jakości powietrza dla pyłu PM10 pozwoliła zaliczyć strefę do klasy C.
Pył PM2,5 –strefę zaliczono do klasy B.
12
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Ołów – z uwagi na tego metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10, strefę zaliczono do
klasy A.
Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10. Z uwagi
na zawartość arsenu, kadmu i niklu strefę zaliczono do klasy A, z uwagi na podwyższone stężenie
benzo(a)piranu strefę wielopolską zaliczono do klasy C.
Benzen - w związku z dotrzymaniem wymaganego prawem poziomu dopuszczalnego wszystkie
strefy zaliczono do klasy A.
Tlenek węgla z wagina stężenie tej substancji w powietrzu strefę zaliczono do klasy A.
Ozon - na podstawie otrzymanych wyników strefę wielkopolską – do klasy C. W przypadku celu
długoterminowego stwierdzono przekraczanie wartości normatywnej 120 μg/m3 wszystkie strefy
zaliczono do klasy D2.
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
pył pył
Nazwa strefy
NO SO
C6
Ba
CO
PM PM
As Cd Ni
Pb
2
2
H6
P
2,5 10
strefa
A
A
A
A
B
C
C
A
A
A
A
wielkopolska
O3
A
Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony roślin.
Dwutlenek siarki i tlenki azotu - w wyniku oceny za rok 2010 pod kątem stężeń dwutlenku
siarki i tlenków azotu strefę zaliczono do klasy A.
Ozon - strefę zaliczono do klasy C.
W roku 2011 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kolejną roczną ocenę
jakości powietrza atmosferycznego, dotyczącą roku 2010.
1. W wyniku oceny:
• pod kątem ochrony roślin strefę wielkopolską:
– dla SO2 i NOx zaliczono do klasy A,
– dla ozonu zaliczono do klasy C;
• pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano:
– dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu,
tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu – wszystkie strefy w
klasie A;
− dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 – strefę wielkopolską – w klasie B;
− ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 − wszystkie
strefy w klasie C,
– ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu – wszystkie strefy w
klasie C;
– ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu strefę wielkopolską
zaklasyfikowano do klasy C;
13
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
– dla poziomu celu długoterminowego ozonu – wszystkie strefy w klasie D2.
2. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24godzinnych. Nie są przekraczane stężenia średnie dla roku.
3. Należy podkreślić, że stężenia pyłu wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia
dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego).
4. Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia
obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza.
Wody powierzchniowe i wgłębne
Wody powierzchniowe nie występują.
Natomiast teren objęty opracowaniem otoczony jest wodami Jeziora Miejskiego i rzeki Głomi.
Stan wód jeziora Miejskiego określono w 2002 roku jako dobry i badania wskazały III klasę
czystości wód. Zauważono znaczną poprawę w stosunku do badań poprzednich
przeprowadzonych w 1996 roku, gdy stwierdzono, że wody nie odpowiadają normom.
Analiza wyników badań wody rzeki Głomi, wykonanych w 2002 roku wykazała, że woda spełnia
wymagania III klasy czystości (z uwagi na azotyny, fosfor ogólny i miano coli). Wcześniejsze
badania przeprowadzone w 1999 roku wykazały analogiczną klasę czystości wody.
Wody podziemne Zasoby wód podziemnych w m. Złotów należą do Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 127 i charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi i
ilościowymi wód podziemnych. Ze względu na występujące od powierzchni ziemi grunty spoiste,
które w naturalny sposób chronią wody podziemne, są one odporne na zanieczyszczenia.
Prowadzone przez WIOŚ badania jakości trzeciorzędowych wód wgłębnych z głębokości 165 m
(w granicach GZWP nr 127) wody te zakwalifikowano do III klasy czystości(2004r.) W latach
wcześniejszych wody klasyfikowane były do Ib (2002 – 203 ) i II klasy czystości (2001 r.)..
Szata roślinna – na analizowanym terenie nie wstępują tereny leśne. W chwili obecnej teren
będący przedmiotem opracowania zabudowany jest jedną zabudową gospodarską oraz w
pozostałej części wykorzystywany rolniczo.
Klimat akustyczny - dominującymi źródłami hałasu są: hałas związany z „żyjącym” nieopodal
miastem Złotowem, hałas komunikacyjny i hałas wywołany występującą linią energetyczną, które
zostały omówione w dalszej części opracowania (pkt.5.1 i 5.2 niniejszego opracowania).
Obszary natura 2000 - na omawianym terenie, ani w zasięgu bezpośredniego oddziaływania, nie
występują.
3.2 Zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
Przy braku realizacji planu zarówno w sferze dyspozycji przestrzennej jak i ustaleń
w sferze zasad zagospodarowania i ochrony środowiska można spodziewać się istotnych
zmian w strukturze przestrzennej terenu objętego opracowaniem skutkiem chaotycznego
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Niekorzystnymi zjawiskami, które towarzyszą postępującej zabudowie terenu jest:
- powstawanie obcych form zabudowy,
- brak ochrony wartościowych elementów przyrodniczych,
14
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
- niekontrolowane zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
- zachwianie równowagi pomiędzy terenami zainwestowanymi, a biologicznie czynnymi,
- możliwość lokalizacji obiektów powodujących ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń do
atmosfery,
- w związku z niekontrolowanym wzrostem intensywności zabudowy, zmiana warunków
siedliskowych szaty roślinnej,
- prawdopodobieństwo usuwania drzew bez zapewnienia kompensacji przyrodniczej,
Skutkami środowiskowymi takiej sytuacji byłyby istotne zmiany krajobrazowe i
zagrożenia środowiska mogące wynikać z niedostosowania infrastruktury.
4. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Na obszarze objętym opracowaniem planu miejscowego oraz na obszarach sąsiednich nie
występują i nie będą występować przedsięwzięcia zaliczane do kategorii przedsięwzięć znacząco
oddziaływujących na środowisko – więc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie będą oddziaływały na takie obszary, ani takie obszary nie będą oddziaływały
na tereny objęte projektem miejscowego planu.
5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody
W granicach opracowania nie występują problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu – w tym nie występują obszary natura 2000.
15
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
5.1 Wpływ drogi wojewódzkiej nr 188 na teren objęty projektem planu zagospodarowana
przestrzennego.
Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania od południa jest
ograniczony drogą wojewódzką nr 188.
Wpływ ww. drogi na omawiany obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedstawiono w załączniku nr 1 i nr 2. Z przeprowadzonych obliczeń,
przeprowadzonych programem SON2 firmy „EKO-SOFT”, wynika (prezentacja obliczeń na
załączonych wydrukach komputerowych), że wpływ drogi wojewódzkiej będzie niewielki.
Nieznaczne przekroczenia występują poza obszarem objętym opracowaniem, a na terenie objętym
opracowaniem nie będzie przekroczeń.
5.2 Wpływ linii energetycznej 110 kV na teren objęty projektem planu zagospodarowana
przestrzennego.
Charakterystyczne parametry techniczne linii 110kV:
Napięcie znamionowe
Ilość torów
Konstrukcje wsporcze
Przewody robocze
Przewody odgromowe
110kV
2
Słupy stalowe, kratowe, ocynkowane serii
DC2 typu ONIII
2x3AFL-6 240mm2
2xAFL-1,7 95
Przebieg linii energetycznych w układzie planu:
16
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Pole elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnym w otoczeniu wszelkich urządzeń
elektrycznych. Stąd też konieczność określenia wartości dopuszczalnych tego zjawiska.
Zagadnienia związane z oddziaływaniem na środowisko pól elektromagnetycznych,
wytwarzanych przez urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia, reguluje:
 w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego – Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów,
 w zakresie projektowania i budowy linii elektroenergetycznych - Norma PN-EN 503411:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV.
Wspomniana powyżej norma nie precyzuje wartości granicznych natężenia pola elektrycznego i
magnetycznego, wskazuje jednak, że powinny one wynikać z ustaleń odpowiednich norm i
przepisów bezpieczeństwa. Jedynym dokumentem określającym zakres dopuszczalnych
poziomów pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz jest więc rozporządzenie. Zgodnie z
zapisami tego rozporządzenia, dla miejsc dostępnych dla ludności, wartości te wynoszą:
 dla składowej elektrycznej (E) - 10 kV/m,
 dla składowej magnetycznej (H) - 60 A/m.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może
przekraczać wartości 1 kV/m, a natężenie pola magnetycznego wartości 60 A/m.
