Nasz znak

advertisement
1
Nowy Targ 06.03.2012 rok
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak: ZP-271-12/12
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul.
Szpitalna 14 w odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców udziela wyjaśnień do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, pasków do pomiaru
glukozy we krwi i środków do żywienia dojelitowego.
TREŚĆ PYTAŃ:
1.Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę pasków do glukometrów. W
pakiecie nr 7 w częściach 1,2,3,4,5 Zamawiający żąda oferowania pasków do glukometrów
One Touch Horizon, One Touch Select, Accu Check Active, Optium Xigo Asensia Entrust.
Dotychczasowy sposób określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wyklucza
samą istotę przetargu poprzez konkretne określenie firmy, która może dostarczyć paski i jej
produkty.
Wyklucza tym samym zasadę wolnej konkurencji oraz zasadę uzyskiwania przez
Zamawiającego najkorzystniejszej ceny, szczególnie w świetle rozstrzygnięć ostatnich
przetargów, w których glukometry są oferowane przez wykonawców w cenie 1zł., co
powoduje, że koszt pasków z glukometrami jest niejednokrotnie niższy niż same paski do
glukometrów co pozwala na oszczędności dla szpitala i wymianę sprzętu na nowocześniejszy.
Wykonawca pragnie oferować swoje paski atrakcyjne cenowo, mające pozytywną opinię
wielu placówek służby zdrowia w związku z czym zadaje pytanie:
Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż
wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków
dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów,
opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH-NAD, przy czym
cena glukometrów będzie zawarta w cenie pasków.
W przypadku zgody prosimy o określenie ilości potrzebnych glukometrów potrzebnych do
każdego pakietu.
Liczymy, że Zamawiający odniesie się z należytą uwagą do wyżej przedstawionych
argumentów.
2. Dotyczy Pakietu 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz. 1 do
oddzielnego pakietu, umożliwi to uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty
cenowej oraz przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców.
3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 diety w opakowaniu Easy
Bag, która posiadała status produktu leczniczego, a obecnie zarejestrowana jest jako Środek
Spożywczy Specjalnego Medycznego Przeznaczenia (Ford For Special Medical PurposesFSMP). Zmianie uległ jedynie status rejestracyjny produktu do żywienia dojelitowego, jakość
i zastosowanie pozostały bez zmian.
4. W związku z ogłoszeniem oferty przetargowej przez Państwa placówkę – Podhalański
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu składamy oficjalne zapytanie czy
przedmiotem zamówienia przetargowego są tylko i wyłącznie paski testowe do pomiaru
2
stężenia glukozy produkowane przez te firmy, które zostały uwzględnione w ogłoszeniu
przetargowym?
Stąd pytanie czy firmy oferujące inne glukometry, o udowodnionej, wyższej jakości, a co za
tym idzie i pasków testowych mogą brać udział w przetargu (dokumenty do wglądu)?
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na paski do pomiaru stężenia glukozy
we krwi chcielibyśmy złożyć ofertę równoważną, gdyż produkt oferowany przez naszą firmę
nie odbiega jakością ani tym bardziej standardami założonymi przez Zamawiającego.
Zaznaczamy, iż glukometry zostaną przekazane nieodpłatnie jako część składowa pasków do
badania stężenia glukozy.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 pozycji1,2,3,5 testów
paskowych do innych glukometrów niż wskazany w SIWZ, dokonujących pomiaru stężenia
glukozy we krwi w zakresie 10-600mg/dl, pod warunkiem przekazania w formie dzierżawy
odpowiedniego typu glukometrów, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego. Jeśli
tak, prosimy o podanie liczby aparatów.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy, w sytuacjach pilnych na tzw.
„CITO” z 24 godzin od złożonego zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
na 48 godzin.
7. Czy Zamawiający w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011r.) dopuszcza zmianę niniejszej umowy poprzez
obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:
1) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku
nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu
ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia
obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy.
2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany
wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót
hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. –Prawo Farmaceutyczne. Zmiana
ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga
aneksu do Umowy.
ODPOWIEDZI:
Ad.1 Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Ad. 2 Zamawiający wydziela z pakietu numer 3 poz. 1 i tworzy odrębny pakiet numer 9.
Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.
Ad.4-6 Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję .
Termin: składania, otwarcia ofert upływa w dniu 12-03-2012.
Miejsca: składania, otwarcia ofert pozostają bez zmian.
3
Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.
Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.
2. a/a
Podpis………………….
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
PSzS im. J. Pawła II w Nowym Targu
Lek. med. Jacek Adam Imioło
Download