Na wartość maksymalną i rozkład pola elektrycznego w otoczeniu linii napowietrznej wpływają
głównie następujące jej parametry:
 napięcie robocze linii,
 odległość przewodów fazowych od ziemi,
 odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów,
17
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
 geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu- i wielotorowych – wzajemne
usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy w rożnych torach,
 średnica przewodów, a w przypadku przewodów wiązkowych również odstęp przewodów
w wiązce.
Na rozkład natężenia pola elektrycznego w sąsiedztwie linii napowietrznej wpływają także
elementy otoczenia położone w bezpośredniej jej bliskości, takie jak: zabudowania (w tym domy
mieszkalne, w szczególności o znacznej wysokości), drzewa, płoty oraz inne konstrukcje
przewodzące. Wpływ wspomnianych elementów na rozkład pola elektrycznego jest różny i w
związku z tym, do scharakteryzowania rozkładu tego pola w sąsiedztwie linii napowietrznych
należy posługiwać się tzw. polem niezniekształconym (niezakłóconym), czyli takim, jakie
występuje w pobliżu linii przy braku jakichkolwiek elementów zaburzających jego rozkład. Taki
sposób postępowania eliminuje trudności związane z uwzględnieniem elementów
zniekształcających pole elektryczne w procesie obliczeń, a ponadto pozwala na jednoznaczne
porównywanie rozkładów pól dla różnych typów linii. Warto przy tym podkreślić, że wyznaczenie
rozkładu pola elektrycznego, uwzględniającego występujące zniekształcenia, jest możliwe dopiero
podczas pomiarów przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych. Na omawianym terenie nie
występują żadne elementy wymienione powyżej – są to pola uprawne.
18
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Rys.1 przedstawia układ przewodów dwutorowej linii napowietrznej 110kV w przekroju poprzecznym
przy zastosowanych słupach serii Dc2 typu ONIII, w której najniższe przewody robocze są na wysokości
11m nad ziemią.
Na rysunku zaznaczono poziom badany 2m nad poziomem terenu.
Rys. 2 przedstawia wykres natężenia pola elektrycznego na wysokości 2m nad poziomem terenu w
przekroju poprzecznym dwutorowej linii 110 kV z zastosowanymi słupami Dc2 typu ONIII, w której
najniższe przewody robocze są na wysokości 11m nad ziemią. Z obliczeń wynika, że dla takiego układu
przewodów obszary I i II oddziaływania na wysokości 2m nie występują.
Uwzględniając szerszy zasięg pola („wybrzuszenie”) na wysokości środkowych przewodów
należy przyjąć granicę oddziaływania pola elektrycznego E = 1,0kV/m w odległości ca 12,9m
po obu stronach osi podłużnej linii, tworząc strefę szerokości ca 25,8m (patrz rys. H-3).
Maksymalne natężenie pola elektrycznego, jakie może wystąpić bezpośrednio pod przewodami
obu torów linii 110kV na wysokości 2m nad poziomem terenu może osiągnąć wartość poniżej
0,8kV/m.
19
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Rys. 3 przedstawia rozkład pola elektrycznego w przekroju poprzecznym dwutorowej linii 110kV
zbudowanej na słupach serii Dc2 typu ONIII, w której najniższe przewody są na wysokości 11m nad
ziemią.
Na rysunku zaznaczono poziom badany 2m nad poziomem terenu.
Kolorowe izolinie rozkładu pola elektrycznego nakreślone s_ co 1,0kV/m – od 1,0kV/m do 2,0kV/m.
Czerwona izolinia zewnętrzna ma wartość 1,0kV/m. Poza ta izolinią nie ma już żadnych ograniczeń do
przebywania ludzi i zwierząt.
Bliższe przewodów roboczych izolinie koloru czerwonego posiadają wartość 10,0kV/m i ograniczają z
drugiej strony zasięg obszaru II oddziaływania składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego.
Pozostałe izolinie koloru zielonego określają wartości pośrednie między 1 i 12kV/m, co 1kV/m.
Z punktu widzenia zagrożenia środowiska polem magnetycznym za najistotniejsze należy uznać
ustalenie maksymalnej wartości natężenia pola magnetycznego w otoczeniu napowietrznej linii
elektroenergetycznej.
Na wartość maksymalną i rozkład pola magnetycznego w otoczeniu linii napowietrznej wpływają
przede wszystkim następujące parametry:
 natężenie prądu w linii,
 odległość przewodów fazowych od ziemi,
 odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów, jeżeli w linii
stosowane są przewody wiązkowe,
 geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu- i wielotorowych wzajemne
usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy.
Maksymalne zmierzone natężenia pól magnetycznych w otoczeniu krajowych linii
napowietrznych 110 kV przy największym zwisie linii, na wysokości 2 m nad ziemią wynosiły dla
linii 110 kV – 15,3 A/m,
20
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Rys.4 przedstawia wykres natężenia pola magnetycznego na wysokości 2m nad poziomem terenu
dwutorowej linii 110kV w przekroju poprzecznym przy istniejących słupach serii Dc2 typu ONIII, w której
najniższe przewody są na wysokości 11m nad ziemią.
Z obliczeń wynika, że dla takiego układu przewodów obszary I i II oddziaływania pola magnetycznego na
wysokości 2m nie występują.
Maksymalne natężenie pola magnetycznego, jakie może wystąpić bezpośrednio pod przewodami linii
2x110kV na wysokości 2,0m nad poziomem terenu nie powinno przekroczyć wartości 3,5A/m.
Rys. 5 przedstawia rozkład pola magnetycznego w przekroju poprzecznym dwutorowej linii 110kV przy
istniejących słupach Dc2 typu ONIII, w której najniższe przewody są na wysokości 11m nad ziemią.
Kolorowe izolinie rozkładu pola magnetycznego nakreślone są co 10A/m – od 10,0A/m do 100,0A/m.
Czerwone izolinie posiadają wartość 60A/m i stanowią granicę pomiędzy bezpiecznym dla przebywania
ludzi i zwierząt, a obszarem oddziaływania pola magnetycznego na żywe organizmy.
Pozostałe izolinie koloru zielonego określają wartości pośrednie między 10 i 60A/m i dalej od 70A/m do
100A/m, co 10A/m.
Hałas (pole akustyczne)
21
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Uciążliwość1 hałasu zależna jest od jego poziomu, charakterystyki w funkcji częstotliwości, czasu
trwania, a także od cech indywidualnych osoby, na którą oddziałuje hałas. Źródłem hałasu (szumu
akustycznego), wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne są: ulot z elementów
przewodzących linii znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów roboczych) oraz
wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego.
Poziom hałasu wytwarzanego przez linie zależy od ich konstrukcji, w szczególności zaś od
rodzaju zastosowanych przewodów roboczych oraz od warunków pogodowych. Linie wyposażone
w przewody wiązkowe, szczególnie w wiązki trzy lub czteroprzewodowe wykonane z przewodów
segmentowych, powodują znacznie mniejszy hałas niż linie wyposażone w przewody pojedyncze.
Poziom hałasu znacznie wzrasta w czasie złej pogody (mżawka, deszcz, śnieg, sadź), kiedy, jak
wspomniano wcześniej, intensywność ulotu z przewodów roboczych istotnie się zwiększa.
Wysoki poziom hałasu rejestruje się także w obszarach, gdzie występują wyjątkowo niekorzystne
warunki zabrudzeniowe. Wzrost poziomu hałasu jest wtedy spowodowany wzmożonymi
wyładowaniami na osprzęcie izolacyjnym (izolatorach). W sytuacji, gdy linia przebiega przez
obszary zabudowy mieszkalnej, hałas może być dokuczliwy dla mieszkającej tam ludności, przede
wszystkim podczas złej pogody. Poniżej, na rysunku przedstawiono poziom hałasu wytwarzanego
przez linie elektroenergetyczne na tle innych źródeł hałasu.
Oddziaływania na ludzi
Najistotniejsze oddziaływania na ludzi, które potencjalnie mogą powodować uciążliwości lub
negatywne skutki dla zdrowia, związane są z emisją zanieczyszczeń powietrza, emisją hałasu lub
promieniowania elektromagnetycznego.
Na etapie eksploatacji źródłem hałasu mogą być, w szczególnie niekorzystnych warunkach
pogodowych, linie. Promieniowanie elektromagnetyczne występować będzie w otoczeniu linii i
stacji na etapie eksploatacji.
1
uciążliwość dla środowiska - zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które
utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, np. hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza itp. Wg
http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/4116_1_U_0_uciazliwosc_dla_
srodowiska.html
22
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Na omawianym terenie wysokość zawieszenia dolnych przewodów nad poziomem terenu
decyduje o wpływie na najbliższe otoczenie w wielkości spełniającej wymogi przepisów i
komfortu ludzi. Omawiane linie wysokiego napięcia przechodzą przez tereny rolnicze, gdzie
przebywanie ludzi ogranicza się do czasu wykonywania prac polowych.
Oddziaływania na klimat akustyczny
Linie 110 kV są źródłem hałasu, mogą więc oddziaływać w pewnym stopniu na klimat akustyczny
ale będą to oddziaływania o charakterze lokalnym. Natężenie hałasu, którego źródłem są linie
elektroenergetyczne na tle innych źródeł hałasu występujących w środowisku nie jest szczególnie
wysokie. Przyczyną powstawania hałasu emitowanego przez linie są tzw. zjawiska ulotowe, które
zaobserwować można w czasie mżawki, deszczu czy mgły. Objawiają się one niezbyt jaskrawym
świeceniem przewodów linii, widocznym przede wszystkim w porze nocnej. Zjawiskom
ulotowym towarzyszy charakterystyczny szum słyszalny w sąsiedztwie linii. Przy szczególnie
wilgotnej pogodzie, w czasie niezbyt obfitego deszczu, hałas wytwarzany przez linie wzrasta, nie
przekraczając na poziomu dopuszczalnego dla określonego terenu.
Oddziaływania na powierzchnię ziemi
Na etapie eksploatacji negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi mogą wystąpić w razie
poważniejszej awarii związanej z zerwaniem przewodów linii elektroenergetycznych
spowodowane sprzętem budowlanym i transportowym podczas usuwania skutków tej awarii.
Oddziaływania na wody powierzchniowe
Na omawianym terenie pod liniami energetycznymi nie występują wody powierzchniowe.
Oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może wstąpić w przypadku usuwania awarii – gdy
trzeba będzie wprowadzić do prac ciężki sprzęt lub środki transportu i będzie miało charakter
lokalny.
Wniosek: przestrzeganie ustaleń projektu planu zagospodarowania
przestrzennego – sytuowanie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w
granicach wytyczonych przez projekt planu, umożliwi uniknięcie negatywnego
wpływu na ludzi – obszar 1RM jest to zabudowa istniejąca, która powstała
przed opracowaniem omawianego projektu zagospodarowania przestrzennego.
W § 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i
ograniczeń w ich użytkowaniu ustalono, że:
1) w pasie technicznym zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowisk
wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych;
2) w pasie technicznym zakaz nasadzeń roślinności wysokiej i o rozbudowanym
systemie korzeniowym.
23
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające z
konieczności dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz
z Traktatem z Maastricht (1991) włączona została przez Wspólnoty Europejskie do spisu ich
stałych zadań, dla których określono cele działań zapobiegawczych i regulujących.
Obecnie prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska liczy sobie kilkaset
aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia.
Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska zaliczyć należy
m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie
wpływu zanieczyszczenia na zdrowie, a także lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych.
Jako najważniejsze ustalenia należy wymienić:
- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków
ze zmianami (Dyrektywa Ptasia);
- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, art. 6 ust 3 (Dyrektywa Siedliskowa).
Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000, której celem jest
zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w
skali Europy.
Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty
rządowe: II Polityka Ekologiczna Państwa oraz Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016. Oba te dokumenty respektują zapisy Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w której w art. 5 zapisano „Rzeczpospolita Polska (...)
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” oraz konieczności
zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i
przyszłym pokoleniom.
II Polityka Ekologiczna Państwa określa, że zasadą polityki ekologicznej państwa jest
zasada zrównoważonego rozwoju, ustanowiona w ramach Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r.
Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i
działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i
walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości
korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym
zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej
różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i
genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony
środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.
24
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska. Wśród nich, w
kontekście zakresu ustaleń projektów planów miejscowych, wymienić należy m.in.:
• racjonalizację użytkowania wody,
• ochronę gleb,
• zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji,
• zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych,
• gospodarowanie odpadami,
• jakość wód,
• jakość powietrza, zmiany klimatu,
• hałas i promieniowanie,
• różnorodność biologiczna i krajobrazowa.
Ponadto, dokument wskazuje na konieczność stworzenia spójnego wewnętrznie
systemu prawa ochrony środowiska, dostosowanego do wymagań unijnych. Wymaga
poddania dokumentów programowych z dziedziny ochrony środowiska (planów, strategii,
polityk, itp.) ocenie ekologicznej skuteczności lub ocenie oddziaływania na środowisko (w
formie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko), ocenie efektywności kosztowej,
konsultacjom społecznym, ocenie zgodności z wymogami Unii Europejskiej.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 stanowi
załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia „Polityki...”. Sporządzona została przez Ministerstwo Środowiska, zgodnie z
wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Omawiany dokument określa cele średniookresowe do 2016 r. oraz wskazuje
kierunki działań do wykonania w latach 2009-2012 w odniesieniu do zagadnień związanych z:
1. kierunkami działań systemowych,
2. ochroną zasobów naturalnych,
3. poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Wśród działań systemowych dokument wymienia aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym i w jego ramach cel dotyczący podnoszenia roli planowania przestrzennego, które
powinno być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. Wskazuje się na konieczność
wdrażania wytycznych dotyczących uwzględnienia w planach zagospodarowania
przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wdrożenie przepisów
umożliwiających przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na
etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000, uwzględnianie obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określenie zasad ustalania progów tzw.
chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska,
uwzględniania w planach wyników monitoringu środowiska.
Podstawowym dokumentem prawa lokalnego w odniesieniu do niniejszego opracowania
jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotowa
25
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
(Złotów 2005)”. Jednostka „zr1” - tereny zieleni głównie lasów Zwierzyńca oraz sąsiadujących z
nim upraw rolnych i zadrzewień brzegów jez. Miejskiego, siedziby nadleśnictwa i stacji GPZ.
Obowiązuje:
a) strefa ochrony krajobrazu i strefy stanowisk archeologicznych
b) strefa ochrony ekspozycji Starego Miasta
c) ochrona obszarów występowania zwierząt i roślin chronionych
Zadość uczynieniem tym przepisom są rygorystyczne zakazy, nakazy i dopuszczenia zawarte w
§ 3 – w którym ustala się ochronę wartości archeologicznych i architektonicznych na terenie
objętym planem (dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego istnieje obowiązek
prowadzenia przy realizacji inwestycji badań archeologicznych, zakres których określi pozwolenie
WWKZ na badania archeologiczne przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt planu zagospodarowania dla omawianego obszaru jest zgodny z podstawowymi
zasadami określonymi w wyżej wymienionych przepisach.
7. Przewidywane
znaczące
oddziaływania,
w
tym
oddziaływania
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz
integralność tego obszaru oraz na środowisko a ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego.
Główne cele projektowanego planu
W związku z zagospodarowaniem brzegów wokół Jeziora Miejskiego w sposób
umożliwiający z korzystania z niego w sposób rekreacyjny, tereny położone między właśnie J.
Miejskim, drogą wojewódzką nr 188 a rzeką Głomią stały się atrakcyjne dla budownictwa
jednorodzinnego, więc zaszła pilna konieczność wprowadzenia ustaleń funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie przypisania mu funkcji terenu: rolniczych, rekreacyjnych, zieleni,
zabudowy zagrodowej, usług turystycznych, dróg publicznych oraz wtórnego podziału terenów,
projektu infrastruktury podziemnej, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz
ustalenia warunków zabudowy.
Omawiany projekt planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnił istniejące już
zabudowy gospodarcze.
Jak stwierdzono w rozdziale 4 prognozy, w granicach opracowania planu miejscowego nie
występują przedsięwzięcia zaliczane do kategorii przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na
środowisko.
26
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Począwszy od §7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wyszczególniono tereny o różnej funkcji.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
W § 7. ustalono następujące warunki zabudowy dla terenu oznaczonego MN:
przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
dopuszczalne – budynki gospodarcze i garażowe, usługi nieuciążliwe;
dopuszcza się wtórny podział terenu na działki budowlane;
dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce max 250 m2;
teren biologicznie czynny min. 60% niezabudowanej powierzchni działki;
budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
budynki mieszkalne: maksymalna wysokość zabudowy 8.0 m, dach płaski lub stromy: dwu- lub
wielopołaciowy o nachyleniu połaci 30-45°;
zabudowa gospodarcza: maksymalna wysokość zabudowy 5.0 m, dach jedno-, dwu- lub
wielopołaciowy o nachyleniu połaci do 45°;
dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza liniami zabudowy;
dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości max 2.0 m;
dojazd z drogi gminnej dz. nr 18, przy czym dla części działki nr 20, przeznaczonej pod
inwestycję polegającą na podziale nieruchomości nr 20 i wydzieleniu działki pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, przewidzianej do realizacji w Złotowie
przy ul. Powstańców, dopuszcza się obsługę komunikacyjną za pomocą istniejącego zjazdu z
drogi wojewódzkiej nr 188 do dz. o nr ewidencyjnym 21;
poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy mieszkalnej inwestor zobowiązany jest do
zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości sąsiedztwa drogi
wojewódzkiej klasy G do poziomu określonego w przepisach odrębnych.
W § 8 ustalono następujące warunki zabudowy dla terenu oznaczonego 1RM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej;
dopuszczalne – usługi nieuciążliwe;
teren biologicznie czynny min. 60% niezabudowanej powierzchni terenu;
dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni terenu;
budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza liniami zabudowy;
budynki mieszkalne: maksymalna wysokość zabudowy 8.0 m, dach dwu- lub wielopołaciowy o
nachyleniu połaci 30-45°;
zabudowa gospodarcza: maksymalna wysokość zabudowy 7.0 m, dach jedno-, dwu- lub
wielopołaciowy o nachyleniu połaci do 45°;
poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy
zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości max 2.0 m;
zakaz hodowli zwierząt z wyjątkiem hodowli związanej z działalnością agroturystyczną
i rekreacyjną;
obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z § 6.
27
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
W § 9 ustalono następujące warunki zabudowy dla terenu oznaczonego 2RM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej;
dopuszczalne – usługi nieuciążliwe;
teren biologicznie czynny min. 60% niezabudowanej powierzchni terenu;
dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 25% powierzchni terenu;
budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza liniami zabudowy;
budynki mieszkalne: maksymalna wysokość zabudowy 7.0 m, dach dwu- lub wielopołaciowy o
nachyleniu połaci 30-45°;
zabudowa gospodarcza: maksymalna wysokość zabudowy 5.0 m, dach jedno-, dwu- lub
wielopołaciowy o nachyleniu połaci do 45°;
poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów zabudowy
zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości max 2.0 m;
zakaz hodowli zwierząt z wyjątkiem hodowli związanej z działalnością agroturystyczną
i rekreacyjną .
W § 10. ustalono następujące warunki zabudowy dla terenu oznaczonego UT:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług turystycznych, jak: pole namiotowe, kempingowe,
karawaningowe;
2) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych na potrzeby obsługi pola namiotowego budynki sanitarne, gospodarcze i socjalno – biurowe obsługi pola namiotowego, budynki z
usługami gastronomicznymi, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury,
terenowych urządzeń sportu i rekreacji;
3) teren biologicznie czynny min. 70% powierzchni;
4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 15% powierzchni terenu;
5) wysokość zabudowy max 7.5 m;
6) dach płaski, dwu- lub wielopołaciowy o nachyleniu połaci 30-45°;
7) poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
W § 11. ustalono następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego
ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej ogólnodostępnej;
2) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżek rowerowych oraz
lokalizację obiektów małej architektury;
3) teren biologicznie czynny min. 90% powierzchni terenu;
4) zakaz sytuowania reklam;
5) zakaz sytuowania miejsc postojowych.
W § 12. ustalono następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego
ZN:
28
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
1)
2)
3)
4)
przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni niepublicznej;
zakaz zabudowy;
zakaz wykonywania prac ziemnych zmieniających ukształtowanie terenu;
dopuszcza się lokalizację ogrodzeń ażurowych o wysokości max 2.0 m, od strony terenów
publicznych – w nieprzekraczalnych liniach określonych na rysunku planu;
5) teren biologicznie czynny min. 95% powierzchni terenu;
6) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z § 6.
1)
2)
3)
4)
W§ 13. ustalono następujące warunki zagospodarowania dla terenów oznaczonych 1R:
przeznaczenie podstawowe: tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy;
zakaz grodzenia terenu;
obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z § 6;
dojazd z terenów KD, nie zezwala się na obsługę terenu 1R z drogi wojewódzkiej nr 188.
W § 14. ustalono następujące warunki zagospodarowania dla terenów oznaczonych 2R:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy;
2) zakaz grodzenia terenu;
3) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z § 6.
1)
2)
3)
4)
W § 15. ustalono następujące warunki zagospodarowania dla terenów oznaczonych 3R:
przeznaczenie podstawowe: tereny upraw rolnych i ogrodniczych bez prawa zabudowy;
zakaz grodzenia terenu;
dopuszcza się budowę zbiorników wodnych lub stawów o głębokości do 3.0 m,
w odległości min. 10.0 m od terenu KD;
obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu zgodnie z § 6.
W § 16. ustalono następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych
KD:
1) przeznaczenie podstawowe: droga gminna gruntowa o nawierzchni ulepszonej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: ok. 5.0 m, 6.0 m i 8.0 m;
3) wzdłuż terenu UT pas drogowy o szerokości 14.0 m z miejscami postojowymi;
4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
W § 17. ustalono się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów
oznaczonych Kx:
1) przeznaczenie podstawowe: gminny teren komunikacji pieszo-rowerowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających ok. 5.5 m;
3) nawierzchnia gruntowa ulepszona;
4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
W § 18. ustalono następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych
E:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych:
a) 1E: istniejąca stacja transformatorowa (GPZ),
b) 2E – projektowana stacja transformatorowa;
29
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
2) zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem
terenu: budowa, przebudowa, rozbudowa zgodnie z przepisami odrębnymi.
W § 19. ustalono następujące warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych
IT:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny liniowej infrastruktury technicznej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 188;
2) zakaz sadzenia zieleni wysokiej i średniej;
3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska:
Lp
1
Elementy
środowiska
Różnorodność
biologiczna
2
Ludzie
3
Zwierzęta
4
Rośliny
Ocena skutków
oddziaływania
Nie
nastąpi
likwidacja Bezpośrednie,
bioróżnorodności na terenie długoterminowe,
opracowania;
istniejąca stałe.
roślinność
zostanie
wzbogacona o nasadzenia w
obrębie
terenów
zieleni
urządzonej i nieurządzonej.
Ewentualnie
zdjęta
wierzchnia warstwa gleby
zostanie wykorzystana na
miejscu.
Zmiana krajobrazu, poprzez Bezpośrednie,
powstanie
dodatkowych długoterminowe,
terenów
rekreacyjnych, stałe.
terenów zieleni urządzonej,
zabudowy rekreacyjnej.
Likwidacja fauny glebowej Bezpośrednie,
na terenach posadowienia długoterminowe,
obiektów budowlanych i pośrednie, stałe.
budowy
dróg
komunikacyjnych.
Dopuszczając
ogrodzenia
ażurowe nie utrudni się
migracji drobnych zwierząt.
Do istniejącej roślinności Bezpośrednie,
naturalnie porastającej brzegi długoterminowe,
jeziora (buki, leszczyna, stałe.
olcha) zostanie dołożona
roślinność
z
celowych
nasadzeń podczas urządzania
terenów
zielonych
i
Sposób oddziaływania
Uwagi
W skutek zagospodarowania
terenu powstanie roślinność
typu parkowego – skutki
pozytywne
Pozytywny wpływ na estetykę
otoczenia – teren zostanie
zagospodarowany.
Powstanie
infrastruktura rekreacyjna
Znaczenie
minimalnie
negatywne
obejmujące
zasięgiem budynki i drogi.
Zmiany pozytywne
30
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
5
6
7
8
rekreacyjnych.
Woda
Wody powierzchniowe nie
występują, natomiast wpływ
na wody jeziora lub rzeki
Głomi
otaczające
teren
objęty opracowaniem może
występować
jedynie
w
przypadku nieprawidłowej
eksploatacji urządzeń.
Powietrze
i Realizacja
założeń
klimat lokalny projektowanego dokumentu
planistycznego
nie
przyniesie
zmian
w
odniesieniu do czystości
powietrza. Nieliczne budynki
ogrzewane
paliwami
niskoemisyjnym
nie
spowodują
drastycznego
wzrostu zanieczyszczeń..
Powierzchnia
Posadowienie
budynków,
ziemi
realizacje dojazdów oraz
infrastruktury
technicznej
spowoduje
nieznaczne
niwelacje i plantowanie
terenu.
Krajobraz
W krajobrazie pojawią się
nowe obiekty kubaturowe –
powstaną
w
sposób
zorganizowany.
Bezpośrednie,
krótkoterminowe,
chwilowe.
Woda opadowa lub roztopowa
nie
będzie
zawierała
zanieczyszczeń
innych niż
dotychczas co oznacza, iż będzie
to wpływ minimalny.
Bezpośrednie,
Skala zmian proponowanych
krótkoterminowe i w analizowanym
długoterminowe.
dokumencie
nie
stanowi
zagrożenia
dla
jakości
powietrza.
Bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe.
Wpływu
tych
prac
na
ukształtowanie terenu będzie
minimalne.
Bezpośrednie,
długoterminowe,
stałe.
Zmiany pozytywne
9
Zasoby
naturalne
nie występuje
Na omawianym terenie zasoby
naturalne nie występują.
10
Dobra
materialne
nie występuje
Na omawianym terenie dobra
materialne nie występują.
W granicach objętych planem nie stwierdzono występowania chronionych gatunków flory w
rozumieniu: Rozporządzenia Ministra Środowiska 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81).
Na terenie opracowania nie występują siedliska podlegające ochronie w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510) oraz gatunki chronione w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011
nr 237 poz. 1419).
31
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Charakter planu, jego założenia i przyszła realizacja nie powinny wpłynąć negatywnie na
obszary NATURA 2000. Oddziaływanie planu na środowisko będzie miało charakter lokalny,
zasięgiem obejmujący tereny objęte drogą wojewódzką nr 188, brzegiem Jeziora Miejskiego i
rzeką Głomią.
8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz
integralność tego obszaru
Teren objęty projektem planu funkcjonalnie należy do obszaru rolniczego. Przyrodniczo
teren nie stanowi ważnego elementu w systemie przyrodniczym miasta. Środowisko tego obszaru
ma charakter typowy dla obszarów rolnych.
Jednakże, by ograniczyć do minimum wpływ realizacji dokumentu na ludzi oraz
środowisko przyrodnicze wprowadzono szereg ograniczeń wymienionych w § 4 i 5 projektu
planu:
W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustalono, że:
1) zagospodarowanie odpadów komunalnych: nakaz gromadzenia segregowanych odpadów w
przystosowaniu do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na
terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi.
2) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeń do atmosfery musi spełniać kryteria
dopuszczalnych norm zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowo na teren działki własnej;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej obowiązek wykonania nawierzchni
utwardzonych (jak dojazdy do garaży, miejsca postojowe, ścieżki itp.) z materiałów takich jak
kostka brukowa, betonowa itp., ułożonych w sposób umożliwiający infiltrację do gruntu wód
opadowych i roztopowych;
5) sposób postępowania z masami ziemnymi z wykopów budowlanych:
a) warstwę próchniczą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,
b) nadwyżki ziemi nieorganicznej należy wywozić w miejsce wskazane przez właściwe służby
gminne;
6) zakaz eksploatacji torfu i piasku;
7) zakaz wycinki drzew o średnicy powyżej 15 cm;
8) obowiązek stosowania ogrodzeń pozwalających na swobodne przemieszczanie się drobnych
zwierząt – do wyboru:
) ogrodzenie ażurowe bez podmurówki np. w postaci siatki ogrodzeniowej rozpiętej na
słupach, w odległości 15 - 20 cm od powierzchni gruntu,
a) ogrodzenie ażurowe na podmurówce nie wyższej niż 10 cm nad poziom gruntu, pod
32
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
warunkiem umieszczenia siatki lub sztachet na wysokości nie mniejszej niż 15 cm od
podmurówki;
9) wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza
terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
10) wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o
których mowa w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, których
lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
Ustalono następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej terenu objętego
planem zagospodarowania przestrzennego:
1) odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, zakaz budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków;
2) zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć – do czasu wybudowania miejskiej sieci wodociągowej;
3) zakaz stosowania napowietrznych linii energetycznych nn;
4) na terenach R i KD dopuszcza się lokalizację napowietrznych i kablowych linii SN i WN;
5) dopuszcza się prowadzenie linii średniego i wysokiego napięcia w sposób nie kolidujący z
terenami przeznaczonymi pod zabudowę;
6) ogrzewanie budynków przez indywidualne systemy grzewcze oparte o niskoemisyjne źródła
ciepła.
9.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego nie rozważano innych wariantów
rozwiązań wewnętrznych. Wybór tego rozwiązania nastąpił po konsultacjach społecznych z
udziałem zainteresowanych stron. Żadne sugestie, co do koncepcji rozwiązań urbanistycznych, nie
różnicowały ich w zasadniczy sposób pod względem oddziaływania na środowisko. Wobec czego
odstąpiono od rozważania alternatywnych rozwiązań.
W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego nie napotkano na trudności
wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
33
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość
jej przeprowadzania
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) organ sporządzający miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Burmistrz Miasta) zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie
kadencji rady na przeprowadzenie analizy w zagospodarowaniu przestrzennym. Z tą samą
częstotliwością wykonana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu. Czynność ta
byłaby zrealizowana poprzez komisję powołaną przez Burmistrza, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na realizację planu w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni
biologicznie czynnej.
Z powyższych rozdziałów wynika, że plan zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie
znacząco na środowisko a może nawet pozytywnie oddziaływać na jego komponenty. Należy
jednak podkreślić, że niezbędne jest wstępne określenie metody analizy skutków oddziaływania
na środowisko w celu zapewnienia: w przypadku negatywnego oddziaływania – zmniejszenia
skutków, w przypadku pozytywnego oddziaływania – utrzymania pozytywnych skutków dla
środowiska.
W dużej mierze zapewniają to okresowe kontrole obiektów budowlanych i instalacji,
których celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego i estetycznego. Co najmniej raz w
roku okresowej kontroli podlegają urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska.
Analizę skutków realizacji postanowień planu proponuje się także wykonać w ramach
oceny aktualności studium i planów sporządzanych przez burmistrza. Analizy te opierają się
głównie na rejestrach wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Należałoby zwrócić
szczególną uwagę na realizację planu w zakresie zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni
biologicznie czynnej ustalonej w planie. Ponad to, do wykonania
analiz możliwe jest
wykorzystanie sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko.
Dokumenty te stanowią istotne źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie.
Posiłkować się można wynikami badań zanieczyszczeń powietrza, wody i innych składników
środowiska prowadzonymi przez instytucje państwowe np. WIOŚ Poznaniu.
11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Oddziaływanie oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z
uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu,
krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między tymi
czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społecznogospodarczych spowodowane zmianami tych czynników.
Natomiast oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, nie
mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony,
34
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo
położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony;
Podstawowymi aktami prawa międzynarodowego regulującymi kwestie transgranicznego
oddziaływania na środowisko planowanych działalności oraz określającymi obowiązki i
uprawnienia umawiających się państw oraz ich społeczeństw, także w zakresie ewentualnego
przeciwdziałania realizacji takich działalności, są Konwencja o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. oraz
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska podpisana w Aarhus dnia 25
czerwca 1998 r. Podstawowe postanowienia pierwszej z ww. konwencji zostały wdrożone do
prawa wspólnotowego oraz znajdują odzwierciedlenie w art. 118 - 120 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
O planowanej inwestycji powinna zostać poinformowana także opinia publiczna danego państwa strony narażonej, czyli jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z prawem
krajowym lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, którym przysługuje prawo
zgłaszania stronie (państwu) pochodzenia uwag lub zastrzeżeń do planowanej działalności,
również po zapoznaniu się z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja
końcowa dotycząca planowanej działalności powinna zaś uwzględniać wyniki konsultacji
prowadzonych przez strony oraz uwagi zgłaszane przez stronę narażoną oraz jej opinię publiczną
na terenach narażonych na szkodliwe
Jeżeli chce się mówić o transgranicznym przemieszczaniu zanieczyszczeń można mówić o dwóch
głównych aspektach tego przemieszczania, ujętych w dwóch konwencjach, których Polska jest
sygnatariuszem:
1. KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ - o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych. Wg niej :
a) „odpady” są to substancje lub przedmioty, które są usuwane lub których usuwanie
zamierza się przeprowadzić albo których usuwanie jest wymagane z mocy przepisów
prawa krajowego
b) „gospodarka” oznacza gromadzenie, transport i usuwanie odpadów niebezpiecznych
lub innych odpadów, łącznie z późniejszym postępowaniem z miejscami, na które się je
usuwa;
c) „transgraniczne przemieszczanie” oznacza jakiekolwiek przemieszczanie odpadów
niebezpiecznych lub innych odpadów z obszarów znajdujących się pod jurysdykcją
krajową jednego państwa do obszarów lub przez obszary znajdujące się pod jurysdykcją
innego państwa albo do obszarów lub przez obszary nie znajdujące się pod żadną
krajową jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, pod warunkiem że w takie
przemieszczanie zaangażowane są co najmniej dwa państwa;
d) „usuwanie” oznacza jakąkolwiek działalność wyszczególnioną w aneksie IV niniejszej
konwencji;
2. KONWENCJA sporządzona w Genewie - w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza na dalekie odległości. Wg tej konwencji:
a) "zanieczyszczanie powietrza" oznacza wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub
pośrednio, substancji lub energii do powietrza, powodujących szkodliwe skutki tego
35
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
rodzaju, że zagrażają zdrowiu ludzkiemu, wyrządzają szkodę zasobom żywym i
ekosystemom oraz dobrom materialnym, a także ograniczają lub wywierają szkodliwy
wpływ na rekreacyjne lub inne prawnie dozwolone użytkowanie środowiska, a wyrażenie
"zanieczyszczenia powietrza" będzie rozumiane zgodnie z powyższym,
b) „transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości" oznacza
zanieczyszczanie powietrza, którego fizyczne pochodzenie jest umiejscowione całkowicie
lub częściowo na obszarze znajdującym się pod jurysdykcją jednego państwa i które ma
szkodliwy wpływ na obszar znajdujący się pod jurysdykcją innego państwa na taką
odległość, że nie jest w ogóle możliwe rozróżnienie udziału pojedynczych źródeł emisji
lub grup źródeł.
Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń planu miejscowego
z uwagi na miejscowy zasięg nie zachodzi żadna z zależności wymienionych ww.
konwencjach by można było mówić o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
12. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do
przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Obowiązek jej opracowania
wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Zasadniczym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza obecnego stanu
środowiska oraz wskazanie potencjalnego negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko.
Niniejsza prognoza jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w rejonie
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i
rzeką Głomią.
Projekt planu oprócz ustaleń dotyczących użytkowania i zagospodarowania terenu
wprowadza także ustalenia zakresem obejmujące działania ukierunkowane na ochronę
środowiska. Ustalenia planu, w głównej mierze mają charakter porządkujący zwiększając
jednocześnie powierzchnię zabudowy.
Prognoza składa się z 11 części. W pierwszej zawarto informacje o zawartości,
głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
przytoczono podstawę prawną określono zakres i cel opracowania, omówiono powiązania
projektowanego dokumentu z przepisami prawa.
W drugiej części przestawiono informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
prognozy. W części trzeciej scharakteryzowano istniejący stan środowiska oraz potencjalne
zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. Omówiono
36
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
poszczególne elemnty środwiska przyrodniczego oraz ich wzajemne powiązania, w tym rzeźbę
terenu, budowę geologiczną, warunki glebowe, świat roślin i zwierząt, klimat, wody
powierzchniowe i podziemne oraz stan powietrza atmsferycznego. Omówiono stan ochrony
przyrody oraz jej odporności na degradację.
W czwartej części omówiono stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem.
W części piątej przedstawiono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody.
W części szóstej omówiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu.
W części siódmej przedstawiono cel i zapisy projektu planu oraz przewidywane znaczące
oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i
negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru
oraz na środowisko.
W ósmej części omówiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru oraz przedstawiono założenia
projektowanego dokumentu w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.
W części dziewiątej przedstawiono wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych oraz wskazano
napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Część dziesiąta to propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania. W końcowej
części jedenastej umieszczono informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko.
Realizacja projektowanego dokumentu, przy założeniu pełnego zastosowania i
przestrzegania ustaleń dotyczących kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, w
połączeniu z kontrolą realizacji poszczególnych etapów realizacyjnych, nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na zasoby i walory środowiska przyrodniczego. Należy zwrócić
uwagę, że projekt planu zawiera zapisy, sformułowane w formie zakazów, nakazów i
dopuszczeń, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, w zakresie
ochrony zasobów wodnych, zieleni, powierzchni ziemi, powietrza oraz klimatu
akustycznego.
Opracował:
37
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Załącznik nr 1
Przewidywane oddziaływanie drogi wojewódzkiej nr 188
Badania natężenia ruchu drogowego na drodze nr 188 w Złotowie przeprowadzono w
2010 roku i określono, że w ciągu doby w tym punkcie przejeżdża 5188 pojazdów, w tym: 4622
poj. osobowych i mikrobusów, 213 poj. dostawczych, 229 poj. ciężarowe, 67 autobusów, 10
ciągników i 47 motocykli.
Droga krajowa nr 188 może powodować wiele negatywnych oddziaływań na bezpośrednie
otoczenie drogi, tj. na środowisko przyrodnicze, warunki życia ludzi, choć nastąpić to może w
sposób ograniczony z uwagi na:
 Znaczne oddalenie od drogi terenów zwłaszcza 1RM i 2RM,
 Droga wojewódzka leży poniżej terenu będącego przedmiotem opracowania, co
również utrudnia rozchodzenie się fal akustycznych,
 Istotnymi elementami tworzącymi hałas komunikacyjny będą pojazdy wyjeżdżające z
m. Blękwit kierunku Złotowa, ponieważ pojazdy jadące w przeciwną stronę zjeżdżają
z górki, więc emitują hałas o niższym natężeniu.
38
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Oddziaływania jej na środowisko przyrodnicze mogą sprowadzać się do następujących
elementów:
 powietrze i klimat, klimat akustyczny
 wody powierzchniowe i podziemne
poprzez następujące rodzaje oddziaływań:
 emisja zanieczyszczeń do powietrza,
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz pogorszenie
stosunków wodnych
Oddziaływanie drogi na tereny objęte planem można podzielić na różne okresy oddziaływań:
 prace przy przebudowie, remoncie
 eksploatacji bieżącej - utrzymania (w tym zimowego)
 nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZŚ) wskutek zdarzenia drogowego
Zminimalizować wpływ na omawiane tereny można poprzez:
1) Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza:

ekrany – sztuczne przegrody: drewniane, betonowe, metalowe, z tworzyw
sztucznych, łączone niekiedy z zielenią (pnącza),
 pasy zieleni – zróżnicowane gatunkowo i wysokościowo,
W § 6 pkt. 12) ustalono, że to inwestor zobowiązany jest do zastosowania środków technicznych
zmniejszających uciążliwości sąsiedztwa drogi wojewódzkiej klasy G do poziomu określonego w
przepisach odrębnych.
Wpływ na klimat akustyczny otoczenia.
Ogólne zasady określania zasięgu hałasu ruchu drogowego emitowanego do środowiska:
Określając zasięg hałasu należy ustalić lokalizację drogi w terenie i określić wartość
dopuszczalnych poziomów dźwięku A na terenach przyległych do terenu drogi, zgodnie z
przepisami prawnymi obowiązującymi w czasie wykonywania oceny, z jednoczesnym
uwzględnieniem perspektywicznego planu zagospodarowania terenu oraz wytypować wszystkie
źródła hałasu zarówno na otwartej przestrzeni jak i w budynkach.
Metodyka opracowywania
Analizę dotyczącą uciążliwości i zasięgu hałasu emitowanego z terenu inwestycji przeprowadzono
zgodnie z:
 Instrukcją 333 ITB i 308 ITB,
 Dodatkowymi danymi z Instrukcji 311 ITB
39
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią


Załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 79 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
z 1992r. w sprawie wdrożenia w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska
systemu kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ),
Zgodnie z klasyfikacją dla terenów zabudowy wielorodzinnej można przyjąć następujące wartości
normatywne:
 Równoważny poziom dźwięku LAeq w dzień – 60 dB (A)
 Równoważny poziom dźwięku LAeq w nocy – 50 dB (A)
Dane wyjściowe do obliczeń:
Podstawą merytoryczną wykonania studium uciążliwości jest instrukcja 338 ITB, instrukcja 311
ITB oraz załącznik nr 2 do zarządzenia nr 79 GIOŚ.
a) założenia
w ramach niniejszej oceny konieczna jest analiza akustyczne terenu i okolic z
uwzględnieniem wszystkich źródeł emitujących hałas do środowiska. Analiza oddziaływań
akustycznych zawarta w niniejszym opracowaniu opiera się na analizie pola akustycznego w
okolicy przedsięwzięcia. Do tego celu opracowano mapę z uwzględnieniem wszystkich istotnych
elementów biorących udział w kształtowaniu pola akustycznego, tzn. źródeł ruchomych: ruch
pojazdów;
Źródła hałasu związane z funkcjonowaniem drogi są:
 pojazdy osobowe i mikrobusy – 75 dB podczas jazdy z prędkością 50 km/h i podczas
ruszania (~2s/1poj)
 pojazdy ciężarowe (emitujące największy hałas podczas ruszania - 111,0 dB w czasie
5s/1, średnio 95,0 dB w czasie jazdy;
 ciągnik – przyczepa – ruszanie 105dB i średnio 99,5 dB w czasie 10s na 1/pojazd w
czasie jazdy.
 Autobus – 85 dB w czasie jazdy i 90 dB podczas ruszania (w czasie 4 s/poj)
Obliczenia
1)Pora dzienna
Manewrowanie sprzętem
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego modelującego miejsce
przyspieszania pojazdu wynosi:
LWeg8 = 10log[1/43200x (3200x3x100,1x75+ 160x2x 100,1x90 +170x3x 100,1x111 + 55x4x100,1x90 +
8x4x100,1x105)] = 91,80 dB (A)
40
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła modelującego jazdę – przejazd
wnosi:
LWeg8 = 10 log [1/43200 x (3200x7x100,1x75+ 160x7x 100,1x80 +170x7x 100,1x87 + 55x7x100,1x85 +
8x10x100,1x99,5)] = 77,2 dB(A)
Suma geometryczna źródeł hałasu wynosi:
n
Lsum = 10 logΣ100,1 li
i
Lsum = 10 log [100,1x91,8 + 100,1x77,2] = 91,9 dB (A)
2)Pora wieczorna
Manewrowanie sprzętem
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego modelującego miejsce
przyspieszania pojazdu wynosi:
LWeg8 = 10 log [1/18000x (1000x3x100,1x75+ 40x2x 100,1x90 +31x3x100,1x111 + 14x4x100,1x90 +
2x4x100,1x105)]= 88,3 dB (A)
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła modelującego jazdę – przejazd
wnosi:
LWeg8 = 10 log [1/18000 x (1000x7x100,1x75+ 40x7x 100,1x80 +31x7x100,1x111 + 14x7x100,1x85 +
2x10x100,1x99,5)]= 91,9 dB(A)
Suma geometryczna źródeł hałasu wynosi:
Lsum = 10 log [100,1x88,3 + 100,1x91,9] = 93,5 dB (A)
Obliczenia poziomu dźwięku dokonano pry pomocy programu firmy Eko-Soft – OPA SON 2
(obliczenia w załączeniu).
3)Pora nocna
Manewrowanie sprzętem
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła punktowego modelującego miejsce
przyspieszania pojazdu wynosi:
LWeg8 = 10 log [1/25200x (422 x3x 100,1x75 + 13x 2x100,1x90+28x7x100,1x111)] = 89,9 dB (A)
Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej zastępczego źródła modelującego jazdę – przejazd
wnosi:
41
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
LWeg8 = 10 log [1/25200 x(422x7x 100,1x75 + 13x 7x100,1x80+28x7x100,1x111)] = 89,9 dB(A)
Suma geometryczna źródeł hałasu wynosi:
Lsum = 10 log [100,1x63,9 + 100,1x62,8] = 92,9dB (A)
Wnioski
Po analizie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy omawianego terenu, a tym bardziej na
najbliższych terenach zamieszkałych przez zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
42
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
ZAŁĄCZNIK NR 2
Z.U.O. "EKO - SOFT"
Łódź ul. Rogozińskiego 17/7
tel. 042 648 71 85
HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 1.0
___________________________________________________________________________
Właściciel licencji: Zakład Usług Obliczeniowych "EKO-SYSTEM"
ul. Ogrodowa 1 77-400 Złotów
Licencja nr JC/77400/OKS1/07 z dnia 19.12.2007
DANE WEJSCIOWE
-------------1.
2.
3.
4.
Nazwa projektu: droga wojewódzka nr 188 - j. miejskie
Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotność względna powietrza [%]= 70
Tło akustyczne dB(A):
dzień
: 0
wieczór : 0
noc
: 0
5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.5
6. Liniowe źródła hałasu
---------------------------------------------------------------------| Lp |
Symbol
| Początek
|
Koniec
| LAW
|
|
|
| x1
y1
z1 | x2
y2
z2 |
|
|-------------------------|-----------------|----------------|-------|
|
|
| m
m
m |
m
m
m |dB(A) |
======================================================================
1
droga188
-45.0 -249.4 0.0 496.5 419.8 0.0
dzien
91.9
wieczór
93.5
noc
92.9
2
liniaenerg1
-205.6-158.2 0.0 217.8 171.6 0.0
dzien
40.0
wieczór
40.0
noc
40.0
3
liniaenerg2
-249.4-110.7 0.0 210.5 175.2 0.0
dzien
40.0
wieczór
40.0
noc
40.0
7. Ekrany - budynki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp|
Symbol
|Wia|
Współrzędne x,y wierzchołków ekranu[m]
| ho | h1 | Współczynniki |
|
|ta |
x1
y1
|
x2
y2
|
x3
y3
|
x4
y4
| m | m | odbicia scian |
|
|(W)|
|
|
|
|
|
| nr 1 - 4
|
======================================================================================================================
1
nasyp
-40.2 -227.5
449.0
382.1
442.9
388.2
-47.5
-217.8
0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Koniec danych
43
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
Poziom dźwięku A równoważny
-----------------------------------------------------------------|
Nr | Współrzędne punktów |
Poziom dźwięku A w porach
|
|punktu |
x
|
y
|
z
|
dnia
| wieczoru |
nocy
|
|----------------------------------------------------------------|
|
|
m
|
m
|
m
| dB(A)
| dB(A)
| dB(A)
|
==================================================================
1
-400
400
0.0
18.9
20.5
19.9
2
-350
400
0.0
19.3
20.9
20.3
3
-300
400
0.0
19.8
21.4
20.8
4
-250
400
0.0
20.2
21.8
21.2
5
-200
400
0.0
20.7
22.3
21.7
6
-150
400
0.0
21.1
22.7
22.1
7
-100
400
0.0
21.6
23.2
22.6
8
-50
400
0.0
22.2
23.8
23.2
9
0
400
0.0
22.8
24.4
23.8
10
50
400
0.0
23.4
25.0
24.4
11
100
400
0.0
24.0
25.6
25.0
12
150
400
0.0
24.8
26.4
25.8
13
200
400
0.0
25.6
27.2
26.6
14
250
400
0.0
26.4
28.0
27.4
15
300
400
0.0
27.5
29.1
28.5
16
350
400
0.0
29.1
30.7
30.1
17
400
400
0.0
32.0
33.6
33.0
18
-400
350
0.0
19.2
20.8
20.2
19
-350
350
0.0
19.6
21.2
20.6
20
-300
350
0.0
20.0
21.6
21.0
21
-250
350
0.0
20.5
22.1
21.5
22
-200
350
0.0
21.0
22.6
22.0
23
-150
350
0.0
21.5
23.1
22.5
24
-100
350
0.0
22.0
23.6
23.0
25
-50
350
0.0
22.6
24.2
23.6
26
0
350
0.0
23.3
24.9
24.3
27
50
350
0.0
23.9
25.5
24.9
28
100
350
0.0
24.7
26.3
25.7
29
150
350
0.0
25.5
27.1
26.5
30
200
350
0.0
26.4
28.0
27.4
31
250
350
0.0
27.4
29.0
28.4
32
300
350
0.0
28.7
30.3
29.7
33
350
350
0.0
30.2
31.8
31.2
34
400
350
0.0
31.6
33.2
32.6
35
-400
300
0.0
19.4
21.0
20.4
36
-350
300
0.0
19.9
21.5
20.9
37
-300
300
0.0
20.3
21.9
21.3
38
-250
300
0.0
20.9
22.5
21.9
39
-200
300
0.0
21.4
23.0
22.4
40
-150
300
0.0
21.9
23.5
22.9
41
-100
300
0.0
22.5
24.1
23.5
42
-50
300
0.0
23.1
24.7
24.1
43
0
300
0.0
23.8
25.4
24.8
44
50
300
0.0
24.5
26.1
25.5
45
100
300
0.0
25.4
27.0
26.4
46
150
300
0.0
26.3
27.9
27.3
47
200
300
0.0
27.4
29.0
28.4
48
250
300
0.0
28.5
30.1
29.5
49
300
300
0.0
30.0
31.6
31.0
50
350
300
0.0
32.0
33.6
33.0
51
400
300
0.0
59.4
61.0
60.4
52
-400
250
0.0
19.7
21.3
20.7
53
-350
250
0.0
20.1
21.7
21.1
54
-300
250
0.0
20.6
22.2
21.6
55
-250
250
0.0
21.2
22.8
22.2
56
-200
250
0.0
21.7
23.3
22.7
57
-150
250
0.0
22.2
23.8
23.2
58
-100
250
0.0
22.8
24.4
23.8
59
-50
250
0.0
23.6
25.2
24.6
60
0
250
0.0
24.4
26.0
25.4
44
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.2
26.2
27.2
28.4
29.9
31.9
46.1
39.3
19.9
20.3
20.9
21.4
22.1
22.6
23.4
24.1
25.0
25.9
27.0
28.3
29.7
31.7
26.8
27.8
28.8
30.0
31.5
33.5
47.7
40.9
21.5
21.9
22.5
23.0
23.7
24.2
25.0
25.7
26.6
27.5
28.6
29.9
31.3
33.3
26.2
27.2
28.2
29.4
30.9
32.9
47.1
40.3
20.9
21.3
21.9
22.4
23.1
23.6
24.4
25.1
26.0
26.9
28.0
29.3
30.7
32.7
40.6
36.0
20.1
20.6
21.2
21.8
22.4
23.1
23.8
24.7
25.6
26.7
28.0
29.5
31.3
42.2
37.6
21.7
22.2
22.8
23.4
24.0
24.7
25.4
26.3
27.2
28.3
29.6
31.1
32.9
41.6
37.0
21.1
21.6
22.2
22.8
23.4
24.1
24.8
25.7
26.6
27.7
29.0
30.5
32.3
42.2
36.7
33.9
20.3
20.9
21.5
22.1
22.8
23.6
24.3
25.2
26.3
27.6
29.0
30.9
32.4
44.8
37.4
34.4
32.4
20.5
21.1
21.8
22.5
23.2
24.1
24.8
25.8
43.8
38.3
35.5
21.9
22.5
23.1
23.7
24.4
25.2
25.9
26.8
27.9
29.2
30.6
32.5
34.0
46.4
39.0
36.0
34.0
22.1
22.7
23.4
24.1
24.8
25.7
26.4
27.4
43.2
37.7
34.9
21.3
21.9
22.5
23.1
23.8
24.6
25.3
26.2
27.3
28.6
30.0
31.9
33.4
45.8
38.4
35.4
33.4
21.5
22.1
22.8
23.5
24.2
25.1
25.8
26.8
45
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.0
28.5
30.3
32.5
51.4
38.2
34.9
32.8
31.2
20.7
21.3
21.9
22.7
23.5
24.4
25.3
26.4
27.8
29.6
32.0
47.4
39.1
35.4
33.2
31.5
30.1
20.7
21.4
22.1
22.9
23.8
24.9
25.9
27.1
28.9
31.3
28.6
30.1
31.9
34.1
53.0
39.8
36.5
34.4
32.8
22.3
22.9
23.5
24.3
25.1
26.0
26.9
28.0
29.4
31.2
33.6
49.0
40.7
37.0
34.8
33.1
31.7
22.3
23.0
23.7
24.5
25.4
26.5
27.5
28.7
30.5
32.9
28.0
29.5
31.3
33.5
52.4
39.2
35.9
33.8
32.2
21.7
22.3
22.9
23.7
24.5
25.4
26.3
27.4
28.8
30.6
33.0
48.4
40.1
36.4
34.2
32.5
31.1
21.7
22.4
23.1
23.9
24.8
25.9
26.9
28.1
29.9
32.3
40.2
35.9
33.5
31.8
30.4
29.2
20.7
21.4
22.3
23.1
24.2
25.4
26.8
28.0
30.4
41.8
37.5
35.1
33.4
32.0
30.8
22.3
23.0
23.9
24.7
25.8
27.0
28.4
29.6
32.0
41.2
36.9
34.5
32.8
31.4
30.2
21.7
22.4
23.3
24.1
25.2
26.4
27.8
29.0
31.4
41.8
36.4
33.8
32.0
30.6
29.4
28.3
20.7
21.5
22.3
23.4
24.5
26.0
27.8
43.4
38.0
35.4
33.6
32.2
31.0
29.9
22.3
23.1
23.9
25.0
26.1
27.6
29.4
42.8
37.4
34.8
33.0
31.6
30.4
29.3
21.7
22.5
23.3
24.4
25.5
27.0
28.8
46
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-250
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-350
-350
-350
-350
-350
-350
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.3
31.4
44.0
37.0
34.1
32.2
30.7
29.5
28.4
27.5
20.8
21.7
22.6
23.6
25.0
26.7
29.4
31.2
48.7
37.6
34.3
32.3
30.8
29.5
28.5
27.6
26.7
20.7
21.5
22.5
23.8
25.3
27.4
31.0
43.0
37.6
34.1
32.1
30.6
29.4
28.4
27.5
26.7
25.9
20.3
21.2
22.2
23.4
24.9
27.0
30.3
32.4
32.5
31.3
30.1
29.1
28.2
27.3
26.6
25.8
25.2
19.7
20.6
21.6
22.7
24.0
26.0
30.9
33.0
45.6
38.6
35.7
33.8
32.3
31.1
30.0
29.1
22.4
23.3
24.2
25.2
26.6
28.3
31.0
32.8
50.3
39.2
35.9
33.9
32.4
31.1
30.1
29.2
28.3
22.3
23.1
24.1
25.4
26.9
29.0
32.6
44.6
39.2
35.7
33.7
32.2
31.0
30.0
29.1
28.3
27.5
21.9
22.8
23.8
25.0
26.5
28.6
31.9
34.0
34.1
32.9
31.7
30.7
29.8
28.9
28.2
27.4
26.8
21.3
22.2
23.2
24.3
25.6
27.6
30.3
32.4
45.0
38.0
35.1
33.2
31.7
30.5
29.4
28.5
21.8
22.7
23.6
24.6
26.0
27.7
30.4
32.2
49.7
38.6
35.3
33.3
31.8
30.5
29.5
28.6
27.7
21.7
22.5
23.5
24.8
26.3
28.4
32.0
44.0
38.6
35.1
33.1
31.6
30.4
29.4
28.5
27.7
26.9
21.3
22.2
23.2
24.4
25.9
28.0
31.3
33.4
33.5
32.3
31.1
30.1
29.2
28.3
27.6
26.8
26.2
20.7
21.6
22.6
23.7
25.0
27.0
47
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa -
2011
obszaru położonego między Jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 188) i rzeką Głomią
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-350
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
-400
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.1
29.1
29.4
29.0
28.4
27.7
27.0
26.3
25.6
25.0
24.4
19.1
19.8
20.5
21.2
23.0
25.6
26.4
27.0
27.3
27.1
26.8
26.3
25.8
25.3
24.7
24.2
23.7
29.7
30.7
31.0
30.6
30.0
29.3
28.6
27.9
27.2
26.6
26.0
20.7
21.4
22.1
22.8
24.6
27.2
28.0
28.6
28.9
28.7
28.4
27.9
27.4
26.9
26.3
25.8
25.3
29.1
30.1
30.4
30.0
29.4
28.7
28.0
27.3
26.6
26.0
25.4
20.1
20.8
21.5
22.2
24.0
26.6
27.4
28.0
28.3
28.1
27.8
27.3
26.8
26.3
25.7
25.2
24.7
Poziom dźwięku A równoważny , dzień , wartość największa
występuje w punkcie x = 400,y = 300 , z = 0.0 i wynosi 59.4 dB(A)
Poziom dźwięku A równoważny , wieczór , wartość największa
występuje w punkcie x = 400,y = 300 , z = 0.0 i wynosi 61.0 dB(A)
Poziom dźwięku A równoważny , noc , wartość największa
występuje w punkcie x = 400,y = 300 , z = 0.0 i wynosi 60.4 dB(A)
Koniec obliczeń
48
Download